ЗАҢ КҮШI БАР Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне өзгертулер мен толықтырулар енгiзу туралы

Актінің түрі
Жарлық
Заң күші бар Жарлық
Қабылдау күні
01.01.1970
Өзгерту күні
04.12.1995
Актіні қабылдаған орган
Қазақстан Республикасының Президенті
      "Қазақстан Республикасының Президентi мен жергiлiктi әкiмдерге уақытша қосымша өкiлеттiк беру туралы" 1993 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының Z933600_ 1-бабына сәйкес және Қазақстан Республикасында Құқықтық реформаның мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру мақсатында қаулы етемiн:
      I. Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiне өзгертулер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1. "Қазақ ССР сот құрылысы туралы" 1990 жылғы 23 қарашадағы Қазақ ССР Заңында (Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесiнiң Ведомостары, 1990 ж., N 48, 443-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 11-12, 293-құжат; 1993 ж., N 8, 161-құжат):
      9-бапта "мен халық заседательдерi", "мен халық заседательдерiне" сөздерi алынып тасталып, екiншi бөлiгiндегi "судьялар" сөзi "судьяларға" сөзiмен алмастырылсын;
      10-бапта "мен халық заседательдерiнiң" сөздерi алынып тасталып,

"судьялар" сөзi "судьялардың" сөзiмен алмастырылсын;
   11-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
   "Бiрiншi инстанциядағы сотта азаматтық және қылмыстық iстердi
қарауды судья жеке-дара жүзеге асырады. Жасаған қылмысы үшiн заңда
өлiм жазасына кесу көзделген қылмыстар жөнiндегi iстер үш судья
құрамында алқалы түрде қаралады";
   23-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi абзацында "мен халық
заседательдерiнiң" сөздерi алынып тасталсын;
   25-баптың екiншi бөлiгi алынып тасталсын;
   26-баптағы "мен халық заседательдерiнен" сөздерi алынып
тасталып, "судьялары" сөзi "судьяларынан" сөзiмен алмастырылсын;
   27-бапта:
   атауындағы "мен халық заседательдерiнiң" сөздерi алынып
тасталсын;
   екiншi бөлiгi алынып тасталсын;
   29-баптың бiрiншi бөлiгiнiң үшiншi абзацы алынып тасталсын;
   30-баптың бiрiншi бөлiгiнiң үшiншi абзацы алынып тасталсын;
   31-баптың екiншi бөлiгiндегi "немесе осы соттың жоғары заң
бiлiмi бар халық заседательдерiнiң бiрiне" сөздерi алынып тасталсын;
   36-баптың үшiншi бөлiгi алынып тасталсын;
   37-баптың бiрiншi абзацындағы "мен халық заседательдерiнен"
сөздерi алынып тасталып, "мүшелерi" сөзi "мүшелерiнен" сөзiмен
алмастырылсын.
   37-1-бапта "және халық заседательдерiнен" сөздерi алынып
тасталсын.
   44-1-баптың бiрiншi бөлiгiнiң сегiзiншi абзацы алынып тасталсын;
   48-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "және халық заседательдерiн бес
жыл мерзiмге" сөздерi алынып тасталсын;
   46, 64-баптар алынып тасталсын;
   65-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "мен халық заседательдерi"
сөздерi алынып тасталсын;
   67-баптың бесiншi абзацы алынып тасталсын;
   76-баптағы "мен халық заседательдерiн" сөздерi алынып тасталсын;
   47-78-баптар тиiсiнше 46-76-баптар деп саналсын.


      2. 1963 жылғы 28 желтоқсанда Қазақ ССР Заңымен бекiтiлген Қазақ

ССР-iнiң Азаматтық iстер жүргiзу кодексiнде (Қазақ ССР Жоғарғы
Советi мен Үкiметiнiң Ведомостары, 1964., N 2; Қазақ ССР Жоғарғы
Кеңесiнiң Ведомостары, 1991 ж., N 28, 373-құжат; Қазақстан
Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 11-12, 294-құжат;
1993 ж., N 8, 161-құжат):
   6-бапта:
   баптың атауы мен бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
   "6-бап. Азаматтық iстердi қарау кезiндегi сот құрамы.
   Азаматтық iстердi бiрiншi инстанциядағы барлық соттарда
судьялар жеке-дара қарайды";
   тоғызыншы бөлiкте "немесе халық заседателi" сөздерi алынып
тасталсын;
   екiншi, үшiншi, оныншы, он бiрiншi бөлiктер алынып тасталсын;
   төртiншi, бесiншi, алтыншы, жетiншi, сегiзiншi, тоғызыншы
бөлiктер тиiсiнше екiншi, үшiншi, төртiншi, бесiншi, алтыншы,
жетiншi бөлiктер деп саналсын;
   7-бапта "мен халық заседательдерi" сөздерi алынып тасталсын;
   39-бапта "халық заседателi" сөздерi алынып тасталсын.
   44-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "халық заседателi" сөздерi алынып
тасталсын;
   45-баптың екiншi бөлiгiндегi "немесе халық заседателiнiң" және
"немесе халық заседателiне" сөздерi алынып тасталсын;
   46-бапта:
   бiрiншi бөлiктегi "немесе халық заседателiнiң" сөздерi алынып
тасталсын;
   екiншi бөлiк алынып тасталсын;
   үшiншi бөлiктегi "халық заседателiне" сөздерi алынып тасталсын;
   баптың үшiншi, төртiншi бөлiктерi тиiсiнше екiншi, үшiншi
бөлiктер деп саналсын;
   163-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "немесе халық заседателiнiң"
сөздерi алынып тасталсын;


      227-баптың екiншi бөлiгiндегi "председательдiк етушi" және "председательдiк етушi және халық заседательдерiнiң ең болмаса бiреуi iстi қарауға қатысқан судьялардан болуға тиiс" сөздерi тиiсiнше "судьялар" және "ескертпенi қарауға қатысқан судья болуға тиiс" сөздерiмен алмастырылсын.
      3. 1959 жылғы 22 шiлдеде Қазақ ССР Заңымен бекiтiлген Қазақ ССР-iнiң Қылмыстық iстер жүргiзу кодексiнде (Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесi мен үкiметiнiң Ведомостары, 1959 ж., N 22-23, 178-құжат; Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесiнiң Ведомостары, 1991 ж., N 10, 132-құжат;

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 11-12,
295-құжат; 1993 ж., N 8, 161-құжат, N 17, 404-құжат, 424-құжат):
   9-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "9-бап. Бiрiншi инстанциядағы сотта iстердi қарау
   Бiрiншi инстанциядағы соттарда қылмыстық iстердi қарауды судья
жеке-дара жүргiзедi. Жасаған қылмысы үшiн заңда өлiм жазасына кесу
көзделген қылмыстар жөнiндегi қылмыстық iстер үш судья құрамында
алқалы түрде қаралады";
   10-бапта "мен халық заседательдерi" сөздерi алынып тасталсын;
   21-баптың 4-тармағындағы "және халық заседателi" сөздерi алынып
тасталсын;
   22-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "осы Кодекстiң 9-бабының екiншi
бөлiгiнде көзделген реттерде бiрiншi инстанция сотында iстi
коллегиялды түрде қарауды талап етуге" сөздерi алынып тасталсын;
   31-бапта "халық заседателi" сөзi алынып тасталсын;
   207-бапта "Жасы толмағандардың қылмыстары туралы және",
"сондай-ақ судья айыптау қорытындысының тұжырымдарымен келiспеген
реттерде немесе айыпкер жөнiндегi бұл тартпау шарасын өзгерту қажет
болған кезде" сөздерi алынып тасталсын;
   209-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "209-бап. Соттың тәртiптеушi мәжiлiстегi құрамы
   Барлық соттарда тәртiптеушi мәжiлiс үш судья құрамында
өткiзiледi";
   213-бапта:
   баптың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
   "Судьяның немесе соттың айыпкердi сотқа беру кезiндегi шешiмi";


      бiрiншi бөлiгi "шешедi" сөзiнен кейiн "ал судья айыпкердi сотқа беру туралы мәселенi жеке-дара шешкен кезде бұл жөнiнде қаулы шығарады" сөздерiмен толықтырылсын;
      екiншi бөлiк "ретте" сөзiнен кейiн "судья, сондай-ақ" сөздерiмен толықтырылсын;
      214-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы "ұйғаруы" сөзiнен кейiн "немесе

судья айыпкердi сотқа берген ретте судьяның жеке-дара шығарған
қаулысы" сөздерiмен толықтырылсын;
   екiншi бөлiк "ұйғаруда" сөзiнен кейiн "ал судья қаулыда"
сөздерiмен толықтырылсын;
   215-бапта:
   баптың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
   "Сотқа беру кезеңiнде iстi қысқарту";
   бiрiншi бөлiгiнде "тәртiптеушi мәжiлiсте" сөздерi "айыпкердi
сотқа беру кезеңiнде" сөздерiмен алмастырылсын;
   екiншi бөлiгi "сот" сөзiнен кейiн "немесе судья" сөздерiмен
толықтырылсын;
   үшiншi бөлiгi "ұйғаруымен" сөзiнен кейiн "немесе судьяның
қаулысымен" сөздерiмен толықтырылсын;
   төртiншi бөлiгiнде "тәртiптеушi мәжiлiсте" сөздерi "сотқа беру
кезеңiнде" сөздерiмен алмастырылсын;
   бесiншi бөлiгi "сот" сөзiнен кейiн "немесе судья" сөздерiмен
толықтырылсын;
   алтыншы бөлiгi "ұйғаруының" сөзiнен кейiн "немесе судьяның
қаулысының" сөздерiмен толықтырылсын;
   216-бапта:


      бiрiншi бөлiгiнде "iстi тәртiптеушi мәжiлiсте" сөздерi

"айыпкердi сотқа беру туралы мәселенi" сөздерiмен алмастырылсын;
   бiрiншi бөлiгi "ұйғару" сөзiнен кейiн "ал судья қаулы"
сөздерiмен толықтырылсын;
   екiншi бөлiгi "ұйғаруы" сөзiнен кейiн "немесе судьяның қаулысы"
сөздерiмен толықтырылсын;
   үшiншi бөлiгi "сот" сөзiнен кейiн "немесе судья" сөздерiмен
толықтырылсын;
   219-бапта екiншi бөлiгi алынып тасталсын;
   220-баптың бiрiншi бөлiгi "ұйғаруының" сөзiнен кейiн "немесе
судьяның қаулысының" сөздерiмен толықтырылсын;
   екiншi бөлiгi "ұйғаруының" сөзiнен кейiн "немесе судьяның
қаулысының" сөздерiмен толықтырылсын;
   222-бапта:
   баптың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
   "Соттың немесе судьяның шешiмiне айыпкердi сотқа беру кезеңiнде
наразылық келтiру немесе шағым беру";
   бiрiншi бөлiгi "ұйғаруы" сөзiнен кейiн "немесе судьяның
қаулысы" сөздерiмен толықтырылсын;
   бiрiншi бөлiгiнде "ұйғару" сөзi "қабылданған шешiм" сөздерiмен
алмастырылсын;
   екiншi бөлiгi "ұйғару" сөзiнен кейiн "немесе қаулы" сөздерiмен
алмастырылсын;


      223-баптың бiрiншi бөлiгiнде "халық заседательдерiнiң" және "халық заседателi" сөздерi тиiсiнше "судьялардың" және "судья" сөздерiмен алмастырылсын;
      224-бап алынып тасталсын;
      231-бап мынадай мазмұндағы бесiншi бөлiкпен толықтырылсын;
      "Сотта аса ауыр қылмыстар туралы iстер қаралғанда прокурордың қатысуы мiндеттi";
      257-баптың бiрiншi бөлiгiнде соңғы сөйлем алынып тасталсын.
      II. Осы Жарлық күшiне енгенге дейiн қарауға қабылданған iстер халық заседательдерiнiң қатысуымен тәмәмдалатын болып белгiленсiн.
      Тоқтатылған және ұзақ мерзiмге кейiнге қалдырылған iстер осы Жарлықта белгiленген тәртiп бойынша қаралады.
      III. Осы Жарлық жарияланған күнiнен бастап күшiне енедi.
   Қазақстан Республикасының
      Президентi


Көмек
Көмек
Ай бойы келгендердің барлығы:
Кеше келгендердің барлығы:
Қазір порталда:
URL:
Қате:
Пікір:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.