Босқынның жол жүру құжатының үлгісін бекіту туралы

Актінің түрі
Бұйрық
Үлгі
Қабылдау күні
27.06.2013
Өзгерту күні
28.05.2013
Актіні қабылдаған орган
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі

      «Босқындар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 11) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Босқынның жол жүру құжатының үлгісі бекітілсін.
      2. «Босқын куәлігінің, жол жүру құжатының, пана іздеген адам куәлігінің үлгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2010 жылғы 29 қарашадағы № 498 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2010 жылы 15 желтоқсанда № 6682 болып тіркелген, 2011 жылғы 15 қаңтарда «Казахстанская правда» газетінің № 13-14 (26434-26435) және 2011 жылғы 26 наурызда «Егемен Қазақстан» газетінің № 106-109 (26511) сандарында жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
      3. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Көші-қон полициясы департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді және оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары Е.З. Тургумбаевқа және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Көші-қон полициясы департаментіне жүктелсін.
      5. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                         Қ. Қасымов

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2013 жылғы 28 мамырдағы
№ 356 бұйрығымен   
бекітілген     

Образец
Sample

(мұқабаның 1-шi бетi)
(1-st page of the cover)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
TRAVEL DOCUMENT
1951 жылғы 28 шiлдедегi Конвенция
Convention of 28 July 1951

(мұқабаның 2-шi бетi)
(2-nd page of the cover)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ / TRAVEL DOCUMENT

      Осы жол жүру құжаты, оның иесiне ұлттық төлқұжаттың орнына қолданыла алатын құжат ретiнде жалғыз мақсатпен берiлген, ол құжат иесiнiң ұлты мен азаматтығына нұқсан келтiрмейдi және оған қатысы болмайды.
      This Travel Document is issued with a view to providing the holder with a travel document which can serve in lieu of a national passport. It is without prejudice to and in no way affects the holder’s nationality or citizenship.

Жол жүру құжаты 32 беттен тұрады
This Travel Document contains 32 pages

1951 жылғы 28 шiлдедегi Конвенция / Convention of 28 July 1951

(1 бет/ page 1)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
TRAVEL DOCUMENT

      Иесi осы жол жүру құжатының қолданылу мерзiмi iшiнде, Қазақстан Республикасынан тыс сыртқа шығу және оның аумағына қайтып келу үшiн (кiруге) рұқсатқа ие.
      The holder is authorized to leave Republic of Kazakhstan and to return (enter) to Republic of Kazakhstan during the validity of this Travel Document.

1951 жылғы 28 шiлдедегi Конвенция / Convention of 28 July 1951

TD № 0000000

(2-шi бет / 2-nd page)

ЖОЛ ЖҮРУ
ҚҰЖАТЫ
1951 жылғы 28
шiлдедегi
Конвеция

TRAVEL
DOCUMENT
Convention
of 28 July 1951

ТҮРI/TYPE   МЕМЛЕКЕТ КОДЫ/
CODE OF STATE

ҚҰЖАТТЫҢ №/
DOKUMENT No.

Фото
35 х 45

Тегi/Surname

Аты/Given names

Азаматтығы/Nationality Жынысы/Sex ЖСН/ID No.

Туған Кезi/Date of birth Туған жерi/Place
of birth

Берiлген кезi/Date of issue Құжат мерзiмi/
Date of expiry

Берген мекеме/Authority Қолы/Signature

(Машиночитаемая зона)

(беттер/pages 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26)

ВИЗА/VISA

1951 жылғы 28 шiлдедегi Конвенция/Convention of 28 July 1951

TD № 0000000

(беттер/pages 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27)

ВИЗА/VISA

1951 жылғы 28 шiлдедегi Конвенция/Конвенция от 28 июля 1951 года/
Convention of 28 July 1951

(28-29 беттер/(28-29 pages)

      Жол жүру құжатының қолданылу мерзiмi ұзартылды:
      Validity of this Travel Document is extended:

      Құжат мерзiмiн ұзартқан мекеме
      Authority _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
      Ұзартылды/Extended to _________________________________________

                                    М.О./Stamp _____________________
                                                Қолы/Signature

      Құжат мерзiмiн ұзартқан мекеме
      Authority _____________________________________________________
      _______________________________________________________________
      Ұзартылды/Extended to _________________________________________

                                     М.О./Stamp _____________________
                                                    Қолы/Signature

1951 жылғы 28 шiлдедегi Конвенция/Convention of 28 July 1951

TD № 0000000

(бет/pages) 30)

Жол жүру құжаты иесiмен бiрге шығатын балаларының суреттерi/
Photographs of children


1 М.О.//Stamp          2 М.О./Stamp       3 М.О./Stamp

1951 жылғы 28 шiлдедегi Конвенция/Convention of 28 July 1951

TD № 0000000

(бет/pages) 31)
Құжат иесiмен бiрге 18 жасқа толмаған балалары шығады:
Holder of this document is accompanied by children below 18 whose particulars are as follows:

Тегi, аты,
Surname, name

Жынысы
Sex

Туған күнi, айы, жылы
Date of birth
30 беттi қараңыз/See page...30
М.О./Stamp

1951 жылғы 28 шiлдедегi Конвенция/Convention of 28 July 1951

(бет/pages) 32)

Негiзiнде жол жүру құжаты берiлген құжат немесе құжаттар
The document or documents on the basis of which this Travel Document is issued
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Босқынның жол жүру құжатының сипаттамасы
Описание проездного документа беженца

      1. Қазақстан Республикасындағы босқынның жол жүру құжаты (бұдан әрi - жол жүру құжаты) бланкiсi машина оқи алатын түрде халықаралық талаптар мен стандардаттарға сай келетiн, деректемелерi мемлекеттiк және ағылшын тiлдерде көрсетiлiп, бiрыңғай үлгi бойынша жасалады. Бланк проездного документа беженца (далее именуется - проездной документ) изготавливается в машиночитаемом виде по единому образцу, удовлетворяющему международным требованиям и стандартам, с исполнением реквизитов на государственном и английском языках.
      2. Жол жүру құжаты бланкiсiнiң көлемi 88 х 125 мм және нөмiрленген, ұзына бойы иiлген жерiнен жiппен тiгiлген 32 беттен (мұқабасыз) тұрады.
      Бланк проездного документа имеет размер 88 x 125 мм и содержит 32 пронумерованные страницы (без обложки), прошитые нитью по всей длине сгиба.
      3. Жол жүру құжаты бланкiсiнiң сериясы мен нөмiрi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 және 31 беттерiнiң төменгi жағында орналасқан.
      Жол жүру құжатының жеке деректерi көрсетiлген мұқабаның 3 бетiнде оң жақ төменгi бұрышында, жол жүру құжаты бланкiсiнiң сериясы мен нөмiрi орналасқан.
      Жол жүру құжатының сериясы "TD" деп латын алфавитiнiң қарпiмен белгiленедi.
      Жол жүру құжатының нөмiрi 8 санатты цифрлық белгiлерден тұрады.
      Серия и номер бланка проездного документа воспроизведены в нижней части страниц 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 бланка проездного документа.
      Серии бланков проездного документа обозначаются буквами латинского алфавита TD.
      Номера бланков проездного документа имеют 8 разрядов.
      4. Жол жүру құжаты бланкiсiнiң 1 ден 32 дейiн беттерiндегi нөмiрлерi жiппен тiгiлген тiгiстiң жоғарғы бұрышында орналасқан. Осындай нөмiрлер (жеке компьютерлiк сызбаларды қолдану арқылы) беттердiң төменгi жағына да қайталанып жазылған.
      Номера страниц с 1 по 32 бланка проездного документа расположены в верхнем углу у прошивки. Аналогичные номера (с применением индивидуальной компьютерной графики) продублированы в нижней части страниц.
      5. Куәлiктiң мұқабасы жасыл түстi төзiмдi материалдан жасалады.
      Обложка бланка проездного документа изготавливается из износостойкого материала зеленого цвета.
      6. Әр беттiң (1-шi мен 3-шi беттерден басқа) төменгi бұрышында:
      В нижней части каждой страницы (кроме 1-й и 3-й страниц обложки) размещены слова:
      «1951 жылғы 28 шiлдедегi Конвенция/Convention of 28 July 1951». сөздерi орналасқан.
      7. Жол жүру құжатының 1-шi бетiнiң жоғарғы тұсында 2 қатарға:
      В верхней части 1-й страницы обложки бланка проездного документа по центру в 2 строки размещены слова:

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN»

      сөздерi орналасқан.
      Орта тұсында 2 қатарға:
      В центре в 2 строки размещены слова:

«ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
TRAVEL DOCUMENT»

      сөздерi орналасқан.
      8. Жол жүру құжатының 2-шi бетiнiң жоғарғы тұсында 2 қатарға:
      В верхней части 2-й страницы обложки в 2 строки размещены слова:

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ЖОЛ
ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ / TRAVEL DOCUMENT»

      сөздерi орналасқан.
      Беттiң орта тұсында:
      По центру страницы размещен следующий текст:
      «Осы жол жүру құжаты, оның иесiне ұлттық төлқұжаттың орнына қолданыла алатын құжат ретiнде жалғыз мақсатпен берiлген, ол құжат иесiнiң ұлты мен азаматтығына нұқсан келтiрмейдi және оған қатысы болмайды».
      «This Travel Document is issued with a view to providing the holder with a travel document which can serve in lieu of a national passport. It is without prejudice to and in no way affects the holder's nationality or citizenship».
      сөздерi орналасқан.
      Беттiң төменгi тұсында:
      В нижней части страницы размещены строки:

«Жол жүру құжаты 32 беттен тұрады
This Travel Document contains 32 pages»

      сөздерi орналасқан.
      9. 1-шi беттiң жоғарғы тұсында 4 қатарға мемлекет және құжат атаулары:
      В верхней части страницы 1 в 4 строки указано наименование государства и документа:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
TRAVEL DOCUMENT

      көрсетiлген.
      Төменде мынадай текст жазылған:
      Ниже размещен следующий текст:
      «Иесi осы жол жүру құжатының қолданылу мерзiмi iшiнде, Қазақстан Республикасынан тыс сыртқа шығуға және оның аумағына қайтып келуге (кiруге) рұқсатқа ие.
      The holder is authorized to leave from Republic of Kazakhstan and to return (enter) to Republic of Kazakhstan during the validity of this Travel Document».
      10. 2-27 беттер шетелдiк визаларды қою үшiн және басқа қызметтiк белгiлердi қою үшiн арналған.
      Страницы 2-27 предназначены для проставления виз иностранных государств и других служебных отметок.
      11. Мұқабаның 2-шi бетi жол жүру құжаты иесiнiң жеке деректерiн толтыруға арналған.
      2-я страница предназначена для размещения персональных данных владельца проездного документа.
      Бет 2 бөлiктен тұрады:
      Страница состоит из 2 частей:
      Беттiң төменгi төрттен бiр бөлiгi – машина оқи алатын аймақ, оған 2 қатарға машина оқи алатын жазба орналасқан – осы жол жүру құжатында халықаралдық стандарттарға сай негiзгi ақпараты бар қарiптi-цифрлы код;
      Нижняя четверть страницы - машиночитаемая зона, в 2 строках которой располагается машиночитаемая запись - буквенно-цифровой код, содержащий в соответствии с международным стандартом основную информацию, имеющуюся в проездном документе;
      Беттiң жоғарғы төрттен бiр бөлiгi- 35 х 45 көлемдi оған жол жүру құжатының иесiнiң суретi орналасқан аймақ, мөр басылатын орын және мынадай жол жүру құжатының деректерi мен оның иесiнiң жеке деректерi жазылады:
      Верхние три четверти страницы - зона, в которой размещены фотография владельца проездного документа размером 35 x 45 мм и следующие надписи: реквизиты проездного документа и справа от фотографии персональные данные его владельца:

      «ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
      1951 жылғы 28 шiлдедегi Конвенция
      TRAVEL DOCUMENT
      Convention of 28 July 1951»;

      «ТҮРI / TYPE
      МЕМЛЕКЕТ КОДЫ / CODE OF STATE»

      «ҚҰЖАТТЫҢ № / DOKUMENT No.»

      «Тегi / Surname»;
      «Аты / Given names»;
      «Азаматтығы / Nationality»;
      «Жынысы / Sex»;
      «ЖСН / ID No.»;
      «Туған кезi / Date of birth»;
      «Туған жерi / Place of birth»;
      «Берiлген кезi / Date of issue»;
      «Құжат мерзiмi / Date of expiry»;
      «Берген мекеме / Authority»;
      «Қолы / Signature»".
      12. 28-29 беттердiң жоғарғы тұсында:
      В верхней части страниц 28 и 29 размещена надпись:

«Жол жүру құжатының қолданылу мерзiмi ұзартылды:
Validity of this Travel Document is extended:»

      деген жазулар орналасқан.
      Төменде екi блокпен:
      Ниже двумя блоками размещены надписи:
      «Құжат мерзiмiн ұзартқан мекеме / Authority
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      Ұзартылды / Extended to ______________________________________»

      деген жазулары орналасқан.
      Әр блоктың төменгi бөлiктерiнде елтаңбалы мөр басу үшiн
      В нижней части каждого блока обозначено место для мастичной печати -

      « М.О. / Stamp»
      және қол қоятын орын белгiленген / и место для подписи
      «Қолы / Signature».

TD № 0000000

      13. 30-32-шi беттерде деректер және жазба енгiзiлетiн қатарлар Жол жүру құжатының иiлген жерiне қарама-қарсы орналасады.
      На страницах 30-32 текст реквизитов и строки для внесения записей располагаются параллельно сгибу бланка проездного документа.
      30-шы бетте мынадай текст жазылған:
      На странице 30 размещен следующий текст:
      «Балаларының суреттерi / Photographs of children».
      Төменде 35 х 45 көлемдi жол жүру құжатының иесiмен бiрге шығатын балалардың суретiн орналастыру үшiн нөмiрленген үш рама орналасқан.
      Әр суреттiң төменгi оң жақ бұрышына елтаңбалы мөр басылатын орын белгiленген.
      Ниже расположены три пронумерованные рамки размером 35 x 45 мм для размещения в них фотографий детей, следующих вместе с владельцем проездного документа. Под каждой фотографией у правого нижнего угла обозначено место для мастичной печати.
      14. 31–шi беттiң жоғарғы тұсында мынадай текст жазылған:
      В верхней части страницы 31 размещен следующий текст:
      Құжат иесiмен бiрге 18 жасқа толмаған балалары жүредi:
      «Holder of this document is accompained by children whose particulars are as follows»:
      «Тегi, аты, Жынысы, Туған күнi, айы, жылы
      Surname, Name, Sex, Date of birth»
      Балалары туралы көп жазба енгiзу қажет болған кезде осы беттiң төменгi бөлiгiнде Жол жүру құжатының келесi бетiне сiлтеме басылады:
      При необходимости внесения большего числа записей о детях в нижней части этой страницы печатается ссылка на другую страницу проездного документа:
      Беттi қараңыз / See page...».
      беттiң төменгi бөлiгiнде елтаңбалы мөр басылатын орын белгiленген –
      В нижней части страницы обозначено место для мастичной печати –
            М.О./Stamp
      15. 32–шi бетте мынадай текст жазылған:
      На странице 32 размещены надписи:
      «Негiзiнде жол жүру құжаты берiлген құжат немесе құжаттар»
      «The document or documents on the basis of which this Travel Document is issued»; (сызық сызылған)

Көмек
Көмек
Ай бойы келгендердің барлығы:
Кеше келгендердің барлығы:
Қазір порталда:
URL:
Қате:
Пікір:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.