"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлеген ведомстволық Статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту" туралы Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы"

Актінің түрі
Бұйрық
Қабылдау күні
11.03.2014
Өзгерту күні
09.01.2014
Актіні қабылдаған орган
Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз.

      Мемлекеттік статистиканы жетілдіру мақсатында, сондай-ақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 7) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту» туралы Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 6863 болып енгізілген) мынадай өзгертулер енгізілсін:
      27)28) тармақшалары мынадай редакцияда мазмұндалсын:
      27) «Мемлекеттік басқару секторының халықаралық операциялары, сыртқы активтері және міндеттемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 7381202, индексі 7-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 27-қосымшасына сәйкес;
      28) «Мемлекеттік басқару секторының халықаралық операциялары, сыртқы активтері және міндеттемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7381202, индексі 7-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 28-қосымшасына сәйкес;
      35)36) тармақшалары мынадай редакцияда мазмұндалсын:
      35) «Мемлекеттік, мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар және Қазақстан Республикасының кепілдемесімен тартылған қарыздар туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 7421202, индексі 14-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 35-қосымшасына сәйкес;
      36) Мемлекеттік, мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар және Қазақстан Республикасының кепілдемесімен тартылған қарыздар туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7421202, индексі 14-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 36-қосымшасына сәйкес;
      15162728313235363738-қосымшалары осы бұйрықтың 12345678910-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын;
      4546-тармақшалары алынып тасталсын.
      2. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Стратегиялық даму департаменті Заң департаментімен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін;
      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінде мемлекеттiк тiркелгеннен кейiн күнтiзбелiк он күн iшiнде бұқаралық ақпарат құралдарына ресми жариялауға жіберсін;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Интернет-ресурсында міндетті түрде жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Стратегиялық даму департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі құрылымдық бөлімшелеріне жұмыста басшылыққа алу үшін жолдасын.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
      5. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады және 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төраға                                        Ә. Смайылов

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрi
      Б.Б. Жәмішев ____________
      2014 жылғы «__» _________

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасы
      Ұлттық Банкінің төрағасы
      Қ.Н. Келімбетов _________
      2014 жылғы 20 қаңтар

 


 


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2014 жылғы 9 қаңтардағы № 3 бұйрығына 1-қосымша


Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының 2013 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына 15-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения

Приложение 15 к приказу исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына респонденттің орналасқан жері бойынша тапсырылады.
Представляется территориальному филиалу Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения респондента.

Статистикалық нысанды www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.
Статистическую форму можно получить на сайте www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz.

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и представление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 381 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 7321202
Код статистической формы 7321202

Резидент еместерге қойылатын қаржылық талаптар және олардың алдындағы міндеттемелер туралы есеп

1-ТБ
1-ПБ

Отчет о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательствах перед ними

Тоқсандық
Квартальная

Есептік кезең
Отчетный период


тоқсан
квартал

жыл
год

Сыртқы экономикалық операцияларды іске асыратын ұйымдар, шетелдік қатысуы бар ұйымдар тапсырады. Статистикалық нысанды мемлекеттік басқару органдары, банктер, өз қызметін Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын шетелдік заңды тұлғалардың өкілдіктері мен филиалдары тапсырмайды.
Представляют организации, осуществляющие внешнеэкономические операции, организации с иностранным участием. Не представляют статистическую форму органы государственного управления, банки, представительства и филиалы иностранных юридических лиц, осуществляющие свою деятельность в Республике Казахстан.

Тапсыру мерзімі: есептік кезеңнен кейінгі екінші айдың 10-күнінен кешіктірмей.
Срок представления: не позднее 10 числа второго месяца после отчетного периода.

БСН коды
Код БИН

Мазмұны
Содержание

Толтырылған тарауды
белгілеңіз
Укажите (галочкой)
заполненные разделы

Сіздің ұйымыңыздың резидент еместерге талаптары (Активтер)
Требования Вашей организации к нерезидентам (Активы)

1

1.

Сіздің ұйымыңыздың шетел компанияларында үлестік қатысуы, мың АҚШ долларымен (Активтер)


1.

Долевое участие Вашей организации в иностранных компаниях, в тысячах долларов США (Активы)

1.1 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік филиалдарын және өкілдіктерін Сіздің ұйымыңыздың қаржыландыруы (басқа ұсынылған бөлімдерге енгізілмегені)

Часть 1.1.

Финансирование Вашей организацией зарубежных филиалов и представительств Вашей организации (не включенное в другие представленные разделы)

1.2 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тікелей инвестициялау объектілерінде үлестік қатысуы (қатысу үлесі 10% және одан да көп дауыс беру құқығы бар акциялар, қатысушылардың дауыстары, инвестициялық қорлардың пайлары)

Часть 1.2.

Долевое участие Вашей организации в иностранных объектах прямого инвестирования (доля участия 10% и более голосующих акций, голосов участников, паев инвестиционных фондов)

1.3 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік компанияларға үлестік қатысуы (қатысу үлесі 10%-дан төмен немесе айқындалмаған)

Часть 1.3.

Долевое участие Вашей организации в иностранных компаниях (доля участия менее 10% или не определена)

1.3.1.

Сіздің ұйымыңыздың тікелей инвесторлардың капиталына қатысуы

1.3.1.

Участие Вашей организации в капитале прямых инвесторов

1.3.2.

Сіздің ұйымыңыздың тел ұйымдар капиталына қатысуы

1.3.2.

Участие Вашей организации в капитале сестринских организаций

1.3.3.

Басқа резидент еместердің дауыс беру құқығы бар (10%-дан аз дауыс беру құқығы бар) акциялары, шетелдік инвестициялық қорлардың (10% төмен немесе айқындалмаған) акциялары/пайлары

1.3.3.

Голосующие акции (менее 10% голосующих акций) других нерезидентов, акции/паи иностранных инвестиционных фондов (менее 10% или не определено)

1.3.4.

Басқа резидент еместерде қатысу (10% төмен қатысушылар дауысы немесе айқындалмаған)

1.3.4.

Участие в других нерезидентах (менее 10% голосов участников или не определено)

2

2.

Сіздің ұйымыңыздың портфеліндегі резидент еместердің борыштық бағалы қағаздары, вексельдері мен артықшылықты акциялары, мың АҚШ долларымен (Активтер)


2.

Долговые ценные бумаги, векселя и привилегированные акции нерезидентов в портфеле Вашей организации, в тысячах долларов США (Активы)


2.1 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тікелей және жанама инвестициялау объектілері шығарған


Часть 2.1.

Выпущенные непосредственными и косвенными иностранными объектами прямого инвестирования Вашей организации


2.2 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвесторлары шығарған


Часть 2.2.

Выпущенные непосредственными и косвенными иностранными прямыми инвесторами Вашей организации


2.3 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тел ұйымдары шығарған


Часть 2.3.

Выпущенные иностранными сестринскими организациями Вашей организации


2.4 бөлік.

Басқа резидент еместер шығарған


Часть 2.4.

Выпущенные другими нерезидентами


2.4.1.

Өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі барыштық бағалы қағаздар және вексельдер


2.4.1.

Долговые ценные бумаги и векселя со сроком погашения до 1 года включительно


2.4.2.

Өтеу мерзімі 1 жылдан астам артықшылықты акциялар, борыштық бағалы қағаздар және вексельдер


2.4.2.

Привилегированные акции, долговые ценные бумаги и векселя со сроком погашения более 1 года

3

3.

Сіздің ұйымыңыздың резидент еместерге берген сауда (коммерциялық) кредиттері мен аванстары, мың АҚШ долларымен (Активтер)


3.

Торговые (коммерческие) кредиты и авансы, выданные Вашей организацией нерезидентам, в тысячах долларов США (Активы)

3.1 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік филиалдарына

Часть 3.1.

Зарубежным филиалам Вашей организации

3.2 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвестициялау объектілеріне

Часть 3.2.

Непосредственным и косвенным иностранным объектам прямого инвестирования Вашей организации

3.3 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвесторларына

Часть 3.3.

Непосредственным и косвенным иностранным прямым инвесторам Вашей организации

3.4 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тел ұйымдарына

Часть 3.4.

Иностранным сестринским организациям Вашей организации

3.5 бөлік.

Басқа резидент еместерге

Часть 3.5.

Другим нерезидентам

3.5.1.

Өтеу мерзімі 1 жылға дейін

3.5.1.

Со сроком погашения до 1 года включительно

3.5.2.

Өтеу мерзімі 1 жылдан астам

3.5.2.

Со сроком погашения более 1 года

4

4.

Сіздің ұйымыңыздың резидент еместерге берген (қаржы лизингін қоса есептегенде) заемдары, мың АҚШ долларымен (Активтер)


4.

Займы (включая финансовый лизинг), выданные Вашей организацией нерезидентам, в тысячах долларов США (Активы)

4.1 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік филиалдарына

Часть 4.1.

Зарубежным филиалам Вашей организации

4.2 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвестициялау объектілеріне

Часть 4.2.

Непосредственным и косвенным иностранным объектам прямого инвестирования Вашей организации

4.3 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвесторларына

Часть 4.3.

Непосредственным и косвенным иностранным прямым инвесторам Вашей организации

4.4 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тел ұйымдарына

Часть 4.4.

Иностранным сестринским организациям Вашей организации

4.5 бөлік.

Басқа резидент еместерге

Часть 4.5.

Другим нерезидентам

4.5.1.

Өтеу мерзімі 1 жылға дейін

4.5.1.

Со сроком погашения до 1 года включительно

4.5.2.

Өтеу мерзімі 1 жылдан астам

4.5.2.

Со сроком погашения более 1 года

5

5.

Сіздің ұйымыңыздың резидент еместерге басқа талаптары, мың АҚШ долларымен (Активтер)


5.

Прочие требования Вашей организации к нерезидентам, в тысячах долларов США (Активы)

5.1 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың қолма-қол шетел валютасы, резидент емес банктердегі банк шоттары

Часть 5.1.

Наличная иностранная валюта, банковские счета Вашей организации в банках-нерезидентах

5.1.1.

Қолма-қол шетел валютасы, ағымдағы шоттар, талап ету шоттары, өтеу мерзімі 1 жылға дейін салымдар

5.1.1.

Наличная иностранная валюта, текущие счета, счета до востребования, вклады со сроком погашения до 1 года включительно

5.1.2.

Өтеу мерзімі 1 жылдан астам салымдар

5.1.2.

Вклады со сроком погашения более 1 года

5.2 бөлік.

Туынды қаржы құралдары

Часть 5.2.

Производные финансовые инструменты

5.2.1.

Опциондар

5.2.1.

Опционы

5.2.2.

Форвардтар

5.2.2.

Форварды

5.3 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдегі жылжымайтын мүліктері

Часть 5.3.

Недвижимость Вашей организации за рубежом

5.4 бөлік.

Резидент еместерге басқа санаттарғ жатпайтын басқа талаптар

Часть 5.4.

Прочие требования к нерезидентам, не включенные в другие категории

5.4.1.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік филиалдарына

5.4.1.

К зарубежным филиалам Вашей организации

5.4.2.

Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвестициялау объектілеріне

5.4.2.

К непосредственным и косвенным иностранным объектам прямого инвестирования Вашей организации

5.4.3.

Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвесторларына

5.4.3.

К непосредственным и косвенным иностранным прямым инвесторам Вашей организации

5.4.4.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тел ұйымдарына

5.4.4.

К иностранным сестринским организациям Вашей организации

5.4.5.

Басқа резидент еместерге

5.4.5.

К другим нерезидентам

5.4.5.1.

Өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі

5.4.5.1.

Со сроком погашения до 1 года включительно

5.4.5.2.

Өтеу мерзімі 1 жылдан астам

5.4.5.2.

Со сроком погашения более 1 года

Сіздің ұйымыңыздың резидент еместер алдындығы міндеттемелері (Міндеттемелер)
Обязательства Вашей организации перед нерезидентами (Обязательства)

6

6.

Резидент еместердің портфеліндегі Сіздің ұйымыңыз шығарған борыштық бағалы қағаздар, вексельдер, мың АҚШ долларымен (Міндеттемелер)

6.

Долговые ценные бумаги, векселя, выпущенные Вашей организацией, находящиеся в портфеле у нерезидентов, в тысячах долларов США (Обязательства)

7

7.

Резидент еместерден Сіздің ұйымыңыздың алған сауда (коммерциялық) кредиттері мен аванстары, мың АҚШ долларымен (Міндеттемелер)


7.

Торговые (коммерческие) кредиты и авансы, полученные Вашей организацией от нерезидентов, в тысячах долларов США (Обязательства)

7.1 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік филиалдарынан

Часть 7.1.

От зарубежных филиалов Вашей организации

7.2 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвестициялау объектілерінен

Часть 7.2.

От непосредственных и косвенных иностранных объектов прямого инвестирования Вашей организации

7.3 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвесторларынан

Часть 7.3.

От непосредственных и косвенных иностранных прямых инвесторов Вашей организации

7.4 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тел ұйымдарынан

Часть 7.4.

От иностранных сестринских организаций Вашей организации

7.5.1.

Өтеу мерзімі 1 жылға дейін

7.5.1.

Со сроком погашения до 1 года включительно

7.5.2.

Өтеу мерзімі 1 жылдан астам

7.5.2.

Со сроком погашения более 1 года

8

8.

Резидент еместерден Сіздің ұйымыңыздың алған (қаржы лизингін қоса есептегенде) заемдары, мың АҚШ долларымен (Міндеттемелер)


8.

Займы (включая финансовый лизинг), полученные Вашей организацией от нерезидентов, в тысячах долларов США (Обязательства)

8.1 бөлік.

Қазақстан Республикасы Үкіметі кепілдік берген

Часть 8.1.

Гарантированные Правительством Республики Казахстан

8.2 бөлік.

Қазақстан Республикасы Үкіметі кепілдік бермеген

Часть 8.2.

Негарантированные Правительством Республики Казахстан

8.2.1.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік филиалдарынан

8.2.1.

От зарубежных филиалов Вашей организации

8.2.2.

Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвестициялау объектілерінен

8.2.2.

От непосредственных и косвенных иностранных объектов прямого инвестирования Вашей организации

8.2.3.

Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвесторларынан

8.2.3.

От непосредственных и косвенных иностранных прямых инвесторов Вашей организации

8.2.4.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тел ұйымдарынан

8.2.4.

От иностранных сестринских организаций Вашей организации

8.2.5.

Басқа резидент еместерден

8.2.5.

От других нерезидентов

8.2.5.1.

Өтеу мерзімі 1 жылға дейін

8.2.5.1.

Со сроком погашения до 1 года включительно

8.2.5.2.

Өтеу мерзімі 1 жылдан астам

8.2.5.2.

Со сроком погашения более 1 года

9

9.

Резидент еместер алдындағы Сіздің ұйымыңыздың басқа міндеттемелері, мың АҚШ доллары (Міндеттемелер)


9.

Прочие обязательства Вашей организации перед нерезидентами, в тысячах долларов США (Обязательства)

9.1 бөлік.

Туынды қаржы құралдары және резидент емес қызметкерлер үшін акцияға опциондар

Часть 9.1.

Производные финансовые инструменты и опционы на акции для сотрудников-нерезидентов

9.1.1.

Резидент емес қызметкерлер үшін Сіздің ұйымыңыздың акциясына опциондар

9.1.1.

Опционы на акции Вашей организации для сотрудников-нерезидентов

9.1.2.

Басқа опциондар

9.1.2.

Прочие опционы

9.1.3.

Форвардтар

9.1.3.

Форварды

9.2 бөлік.

Басқа санаттарға жатпайтын басқа міндеттемелер

Часть 9.2.

Прочие обязательства, не включенные в другие категории

9.2.1.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік филиалдары алдындағы

9.2.1.

Перед зарубежными филиалами Вашей организации

9.2.2.

Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвестициялау объектілері алдындағы

9.2.2.

Перед непосредственными и косвенными иностранными объектами прямого инвестирования Вашей организации

9.2.3.

Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвесторлары алдындағы

9.2.3.

Перед непосредственными и косвенными иностранными прямыми инвесторами Вашей организации

9.2.4.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тел ұйымдары алдындағы

9.2.4.

Перед иностранными сестринскими организациями Вашей организации

9.2.5.

Басқа резидент еместер алдындағы

9.2.5.

Перед другими нерезидентами

9.2.5.1.

Өтеу мерзімі 1 жылға дейін

9.2.5.1.

Со сроком погашения до 1 года включительно

9.2.5.2.

Өтеу мерзімі 1 жылдан астам

9.2.5.2.

Со сроком погашения более 1 года

10

10.

Резидент еместердің Сіздің ұйымыңыздың капиталына қатысуы, мың АҚШ долларымен (Капитал)


10.

Участие нерезидентов в капитале Вашей организации, в тысячах долларов США (Капитал)

10.1 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың жарғылық капиталындағы шетелдік тікелей инвестордың үлестік қатысуы (10% және одан да көп дауыс беру құқығы бар акциялар (қатысушылардың дауыстары)

Часть 10.1.

Долевое участие иностранного прямого инвестора в уставном капитале Вашей организации (10% и более голосующих акций голосов участников))

10.2 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың жарғылық капиталында резидент еместердің үлестік қатысуы 10%-дан төмен дауыс беру құқығы бар акциялар (қатысушылар дауыстары)

Часть 10.2.

Долевое участие нерезидентов в уставном капитале Вашей организации менее 10% голосующих акций (голосов участников)

10.2.1.

Егер резидент емес Сіздің ұйымыңыздың тікелей инвестициялау объектісі болып табылса

10.2.1.

Если нерезидент является объектом прямого инвестирования Вашей организации

10.2.2.

Егер резидент емес Сіздің ұйымыңыздың тел ұйымы болып табылса

10.2.2.

Если нерезидент является сестринской организацией Вашей организации

10.2.3.

Басқа жағдайларда

10.2.3.

В остальных случаях

10.3 бөлік.

Сіздің ұйымыңыздың резидент еместердегі артықшылықты акциялары

Часть 10.3.

Привилегированные акции Вашей организации у нерезидентов

10.3.1.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тікелей инвесторлар қолындағы артықшылықты акциялары

10.3.1.

Привилегированные акции на руках у иностранных прямых инвесторов Вашей организации

10.3.2.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тікелей инвестициялау объектілерінің қолындағы артықшылықты акциялары

10.3.2.

Привилегированные акции на руках у иностранных объектов прямого инвестирования Вашей организации

10.3.3.

Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тел ұйымдарының қолындағы артықшылықты акциялары

10.3.3.

Привилегированные акции на руках у иностранных сестринских организаций Вашей организации

10.3.4.

Басқа резидент еместердің қолындағы артықшылықты акциялар

10.3.4.

Привилегированные акции на руках у других нерезидентов

      1. Сіздің ұйымыңыздың шетел компанияларында үлестік қатысуы, мың АҚШ долларымен (Активтер)
      1. Долевое участие Вашей организации в иностранных компаниях, в тысячах долларов США (Активы)

      1.1 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік филиалдарын және өкілдіктерін Сіздің ұйымыңыздың қаржыландыруы (басқа ұсынылған бөлімдерге енгізілмегені)
      Часть 1.1. Финансирование Вашей организацией зарубежных филиалов и представительств Вашей организации (не включенное в другие представленные разделы)

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Шетелдік филиалдың, өкілдіктің елі
Страна зарубежного филиала, представительства

А

Б

1

2
Есептік кезеңде аудырылған қаржыландыру
Финансирование, перечисленное в отчетном периоде

1011002


Есептік кезеңде қайтарылып алынған қаржыландыру
Изъятие финансирования в отчетном периоде

1011003


Шетелдік филиал қызметінен таза кіріс
Чистый доход от деятельности зарубежного филиала

1011012


      1.2 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тікелей инвестициялау объектілерінде үлестік қатысуы (қатысу үлесі 10% және одан да көп дауыс беру құқығы бар акциялар, қатысушылардың дауыстары, инвестициялық қорлардың пайлары)
      Часть 1.2. Долевое участие Вашей организации в иностранных объектах прямого инвестирования (доля участия 10% и более голосующих акций, голосов участников, паев инвестиционных фондов)

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Инвестициялау объектісінің атауы
Наименование объекта инвестирования

Инвестициялау объектісінің елі
Страна объекта инвестирования

А

Б

1

2
Есептік кезең аяғында Сіздің ұйымыңыздың тікелей инвестициялау объектісіне қатысу үлесі, %
Доля участия Вашей организации в объекте прямого инвестирования на конец отчетного периода, %

1111000

Х

Есептік кезең басында Сіздің ұйымыңыздың тікелей инвестициялау объектісіне қатысу үлесінің құны
Стоимость доли участия Вашей организации в объекте прямого инвестирования на начало отчетного периода

1111001Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1111002Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1111003Қайта бағалау
Переоценка

1111004Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1111005Есептік кезең аяғында Сіздің ұйымыңыздың тікелей инвестициялау объектісіне қатысу үлесінің құны
Стоимость доли участия Вашей организации в объекте прямого инвестирования на конец отчетного периода

1111006Сіздің ұйымыңыздың қатысу үлесіне тиесілі тікелей инвестициялау объектісінің есептік кезеңдегі (салық төленгеннен кейінгі) таза пайдасы (шығыны)
Чистая прибыль (убыток) объекта прямого инвестирования за отчетный период (после уплаты налогов), приходящаяся на долю участия Вашей организации

1111012Тікелей инвестициялау объектісі есептік кезеңде жариялаған Сіздің ұйымыңызға төленуге тиісті дивидендтер
Объявленные в отчетном периоде объектом прямого инвестирования дивиденды, подлежащие оплате Вашей организации

1111013Сіздің ұйымыңыздың тікелей инвестициялау объектілерінен есептік кезеңде алған дивидендтері
Дивиденды, полученные в отчетном периоде Вашей организацией от объектов прямого инвестирования

1111017      1.3 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік компанияларға үлестік қатысуы (қатысу үлесі 10%-дан төмен немесе айқындалмаған)
      Часть 1.3. Долевое участие Вашей организации в иностранных компаниях (доля участия менее 10% или не определена)
      1.3.1. Сіздің ұйымыңыздың тікелей инвесторлардың капиталына қатысуы
      1.3.1. Участие Вашей организации в капитале прямых инвесторов

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Инвестициялау объектісінің елі
Страна объекта инвестирования

А

Б

1

2
Есептік кезең аяғында Сіздің ұйымыңыздың тікелей инвестордың жарғылық капиталына қатысу үлесі, %
Доля участия Вашей организации в уставном капитале прямого инвестора на конец отчетного периода, %

1211000

Х

Есептік кезең басында Сіздің ұйымыңыздың тікелей инвестор капиталына қатысу үлесінің құны
Стоимость доли участия Вашей организации в капитале прямого инвестора на начало отчетного периода

1211001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1211002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1211003


Қайта бағалау
Переоценка

1211004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1211005


Есептік кезең аяғында Сіздің ұйымыңыздың тікелей инвестор капиталына қатысу үлесінің құны
Стоимость доли участия Вашей организации в капитале прямого инвестора на конец отчетного периода

1211006


Сіздің ұйымыңыздың тікелей инвесторлардан есептік кезеңде алған дивидендтері
Дивиденды, полученные в отчетном периоде Вашей организацией от прямых инвесторов

1211013


      1.3.2. Сіздің ұйымыңыздың тел ұйымдар капиталына қатысуы
      1.3.2. Участие Вашей организации в капитале сестринских организаций

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Инвестициялау объектісінің елі
Страна объекта инвестирования

А

Б

1

2
Есептік кезең аяғында Сіздің ұйымыңыздың тел ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлесі, %
Доля участия Вашей организации в уставном капитале сестринской организации на конец отчетного периода, %

1311000

Х


Есептік кезең басында Сіздің ұйымыңыздың тел ұйым капиталына қатысу үлесінің құны
Стоимость доли участия Вашей организации в капитале сестринской организации на начало отчетного периода

1311001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1311002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1311003


Қайта бағалау
Переоценка

1311004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1311005


Есептік кезең аяғында Сіздің ұйымыңыздың тел ұйым капиталына қатысу үлесінің құны
Стоимость доли участия Вашей организации в капитале сестринской организации на конец отчетного периода

1311006


Сіздің ұйымыңыздың тел ұйымынан есепті кезеңде алған дивидендтері
Дивиденды, полученные в отчетном периоде Вашей организацией от сестринских компаний

1311013


      1.3.3. Басқа резидент еместердің дауыс беру құқығы бар (10%-дан аз дауыс беру құқығы бар) акциялары, шетелдік инвестициялық қорлардың (10% төмен немесе айқындалмаған) акциялары/пайлары
      1.3.3. Голосующие акции (менее 10% голосующих акций) других нерезидентов, акции/паи иностранных инвестиционных фондов (менее 10% или не определено)

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Инвестициялау объектісінің елі
Страна объекта инвестирования

А

Б

1

2
Есептік кезең аяғында Сіздің ұйымыңыздың шетелдік ұйымда /қорда қатысу үлесі, % (егер қолданылса)
Доля участия Вашей организации в иностранной организации/фонде на конец отчетного периода, % (если применимо)

1412000

Х

Есептік кезең басында құнды қағаздар/пайлар құны
Стоимость ценных бумаг/паев на начало отчетного периода

1412001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1412002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1412003


Қайта бағалау
Переоценка

1412004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1412005


Есептік кезең аяғында құнды қағаздар/пайлар құны
Стоимость ценных бумаг/паев на конец отчетного периода

1412006


Сіздің ұйымыңыздың есептік кезеңде алған дивидендтері
Дивиденды, полученные в отчетном периоде Вашей организацией

1412013


      1.3.4. Басқа резидент еместерде қатысу (10% төмен қатысушылар дауысы немесе айқындалмаған)
      1.3.4. Участие в других нерезидентах (менее 10% голосов участников или не определено)

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Инвестициялау объектісінің елі
Страна объекта инвестирования

А

Б

1

2
Есептік кезең аяғында Сіздің ұйымыңыздың шетелдік ұйымда /қорда қатысу үлесі, % (егер қолданылса)
Доля участия Вашей организации в иностранной организации на конец отчетного периода, % (если применимо)

1414000

Х

Есептік кезең басында қатысу үлесінің құны
Стоимость доли участия на начало отчетного периода

1414001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1414002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1414003


Қайта бағалау
Переоценка

1414004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1414005


Есептік кезең аяғында қатысу үлесінің құны
Стоимость доли участия на конец отчетного периода

1414006


Сіздің ұйымыңыздың есептік кезеңде алған дивидендтері немесе бөлінген пайда (егер қолданылса)
Дивиденды или распределенный доход, полученные в отчетном периоде Вашей организацией (если применимо)

1414013


      2. Сіздің ұйымыңыздың портфеліндегі резидент еместердің борыштық бағалы қағаздары, вексельдері мен артықшылықты акциялары, мың АҚШ долларымен (Активтер)
      2. Долговые ценные бумаги, векселя и привилегированные акции нерезидентов в портфеле Вашей организации, в тысячах долларов США (Активы)

      2.1 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тікелей және жанама инвестициялау объектілері шығарған
      Часть 2.1. Выпущенные непосредственными и косвенными иностранными объектами прямого инвестирования Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы құны
Стоимость на начало отчетного периода

1122001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1122002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1122003


Қайта бағалау
Переоценка

1122004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1122005


Есептік кезең аяғындағы құны
Стоимость на конец отчетного периода

1122006


Есептік кезең басындағы бойынша төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1122011


Есептік кезеңдегі есептелінген сыйақы/жарияланған дивидендтер
Вознаграждение начисленное/дивиденды объявленные в отчетном периоде

1122012


Есептік кезеңде Сіздің ұйымыңызалған сыйақы/дивидендтер
Вознаграждение/дивиденды, полученные Вашей организацией в отчетном периоде

1122013


Есептік кезең аяғында төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1122016


      2.2 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвесторлары шығарған
      Часть 2.2. Выпущенные непосредственными и косвенными иностранными прямыми инвесторами Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы құны
Стоимость на начало отчетного периода

1222001Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1222002Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1222003Қайта бағалау
Переоценка

1222004Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1222005Есептік кезең аяғындағы құны
Стоимость на конец отчетного периода

1222006Есептік кезең басында төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1222011Есептік кезеңде есептелінген сыйақы/жарияланған дивидендтер
Вознаграждение начисленное/дивиденды объявленные в отчетном периоде

1222012Есептік кезеңде Сіздің ұйымыңызалған сыйақы/дивидендтер
Вознаграждение/дивиденды, полученные Вашей организацией в отчетном периоде

1222013Есептік кезең аяғында төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1222016      2.3 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тел ұйымдары шығарған
      Часть 2.3. Выпущенные иностранными сестринскими организациями Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы құны
Стоимость на начало отчетного периода

1322001Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1322002Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1322003Қайта бағалау
Переоценка

1322004Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1322005Есептік кезең аяғындағы құны
Стоимость на конец отчетного периода

1322006Есептік кезең басында төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1322011Есептік кезеңде есептелінген сыйақы/жарияланған дивидендтер
Вознаграждение начисленное/дивиденды объявленные в отчетном периоде

1322012Есептік кезеңде Сіздің ұйымыңызалған сыйақы/дивидендтер
Вознаграждение/дивиденды, полученные Вашей организацией в отчетном периоде

1322013Есептік кезең аяғында төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1322016      2.4 бөлік. Басқа резидент еместер шығарған
      Часть 2.4. Выпущенные другими нерезидентами

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
      2.4.1. Өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі барыштық бағалы қағаздар және вексельдер
      2.4.1. Долговые ценные бумаги и векселя со сроком погашения до 1 года включительно

Есептік кезең басындағы құны
Стоимость на начало отчетного периода

1422101Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1422102Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1422103Қайта бағалау
Переоценка

1422104Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1422105Есептік кезең аяғындағы құны
Стоимость на конец отчетного периода

1422106Есептік кезең басында төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1422111Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1422112Есептік кезеңде Сіздің ұйымыңызалған сыйақы
Вознаграждение, полученное Вашей организацией в отчетном периоде

1422113Есептік кезең аяғында төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1422116      2.4.2. Өтеу мерзімі 1 жылдан астам артықшылықты акциялар, борыштық бағалы қағаздар және вексельдер
      2.4.2. Привилегированные акции, долговые ценные бумаги и векселя со сроком погашения более 1 года

Есептік кезең басындағы құны
Стоимость на начало отчетного периода

1422201Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1422202Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1422203Қайта бағалау
Переоценка

1422204Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1422205Есептік кезең аяғындағы құны
Стоимость на конец отчетного периода

1422206Есептік кезең басында төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1422211Есептік кезеңде есептелінген сыйақы/жарияланған дивидендтер
Вознаграждение начисленное/дивиденды объявленные в отчетном периоде

1422212Есептік кезеңде Сіздің ұйымыңыз алған сыйақы/дивидендтер
Вознаграждение/дивиденды, полученные Вашей организацией в отчетном периоде

1422213Есептік кезең аяғында төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1422216      3. Сіздің ұйымыңыздың резидент еместерге берген сауда (коммерциялық) кредиттері мен аванстары, мың АҚШ долларымен (Активтер)
      3. Торговые (коммерческие) кредиты и авансы, выданные Вашей организацией нерезидентам, в тысячах долларов США (Активы)

      3.1 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік филиалдарына
      Часть 3.1. Зарубежным филиалам Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1024001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1024002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1024003


Қайта бағалау
Переоценка

1024004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1024005


Есептік кезең аяғында позиция
Позиция на конец отчетного периода

1024006


Есептік кезең басында төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1024011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1024012


Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1024013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1024015


Есептік кезең аяғында төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1024016


      3.2 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвестициялау объектілеріне
      Часть 3.2. Непосредственным и косвенным иностранным объектам прямого инвестирования Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1124001Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1124002Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1124003Қайта бағалау
Переоценка

1124004Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1124005Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1124006Есептік кезең басында төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1124011Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1124012Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1124013Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1124015Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1124016      3.3 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвесторларына
      Часть 3.3. Непосредственным и косвенным иностранным прямым инвесторам Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1224001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1224002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1224003


Қайта бағалау
Переоценка

1224004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1224005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1224006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1224011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1224012


Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1224013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1224015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1224016


      3.4 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тел ұйымдарына
      Часть 3.4. Иностранным сестринским организациям Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1324001Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1324002Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1324003Қайта бағалау
Переоценка

1324004Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1324005Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1324006Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1324011Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1324012Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1324013Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1324015Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1324016      3.5 бөлік. Басқа резидент еместерге
      Часть 3.5. Другим нерезидентам

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
      3.5.1. Өтеу мерзімі 1 жылға дейін
      3.5.1. Со сроком погашения до 1 года включительно

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1424101


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1424102


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1424103


Қайта бағалау
Переоценка

1424104


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1424105


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1424106


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1424111


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1424112


Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1424113


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1424115


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1424116


      3.5.2. Өтеу мерзімі 1 жылдан астам
      3.5.2. Со сроком погашения более 1 года

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1424201


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1424202


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1424203


Қайта бағалау
Переоценка

1424204


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1424205


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1424206


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1424211


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1424212


Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1424213


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1424215


Есептік кезең аяғында төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1424216


      4. Сіздің ұйымыңыздың резидент еместерге берген (қаржы лизингін қоса есептегенде) заемдары, мың АҚШ долларымен (Активтер)
      4. Займы (включая финансовый лизинг), выданные Вашей организацией нерезидентам, в тысячах долларов США (Активы)

      4.1 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік филиалдарына
      Часть 4.1. Зарубежным филиалам Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1025001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1025002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1025003


Қайта бағалау
Переоценка

1025004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1025005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1025006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1025011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1025012


Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1025013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1025015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1025016


      4.2 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвестициялау объектілеріне
      Часть 4.2. Непосредственным и косвенным иностранным объектам прямого инвестирования Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есепті кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1125001


Операциялар нәтижесінде ұлғаю
Увеличение в результате операций

1125002


Операциялар нәтижесінде азаю
Уменьшение в результате операций

1125003


Қайта бағалау
Переоценка

1125004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1125005


Есепті кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1125006


Есепті кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1125011


Есепті кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1125012


Есепті кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1125013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1125015


Есепті кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1125016


      4.3 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвесторларына
      Часть 4.3. Непосредственным и косвенным иностранным прямым инвесторам Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1225001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1225002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1225003


Қайта бағалау
Переоценка

1225004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1225005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1225006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1225011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1225012


Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1225013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1225015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1225016


      4.4 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тел ұйымдарына
      Часть 4.4. Иностранным сестринским организациям Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1325001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1325002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1325003


Қайта бағалау
Переоценка

1325004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1325005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1325006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1325011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1325012


Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1325013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1325015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1325016


      4.5 бөлік. Басқа резидент еместерге
      Часть 4.5. Другим нерезидентам

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
      4.5.1. Өтеу мерзімі 1 жылға дейін
      4.5.1. Со сроком погашения до 1 года включительно

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1425101


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1425102


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1425103


Қайта бағалау
Переоценка

1425104


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1425105


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1425106


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1425111


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1425112


Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1425113


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1425115


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1425116


      4.5.2. Өтеу мерзімі 1 жылдан астам
      4.5.2. Со сроком погашения более 1 года

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1425201


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1425202


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1425203


Қайта бағалау
Переоценка

1425204


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1425205


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1425206


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1425211


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1425212


Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1425213


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1425215


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1425216


      5. Сіздің ұйымыңыздың резидент еместерге басқа талаптары, мың АҚШ долларымен (Активтер)
      5. Прочие требования Вашей организации к нерезидентам, в тысячах долларов США (Активы)

      5.1 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың қолма-қол шетел валютасы, резидент емес банктердегі банк шоттары
      Часть 5.1. Наличная иностранная валюта, банковские счета Вашей организации в банках-нерезидентах

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
      5.1.1. Қолма-қол шетел валютасы, ағымдағы шоттар, талап ету шоттары, өтеу мерзімі 1 жылға дейін салымдар
      5.1.1. Наличная иностранная валюта, текущие счета, счета до востребования, вклады со сроком погашения до 1 года включительно

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1426101


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1426102


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1426103


Қайта бағалау
Переоценка

1426104


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1426105


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1426106


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1426111


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1426112


Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1426113


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1426115


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1426116


      5.1.2. Өтеу мерзімі 1 жылдан астам салымдар
      5.1.2. Вклады со сроком погашения более 1 года 

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1426201


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1426202


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1426203


Қайта бағалау
Переоценка

1426204


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1426205


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1426206


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1426211


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1426212


Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1426213


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1426215


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1426216


      5.2 бөлік. Туынды қаржы құралдары
      Часть 5.2. Производные финансовые инструменты

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
      5.2.1. Опциондар
      5.2.1. Опционы

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1431001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1431002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1431003


Қайта бағалау
Переоценка

1431004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1431005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1431006


      5.2.2. Форвардтар
      5.2.2. Форварды

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1432001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1432002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1432003


Қайта бағалау
Переоценка

1432004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1432005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1432006


      5.3 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың шетелдегі жылжымайтын мүліктері
      Часть 5.3. Недвижимость Вашей организации за рубежом

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы құны
Стоимость на начало отчетного периода

1115001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1115002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1115003


Қайта бағалау
Переоценка

1115004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1115005


Есептік кезең аяғындағы құны
Стоимость на конец отчетного периода

1115006


      5.4 бөлік. Резидент еместерге басқа санаттарғ жатпайтын басқа талаптар
      Часть 5.4. Прочие требования к нерезидентам, не включенные в другие категории

      5.4.1. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік филиалдарына
      5.4.1. К зарубежным филиалам Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1027001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1027002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1027003


Қайта бағалау
Переоценка

1027004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1027005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1027006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1027011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1027012


Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1027013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1027015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1027016


      5.4.2. Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвестициялау объектілеріне
      5.4.2. К непосредственным и косвенным иностранным объектам прямого инвестирования Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1127001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1127002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1127003


Қайта бағалау
Переоценка

1127004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1127005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1127006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1127011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1127012


Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1127013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1127015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1127016


      5.4.3. Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвесторларына
      5.4.3. К непосредственным и косвенным иностранным прямым инвесторам Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1227001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1227002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1227003


Қайта бағалау
Переоценка

1227004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1227005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1227006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1227011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1227012


Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1227013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1227015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1227016


      5.4.4. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тел ұйымдарына
      5.4.4. К иностранным сестринским организациям Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1327001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1327002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1327003


Қайта бағалау
Переоценка

1327004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1327005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1327006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1327011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1327012


Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1327013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1327015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1327016


      5.4.5. Басқа резидент еместерге
      5.4.5. К другим нерезидентам

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
      5.4.5.1. Өтеу мерзімі 1 жылға дейінгі
      5.4.5.1. Со сроком погашения до 1 года включительно

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1427101


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1427102


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1427103


Қайта бағалау
Переоценка

1427104


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1427105


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1427106


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1427111


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1427112


Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1427113


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1427115


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1427116


      5.4.5.2. Өтеу мерзімі 1 жылдан астам
      5.4.5.2. Со сроком погашения более 1 года

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

1427201


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

1427202


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

1427203


Қайта бағалау
Переоценка

1427204


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

1427205


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

1427206


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

1427211


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

1427212


Есептік кезеңде алынған сыйақы
Вознаграждение, полученное в отчетном периоде

1427213


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

1427215


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

1427216


      6. Резидент еместердің портфеліндегі Сіздің ұйымыңыз шығарған борыштық бағалы қағаздар, вексельдер, мың АҚШ долларымен (Міндеттемелер)
      6. Долговые ценные бумаги, векселя, выпущенные Вашей организацией, находящиеся в портфеле у нерезидентов, в тысячах долларов США (Обязательства) 

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы бағалы қағаздар құны
Стоимость ценных бумаг на начало отчетного периода

2422201


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2422202


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2422203


Қайта бағалау
Переоценка

2422204


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2422205


Есептік кезең аяғындағы бағалы қағаздар құны
Стоимость ценных бумаг на конец отчетного периода

2422206


Есептік кезең басындағы Сіздің ұйымыңыздың бағалы қағаздар бойынша төлемеген сыйақысы
Вознаграждение, не оплаченное Вашей организацией по ценным бумагам, на начало отчетного периода

2422211


Есептік кезеңде Сіздің ұйымыңыздың есептеген сыйақысы
Вознаграждение, начисленное Вашей организацией в отчетном периоде

2422212


Есептік кезеңде Сіздің ұйымыңыздың төлеген сыйақысы
Вознаграждение, оплаченное Вашей организацией в отчетном периоде

2422213


Есептік кезең аяғындағы Сіздің ұйымыңыздың бағалы қағаздар бойынша төлемеген сыйақысы
Вознаграждение, не оплаченное Вашей организацией по ценным бумагам, на конец отчетного периода

2422216


      7. Резидент еместерден Сіздің ұйымыңыздың алған сауда (коммерциялық) кредиттері мен аванстары, мың АҚШ долларымен (Міндеттемелер)
      7. Торговые (коммерческие) кредиты и авансы, полученные Вашей организацией от нерезидентов, в тысячах долларов США (Обязательства)

      7.1 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік филиалдарынан
      Часть 7.1. От зарубежных филиалов Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2024001Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2024002Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2024003Қайта бағалау
Переоценка

2024004Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2024005Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2024006Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2024011Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2024012Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2024013Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2024015Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2024016      7.2 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвестициялау объектілерінен
      Часть 7.2. От непосредственных и косвенных иностранных объектов прямого инвестирования Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2124001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2124002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2124003


Қайта бағалау
Переоценка

2124004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2124005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2124006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2124011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2124012


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2124013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2124015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2124016


      7.3 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвесторларынан
      Часть 7.3. От непосредственных и косвенных иностранных прямых инвесторов Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2224001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2224002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2224003


Қайта бағалау
Переоценка

2224004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2224005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2224006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2224011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2224012


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2224013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2224015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2224016


      7.4 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тел ұйымдарынан
      Часть 7.4. От иностранных сестринских организаций Вашей организации 

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2324001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2324002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2324003


Қайта бағалау
Переоценка

2324004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2324005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2324006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2324011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2324012


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2324013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2324015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2324016


      7.5 бөлік. Басқа резидент еместерден
      Часть 7.5. От других нерезидентов

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
      7.5.1.Өтеу мерзімі 1 жылға дейін
      7.5.1. Со сроком погашения до 1 года включительно

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2424101


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2424102


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2424103


Қайта бағалау
Переоценка

2424104


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2424105


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2424106


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2424111


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2424112


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2424113


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2424115


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2424116


      7.5.2. Өтеу мерзімі 1 жылдан астам
      7.5.2. Со сроком погашения более 1 года

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2424201


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2424202


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2424203


Қайта бағалау
Переоценка

2424204


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2424205


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2424206


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2424211


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2424212


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2424213


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2424215


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2424216


      8. Резидент еместерден Сіздің ұйымыңыздың алған (қаржы лизингін қоса есептегенде) заемдары, мың АҚШ долларымен (Міндеттемелер)
      8. Займы (включая финансовый лизинг), полученные Вашей организацией от нерезидентов, в тысячах долларов США (Обязательства)

      8.1 бөлік. Қазақстан Республикасы Үкіметі кепілдік берген
      Часть 8.1. Гарантированные Правительством Республики Казахстан

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2428201


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2428202


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2428203


Қайта бағалау
Переоценка

2428204


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2428205


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2428206


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2428211


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2428212


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2428213


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2428215


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2428216


      8.2 бөлік. Қазақстан Республикасы Үкіметі кепілдік бермеген
Часть 8.2. Негарантированные Правительством Республики Казахстан

      8.2.1. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік филиалдарынан
      8.2.1. От зарубежных филиалов Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2025001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2025002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2025003


Қайта бағалау
Переоценка

2025004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2025005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2025006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2025011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2025012


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2025013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2025015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2025016


      8.2.2. Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвестициялау объектілерінен
      8.2.2. От непосредственных и косвенных иностранных объектов прямого инвестирования Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2125001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2125002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2125003


Қайта бағалау
Переоценка

2125004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2125005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2125006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2125011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2125012


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2125013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2125015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2125016


      8.2.3. Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвесторларынан
      8.2.3. От непосредственных и косвенных иностранных прямых инвесторов Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2225001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2225002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2225003


Қайта бағалау
Переоценка

2225004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2225005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2225006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2225011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2225012


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2225013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2225015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2225016


      8.2.4. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тел ұйымдарынан
      8.2.4. От иностранных сестринских организаций Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2325001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2325002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2325003


Қайта бағалау
Переоценка

2325004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2325005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2325006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2325011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2325012


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2325013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2325015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2325016


      8.2.5. Басқа резидент еместерден
      8.2.5. От других нерезидентов

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде әріптес елдер бойынша
В том числе по странам-партнерам

А

Б

1

2
      8.2.5.1. Өтеу мерзімі 1 жылға дейін
      8.2.5.1. Со сроком погашения до 1 года включительно

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2425101


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2425102


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2425103


Қайта бағалау
Переоценка

2425104


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2425105


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2425106


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2425111


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2425112


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2425113


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2425115


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2425116


      8.2.5.2. Өтеу мерзімі 1 жылдан астам
      8.2.5.2. Со сроком погашения более 1 года

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2425201


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2425202


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2425203


Қайта бағалау
Переоценка

2425204


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2425205


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2425206


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2425211


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2425212


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2425213


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2425215


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2425216


      9. Резидент еместер алдындағы Сіздің ұйымыңыздың басқа міндеттемелері, мың АҚШ доллары (Міндеттемелер)
      9. Прочие обязательства Вашей организации перед нерезидентами, в тысячах долларов США (Обязательства)

      9.1 бөлік. Туынды қаржы құралдары және резидент емес қызметкерлер үшін акцияға опциондар
      Часть 9.1. Производные финансовые инструменты и опционы на акции для сотрудников-нерезидентов

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде резидент емес елдер бойынша
В том числе по странам нерезидентов

А

Б

1

2
      9.1.1. Резидент емес қызметкерлер үшін Сіздің ұйымыңыздың акциясына опциондар
      9.1.1. Опционы на акции Вашей организации для сотрудников-нерезидентов

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2433001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2433002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2433003


Қайта бағалау
Переоценка

2433004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2433005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2433006


      9.1.2. Басқа опциондар
      9.1.2. Прочие опционы

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2431001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2431002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2431003


Қайта бағалау
Переоценка

2431004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2431005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2431006


      9.1.3. Форвардтар
      9.1.3. Форварды

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2432001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2432002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2432003


Қайта бағалау
Переоценка

2432004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2432005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2432006


      9.2 бөлік. Басқа санаттарға жатпайтын басқа міндеттемелер
      Часть 9.2. Прочие обязательства, не включенные в другие категории
      9.2.1. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік филиалдары алдындағы
      9.2.1. Перед зарубежными филиалами Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде резидент емес елдер бойынша
В том числе по странам нерезидентов

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2027001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2027002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2027003


Қайта бағалау
Переоценка

2027004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2027005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2027006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2027011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2027012


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2027013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2027015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2027016


      9.2.2. Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвестициялау объектілері алдындағы
      9.2.2. Перед непосредственными и косвенными иностранными объектами прямого инвестирования Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде резидент емес елдер бойынша
В том числе по странам нерезидентов

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2127001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2127002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2127003


Қайта бағалау
Переоценка

2127004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2127005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2127006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2127011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2127012


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2127013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2127015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2127016


      9.2.3. Сіздің ұйымыңыздың тікелей және жанама шетелдік тікелей инвесторлары алдындағы
      9.2.3. Перед непосредственными и косвенными иностранными прямыми инвесторами Вашей организации 

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде резидент емес елдер бойынша
В том числе по странам нерезидентов

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2227001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2227002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2227003


Қайта бағалау
Переоценка

2227004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2227005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2227006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2227011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2227012


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2227013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2227015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2227016


      9.2.4. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тел ұйымдары алдындағы
      9.2.4. Перед иностранными сестринскими организациями Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде резидент емес елдер бойынша
В том числе по странам нерезидентов

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2327001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2327002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2327003


Қайта бағалау
Переоценка

2327004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2327005


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2327006


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2327011


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2327012


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2327013


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2327015


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2327016


      9.2.5. Басқа резидент еместер алдындағы
      9.2.5. Перед другими нерезидентами

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Оның ішінде резидент емес елдер бойынша
В том числе по странам нерезидентов

А

Б

1

2
      9.2.5.1. Өтеу мерзімі 1 жылға дейін
      9.2.5.1. Со сроком погашения до 1 года включительно

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2427101


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2427102


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2427103


Қайта бағалау
Переоценка

2427104


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2427105


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2427106


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2427111


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2427112


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2427113


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2427115


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2427116


      9.2.5.2. Өтеу мерзімі 1 жылдан астам
      9.2.5.2. Со сроком погашения более 1 года

Есептік кезең басындағы позиция
Позиция на начало отчетного периода

2427201


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2427202


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2427203


Қайта бағалау
Переоценка

2427204


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2427205


Есептік кезең аяғындағы позиция
Позиция на конец отчетного периода

2427206


Есептік кезең басындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на начало отчетного периода

2427211


Есептік кезеңде есептелінген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

2427212


Есептік кезеңде төленген сыйақы
Вознаграждение, оплаченное в отчетном периоде

2427213


Кезеңдегі сыйақы бойынша қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения по вознаграждению за период

2427215


Есептік кезең аяғындағы төленбеген сыйақы
Вознаграждение, не оплаченное на конец отчетного периода

2427216


      10. Резидент еместердің Сіздің ұйымыңыздың капиталына қатысуы, мың АҚШ долларымен (Капитал)
      10. Участие нерезидентов в капитале Вашей организации, в тысячах долларов США (Капитал)

      10.1 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың жарғылық капиталындағы шетелдік тікелей инвестордың үлестік қатысуы (10% және одан да көп дауыс беру құқығы бар акциялар (қатысушылардың дауыстары)
      Часть 10.1. Долевое участие иностранного прямого инвестора в уставном капитале Вашей организации (10% и более голосующих акций (голосов участников))

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Шетелдік инвестордың елі
Страна иностранного инвестора

А

Б

1

2
Есептік кезең аяғындағы тікелей инвестордың Сіздің ұйымыңызға қатысу үлесі, %
Доля участия прямого инвестора в Вашей организации на конец отчетного периода, %

2211000

Х

Есептік кезең басындағы тікелей инвестордың Сіздің ұйымыңыздың жарғылық капиталына қатысу үлесінің құны
Стоимость доли участия прямого инвестора в уставном капитале Вашей организации на начало отчетного периода

2211001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2211002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2211003


Қайта бағалау
Переоценка

2211004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2211005


Есептік кезең аяғындағы тікелей инвестордың Сіздің ұйымыңыздың жарғылық капиталына қатысу үлесінің құны
Стоимость доли участия прямого инвестора в уставном капитале Вашей организации на конец отчетного периода

2211006


Есептік кезең басындағы тікелей инвестордың Сіздің ұйымыңыздың жарғылық капиталына қатысу үлесіне тиесілі бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Вашей организации, приходящаяся на долю участия прямого инвестора на начало отчетного периода

2211011


Есептік кезеңдегі (салық төленгеннен кейін) тікелей инвестордың Сіздің ұйымыңыздың жарғылық капиталына қатысу үлесіне тиесілі таза пайдасы (өтелмеген шығын)
Чистая прибыль (убыток) Вашей организации за отчетный период (после уплаты налогов), приходящаяся на долю участия прямого инвестора

2211012


оның ішінде: валюта бағамының өзгерістерінен шығыстарды алып тастағандағы кірістер
из них: доходы за вычетом расходов от изменения курса валют

2211014


Тікелей инвесторға төлеуге тиісті Сіздің ұйымыңыздың есептік кезеңде жариялаған дивидендтері
Объявленные в отчетном периоде Вашей организацией дивиденды, подлежащие оплате прямому инвестору

2211013


Тікелей инвесторға Сіздің ұйымыңыз есептік кезеңде төлеген дивидендтері
Дивиденды, выплаченные Вашей организацией в отчетном периоде прямому инвестору

2211017


Қайта бағалау, басқа өзгерістер
Переоценка, прочие изменения

2211015


Есептік кезең аяғындағы тікелей инвестордың Сіздің ұйымыңыздың жарғылық капиталына қатысу үлесіне тиесілі бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток Вашей организации, приходящаяся на долю участия прямого инвестора на конец отчетного периода

2211016


      10.2 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың жарғылық капиталында резидент еместердің үлестік қатысуы 10%-дан төмен дауыс беру құқығы бар акциялар (қатысушылар дауыстары)
      Часть 10.2. Долевое участие нерезидентов в уставном капитале Вашей организации менее 10% голосующих акций (голосов участников)
      10.2.1. Егер резидент емес Сіздің ұйымыңыздың тікелей инвестициялау объектісі болып табылса
      10.2.1. Если нерезидент является объектом прямого инвестирования Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Шетелдік инвестордың елі
Страна иностранного инвестора

А

Б

1

2
Есептік кезең аяғында Сіздің ұйымыңыздағы қатысу үлесі
Доля участия в Вашей организации на конец отчетного периода

2111000

Х

Есептік кезең басындағы Сіздің ұйымыңыздың жарғылық капиталына қатысу үлесінің құны
Стоимость доли участия в уставном капитале Вашей организации на начало отчетного периода

2111001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2111002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2111003


Қайта бағалау
Переоценка

2111004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2111005


Есептік кезең аяғындағы Сіздің ұйымыңыздың жарғылық капиталына қатысу үлесінің құны
Стоимость доли участия в уставном капитале Вашей организации на конец отчетного периода

2111006


Тікелей инвестициялау объектісіне төлеуге тиісті Сіздің ұйымыңыздың есептік кезеңде жариялаған дивидендтері
Объявленные в отчетном периоде Вашей организацией дивиденды, подлежащие оплате объекту прямого инвестирования

2111013


Тікелей инвестициялау объектісіне есептік кезеңде төленген дивидендтер
Дивиденды, выплаченные в отчетном периоде объекту прямого инвестирования

2111017


      10.2.2. Егер резидент емес Сіздің ұйымыңыздың тел ұйымы болып табылса
      10.2.2. Если нерезидент является сестринской организацией Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Шетелдік инвестордың елі
Страна иностранного инвестора

А

Б

1

2
Есептік кезең аяғында Сіздің ұйымыңыздағы қатысу үлесі
Доля участия в Вашей организации на конец отчетного периода

2311000

Х

Есептік кезең басындағы Сіздің ұйымыңыздың жарғылық капиталына қатысу үлесінің құны
Стоимость доли участия в уставном капитале Вашей организации на начало отчетного периода

2311001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2311002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2311003


Қайта бағалау
Переоценка

2311004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2311005


Есептік кезең аяғындағы Сіздің ұйымыңыздың жарғылық капиталына қатысу үлесінің құны
Стоимость доли участия в уставном капитале Вашей организации на конец отчетного периода

2311006


Тел ұйымға төлеуге тиісті Сіздің ұйымыңыздың есептік кезеңде жариялаған дивидендтері
Объявленные в отчетном периоде Вашей организацией дивиденды, подлежащие оплате сестринской организации

2311013


Тел ұйымға есептік кезеңде төленген дивидендтер
Дивиденды, выплаченные в отчетном периоде сестринской организации

2311017


      10.2.3. Басқа жағдайларда
      10.2.3. В остальных случаях 

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Шетелдік инвестордың елі
Страна иностранного инвестора

А

Б

1

2
Есептік кезең аяғында Сіздің ұйымыңыздағы қатысу үлесі
Доля участия в Вашей организации на конец отчетного периода

2411000

Х

Есептік кезең басындағы Сіздің ұйымыңыздың жарғылық капиталына қатысу үлесінің құны
Стоимость доли участия в уставном капитале Вашей организации на начало отчетного периода

2411001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2411002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2411003


Қайта бағалау
Переоценка

2411004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2411005


Есептік кезең аяғындағы Сіздің ұйымыңыздың жарғылық капиталына қатысу үлесінің құны
Стоимость доли участия в уставном капитале Вашей организации на конец отчетного периода

2411006


Резидент емеске төлеуге тиісті Сіздің ұйымыңыздың есептік кезеңде жариялаған дивидендтері
Объявленные в отчетном периоде Вашей организацией дивиденды, подлежащие оплате нерезиденту

2411013


Резидент емеске есептік кезеңде төленген дивидендтер
Дивиденды, выплаченные в отчетном периоде нерезиденту

2411017


      10.3 бөлік. Сіздің ұйымыңыздың резидент еместердегі артықшылықты акциялары
      Часть 10.3. Привилегированные акции Вашей организации у нерезидентов

      10.3.1. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тікелей инвесторлар қолындағы артықшылықты акциялары
      10.3.1. Привилегированные акции на руках у иностранных прямых инвесторов Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Шетелдік инвестордың елі
Страна иностранного инвестора

А

Б

1

2
Есептік кезең басында артықшылықты акциялар құны
Стоимость привилегированных акций на начало отчетного периода

2213001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2213002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2213003


Қайта бағалау
Переоценка

2213004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2213005


Есептік кезең аяғында артықшылықты акциялар құны
Стоимость привилегированных акций на конец отчетного периода

2213006


Тікелей инвесторға төлеуге тиісті Сіздің ұйымыңыздың есептік кезеңде артықшылықты акциялар бойынша жариялаған дивидендтері
Объявленные в отчетном периоде Вашей организацией дивиденды по привилегированным акциям, подлежащие оплате прямым инвесторам

2213013


Тікелей инвесторға есептік кезеңде артықшылықты акциялар бойынша төленген дивидендтер
Дивиденды по привилегированным акциям, выплаченные в отчетном периоде прямым инвесторам

2213017


      10.3.2. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тікелей инвестициялау объектілерінің қолындағы артықшылықты акциялары
      10.3.2. Привилегированные акции на руках у иностранных объектов прямого инвестирования Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Шетелдік инвестордың елі
Страна иностранного инвестора

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы артықшылықты акциялар құны
Стоимость привилегированных акций на начало отчетного периода

2113001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2113002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2113003


Қайта бағалау
Переоценка

2113004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2113005


Есептік кезең аяғындағы артықшылықты акциялар құны
Стоимость привилегированных акций на конец отчетного периода

2113006


Тікелей инвестициялау объектісіне төлеуге тиісті Сіздің ұйымыңыздың есептік кезеңде артықшылықты акциялар бойынша жариялаған дивидендтері
Объявленные в отчетном периоде Вашей организацией дивиденды по привилегированным акциям, подлежащие оплате объектам прямого инвестирования

2113013


Тікелей инвестициялау объектісіне есептік кезеңде артықшылықты акциялар бойынша төленген дивидендтер
Дивиденды, выплаченные в отчетном периоде объектам прямого инвестирования

2113017


      10.3.3. Сіздің ұйымыңыздың шетелдік тел ұйымдарының қолындағы артықшылықты акциялары
      10.3.3. Привилегированные акции на руках у иностранных сестринских организаций Вашей организации

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Шетелдік инвестордың елі
Страна иностранного инвестора

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы артықшылықты акциялар құны
Стоимость привилегированных акций на начало отчетного периода

2313001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2313002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2313003


Қайта бағалау
Переоценка

2313004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2313005


Есептік кезең аяғындағы артықшылықты акциялар құны
Стоимость привилегированных акций на конец отчетного периода

2313006


Шетелдік тел ұйымдарға төлеуге тиісті Сіздің ұйымыңыздың есептік кезеңде артықшылықты акциялар бойынша жариялаған дивидендтері
Объявленные в отчетном периоде Вашей организацией дивиденды по привилегированным акциям, подлежащие оплате сестринским организациям

2313013


Шетелдік тел ұйымдарға есептік кезеңде артықшылықты акциялар бойынша төленген дивидендтер
Дивиденды, выплаченные в отчетном периоде сестринским организациям

2313017


      10.3.4. Басқа резидент еместердің қолындағы артықшылықты акциялар
      10.3.4. Привилегированные акции на руках у других нерезидентов 

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіш коды
Код показателя

Барлығы
Всего

Шетелдік инвестордың елі
Страна иностранного инвестора

А

Б

1

2
Есептік кезең басындағы артықшылықты акциялар құны
Стоимость привилегированных акций на начало отчетного периода

2413001


Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

2413002


Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

2413003


Қайта бағалау
Переоценка

2413004


Басқа өзгерістер
Прочие изменения

2413005


Есептік кезең аяғындағы артықшылықты акциялар құны
Стоимость привилегированных акций на конец отчетного периода

2413006


Басқа резиденттерге төлеуге тиісті Сіздің ұйымыңыздың есептік кезеңде артықшылықты акциялар бойынша жариялаған дивидендтері
Объявленные в отчетном периоде Вашей организацией дивиденды по привилегированным акциям, подлежащие оплате прочим нерезидентам

2413013


Басқа резиденттерге есептік кезеңде артықшылықты акциялар бойынша төленген дивидендтер
Дивиденды, выплаченные в отчетном периоде прочим нерезидентам

2413017


Атауы                                            Мекенжайы
Наименование _____________________________       Адрес ______________
             _____________________________             ______________
Телефон      _____________________________

Электрондық почта мекенжайы
Адрес электронной почты _________________________

Орындаушы
Исполнитель _____________________________________ ___________________
                            аты-жөні                    телефон
                            фамилия

Басшы
Руководитель ____________________________________ ___________________
                  тегі, аты және әкесінің аты             қолы
                    фамилия, имя и отчество              подпись

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер _______________________________ ___________________
                    тегі, аты және әкесінің аты           қолы
                      фамилия, имя и отчество             подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы     
Статистика агенттігі Төрағасының
2014 жылғы 9 қаңтардағы     
№ 3 бұйрығына         
2-қосымша           

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі Төрағасы
міндетін атқарушының     
2010 жылғы 21 желтоқсандағы 
№ 351 бұйрығына       
16-қосымша          

«Резидент еместерге қойылатын қаржылық талаптар және олардың
алдындағы міндеттемелер туралы есеп» ведомстволық статистикалық
байқаудың статистикалық нысанын
(коды 7321202, индексі 1-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру
жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Резидент еместерге қойылатын қаржылық талаптар және олардың алдындағы міндеттемелер туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7321202, индексі 1-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулық «Резидент еместерге қойылатын қаржылық талаптар және олардың алдындағы міндеттемелер туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7321202, индексі 1-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыруды нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) резиденттер:
      азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасында бір жылдан аса тұратын жеке тұлғалар және Қазақстаннан тыс аумақта бір жылдан кем уақытша тұратын Қазақстан Республикасының азаматтары. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет, білім алу және емделу мақсатындағы шет елдегі азаматтары олардың басқа елдердің аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер болып табылады;
      халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағындағы заңды тұлғалар;
      Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, консулдықтар және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктер;
      осы тармақтың осы тармақшасының үшінші абзацында және 2) тармақшасының үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының аумағындағы филиалдары және өкілдіктері;
      2) резидент еместер:
      азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар және Қазақстан Республикасы аумағында бір жылдан аз тұратын шетелдік азаматтар. Шет мемлекеттердің мемлекеттік қызмет, білім алу және емделу мақсатында жүрген азаматтары олардың республика аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер еместер болып табылады;
      Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктерін қоспағанда, басқа мемлекеттердің аумағындағы заңды тұлғалар;
      Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік елшіліктер, консулдықтар және басқа да шетелдік дипломатиялық және ресми өкілдіктер;
      осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында және осы тармақшаның екінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы филиалдары және өкілдіктері;
      3) тікелей инвестициялау объектісі – дауыс беретін акцияларының (қатысушылар дауысының) кемінде 10%-ы немесе олардың баламасы (акционерлік ұйымдар үшін салымдар мен пайлар) тікелей инвесторға тиесілі жеке немесе заңды тұлға;
      4) тікелей инвестор – дауыс беретін акцияларының (қатысушылар дауысының) кемінде 10%-на немесе олардың тікелей инвестициялау объектісіндегі баламасына (акционерлік емес ұйымдар үшін салымдар мен пайлар) ие жеке немесе заңды тұлға;
      5) тел ұйым – тікелей инвестордың респондентімен ортақ жағдайлары бар ұйым, бірақ бұл ұйым да, респондент те бір-бірінің капиталына қатысу құралдарының 10 пайызына немесе одан көбіне ие болмайды;
      6) инвестициялық қорлар – тіркеу елінің заңнамасына сәйкес құрылған акционерлік немесе инвестициялық пай қоры. Инвестициялық қорлар акцияларды немесе пайларды жария шығару жолымен қаражат тартатын ұжымдық инвестициялау құрылымы болып табылады;
      7) сауда (коммерциялық) кредиттеріне мыналар жатады:
      кредиттік келісімдерге сәйкес өндірушілердің, жеткізушілердің және мердігерлердің көрсететін қызметтері мен тауарлары;
      тауар жеткізу, жұмыс орындау және қызмет көрсету келісімшарттары негізінде жеткізушілермен, мердігерлермен (міндеттемелер бойынша) немесе сатушылармен және тапсырыс берушілермен (талаптар бойынша) есеп айырысу бойынша берешек;
      тауар жеткізу, жұмыс орындау және қызмет көрсету арқылы алынған (міндеттемелер бойынша) және берілген (талаптар бойынша) аванс (алдын-ала ақы).
      Бұл санаттан борыштық бағалы қағаздарда көрсетілуге тиісті айналыстағы коммерциялық вексельдер (яғни, иесі оларды өтеу мерзімінен бұрын сата алатын вексельдер) алып тасталады;
      8) басқа санатқа кіргізілмеген басқа да талаптар (міндеттемелер):
      сауда (коммерциялық) кредиттерге және аванс пен несиеге кірмейтін қаржы активтерін (бағалы қағаздарды, қатысу үлестерін), жылжымайтын мүлікті, материалдық емес активтерді сатып алу, сату бойынша берешек немесе аванстар;
      жарияланған, бірақ өткен кезеңдерде төленбеген дивидендтер бойынша берешек немесе аванстар;
      есептелген, бірақ төленбеген салықтар бойынша берешек;
      есептелген, бірақ төленбеген айыппұлдар мен өсімпұлдар бойынша берешек;
      клиенттермен есеп айырысу бойынша берешек – қаржы делдалдары (брокерлер, дилерлер, компаниялардың басқарушылары және т.б.) үшін.
      3. Статистикалық нысан бойынша сұратылатын ақпарат Қазақстан Республикасының төлем балансын, халықаралық инвестициялық позициясын қалыптастыруға және сыртқы борышты бағалауға және оларды талдауға арналған.
      4. Есепте барлық сома бүтін санмен мың АҚШ доллары түрінде көрсетіледі. Теңгемен берілген сома АҚШ долларына ауыстырылады. Шетел валюталарында берілген сома алдымен теңгеге, содан соң АҚШ долларына ауыстырылады.
      Айырбастау үшін қаржылық есептілікті қалыптастыру мақсатында валюта айырбастаудың нарықтық бағамы қолданылады. Бұл ретте операцияларды конвертациялау үшін операциялар жүргізу күніне тиісті бағамдар, кірістер үшін – есепті кезеңдегі орташа есеппен алынған бағамдар, тоқсанның басындағы және соңындағы қалдықтар үшін – тиісті күннің бағамы қолданылады.
      АҚШ долларынан басқа валютамен деноминирленген қаржы операциялары мен кіріс операция жүргізу күніндегі бағам бойынша АҚШ долларына ауыстырылады. Тоқсанның басы мен соңындағы басқа валютамен деноминирленген позициялар тиісті күнгі бағам бойынша АҚШ долларына ауыстырылады.
      5. Кірістің барлық түрлері жиынтық негізде, яғни салықпен қоса есептеліп көрсетіледі.
      6. Қаржы құралдары қысқа мерзімді (қоса алғанда 1 жылға дейінгі) және ұзақ мерзімді (1 жылдан аса) деп қысқа мерзімді деп жіктелетін револьверлік қайта қалпына келетін кредиттерді қоспағанда, бастапқы мерзімі бойынша жіктеледі.
      7. Есептік деректер әріптес елдер бойынша көрсетіледі. Егер әріптес елдердің саны нысандағы бағандар санынан асып кетсе, жетпейтін бағандар қосылады.
      1 бөлімнің 1.2 бөлігінде деректер резидент емес-әріптестің атауы және оның тіркелген елі бойынша көрсетіледі. Резидент еместердің атауын латын әліпбиінің әріптерімен, ал атауы орыс тілінде тіркелген резидент еместер бойынша – орыс әліпбиінің әріптерімен жазылады.
      Егер операциялар мен позициялар (қалдықтар) көлемі әрбір жеке ел бойынша 1 мың АҚШ долларынан аспаса, бірнеше елді біріктіруге және оларды «Басқа елдер» еліне жатқызуға болады.
      Егер «Қайта бағалау» және «Басқа да өзгерістер» жолдары бойынша сомаларды әр ел бойынша жеке бөлу мүмкін болмаса, «Басқа елдер» елі бойынша әр жолды жеке-жеке жалпы сомамен толтыруға болады.
      5 бөлімнің 5.1 бөлігінде қолма-қол еуро «Басқа елдер» елі бойынша көрсетіледі.
      Халықаралық қаржы ұйымдарын «Халықаралық ұйымдар» елі бойынша көрсетіледі.
      8. Есепте респонденттің шетелдік филиалдарының резидент еместерге талаптары мен міндеттемелері көрсетілмейді.
      9. Есепті кезеңнің соңындағы акциялар мен басқа да бағалы қағаздар нарықтық құны бойынша көрсетіледі. Акциялар мен басқа да бағалы қағаздар бойынша позицияларды (қалдықтарды) бағалау үшін азаюына қарай тәртіппен мына әдістердің бірі қолданылады:
      тиісті күнгі орта нарықтық бағасы бойынша (қор нарықтарындағы сату бағасы мен сатып алу бағасы арасындағы);
      жақын арада жүргізілген операцияның құны бойынша.
      Нарықтық құнды бағалауда қиындықтар туындаған жағдайда деректер баланстық құны бойынша көрсетіледі.
      Акциялармен және басқа да бағалы қағаздармен операциялар мәміленің нақты бағасы бойынша көрсетіледі.
      10. Активтер (Міндеттемелер, Капитал) бойынша «Операциялар нәтижесіндегі ұлғаю» жолы бойынша мыналар көрсетіледі:
      бағалы қағаздар, капиталға қатысу үлестері жағдайында (жол коды 1111002, 1211002, 1311002, 1412002, 1414002, 1122002, 1222002, 1322002, 1422102, 1422202, 2422202, 2211002, 2111002, 2311002, 2411002, 2213002, 2113002, 2313002, 2413002) – сатып алуды (сатуды), оның ішінде бағалы қағаздардың бастапқы және қайталама нарықтарындағы, бағалы қағаздарды сыйға, мұрагерлікке алу (беру), басқа қаржы құралын бағалы қағаздарға және (немесе) қатысу үлесіне айырбастау (бағалы қағаздарды және (немесе) қатысу үлестерін басқа қаржы құралына айырбастау);
      сауда (коммерциялық) кредиттер, аванстар мен қарыздар жағдайында (жол коды 1024002, 1124002, 1224002, 1324002, 1424102, 1424202, 1025002, 1125002, 1225002, 1325002, 1425102, 1425202, 2024002, 2124002, 2224002, 2324002, 2424102, 2424202, 2025002, 2125002, 2225002, 2325002, 2425102, 2425202, 2428202) – материалдық (тауар) және қаржылық құндылықтарды және қызметтерді мерзімін ұзартып (кредитке) беру (алу), қысқа мерзімдіден ұзақ мерзімді берешекке ұзарту, сыйақыны ірілендіру (сыйақыны борыштың негізгі сомасына жатқызу), басқа қаржы құралын берешекке айырбастау;
      туынды қаржы құралдары жағдайында (жол коды 1431002, 1432002, 2431002, 2432002, 2433002) – опциондар бойынша сыйақылар төлеу, форвардтық (фьючерстік) келісімшарттар бойынша іске асырылған пайда;
      Активтер (Міндеттемелер, Капитал) бойынша «Операциялар нәтижесіндегі азаю» жолы бойынша мыналар көрсетіледі:
      бағалы қағаздар, капиталға қатысу үлестері жағдайында (жол коды 1111003, 1211003, 1311003, 1412003, 1414003, 1122003, 1222003, 1322003, 1422103, 1422203, 2422203, 2211003, 2111003, 2311003, 2411003, 2213003, 2113003, 2313003, 2413003) – қайталама нарықтағы сатып алуды (сатуды), эмитенттің өтеуін, бағалы қағаздарды сыйға, мұрагерлікке алу (беру), бағалы қағаздарды және (немесе) қатысу үлестерін басқа қаржы құралына айырбастау (басқа қаржы құралын бағалы қағаздарға және (немесе) қатысу үлестеріне айырбастау);
      сауда (коммерциялық) кредиттер, аванстар мен қарыздар жағдайында (жол коды 1024003, 1124003, 1224003, 1324003, 1424103, 1424203, 1025003, 1125003, 1225003, 1325003, 1425103, 1425203, 2024003, 2124003, 2224003, 2324003, 2424103, 2424203, 2025003, 2125003, 2225003, 2325003, 2425103, 2425203, 2428203) – борыштың негізгі сомасы бойынша төлемдер, қысқа мерзімдіден ұзақ мерзімді берешекке ұзарту, берешекті басқа қаржы құралына айырбастау;
      туынды қаржы құралдары жағдайында (жол коды 1431003, 1432003, 2431003, 2432003, 2433003) – опциондық немесе форвардтық (фьючерстік) келісімшарттар талаптарын орындау (яғни базалық активті орындау бағасымен нақты жеткізу немесе сол сәттегі нарықтағы базалық активтің бағасы мен орындау бағасы арасындағы айырмашылық негізінде қолма-қол ақшамен есептеу);
      11. «Қайта бағалау» барлық жолдары бойынша қаржы активтері мен міндеттемелері құнының (көлемінің) валюталар бағамының, қаржы құралы бағасының өзгеруі нәтижесінде есепті кезеңдегі өзгерулер көрсетіледі.
      Құнды валюталар бағамының ауытқуы немесе нарықтық бағалардың ауытқуы есебінен қайта бағалау нетто-негізде көрсетіледі және ол оң мәнді де, сол мәнді де құрауы мүмкін.
      12. «Басқа өзгерістер» барлық жолдары бойынша қаржы активтері мен міндеттемелері құнының (көлемінің) операциялар немесе қайта бағалаудан басқа себептерге негізделген есепті кезеңдегі өзгерістер көрсетіледі.
      Оларға экономикалық туындау және активтердің шығып қалуы нәтижесіндегі өзгерістер, интитуционалдық бірліктердің резиденттік тиістілігінің өзгеруінен және (немесе) интитуционалдық бірліктердің байланыстылығының өзгеруінен туындаған қаржы активтеріндегі өзгерістер жатады. Кредитордың берешекті біржақты тәртіппен «баланстан тыс» есептен шығаруы есебінен, Қазақстан Республикасы резиденттері арасындағы борышты талап етуді иеліктен шығару (аудару) есебінен, Қазақстан Республикасы резидент еместерінің бір санаттан басқа санатқа (олардың жарғылық капиталдағы үлесінің ұлғаюы немесе азаюы салдарынан) өтуі есебінен, әріптестің резиденттілігінің өзгеруі есебінен және тағы басқа жекелеген қаржы құралдары бойынша позицияның өзгеруі.
      Қазақстан Республикасы резидент еместерінің арасындағы талаптарды иеліктен шығаруды (аударуды) осы резидент еместердің елдері бойынша «Басқа да өзгерістер» жолы бойынша көрсетіледі.
      «Басқа да өзгерістерде» жолы бойынша есепті толтыру кезінде бұған дейін жіберілген қателердің түзетілуі көрсетіледі. (Есепті кезеңнің алдындағы кезеңнің соңындағы берешекті түзету).
      «Басқа да өзгерістер» нетто-негізде көрсетіледі және оң немесе теріс мәні болады.
      Позициялардың есепті тоқсандағы барлық басқа өзгерістердің түрлері түсініктемелерде мағынасы ашылады.
      13. Резидент еместермен заңды тұлға құрмай бірлесіп қызмет атқару есепте қаржы құралының респонденттің бухгалтерлік есебіндегі жіктеуіне сәйкес көрсетіледі.
      14. Сақтандыру ұйымдары есепте сақтандыру резервтері туралы ақпаратты көрсетпейді.
      15. Қағаз тасығышта есеп беру кезінде респондент статистикалық нысанның тек ақпарат толтырылған бөлімдерін тапсырады. Сонымен бірге, статистикалық нысанның мазмұнында толтырылған бөлімдерінің бар болуы көрсетіледі.
      16. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 1 Бөлім «Сіздің ұйымыңыздың шетелдік компанияларға үлестік қатысуы»:
      жол 1111006 = жол 1111001 + жол 1111002 - жол 1111003 + жол 1111004 + жол 1111005 әр баған үшін;
      жол 1211006 = жол 1211001 + жол 1211002 - жол 1211003 + жол 1211004 + жол 1211005 әр баған үшін;
      жол 1311006 = жол 1311001 + жол 1311002 - жол 1311003 + жол 1311004 + жол 1311005 әр баған үшін;
      жол 1412006 = жол 1412001 + жол 1412002 - жол 1412003 + жол 1412004 + жол 1412005 әр баған үшін;
      жол 1414006 = жол 1414001 + жол 1414002 - жол 1414003 + жол 1414004 + жол 1414005 әр баған үшін
      жол 1111006 = есептік кезең алдындағы есептің 1111001 жолына;
      жол 1211006 = есептік кезең алдындағы есептің 1211001 жолына;
      жол 1311006 = есептік кезең алдындағы есептің 1311001 жолына;
      жол 1412006 = есептік кезең алдындағы есептің 1412001 жолына;
      жол 1414006 = есептік кезең алдындағы есептің 1414001 жолына;
      2) 2 Бөлім «Сіздің ұйымыңыздың портфеліндегі резидент еместердің борыштық бағалы қағаздары, вексельдері мен артықшылықты акциялары»:
      жол 1122006 = жол 1122001 + жол 1122002 - жол 1122003 + жол 1122004 + жол 1122005 әр баған үшін;
      жол 1222006 = жол 1222001 + жол 1222002 - жол 1222003 + жол 1222004 + жол 1222005 әр баған үшін;
      жол 1322006 = жол 1322001 + жол 1322002 - жол 1322003 + жол 1322004 + жол 1322005 әр баған үшін;
      жол 1422106 = жол 1422101 + жол 1422102 - жол 1422103 + жол 1422104 + жол 1422105 әр баған үшін;
      жол 1422206 = жол 1422201 + жол 1422202 - жол 1422203 + жол 1422204 + жол 1422205 әр баған үшін;
      жол 1122006 = есептік кезең алдындағы есептің 1122001 жолына;
      жол 1122016 = есептік кезең алдындағы есептің 1122011 жолына;
      жол 1222006 = есептік кезең алдындағы есептің 1222001 жолына;
      жол 1222016 = есептік кезең алдындағы есептің 1222011 жолына;
      жол 1322006 = есептік кезең алдындағы есептің 1322001 жолына;
      жол 1322016 = есептік кезең алдындағы есептің 1322011 жолына;
      жол 1422106 = есептік кезең алдындағы есептің 1422101 жолына;
      жол 1422116 = есептік кезең алдындағы есептің 1422111 жолына;
      жол 1422206 = есептік кезең алдындағы есептің 1422201 жолына;
      жол 1422216 = есептік кезең алдындағы есептің 1422211 жолына;
      3) 3 Бөлім «Сіздің ұйымыңыздың резидент еместерге берген сауда (коммерциялық) кредиттері мен аванстары»:
      жол 1024006 = жол 1024001 + жол 1024002 - жол 1024003 + жол 1024004 + жол 1024005 әр баған үшін;
      жол 1024016 = жол 1024011 + жол 1024012 - жол 1024013 + жол 1024015 әр баған үшін;
      жол 1124006 = жол 1124001 + жол 1124002 - жол 1124003 + жол 1124004 + жол 1124005 әр баған үшін;
      жол 1124016 = жол 1124011 + жол 1124012 - жол 1124013 + жол 1124015 әр баған үшін;
      жол 1224006 = жол 1224001 + жол 1224002 - жол 1224003 + жол 1224004 + жол 1224005 әр баған үшін;
      жол 1224016 = жол 1224011 + жол 1224012 - жол 1224013 + жол 1224015 әр баған үшін;
      жол 1324006 = жол 1324001 + жол 1324002 - жол 1324003 + жол 1324004 + жол 1324005 әр баған үшін;
      жол 1324016 = жол 1324011 + жол 1324012 - жол 1324013 + жол 1324015 әр баған үшін;
      жол 1424106 = жол 1424101 + жол 1424102 - жол 1424103 + жол 1424104 + жол 1424105 әр баған үшін;
      жол 1424116 = жол 1424111 + жол 1424112 - жол 1424113 + жол 1424115 әр баған үшін;
      жол 1424206 = жол 1424201 + жол 1424202 - жол 1424203 + жол 1424204 + жол 1424205 әр баған үшін;
      жол 1424216 = жол 1424211 + жол 1424212 - жол 1424213 + жол 1424215 әр баған үшін;
      жол 1024006 = есептік кезең алдындағы есептің л 1024001 жолына;
      жол 1024016 = есептік кезең алдындағы есептің 1024011 жолына;
      жол 1124006 = есептік кезең алдындағы есептің л 1124001 жолына;
      жол 1124016 = есептік кезең алдындағы есептің 1124011 жолына;
      жол 1224006 = есептік кезең алдындағы есептің 1224001 жолына;
      жол 1224016 = есептік кезең алдындағы есептің 1224011 жолына;
      жол 1324006 = есептік кезең алдындағы есептің 1324001 жолына;
      жол 1324016 = есептік кезең алдындағы есептің 1324011 жолына;
      жол 1424106 = есептік кезең алдындағы есептің 1424101 жолына;
      жол 1424116 = есептік кезең алдындағы есептің 1424111 жолына;
      жол 1424206 = есептік кезең алдындағы есептің 1424201 жолына;
      жол 1424216 = есептік кезең алдындағы есептің 1424211 жолына;
      4) 4 Бөлім «Сіздің ұйымыңыздың резидент еместерге берген (қаржы лизингін қоса есептегенде) заемдары»:
      жол 1025006 = жол 1025001 + жол 1025002 - жол 1025003 + жол 1025004 + жол 1025005 әр баған үшін;
      жол 1025016 = жол 1025011 + жол 1025012 - жол 1025013 + жол 1025015 әр баған үшін;
      жол 1125006 = жол 1125001 + жол 1125002 - жол 1125003 + жол 1125004 + жол 1125005 әр баған үшін;
      жол 1125016 = жол 1125011 + жол 1125012 - жол 1125013 + жол 1125015 әр баған үшін;
      жол 1225006 = жол 1225001 + жол 1225002 - жол 1225003 + жол 1225004 + жол 1225005 әр баған үшін;
      жол 1225016 = жол 1225011 + жол 1225012 - жол 1225013 + жол 1225015 әр баған үшін;
      жол 1325006 = жол 1325001 + жол 1325002 - жол 1325003 + жол 1325004 + жол 1325005 әр баған үшін;
      жол 1325016 = жол 1325011 + жол 1325012 - жол 1325013 + жол 1325015 әр баған үшін;
      жол 1425106 = жол 1425101 + жол 1425102 - жол 1425103 + жол 1425104 + жол 1425105 әр баған үшін;
      жол 1425116 = жол 1425111 + жол 1425112 - жол 1425113 + жол 1425115 әр баған үшін;
      жол 1425206 = жол 1425201 + жол 1425202 - жол 1425203 + жол 1425204 + жол 1425205 әр баған үшін;
      жол 1425216 = жол 1425211 + жол 1425212 - жол 1425213 + жол 1425215 әр баған үшін;
      жол 1025006 = есептік кезең алдындағы есептің 1025001 жолына;
      жол 1025016 = есептік кезең алдындағы есептің 1025011 жолына;
      жол 1125006 = есептік кезең алдындағы есептің 1125001 жолына;
      жол 1125016 = есептік кезең алдындағы есептің 1125011 жолына;
      жол 1225006 = есептік кезең алдындағы есептің 1225001 жолына;
      жол 1225016 = есептік кезең алдындағы есептің 1225011 жолына;
      жол 1325006 = есептік кезең алдындағы есептің 1325001 жолына;
      жол 1325016 = есептік кезең алдындағы есептің 1325011 жолына;
      жол 1425106 = есептік кезең алдындағы есептің 1425101 жолына;
      жол 1425116 = есептік кезең алдындағы есептің 1425111 жолына;
      жол 1425206 = есептік кезең алдындағы есептің 1425201 жолына;
      жол 1425216 = есептік кезең алдындағы есептің 1425211 жолына;
      5) 5 Бөлім «Сіздің ұйымыңыздың резидент еместерге басқа талаптары»:
      жол 1426106 = жол 1426101 + жол 1426102 - жол 1426103 + жол 1426104 + жол 1426105 әр баған үшін;
      жол 1426116 = жол 1426111 + жол 1426112 - жол 1426113 + жол 1426115 әр баған үшін;
      жол 1426206 = жол 1426201 + жол 1426202 - жол 1426203 + жол 1426204 + жол 1426205 әр баған үшін;
      жол 1426216 = жол 1426211 + жол 1426212 - жол 1426213 + жол 1426215 әр баған үшін;
      жол 1431006 = жол 1431001 + жол 1431002 - жол 1431003 + жол 1431004 + жол 1431005 әр баған үшін;
      жол 1432006 = жол 1432001 + жол 1432002 - жол 1432003 + жол 1432004 + жол 1432005 әр баған үшін;
      жол 1115006 = жол 1115001 + жол 1115002 - жол 1115003 + жол 1115004 + жол 1115005 әр баған үшін;
      жол 1027006 = жол 1027001 + жол 1027002 - жол 1027003 + жол 1027004 + жол 1027005 әр баған үшін;
      жол 1027016 = жол 1027011 + жол 1027012 - жол 1027013 + жол 1027015 әр баған үшін;
      жол 1127006 = жол 1127001 + жол 1127002 - жол 1127003 + жол 1127004 + жол 1127005 әр баған үшін;
      жол 1127016 = жол 1127011 + жол 1127012 - жол 1127013 + жол 1127015 әр баған үшін;
      жол 1227006 = жол 1227001 + жол 1227002 - жол 1227003 + жол 1227004 + жол 1227005 әр баған үшін;
      жол 1227016 = жол 1227011 + жол 1227012 - жол 1227013 + жол 1227015 әр баған үшін;
      жол 1327006 = жол 1327001 + жол 1327002 - жол 1327003 + жол 1327004 + жол 1327005 әр баған үшін;
      жол 1327016 = жол 1327011 + жол 1327012 - жол 1327013 + жол 1327015 әр баған үшін;
      жол 1427106 = жол 1427101 + жол 1427102 - жол 1427103 + жол 1427104 + жол 1427105 әр баған үшін;
      жол 1427116 = жол 1427111 + жол 1427112 - жол 1427113 + жол 1427115 әр баған үшін;
      жол 1427206 = жол 1427201 + жол 1427202 - жол 1427203 + жол 1427204 + жол 1427205 әр баған үшін;
      жол 1427216 = жол 1427211 + жол 1427212 - жол 1427213 + жол 1427215 әр баған үшін;
      жол 1426106 = есептік кезең алдындағы есептің 1426101 жолына;
      жол 1426116 = есептік кезең алдындағы есептің 1426111 жолына;
      жол 1426206 = есептік кезең алдындағы есептің 1426201 жолына;
      жол 1426216 = есептік кезең алдындағы есептің 1426211 жолына;
      жол 1431006 = есептік кезең алдындағы есептің л 1431001 жолына;
      жол 1432006 = есептік кезең алдындағы есептің 1432001 жолына;
      жол 1115006 = есептік кезең алдындағы есептің 1115001 жолына;
      жол 1027006 = есептік кезең алдындағы есептің 1027001 жолына;
      жол 1027016 = есептік кезең алдындағы есептің 1027011 жолына;
      жол 1127006 = есептік кезең алдындағы есептің 1127001 жолына;
      жол 1127016 = есептік кезең алдындағы есептің 1127011 жолына;
      жол 1227006 = есептік кезең алдындағы есептің 1227001 жолына;
      жол 1227016 = есептік кезең алдындағы есептің 1227011 жолына;
      жол 1327006 = есептік кезең алдындағы есептің 1327001 жолына;
      жол 1327016 = есептік кезең алдындағы есептің 1327011 жолына;
      жол 1427106 = есептік кезең алдындағы есептің 1427101 жолына;
      жол 1427116 = есептік кезең алдындағы есептің 1427111 жолына;
      жол 1427206 = есептік кезең алдындағы есептің 1427201 жолына;
      жол 1427216 = есептік кезең алдындағы есептің 1427211 жолына;
      6) 6 Бөлім «Резидент еместер портфеліндегі Сіздің ұйымыңыздың шығарған борыштық бағалы қағаздар, вексельдер»:
      жол 2422206 = жол 2422201 + жол 2422202 - жол 2422203 + жол 2422204 + жол 2422205 әр баған үшін;
      жол 2422206 = есептік кезең алдындағы есептің 2422201 жолына;
      жол 2422216 = есептік кезең алдындағы есептің 2422211 жолына;
      7) 7 Бөлім «Резидент еместерден Сіздің ұйымыңыздың алған сауда (коммерциялық) кредиттері мен аванстар»:
      жол 2024006 = жол 2024001 + жол 2024002 - жол 2024003 + жол 2024004 + жол 2024005 әр баған үшін;
      жол 2024016 = жол 2024011 + жол 2024012 - жол 2024013 + жол 2024015 әр баған үшін;
      жол 2124006 = жол 2124001 + жол 2124002 - жол 2124003 + жол 2124004 + жол 2124005 әр баған үшін;
      жол 2124016 = жол 2124011 + жол 2124012 - жол 2124013 + жол 2124015 әр баған үшін;
      жол 2224006 = жол 2224001 + жол 2224002 - жол 2224003 + жол 2224004 + жол 2224005 әр баған үшін;
      жол 2224016 = жол 2224011 + жол 2224012 - жол 2224013 + жол 2224015 әр баған үшін;
      жол 2324006 = жол 2324001 + жол 2324002 - жол 2324003 + жол 2324004 + жол 2324005 әр баған үшін;
      жол 2324016 = жол 2324011 + жол 2324012 - жол 2324013 + жол 2324015 әр баған үшін;
      жол 2424106 = жол 2424101 + жол 2424102 - жол 2424103 + жол 2424104 + жол 2424105 әр баған үшін;
      жол 2424116 = жол 2424111 + жол 2424112 - жол 2424113 + жол 2424115 әр баған үшін;
      жол 2424206 = жол 2424201 + жол 2424202 - жол 2424203 + жол 2424204 + жол 2424205 әр баған үшін;
      жол 2424216 = жол 2424211 + жол 2424212 - жол 2424213 + жол 2424215 әр баған үшін;
      жол 2024006 = есептік кезең алдындағы есептің 2024001 жолына;
      жол 2024016 = есептік кезең алдындағы есептің 2024011 жолына;
      жол 2124006 = есептік кезең алдындағы есептің 2124001 жолына;
      жол 2124016 = есептік кезең алдындағы есептің 2124011 жолына;
      жол 2224006 = есептік кезең алдындағы есептің 2224001 жолына;
      жол 2224016 = есептік кезең алдындағы есептің 2224011 жолына;
      жол 2324006 = есептік кезең алдындағы есептің 2324001 жолына;
      жол 2324016 = есептік кезең алдындағы есептің 2324011 жолына;
      жол 2424106 = есептік кезең алдындағы есептің 2424101 жолына;
      жол 2424116 = есептік кезең алдындағы есептің 2424111 жолына;
      жол 2424206 = есептік кезең алдындағы есептің 2424201 жолына;
      жол 2424216 = есептік кезең алдындағы есептің 2424211 жолына;
      8) 8 Бөлім «Резидент еместерден Сіздің ұйымыңыздың алған (қаржы лизингін қоса есептегенде) заемдары»:
      жол 2428206 = жол 2428201 + жол 2428202 - жол 2428203 + жол 2428204 + жол 2428205 әр баған үшін;
      жол 2428216 = жол 2428211 + жол 2428212 - жол 2428213 + жол 2428215 әр баған үшін;
      жол 2025006 = жол 2025001 + жол 2025002 - жол 2025003 + жол 2025004 + жол 2025005 әр баған үшін;
      жол 2025016 = жол 2025011 + жол 2025012 - жол 2025013 + жол 2025015 әр баған үшін;
      жол 2125006 = жол 2125001 + жол 2125002 - жол 2125003 + жол 2125004 + жол 2125005 әр баған үшін;
      жол 2125016 = жол 2125011 + жол 2125012 - жол 2125013 + жол 2125015 әр баған үшін;
      жол 2225006 = жол 2225001 + жол 2225002 - жол 2225003 + жол 2225004 + жол 2225005 әр баған үшін;
      жол 2225016 = жол 2225011 + жол 2225012 - жол 2225013 + жол 2225015 әр баған үшін;
      жол 2325006 = жол 2325001 + жол 2325002 - жол 2325003 + жол 2325004 + жол 2325005 әр баған үшін;
      жол 2325016 = жол 2325011 + жол 2325012 - жол 2325013 + жол 2325015 әр баған үшін;
      жол 2425106 = жол 2425101 + жол 2425102 - жол 2425103 + жол 2425104 + жол 2425105 әр баған үшін;
      жол 2425116 = жол 2425111 + жол 2425112 - жол 2425113 + жол 2425115 әр баған үшін;
      жол 2425206 = жол 2425201 + жол 2425202 - жол 2425203 + жол 2425204 + жол 2425205 әр баған үшін;
      жол 2425216 = жол 2425211 + жол 2425212 - жол 2425213 + жол 2425215 әр баған үшін;
      жол 2025006 = есептік кезең алдындағы есептің 2025001 жолына;
      жол 2025016 = есептік кезең алдындағы есептің 2025011 жолына;
      жол 2125006 = есептік кезең алдындағы есептің 2125001 жолына;
      жол 2125016 = есептік кезең алдындағы есептің 2125011 жолына;
      жол 2225006 = есептік кезең алдындағы есептің 2225001 жолына;
      жол 2225016 = есептік кезең алдындағы есептің 2225011 жолына;
      жол 2325006 = есептік кезең алдындағы есептің 2325001 жолына;
      жол 2325016 = есептік кезең алдындағы есептің 2325011 жолына;
      жол 2425106 = есептік кезең алдындағы есептің 2425101 жолына;
      жол 2425116 = есептік кезең алдындағы есептің 2425111 жолына;
      жол 2425206 = есептік кезең алдындағы есептің 2425201 жолына;
      жол 2425216 = есептік кезең алдындағы есептің 2425211 жолына;
      жол 2428206 = есептік кезең алдындағы есептің 2428201 жолына;
      жол 2428216 = есептік кезең алдындағы есептің 2428211 жолына;
      9) 9 Бөлім «Резидент еместер алдындағы Сіздің ұйымыңыздың басқа міндеттемелері»:
      жол 2433006 = жол 2433001 + жол 2433002 - жол 2433003 + жол 2433004 + жол 2433005 әр баған үшін;
      жол 2431006 = жол 2431001 + жол 2431002 - жол 2431003 + жол 2431004 + жол 2431005 әр баған үшін;
      жол 2432006 = жол 2432001 + жол 2432002 - жол 2432003 + жол 2432004 + жол 2432005 әр баған үшін;
      жол 2027006 = жол 2027001 + жол 2027002 - жол 2027003 + жол 2027004 + жол 2027005 әр баған үшін;
      жол 2027016 = жол 2027011 + жол 2027012 - жол 2027013 + жол 2027015 әр баған үшін;
      жол 2127006 = жол 2127001 + жол 2127002 - жол 2127003 + жол 2127004 + жол 2127005 әр баған үшін;
      жол 2127016 = жол 2127011 + жол 2127012 - жол 2127013 + жол 2127015 әр баған үшін;
      жол 2227006 = жол 2227001 + жол 2227002 - жол 2227003 + жол 2227004 + жол 2227005 әр баған үшін;
      жол 2227016 = жол 2227011 + жол 2227012 - жол 2227013 + жол 2227015 әр баған үшін;
      жол 2327006 = жол 2327001 + жол 2327002 - жол 2327003 + жол 2327004 + жол 2327005 әр баған үшін;
      жол 2327016 = жол 2327011 + жол 2327012 - жол 2327013 + жол 2327015 әр баған үшін;
      жол 2427106 = жол 2427101 + жол 2427102 - жол 2427103 + жол 2427104 + жол 2427105 әр баған үшін;
      жол 2427116 = жол 2427111 + жол 2427112 - жол 2427113 + жол 2427115 әр баған үшін;
      жол 2427206 = жол 2427201 + жол 2427202 - жол 2427203 + жол 2427204 + жол 2427205 әр баған үшін;
      жол 2427216 = жол 2427211 + жол 2427212 - жол 2427213 + жол 2427215 әр баған үшін;
      жол 2431006 = есептік кезең алдындағы есептің 2431001 жолына;
      жол 2432006 = есептік кезең алдындағы есептің 2432001 жолына;
      жол 2433006 = есептік кезең алдындағы есептің 2433001 жолына;
      жол 2027006 = есептік кезең алдындағы есептің 2027001 жолына;
      жол 2027016 = есептік кезең алдындағы есептің 2027011 жолына;
      жол 2127006 = есептік кезең алдындағы есептің 2127001 жолына;
      жол 2127016 = есептік кезең алдындағы есептің 2127011 жолына;
      жол 2227006 = есептік кезең алдындағы есептің 2227001 жолына;
      жол 2227016 = есептік кезең алдындағы есептің 2227011 жолына;
      жол 2327006 = есептік кезең алдындағы есептің 2327001 жолына;
      жол 2327016 = есептік кезең алдындағы есептің 2327011 жолына;
      жол 2427106 = есептік кезең алдындағы есептің 2427101 жолына;
      жол 2427116 = есептік кезең алдындағы есептің 2427111 жолына;
      жол 2427206 = есептік кезең алдындағы есептің 2427201 жолына;
      жол 2427216 = есептік кезең алдындағы есептің 2427211 жолына;
      10) 10 Бөлім «Резидент еместердің Сіздің ұйымыңыздың капиталына қатысуы»:
      жол 2211006 = жол 2211001 + жол 2211002 - жол 2211003 + жол 2211004 + жол 2211005 әр баған үшін;
      жол 2211016 = жол 2211011 + жол 2211012 - жол 2211013 + жол 2211015 әр баған үшін;
      жол 2111006 = жол 2111001 + жол 2111002 - жол 2111003 + жол 2111004 + жол 2111005 әр баған үшін;
      жол 2311006 = жол 2311001 + жол 2311002 - жол 2311003 + жол 2311004 + жол 2311005 әр баған үшін;
      жол 2411006 = жол 2411001 + жол 2411002 - жол 2411003 + жол 2411004 + жол 2411005 әр баған үшін;
      жол 2213006 = жол 2213001 + жол 2213002 - жол 2213003 + жол 2213004 + жол 2213005 әр баған үшін;
      жол 2113006 = жол 2113001 + жол 2113002 - жол 2113003 + жол 2113004 + жол 2113005 әр баған үшін;
      жол 2313006 = жол 2313001 + жол 2313002 - жол 2313003 + жол 2313004 + жол 2313005 әр баған үшін;
      жол 2413006 = жол 2413001 + жол 2413002 - жол 2413003 + жол 2413004 + жол 2413005 әр баған үшін.
      жол 2211006 = есептік кезең алдындағы есептің 2211001 жолына;
      жол 2211016 = есептік кезең алдындағы есептің 2211011 жолына;
      жол 2111006 = есептік кезең алдындағы есептің 2111001 жолына;
      жол 2311006 = есептік кезең алдындағы есептің 2311001 жолына;
      жол 2411006 = есептік кезең алдындағы есептің 2411001 жолына;
      жол 2213006 = есептік кезең алдындағы есептің 2213001 жолына;
      жол 2113006 = есептік кезең алдындағы есептің 2113001 жолына;
      жол 2313006 = есептік кезең алдындағы есептің 2313001 жолына;
      жол 2413006 = есептік кезең алдындағы есептің 2413001 жолына.

 


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2014 жылғы 9 қаңтардағы № 3 бұйрығына 3-қосымша


Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының 2013 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына 27-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения

Приложение 15 к приказу исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына респонденттің орналасқан жері бойынша тапсырылады.
Представляется территориальному филиалу Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения респондента.

Статистикалық нысанды www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.
Статистическую форму можно получить на сайте www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz.

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и представление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 381 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 7381202
Код статистической формы 7381202

Мемлекеттік басқару секторының халықаралық операциялары, сыртқы активтері және міндеттемелері туралы есеп

7-ТБ
7-ПБ

Отчет о международных операциях, внешних активах и обязательствах сектора государственного управления

Тоқсандық
Квартальная

Есептік кезең
Отчетный период


тоқсан
квартал

жыл
год

Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару органдары тапсырады.
Представляют органы государственного управления Республики Казахстан.

Тапсыру мерзімі: есептік кезеңнен кейінгі бірінші айдың 30-нан кешіктірмей.
Срок представления: не позднее 30 числа первого месяца после отчетного периода.

БСН коды
Код БИН

      1-бөлім. Резидент еместерден алынған (резидент еместерге ұсынылған) қызметтер және трансферттер
      Раздел 1. Услуги и трансферты, полученные от нерезидентов (предоставленные нерезидентам)

      А бөлігі. Ресми қызметтер                     мың АҚШ долл.
      Часть А. Официальные услуги                   в тыс. долл. США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
Код строки

Барлығы
Всего

Әріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров


А

Б

1

2

Резидент еместерден алынған қызметтер
Услуги, полученные от нерезидентов

Шетелдегі елшіліктер және осындай мекемелер үшін жылжымайтын мүлік объектілерінің құрылысы үшін жер телімдерін сатып алуға жұмсалған шығыстар
Расходы на приобретение земельных участков для строительства объектов недвижимости для посольств и аналогичных учреждений за рубежом

10Шетелдегі елшіліктер және осындай мекемелер үшін жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алуға жұмсалған шығыстар
Расходы на приобретение объектов недвижимости для посольств и аналогичных учреждений за рубежом

20Шетелдегі елшіліктерді және осындай мекемелерді күтіп-ұстауға жұмсалған шығыстар (жалақыны қоспағанда)
Расходы на содержание посольств и аналогичных учреждений за рубежом (за исключением заработной платы)

30Қазақстанның шетелдегі елшіліктерде және осындай мекемелерде жұмыс істейтін мемлекеттік қызметкерлер алған жалақы және басқа да төлемдер
Заработная плата и другие выплаты, полученные госслужащими Казахстана, работающими в посольствах и аналогичных учреждениях за рубежом

40Қазақстанның шетелдегі елшіліктерінде және осындай мекемелерінде жұмыс істейтін резидент емес қызметкерлерге жалақы және басқа да төлемдер
Заработная плата и другие выплаты нерезидентским сотрудникам посольств и аналогичных учреждений Казахстана за рубежом

50Табиғи ресурстарды жалға алу (пайдалану) үшін төлемдер
Платежи за аренду (использование) природных ресурсов

60Резидент еместерге көрсетілген қызметтер
Услуги, оказанные нерезидентам

Қазақстандағы елшіліктер және осындай мекемелер үшін жылжымайтын мүлік объектілерінің құрылысы үшін жер телімдерін сатудан түскен түсімдер
Поступления от продажи земельных участков для строительства объектов недвижимости для посольств и аналогичных учреждений в Казахстане

70Қазақстандағы елшіліктер және осындай мекемелер үшін жылжымайтын мүлік объектілерін сатудан түскен түсімдер
Поступления от продажи объектов недвижимости для посольств и аналогичных учреждений в Казахстане

80Табиғи ресурстарды жалға (пайдалануға) беруден түскен түсімдер
Поступления от предоставления в аренду (пользование) природных ресурсов

90      Б бөлігі. Резидент еместерден алынған басқа қызметтер
      Часть Б. Другие услуги, полученные от нерезидентов

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
Код строки

Барлығы
Всего

Әріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров


А

Б

1

2

Қазақстан азаматтарын шет елде оқыту
Обучение граждан Казахстана за рубежом

100Құрылыс қызметтері
Строительные услуги

110Басқару саласындағы консультациялық қызметтер
Консультационные услуги в области управления

120Компьютерлік қызметтер
Компьютерные услуги

130Өзге қызметтер (нақты көрсетіңіз)
Прочие услуги (укажите подробно)

140      В бөлігі. Ағымдағы және күрделі трансферттер
      Часть В. Текущие и капитальные трансферты

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
Код строки

Барлығы
Всего

Әріптес елдердің, халықаралық ұйымдардың және донорлардың атауы
Наименование стран-партнеров, международных организаций и доноров


А

Б

1

2

Резидент еместерге ұсынылған трансферттер
Трансферты, предоставленные нерезидентам

Халықаралық ұйымдарға және мемлекетаралық органдарға төленген мүшелік жарналар
Членские взносы, выплаченные в международные организации и межгосударственные органы

150Инвестициялық мақсаттарға арналған трансферттер
Трансферты на инвестиционные цели

160Күрделі активтерге келтірілген зиянға және басқа бұзушылықтарға байланысты өтемақы төлемдері
Компенсационные выплаты в связи с нанесением ущерба капитальным активам и другими повреждениями

170Өзге трансферттер (нақты көрсетіңіз)
Прочие трансферты (укажите подробно)

180Резидент еместерден алынған трансферттер
Трансферты, полученные от нерезидентов

Инвестициялық мақсаттарға арналған трансферттер
Трансферты на инвестиционные цели

190Күрделі активтерге келтірілген зиянға және басқа бұзушылықтарға байланысты өтемақы төлемдері
Компенсационные выплаты в связи с нанесением ущерба капитальным активам и другими повреждениями

200Өзге трансферттер (нақты көрсетіңіз)
Прочие трансферты (укажите подробно)

210      2-бөлім. Резиденттерге қойылатын қаржылық талаптар және олардың алдындағы міндеттемелер
      Раздел 2. Финансовые требования к нерезидентам и обязательства перед ними

      А бөлігі. Халықаралық ұйымдарға қатыс             мың АҚШ долл.
      Часть А. Участие в международных организациях     в тыс. долл. США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
Код строки

Барлығы
Всего

Халықаралық ұйымның атауы
Наименование международной организации

А

Б

1

2

Халықаралық ұйымға қатысу немесе салым (жарна) үлесі % (қолданылатын болса)
Доля участия или вклада (взноса) в международную организацию, % (если применимо)

220

Х


Есептік кезеңнің басындағы қатысу (салым, жарна) үлесінің құны
Стоимость доли участия (вклада, взноса) на начало отчетного периода

230Есептік кезеңде үлесті (салымды, жарнаны) енгізу
Внесение доли (вклада, взноса) в отчетном периоде

240Қайта бағалау (қолданылатын болса)
Переоценка (если применимо)

250Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

260Есептік кезеңнің соңындағы қатысу (салым, жарна) үлесінің құны
Стоимость доли участия (вклада, взноса) на конец отчетного периода

270Есептік кезеңде алынған дивиденттер (қолданылатын болса)
Дивиденды, полученные в отчетном периоде (если применимо)

280      Б бөлігі. Резидент еместердің: шетелдік заңды тұлғалардың, инвестициялық қорлардың капиталына қатысу
      Часть Б. Участие в капитале нерезидентов: иностранных юридических лиц, инвестиционных фондов

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
Код строки

Барлығы
Всего

Резидент еместердің және елдердің атауы
Наименование нерезидентов и стран

Резидент еместің атауы
Наименование нерезидента
____________________________

...

Елдің атауы
Наименование страны
____________________________

...

А

Б

1

2


Резидент еместің капиталына қатысу немесе салым (жарна) үлесі % (қолданылатын болса)
Доля участия или вклада (взноса) в капитале нерезидента, % (если применимо)

290

ХЕсептік кезеңнің басындағы резидент еместің капиталына қатысу (салым, жарна) үлесінің құны
Стоимость доли участия (вклада, взноса) в капитале нерезидента на начало отчетного периода

300
Есептік кезеңде капиталды (үлесті, салымды, жарнаны) енгізу, жай акцияларды (қатысушылардың дауыстарын) сатып алу
Внесение капитала (доли, вклада, взноса), покупка простых акций (голосов участников) в отчетном периоде

310
Есептік кезеңде капиталды (үлесті, салымды, жарнаны) айырып алу, жай акцияларды (қатысушылардың дауыстарын) сату
Изъятие капитала (доли, вклада, взноса), продажа простых акций (голосов участников) в отчетном периоде

320
Қайта бағалау (қолданылатын болса)
Переоценка (если применимо)

330
Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

340
Есептік кезеңнің соңындағы қатысу (салым, жарна) үлесінің құны
Стоимость доли участия (вклада, взноса) на конец отчетного периода

350
Резидент еместің Сіздің ұйымыңыздың қатысу үлесіне келетін салықтарды төлегеннен кейінгі есептік кезеңдегі таза пайдасы (шығыны) (қолданылатын болса)
Чистая прибыль (убыток) нерезидента за отчетный период, после уплаты налогов, приходящаяся на долю участия Вашей организации (если применимо)

360
Резидент еместің есептік кезеңде Сіздің ұйымыңызға төлеуге жататын жариялаған дивидендтері
Объявленные нерезидентом в отчетном периоде дивиденды, подлежащие оплате Вашей организации

370
Есептік кезеңде Сіздің ұйымыңыздың резидент еместен алған дивидендтері
Дивиденды, полученные в отчетном периоде Вашей организацией от нерезидента

380
      В бөлігі. Резидент еместерге өзге де талаптар
      Часть В. Иные требования к нерезидентам

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
Код строки

Барлығы
Всего

Әріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров

А

Б

1

2

Резидент еместерге қатысты дебиторлық берешек және резидент еместерге берілген аванстар
Дебиторская задолженность по отношению к нерезидентам и авансы, выданные нерезидентамЕсептік кезеңнің басындағы берешек
Задолженность на начало отчетного периода

390Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

400Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

410Қайта бағалау
Переоценка

420Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

430Есептік кезеңнің соңындағы берешек
Задолженность на конец отчетного периода

440Резидент еместерге берілген несиелер мен қарыздар
Ссуды и займы, предоставленные нерезидентамЕсептік кезеңнің басындағы берешек
Задолженность на начало отчетного периода

450Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

460Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

470Қайта бағалау
Переоценка

480Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

490Есептік кезеңнің соңындағы берешек
Задолженность на конец отчетного периода

500Есептік кезеңнің басындағы сыйақы көлемі
Объем вознаграждения на начало отчетного периода

510Есептік кезеңде есептелген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

520Есептік кезеңде Сіздің ұйымыңыз алған сыйақы
Вознаграждение, полученное Вашей организацией в отчетном периоде

530
Қайта бағалау, басқа да өзгерістер
Переоценка, прочие изменения

540
Есептік кезеңнің соңындағы сыйақы көлемі
Объем вознаграждения на конец отчетного периода

550
Қолма-қол шетел валютасы, шетел банктеріндегі шоттар (ағымдағы шоттар, талап ету бойынша шоттар, салымдар)
Наличная иностранная валюта, счета в банках за рубежом (текущие счета, счета до востребования, вклады)

Есептік кезеңнің басындағы көлем
Объем на начало отчетного периода

560
Қолма-қол валютаны сатып алу, шоттарға түсімдер
Покупка наличной валюты, поступление на счета

570
Қолма-қол валютаны сату, шоттардан шығыстар
Продажа наличной валюты, израсходовано со счетов

580
Қайта бағалау, басқа да өзгерістер
Переоценка, прочие изменения

590
Есептік кезеңнің соңындағы көлем
Объем на конец отчетного периода

600
Есептік кезеңде есептелген сыйақы
Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде

610
Шетелдегі жылжымайтын мүлік (елшіліктер және шетелдегі осындай мекемелерді қоспағанда, 1-бөлімнің, А бөлігі)
Недвижимость за рубежом (за исключением недвижимости для посольств и аналогичных учреждений за рубежом, часть А Раздела 1)

Есептік кезеңнің басындағы құн
Стоимость на начало отчетного периода

620
Жылжымайтын мүлікті сатып алу
Приобретение недвижимости

630
Жылжымайтын мүлікті сату
Продажа недвижимости

640
Қайта бағалау
Переоценка

650
Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

660
Есептік кезеңнің соңындағы құн
Стоимость на конец отчетного периода

670
Есептік кезеңде Сіздің ұйымыңыз алған кіріс
Доход, полученный Вашей организацией в отчетном периоде

680
Резидент еместерге басқа талаптар
Другие требования к нерезидентам


Есептік кезеңнің басындағы көлем
Объем на начало отчетного периода

690
Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

700
Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

710
Қайта бағалау
Переоценка

720
Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

730
Есептік кезеңнің соңындағы көлем
Объем на конец отчетного периода

740
      Г бөлігі. Резидент еместер алдындағы міндеттемелер (Қазақстан Республикасы Үкіметінің ресми сыртқы қарыздарын және еурооблигацияларды қоспағанда)
      Часть Г. Обязательства перед нерезидентами (за исключением официальных внешних займов и еврооблигаций Правительства Республики Казахстан)

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
Код строки

Барлығы
Всего

Әріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров

А

Б

1

2

Резидент еместер алдындағы кредиторлық берешек және резидент еместерден алынған аванстар
Кредиторская задолженность перед нерезидентами и авансы, полученные от нерезидентов

Есептік кезеңнің басындағы берешек
Задолженность на начало отчетного периода

750Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

760Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

770Қайта бағалау
Переоценка

780Басқа өзгерістер
Прочие изменения

790Есептік кезеңнің соңындағы берешек
Задолженность на конец отчетного периода

800Резидент еместер алдындағы басқа міндеттемелер
Другие обязательства перед нерезидентами

Есептік кезеңнің басындағы көлем
Объем на начало отчетного периода

810Операциялар нәтижесінде ұлғаюы
Увеличение в результате операций

820Операциялар нәтижесінде азаюы
Уменьшение в результате операций

830Қайта бағалау
Переоценка

840Басқа да өзгерістер
Прочие изменения

850Есептік кезеңнің соңындағы көлем
Объем на конец отчетного периода

860Атауы                                            Мекенжайы
Наименование _____________________________       Адрес ______________
             _____________________________             ______________
Телефон      _____________________________

Электрондық почта мекенжайы
Адрес электронной почты __________________

Орындаушы
Исполнитель _____________________________________ ___________________
                            аты-жөні                    телефон
                            фамилия

Басшы
Руководитель ____________________________________ ___________________
                  тегі, аты және әкесінің аты             қолы
                    фамилия, имя и отчество              подпись

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер _______________________________ ___________________
                    тегі, аты және әкесінің аты           қолы
                      фамилия, имя и отчество            подпись

Қазақстан Республикасы      
Статистика агенттігі Төрағасының
2014 жылғы 9 қаңтардағы     
№ 3 бұйрығына          
4-қосымша            

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі Төрағасы
міндетін атқарушының     
2010 жылғы 21 желтоқсандағы  
№ 351 бұйрығына        
28-қосымша           

«Мемлекеттік басқару секторының халықаралық операциялары,
сыртқы активтері және міндеттемелері туралы есеп» ведомстволық
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7381202,
индексі 7-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі
нұсқаулық

      1. Осы «Мемлекеттік басқару секторының халықаралық операциялары, сыртқы активтері және міндеттемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7381202, индексі 7-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік басқару секторының халықаралық операциялары, сыртқы активтері және міндеттемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7381202, индексі 7-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) резиденттер:
      азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасында бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар және Қазақстан Республикасынан тыс аумақта бір жылдан кем уақытша тұратын азаматтар. Шет елде мемлекеттік қызмет, білім алу және емделу мақсатында жүрген азаматтар, олардың басқа елдердің аумағында болу мерзімдеріне қарамастан;
      халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағындағы заңды тұлғалар;
      Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, консулдықтар және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктер;
      осы тармақшаның үшінші абзацында және осы тармақтың 2) тармақшасының үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының аумағындағы филиалдары және өкілдіктері резиденттер болып табылады;
      2) резидент еместер:
      азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар және Қазақстан Республикасы аумағында бір жылдан кем тұратын шетелдік азаматтар. Республика аумағында мемлекеттік қызмет, білім алу және емделу мақсатында жүрген шет мемлекеттердің азаматтары олардың республика аумағында болу мерзімдеріне қарамастан;
      Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктерін қоспағанда басқа мемлекеттердің аумағындағы заңды тұлғалар;
      Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік елшіліктер, консулдықтар және басқа да шетелдік дипломатиялық және ресми өкілдіктер;
      осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында және осы тармақшаның үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы филиалдары және өкілдіктері резиденттер еместер болып табылады;
      3) қайта бағалау – есепті кезеңде валюта бағамдарының, қаржы құралы бағасының өзгеруі нәтижесінде қаржы құралы құнының (көлемінің) өзгеруі;
      4) басқа да өзгерістер – есепті кезеңде қаржы құралының бір жақты тәртіппен (кредитордың берешекті есептен шығаруы, әріптестің резиденттігін өзгертуі және тағы басқа) қаржы құралы құнының (көлемінің) өзгеруі, сондай-ақ есепті толтырған кезде бұрын жіберілген қателерді түзету.
      Есепті кезеңде қайта бағалаудың және басқа да өзгерістердің мәндері оң да, теріс те болуы мүмкін. Халықаралық ұйымдар (2-бөлімнің А бөлігі), резидент емес кәсіпорындар (2-бөлімнің Б бөлігі), әріптес елдер (2-бөлімнің В және Г бөліктері) бойынша қайта бағалауды және басқа да өзгерістерді жіктеу мүмкін болмаған кезде қайта бағалауды және басқа да өзгерістерді жиынтық түрінде ғана 1-бағанда көрсетуге жол беріледі.
      3. Осы нысанда сұратылатын ақпарат Қазақстан Республикасының төлем балансын, халықаралық инвестициялық позициясын қалыптастыруға және сыртқы борышын бағалауға арналған.
      4. Есепте барлық сомалар мың АҚШ долларымен бүтін санмен көрсетіледі. Теңдегеі және шетел валютасындағы сомалар АҚШ долларына ауыстырылады. Айырбастау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржылық есептілікті қалыптастыру мақсатында қолданылатын нарықтық валюта айырбастау бағамдары пайдаланылады. Операцияларды айырбастау үшін операция жасалған күндегі тиісті бағамдар пайдаланылады. Есепті кезең соңындағы қорларды (қалдықтарды) айырбастау үшін есепті кезең аяғындағы тиісті бағамдар пайдаланылады.
      5. Есептік деректер барлық әріптес елдер (1-бөлім, 2-бөлімнің В және Г бөліктері), халықаралық ұйымдар (1-бөлімнің В бөлігі, 2-бөлімнің А бөлігі), резидент емес кәсіпорындар (2-бөлімнің Б бөлігі) бойынша көрсетілеті. Бұл ретте 2-бөлімнің Б бөлігінің В жолында резидент еместің атауы, ал Г жолында - ол тіркелген ел көрсетіледі. Егер әріптес елдердің, халықаралық ұйымдардың немесе резидент емес кәсіпорындардың саны нысанда бар бағандар санынан асып кетсе, жетіспейтін бағандар қосылады.
      6. 1-бөлімде қызметтердің құны нақты ақы төлеу уақыты бойынша емес, ал оны есептеу сәтіне (нақты қызмет көрсетілген күніне) көрсетіледі.
      7. 1-бөлімнің жекелеген көрсеткіштерін түсіндіру:
      Табиғи ресурстарды жалға алу (60; 90-жолдар) жер, орман, қорықтар, су сияқты табиғи ресурстарды уақытша пайдалануға беруді, сондай-ақ пайдалы қазбаларды өндіру және балық аулау құқығын қамтиды;
      Компьютерлік қызмет көрсетулерге(30-жол): тапсырыс берілген және тапсырыс берілмеген, электрондық байланыс арналары (электрондық почта) арқылы жеткізілетін бағдарламалық қамтамасыз етуді (жаппай шығарылатын) және осыған байланысты лицензияларды сату (сатып алу); техникалық құралдарды және бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату; компьтерлік техника және бағдарламалық қамтамасыз ету саласындағы консалтинг; компьютерлерді және қосалқы құрылғыларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету, деректерді өңдеу және оларды серверге орналастыру кіреді. Материалдық тасымалдағыштарда (дискілерде және басқа да алынып салынатын тасымалдағыштарда немесе компьютерлік жабдықтың бір бөлігі) жеткізілетін тапсырыс берілген және тапсырыс берілмеген бағдарламалық қамтамасыз ету тауарларға жатқызылады;
      Инвестициялық мақсаттарға арналған трансферттерге (160; 190-жолдар) негізгі қорларды сатып алуға гранттар (ақшалай және заттай нысанда) кіреді және көбінесе нақты инвестициялық жобалармен байланысты болады (мысалы, ірі құрылыс жобалармен);
      Күрделі активтерге зиян келтіруге және басқа да бүлінумен байланысты өтемақы төлемдеріне (170; 200-жолдар) мұнайдың ағып кетуімен, күшті жарылыстармен және т.б. келтірілген зиянды өтеу есебіндегі төлемдер кіреді.
      8. 2-бөлімнің Б бөлігінің 340-жол коды бойынша ұйымның қатысу үлесіне келетін резидент еместің таза пайдасы (шығыны) мынадай жолмен есептеледі: шетелдік заңды тұлғаның есепті кезеңдегі салық төленгеннен кейінгі таза пайдасы (шығыны) 2-бөлімнің Б бөлігінің 270-жол коды бойынша көрсетілген ұйымның осы заңды тұлғаның капиталына қатысу үлесіне көбейтіледі.
      Егер осындай тәсіл заңды тұлға емес нысанда ұйымдастырылған шетелдік инвестициялық қорға қолданылатын болса, онда осы инвестициялық қорға респондент ұйымының қатысу үлесіне келетін шетелдік инвестициялық қордың таза пайдасы (шығыны) да осылайша есептеледі.
      9. Қолма-қол еуроны көрсету үшін 2-бөлімнің В бөлігінің 540-590 жолдары бойынша «Әріптес елдердің атауы» бағандарында «Басқа елдер» деп көрсету қажет.
      10. «Мемлекеттік, мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар және Қазақстан Республикасының кепілдемесімен тартылған қарыздар туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың 14-ПБ нысанының болуына байланысты 2-бөлімнің Г бөлігінен Қазақстан Республикасы Үкіметінің ресми сыртқы қарыздары және еурооблигациялар алып тасталды.
      11. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 1-бөлім Б бөлігі «Резидент еместерден алынған басқа қызметтер»:
      140-жол = 140/1+…..+ 140/n жолдарының қосындысы барлық бағандар үшін;
      2) 1-бөлім В бөлігі «Ағымдағы және күрделі трансферттер»:
      180-жол = 180/1+…..+ 180/n жолдарының қосындысы барлық бағандар үшін;
      3) 1-бөлім В бөлігі «Ағымдағы және күрделі трансферттер»:
      210-жол = 210/1+…..+ 210/n жолдарының қосындысы барлық бағандар үшін;
      4) 2-бөлім. Резиденттерге қойылатын қаржылық талаптар және олардың алдындағы міндеттемелер:
      баған 1 = 2+…..+n бағандарының қосындысы барлық жолдар үшін;
      Есептік кезеңдегі 210, 280, 370, 430, 490, 540, 600, 670, 730, 790 бағандар = алдыңғы кезеңдегі 250, 330, 420, 480, 530, 580, 650, 720, 780, 840 бағандар;
      А бөлігі. Әрбір баған үшін 270-жол = 230+ 240+ 250+260;
      Б бөлігі. Әрбір баған үшін 350-жол = 300+310-320+330+340;
      В бөлігі. Әрбір баған үшін 440-жол = 390+400-410+420+430;
      В бөлігі. Әрбір баған үшін 500-жол = 450+460-470+480+490;
      В бөлігі. Әрбір баған үшін 550-жол = 510+520-530+540;
      В бөлігі. Әрбір баған үшін 600-жол = 560+570-580+590;
      В бөлігі. Әрбір баған үшін 670-жол = 620+630-640+650+660;
      В бөлігі. Әрбір баған үшін 740-жол = 690+700-710+720+730;
      В бөлігі. Әрбір баған үшін 800-жол = 750+760-770+780+790;
      В бөлігі. Әрбір баған үшін 860-жол = 810+820-830+840+850.

 Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2014 жылғы 9 қаңтардағы № 3 бұйрығына 5-қосымша


Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының 2013 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына 31-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения

Приложение 31к приказу исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына респонденттің орналасқан жері бойынша тапсырылады.
Представляется территориальному филиалу Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения респондента.

Статистикалық нысанды www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.
Статистическую форму можно получить на сайте www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz.

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и представление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 381 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалықнысан коды 7401202
Код статистической формы 7401202

Резидент еместер мен халықаралық операциялар туралы есеп

10-ТБ
10-ПБ

Отчет о международных операциях с нерезидентами

Тоқсандық
Квартальная

Есептік кезең
Отчетный период


тоқсан
квартал

жыл
год

Cыртқы экономикалық операцияларды жүзеге асыратын заңды тұлғалар-резиденттер және Қазақстан Республикасы аумағында құрылыс және бұрғылау жұмыстарын жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалардың филиалдарын қоспағанда, Қазақстан Республикасы аумағында орналдасқан резидент емес заңды тұлғалар филиалдары тапсырады.
Представляют организации,осуществляющие внешнеэкономические операции юридические лица-резиденты и находящиеся на территории Республики Казахстан филиалы юридических лиц-нерезидентов, за исключением филиалов юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих строительные и буровые работы на территории Республики Казахстан.

Тапсыру мерзімі: есептік кезеңнен кейінгі бірінші айдың 30-нан кешіктірмей.
Срок представления: не позднее 30 числа первого месяца после отчетного периода.

БСН коды
Код БИН

      1-бөлік. Қызмет көрсету бойынша операциялар
      Часть 1. Операции по оказанию услуг 1             мың АҚШ долл.
                                                  в тыс. долл. США

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
код строки

Барлығы
Всего

Әріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров


А

Б

1

2

Сіздің ұйым резидент еместерге көрсеткен қызметтері
Услуги, оказанные Вашей организацией нерезидентамҚұрылыс қызметін көрсету
Строительные услуги

10Қаржы қызметін көрсету
Финансовые услуги

20Компьютерлік қызмет көрсету
Компьютерные услуги

30Ақпараттық қызмет көрсету
Информационные услуги

40Тауарларды қайта өңдеу бойынша қызмет көрсету
Услуги по переработке товаров

50Жөндеу және техникалық қызмет көрсету
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию

60Зияткерлік меншікті пайдалануға төлем
Плата за использование интеллектуальной собственности

70Әр түрлі іскерлік қызмет көрсету, оның ішінде:
Разные деловые услуги, в том числе:

80ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

81заңгерлік
юридические

82бухгалтерлік, аудиторлық
бухгалтерские, аудиторские

83бизнес және басқару бойынша консультациялық қызмет көрсету
услуги по консультации бизнеса и управления

84жарнама және нарық коньюнктурасын зерделеу саласындағы қызмет көрсету
услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка

85сәулет, инженерлік және басқа да техникалық қызмет көрсету
архитектурные, инженерные и прочие технические услуги

86қалдықтарды қайта өңдеу және қоршаған ортаны тазарту
переработка отходов и очистка окружающей среды

87ауыл шаруашылығы және пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы қызмет көрсету
услуги в области сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых

88жабдықтардың қызметкерсіз операциялық лизингі (жалдау)
операционный лизинг (аренда)
оборудования без персонала

89саудамен байланысты қызмет көрсету
связанные с торговлей услуги

90басқа да іскерлік қызметтер (көрсетіңіз)
прочие деловые услуги (укажите)

91Жеке тұлғаларға қызмет көрсету және мәдениет пен демалыс саласындағы қызмет көрсету (көрсетіңіз)
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха (укажите)

100Резидент еместер Сіздің кәсіпорынға көрсеткен қызметтер
Услуги, оказанные Вашей организации нерезидентами

Құрылыс қызметін көрсету
Строительные услуги

110Қаржы қызметін көрсету
Финансовые услуги

120Сақтандыру қызметін көрсету:
Страховые услуги:
резидент еместермен сақтандыру келісімі бойынша төленген сақтандыру сыйақысы
выплаченные страховые премии по договорам страхования с нерезидентами

130резидент еместермен сақтандыру келісімі бойынша алынған сақтандыру төлемдері
страховые выплаты, полученные по договорам страхования с нерезидентами

131Компьютерлік қызмет көрсету
Компьютерные услуги

140Ақпараттыққызмет көрсету
Информационные услуги

150Тауарларды қайта өңдеу бойынша қызмет көрсету
Услуги по переработке товаров

160Жөндеу және техникалық қызмет көрсету
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию

170Зияткерлік меншікті пайдалануға төлем
Плата за использование интеллектуальной собственности

180Әр түрлі іскерлік қызмет көрсету, оның ішінде:
Разные деловые услуги, в том числе:

190ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

191заңгерлік
юридические

192бухгалтерлік, аудиторлық
бухгалтерские, аудиторские

193бизнес және басқару бойынша консультациялық қызмет көрсету
услуги по консультации бизнеса и управления

194жарнама және нарық коньюнктурасын зерделеу саласындағы қызмет көрсету
услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка

195сәулет, инженерлік және басқа да техникалық қызмет көрсету
архитектурные, инженерные и прочие технические услуги

196қалдықтарды қайта өңдеу және қоршаған ортаны тазарту
переработка отходов и очистка окружающей среды

197ауыл шаруашылығы және пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы қызмет көрсету
услуги в области сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых

198жабдықтардың қызметкерсіз операциялық лизингі (жалдау)
операционный лизинг (аренда) оборудования без персонала

199саудамен байланысты қызмет көрсету
связанные с торговлей услуги

200басқа да іскер қызметтер (көрсетіңіз)
прочие деловые услуги (укажите)

201Жеке тұлғаларға қызмет көрсетуге және мәдениет пен демалыс саласындағы қызмет көрсету(көрсетіңіз)
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха (укажите)

210__________________
1Берілген нысанның 2,3,4 және 5 бөліктерінде көрсетілген операциялар қосылмайды
Не включается операции, указанные в частях 2,3,4 и 5 статистической формы

      2-бөлік. Қазақстан аумағында құрылыстық және бұрғылау жұмыстарын жүргізетін резидент емес заңды тұлғалардың филиалдарымен операциялар
      Часть 2. Операции с филиалами юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих строительные и буровые работы на территории Казахстана

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
код строки

Барлығы
Всего

Филиалдардың атауы
Наименование филиалов


А

Б

1

2

Резидент еместердің филиалдары Сіздің ұйымға көрсеткен қызметтер
Услуги, оказанные Вашей организации филиалами нерезидентов

Құрылыс қызметін көрсету
Строительные услуги

220Бұрғылау жұмыстары
Буровые работы

230Резидент еместердің филиалдарына Сіздің ұйым ұсынған тауарлар мен қызметтер
Товары и услуги, предоставленные Вашей организацией филиалам нерезидентов

Шикізат, материалдар, жанар май, энергия және басқа да тауарлар
Сырье, материалы, топливо, энергия и другие товары

240Құрылыс қызметін көрсету
Строительные услуги

250Бұрғылау жұмыстары
Буровые работы

260Басқа да қызмет көрсетулер
Прочие услуги

270      3-бөлік. Қазақстанда орналасқан халықаралық ұйымдарға, шетел елшіліктеріне және басқа да шетел дипломатиялық және ресми өкілдіктерге ұсынылған тауарлар мен қызметтер
      Часть 3. Товары и услуги, предоставленные находящимся в Казахстане международным организациям, иностранным посольствам, консульствам и другим иностранным дипломатическим и официальным представительствам

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
код строки

Барлығы
Всего

Әріптес елдердің, халықаралық үйымдардың атауы
Наименование стран-партнеров, международных организаций


А

Б

1

2

Электр және жылу энергиясымен, сумен, газбен қамтамасыз ету
Снабжение электро и теплоэнергией, водой, газом

280Жылжымайтын мүлік объектілерін сату
Продажа объектов недвижимости

290Жылжымайтын мүлік жалдау
Аренда недвижимости

300Құрылыс қызметін көрсету
Строительные услуги

310Жөндеу және техникалық қызмет көрсету
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию

320Басқа да тауарлар мен қызмет көрсетулер
Прочие товары и услуги

330      4-бөлік. Көлік қызмет көрсету
      Часть 4. Транспортные услуги

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
Код строки

Барлығы
Всего

Оның ішінде көлік түрлері бойынша
В том числе по видам транспорта

автомобиль
автомобильный

әуе воздушный

теміржол железнодорожный

құбыр трубопроводный

теңіз
морской

А

Б

1

2

3

4

5

6

Тауарлар экспорты2
Экспорт товаров

340


X

X

X

X

X

Сіздің ұйымның экспорттық тауарларды тасымалдауға шығарған шығындары
Расходы Вашей организацией на транспортировку экспортных товаров

350резиденттердің
резидентами

351резидент еместердің
нерезидентами

352Тауарлар импорты
Импорт товаров*

360


X

X

X

X

X

Сіздің ұйымның импорттық тауарларды тасымалдауға шығарған шығындары
Расходы Вашей организации на транспортировку импортных товаров

370резиденттердің
резидентами

371резидент еместердің
нерезидентами

372_________________
2Тауарлар декларациясының және «Кеден одағына мүше мемлекеттердің тауарлармен өзара саудасы туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанының (индексі 1-КС, кезеңділігі айлық) деректері бойынша тауарлардың статистикалық құны көрсетіледі.
Отражается статистическая стоимость товаров по данным деклараций на товары и статистической формы общегосударственного статистического наблюдения «Отчет о взаимной торговле товарами с государствами – членами Таможенного союза» (индекс 1-ТС, периодичность месячная)

      5-бөлік. Материалдық емес активтермен және табиғи ресурстарды жалдаумен операциялар
      Часть 5. Операции с нематериальными активами и арендой природных ресурсов

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
код строки

Барлығы
Всего

Әріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров


А

Б

1

2

Резидент еместерге материалдық емес активтерді сатудан түскен түсімдер
Поступления от продажи нерезидентам нематериальных активов

380Резидент еместерге сатып алынған материалдық емес активтер үшін төлемдер
Платежи нерезидентам за приобретенные нематериальные активы

390Резидент еместерге табиғи ресурстарды жалға беруден (пайдалану) түскен түсімдер
Поступления от предоставления в аренду (пользование) нерезидентам природных ресурсов

400Резидент еместерге табиғи ресурстарды жалдау үшін (пайдалану) төлемдер
Платежи нерезидентам за аренду (использование) природных ресурсов

410      6-бөлік. Қайта өңдеуге, жөндеуге және қайта сатуға арналған тауарлар, тауарлар кері экспорты
      Часть 6. Товары для переработки, ремонта и перепродажи, реэкспорт товаров

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
код строки

Барлығы
Всего

Әріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров


А

Б

1

2

Қазақстанда қайта өңдеуге және жөндеуге арналған тауарлар
Товары для переработки и ремонта в Казахстане

Қайта өңдеу үшін шетелден алынған тауарлар3
Товары, полученные из-за рубежа для переработки

420Қайта өңдеуден кейін шетелге жіберілген тауарлар4
Товары, отправленные за рубеж после переработки

430Жөндеу үшін шетелден алынған тауарлар3)
Товары, полученные из-за рубежа для ремонта

440Жөндеуден кейін шетелге жіберілген тауарлар4)
Товары, отправленные за рубеж после ремонта

450Шетелде қайта өңдеуге және жөндеуге арналған тауарлар
Товары для переработки и ремонта за рубежом

Қайта өңдеу үшін шетелге жіберілген тауарлар3)
Товары, отправленные за рубеж для переработки

460Қайта өңдеуден кейін шетелден алынған тауарлар4)
Товары, полученные из-за рубежа после переработки

470Жөндеу үшін шетелге жіберілген тауарлар3)
Товары, отправленные за рубеж для ремонта

480Жөндеуден кейін шетелден алынған тауарлар4)
Товары, полученные из-за рубежа после ремонта

490Шетелде тауарларды қайта сату
Перепродажа товаров за рубежом

Шетелде қайта сату үшін, Қазақстан аумағына әкелусіз шетелден тауар сатып алу3)
Приобретение товаров за рубежом без их ввоза на территорию Казахстана, для последующей перепродажи за рубежом

500Қазақстан аумағына әкелусіз шетелде бұрынырақ сатып алынған тауарларды шетелде сату3)
Продажа за рубежом ранее приобретенных за рубежом товаров без их ввоза на территорию Казахстана

510Тауарлардың кері экспорты
Реэкспорт товаров

Бастапқы жағдайының өзгеріссіз шетелде өндірілген бұрынырақ импортталған тауарлардың экспорты3)
Экспорт ранее импортированных товаров иностранного производства без изменения их первоначального состояния

520___________________
3тауарлардың шартты құны көрсетіледі
отражается контрактная стоимость товаров

4тауарларды қайта өңдеу/жөндеу үшін алынған/жіберілген тауарлардың құны және оны қайта өңдеу/жөндеу бойынша қызмет көрсету құны көрсетіледі
отражается стоимость товара, включающая стоимость полученного/отправленного для переработки/ремонта товара и стоимость услуг по его переработке/ремонту.

      7-бөлік. Резидент емес қызметкерлерге төленген жалақы
      Часть 7. Заработная плата, выплаченная работникам-нерезидентам

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
код строки

Барлығы
Всего

Әріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров


А

Б

1

2

Резидент емес қызметкерлерге ақшалай түрде төленген жалақы және басқа да төлемдер
Заработная плата и другие выплаты работникам-нерезидентам в денежной форме

530Резидент емес қызметкерлерге заттай түрде төленген жалақы
Заработная плата работникам-нерезидентам в натуральной форме

540Резидент еместердің жалақысынан мемлекет атынан ұсталатын жеке табыс салығы
Индивидуальный подоходный налог с заработной платы нерезидентов, удержанный от имени государства

550Резидент емес қызметкерлердің табысынан есептелген әлеуметтік салық
Социальный налог, исчисленный с доходов работников-нерезидентов

560      8-бөлік. Ағымдағы және күрделі трансферттер
      Часть 8. Текущие и капитальные трансферты

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Жол коды
код строки

Барлығы
Всего

Әріптес елдердің атауы
Наименование стран-партнеров


А

Б

1

2

Резидент еместерге төленген салықтар
Налоги, уплаченные нерезидентам

570Резидент еместерден өсімпұл, айыппұл төлемдері және басқа да ағымдағы трансферттер түріндегі түсімдер
Поступления от нерезидентов в виде пени, штрафных платежей и прочих текущих трансферт

580Резидент еместерге өсімпұл, айыппұл төлемдері және басқа да ағымдағы трансферттер түрінде төленген төлемдер
Платежи нерезидентам в виде пени, штрафных платежей и прочих текущих трансферт

590Резидент еместерден алынған күрделі трансферттер
Капитальные трансферты, полученные от нерезидентов

600Резидент еместерге ұсынылған күрделі трансферттер
Капитальные трансферты, предоставленные нерезидентам

610Атауы                                            Мекенжайы
Наименование _____________________________       Адрес ______________
             _____________________________             ______________
Телефон      _____________________________

Электрондық почта мекенжайы
Адрес электронной почты __________________

Орындаушы
Исполнитель _____________________________________ ___________________
                            аты-жөні                    телефон
                            фамилия

Басшы
Руководитель ____________________________________ ___________________
                  тегі, аты және әкесінің аты             қолы
                    фамилия, имя и отчество              подпись

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер _______________________________ __________________
                    тегі, аты және әкесінің аты           қолы
                      фамилия, имя и отчество            подпись

Қазақстан Республикасы    
Статистика агенттігі Төрағасының
2014 жылғы 9 қаңтардағы    
№ 3 бұйрығына         
6-қосымша            

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі Төрағасы
міндетін атқарушының    
2010 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 351 бұйрығына       
32-қосымша         

«Резидент еместермен халықаралық операциялар туралы есеп»
ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын
(коды 7401202, индексі 10-ТБ, кезеңділігі тоқсандық)
толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Резидент еместермен халықаралық операциялар туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7401202, индексі 10-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулықты ведомстволық статистикалық байқаудың «Резидент еместермен халықаралық операциялар туралы есеп» статистикалық нысанын (коды 7401202, индексі 10-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыруды нақтылайды.
      2. Мынадай анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) резиденттер:
      азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасында бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар және Қазақстан Республикасынан тыс аумақта бір жылдан кем уақытша тұратын азаматтар. Шет елде мемлекеттік қызмет, білім алу және емделу мақсатында жүрген Қазақстан Республикасының азаматтар олардың басқа елдердің аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер болып табылады;
      халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктерді қоспағанда Қазақстан Республикасының аумағындағы заңды тұлғалар;
      Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, консулдықтар және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктер;
      осы тармақшаның үшінші абзацында және осы тармақтың 2) тармақшасының үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының аумағындағы филиалдары және өкілдіктері;
      2) резидент еместер:
      азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар және Қазақстан Республикасының аумағында кемінде бір жыл тұратын шетелдік азаматтар. Республика аумағында мемлекеттік қызмет, білім алу және емделу мақсатында жүрген шет мемлекеттердің азаматтары олардың республика аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер еместер болып табылады;
      Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктерін қоспағанда басқа мемлекеттердің аумағындағы заңды тұлғалар;
      Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік елшіліктер, консулдықтар және басқа да шетелдік дипломатиялық және ресми өкілдіктер;
      осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында және осы тармақшаның үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы филиалдары және өкілдіктері;
      3. Осы нысанда сұратылатын ақпарат Қазақстан Республикасының төлем балансын қалыптастыруға арналған.
      4. Операциялардың құны нақты ақы төлеу уақыты бойынша емес оны есептеу (операцияларды нақты жүзеге күні) кезінде көрсетіледі. Нақты қызмет (жұмыс) көрсету күні орындалған қызметті (қызметті) қабылдау актісіне қол қойған күн болып саналады. Егер шартта орындалған қызметті (қызметті) қабылдау актілерін жасау көзделмеген болса, қызметті көрсету күні шот-фактура (инвойс) ұсынған күн деп санау керек.
      5. Барлық операциялар мың АҚШ долларымен көрсетілуі тиіс. Басқа шетел валюталарындағы операцияларды алдымен теңгеге, содан кейін АҚШ долларына ауыстырылады. Айырбастау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржылық есептілікті қалыптастыру мақсатында қолданылатын валюталардың нарықтық айырбастау бағамдары пайдаланылады. Бұл ретте операцияларды айырбастау үшін операцияларды жүргізу күнгі тиісті бағамдар қолданылады. Теңгемен көрсетілген сомалар операциялар жүргізілетін күні АҚШ долларына аударылады.
      6. Барлық операциялар барлық әріптес елдер және халықаралық ұйымдар бойынша бөліп көрсетіледі. Әріптес елдердің және халықаралық ұйымдардың атаулары нысанның екінші бағанынан бастап және әрі қарай көрсетіледі. Егер респонденттің әріптес елдерінің және халықаралық ұйымдардың саны нысанның бөлімдеріндегі бағандардың санынан асатын болса, жетпейтін бағандар қосылады.
      7. Қызмет көрсетулердің түсіндірмесі:
      Құрылыс қызметін көрсету (10; 110-жолдар) құрылыс учаскесін, объектілердің құрылысын дайындау, жинамалы құрылғылар мен жабдықтарды бөлшектеу кіретін құрылыс келісімшарттарының ажырамас бөлігі болып табылатын барлық тауарлар мен қызмет көрсетулерді қамтиды. Су ұңғымасын бұрғылау және салу және операторы бар құрылыс немесе бөлшектеу жабдығын жалға алу, құрылыс жобасын басқару, құрылысты жөндеу сияқты басқа да құрылыс қызметі қосылады;
      Қаржы қызметін көрсетуге (20; 120-жолдар) делдалдардың қаржы мәмілелері бойынша комиссиялық сыйақысы кіреді және әдетте, оны банктер және басқа да қаржы ұйымдары (сақтандыру компанияларының және зейнетақы қорларының қызмет көрсетулерін қоспағанда) ұсынады. Сонымен қатар басқа да қосалқы қаржы қызметі, мысалы, қаржылық консультациялар, қаржы активтерін басқару, кредиттік рейтинг қызметі кіреді. Депозиттер, кредиттер, несиелер және қарыздар бойынша пайыздар қаржы қызметін көрсетуге қосылмайды;
      Компьютер қызметіне (30; 140-жолдар) мыналар қосылады: тапсырыс берілген және тапсырыс берілмеген (жаппай шығарылған) бағдарламалық қамтамасыз етуді және осылармен байланысты лицензияларды сату (сатып алу); техникалық құралдарды және бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату; компьютерлік техника және бағдарламалық қамтамасыз ету саласындағы консалтинг; компьютерлерге және перифериялық құрылғыларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету, деректерді өңдеу және оларды серверге орналастыру; жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің түпнұсқаларын және олардың меншік құқықтарын сатып алу және сату. Компьютерлік қызмет көрсетуге мыналар қосылмайды: оқу компьютер курстарын нақты пайдаланушысы үшін әзірленбеген бағдарламалық қамтамасыз етуді (зияткерлік меншікті пайдалану) шығаруға және (немесе) таратуға лицензиялар үшін ақы төлеу (жеке тұлғаларға басқа да қызмет көрсетулер);
      Ақпараттық қызмет көрсетуге (40; 150-жолдар) бұқаралық ақпарат құралдарына жаңалықтар, фотографиялар және мақалалар ұсыну; деректер базасын құру, сақтау және тарату; почта және өзге де тәсілдермен жеткізе отырып мерзімдік басылымдарға тікелей жеке жазылу; кітапханалар мен мұрағаттар қызметі кіреді;
      Тауарларды қайта өңдеу бойынша қызмет көрсетуге (50; 160-жолдар) материалдық ресурстарды өңдеу, жинақтау және тағы басқалар кіреді. Осы қызметтерге мыналар жатады: дайын құрылыс құрылғыларын (құрылыс қызметі) жинақтауын қоспағанда, өңделмеген мұнайды, табиғи газды, метал кендерін және қойыртпаларын өңдеу; киім тігу, электрониканы және жинаудың басқа түрлерін жинақтау;
      Жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметке (60; 170-жолдар) теңіз және әуе кемелерін және басқа да көлік құралдарын, сондай-ақ құрылыстық жөндеуді, компьютерлер жөндеуді және мұнай мен газ ұңғымаларын жөндеуді қоспағанда, басқа да тауарларды күрделі және ағымдағы жөндеу әрі техникалық қызмет көрсету кіреді. Көлік құралдарын тазалау және жинау (басқа да көлік қызметі) қосылмайды;
      Зияткерлік меншікті пайдаланғаны үшін (70; 180-жолдар) ақы төлеуге меншік құқықтарын (патенттер, авторлық құқықтар, сауда белгілері, технологиялық процестер, дизайн сияқты тағы басқалар) пайдаланғаны үшін ақы төлеу, сондай-ақ жасалынған түпнұсқаларды және прототиптерді (кітаптар және қолжазбалар, компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етулер, кинематографиялық жұмыстар, дыбыстық жазбалар және сияқты тағы басқалар) жасауға және (немесе) таратуға арналған лицензиялар үшін ақы төлеу кіреді;
      Ғылыми-зерттеу жұмыстары және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер (ҒЗТКӘ) (81; 191-жолдар) жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар саласындағы түбегейлі және қолданбалы зерттеулерді, жаңа өнімдер мен технологиялардың тәжірибелі әзірлемелерін, техникалық жаңа енгізілімдерді білдіретін операциялық жүйелерді әзірлеуді, сондай-ақ ҒЗТКӘ нәтижелерін (патенттер, авторлық құқықтар, сауда белгілері, технологиялық процестер және сияқты тағы басқалар) сатып алу және сату кіреді;
      Заң қызметіне (82; 192-жолдар) кеңестер мен консультациялар; заң, сот және заңнамалық үдерістерге қызмет көрсету; фирмаларға жедел көмек көрсету; заң құжаттамасын дайындау; төрелік сот қызметі және тағы басқалар кіреді;
      Бухгалтерлік, аудиторлық қызмет (83; 193-жолдар) бухгалтерлік есеп, шот жүргізу, аудит және салық салу бойынша консультациялық қызметті, қаржылық есептілікті жасауды қамтиды;
      Бизнес және басқару консультациялары (84; 194-жолдар) бойынша қызмет жалпы басқару консультацияларын, қаржы менеджментін, кадр менеджментін, өндірістік менеджментті және басқа басқару консультацияларын; саясат және стратегия бизнесі мәселелеріндегі консультацияларды, басқаруды және жедел көмекті; жұртшылықпен байланыс бойынша қызмет көрсетуді қамтиды. Құрылыс жобасын (құрылыс қызметін) басқару қосылмайды;
      Жарнама және нарық коньюнктурасын зерделеу саласындағы қызмет көрсетулерге (85; 195-жолдар) жарнама агенттіктері арқылы жарнамаларды жобалау, жасау және маркетинг; жарнама уақытын сатып алу және сатуды қоса алғанда бұқаралық ақпарат құралдарында жарнамаларды орналастыру; көрмелер мен сауда жәрмеңкелерін өткізу; тауарларды шетелдерде жарнамалау; маркетингтік зерттеулер; әр түрлі проблемалар бойынша қоғамдық пікірге сауалнамалар жүргізу кіреді;
      Сәулет, инженерлік және басқа да техникалық қызмет көрсетуге (86; 196-жолдар) сәулет және құрылыс жобаларын әзірлеу, геологиялық барлау және зерттеулер, картография; метеорологиялық қызмет көрсету; өнім сапасын тексеру және сертификаттау, техникалық сынақтар және талдаулар, техникалық бақылау; инженерлік консультациялар және қоршаған орта бойынша консультациялар кіреді. Тау-кен инженериясы мұнда қосылмайды, ол пайдалы қазбаларды өндіруге байланысты қызметтерде көрсетіледі;
      Қалдықтарды қайта өңдеуге және қоршаған ортаны тазалауға (87; 197-жолдар) радиоактивті және басқа қалдықтарды қайта өңдеу; қоршаған ортаны тазалауға және қайта өңдеуге байланысты қызмет көрсетулер; санитарлық қызмет кіреді;
      Ауыл шаруашылығы және пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы қызмет көрсетуге (88; 198-жолдар) ауыл шаруашылығы дақылдарын (мысалы, өсімдіктерді аурулардан және зиянкестерден қорғау, өнімділікті арттыру) өсіру бойынша қызмет көрсету; орман шаруашылығы; бұрғылау жұмыстарын (бұрғылау, бұрғылау мұнараларын салу, мұнай және газ ұңғымаларын жөндеу, бөлшектеу және цементтеу; тау-кен инженериясы) қоса алғанда, мұнай, газ және басқа пайдалы қазбаларды өндіруге байланысты қызмет кіреді;
      Қызметкерсіз жабдықтың операциялық лизингі (жалға алу) (89; 199-жолдар) қызметкерсіз жабдықты жалға алуды, экипажсыз көлік құралдарын жалға алуды, жылжымайтын мүлікті жалға алуды қамтиды. Қаржы лизингі, телекоммуникациялық желілер мен қуат көздерін (телекоммуникациялық қызметті) жалға алу, экипажы бар көлік құралдарын (жүк немесе жолаушы тасымалдаулар) жалға алу қосылмайды;
      Саудаға байланысты қызмет көрсетуге (90; 200-жолдар) тауарлармен және қызметпен операциялар бойынша трейдерлерге, биржалық тауар брокерлеріне, дилерлерге, аукционшыларға төлеуге тиісті комиссиялық сыйақы кіреді. Қаржы құралдары (қаржылық қызмет) брокерлік қызмет және агенттердің жүк немесе жолаушы тасымалдауларына (басқа көлік қызметі) байланысты комиссиялық сыйақысы қосылмайды;
      Басқа іскерлік қызмет көрсетулерге (91; 201-жолдар) электр энергиясын, су, газ тарату және тағы басқалар; кадрларды іріктеу, күзет, жазбаша және ауызша аударма, фотосуретке түсіру, үй-жайларды жинау, тамақтандыруды ұйымдастыру, риэлторлық қызмет, баспа қызметі, ветеринар қызметі және жоғарыда аталған қызмет көрсетулерге қосылмайтын басқа да іскерлік қызметтер кіреді;
      Жеке тұлғаларға қызмет көрсетуге және мәдениет пен демалыс саласындағы қызмет көрсетуге (100; 210-жолдар) фильмдерді, радио- және телебағдарламалар мен сазгерлік туындылардың жазбаларын жасауға байланысты қызметтерді; актерлердің, режиссерлердің және тағы басқа гастрольдерге шығуына, театр қойылымдарын жасауға, сазгерлік, спорттық және цирк бағдарламаларын жасауға байланысты еңбекке ақы төлеу; бейне- және дыбыс жазбаларын жалға алғаны үшін, бейне- және дыбыс жазбаларын пайдалану (көрсету) құқығы үшін, телеарналарға қолжетімділігі үшін ақы төлеу; прокаттан түскен төлемдер мен түсімдер; қолжазбалардың, бейне- және дыбыс жазбаларының түпнұсқаларын сатып алу және сату, жаппай шығару; мұражайлардың, кітапханалардың, мұрағаттардың жұмыстарына байланысты қызмет көрсету және спорттық іс-шараларды ұйымдастыруға байланысты қызмет көрсетулерге; сондай-ақ оқытушылар мен медицина қызметкерлерінің өз елінен тысқары жерлерде көрсететін қызметтеріне, сырттай көрсетілетін қызметті қоса алғанда, ақы төлеу кіреді.
      Материалдық емес активтермен операцияларға (380; 390-жолдар) брендтердің атаулары, мерзімдік басылымдардың тақырыптары, сауда белгілері, домен логотиптері мен аттары сияқты маркетингтік активтерді сату және сатып алу; спортшының бір клубтан басқасына өткен үшін трансфертке ақы төлеу кіреді;
      Табиғи ресурстарды жалға алуға (400; 410-жолдар) жер, орман, қорықтар, сулы жерлер сияқты табиғи ресурстарды уақытша пайдалануға бергені үшін; пайдалы қазбаларды өндіруге және балық аулауға құқықтар бергені үшін; аумақтың үстінен ұшу құқығы үшін төлемдер кіреді;
      Резидент емес қызметкерлердің жалақысына (530; 540-жолдар) кемінде бір жыл мерзімге жұмысқа жалданған шетелдік қызметкерлердің және вахталық әдіспен жұмысқа тартылған шетелдік қызметкерлердің ақшалай және табиғи нысандағы еңбекақысы кіреді. Табиғи нысандағы жалақы тауарлар және тамақтану, тұрғын үй, көлік құралдары, тегін жол жүру, жұмысқа және жұмыстан тасымалдау, спорт орталықтарының және демалыс үйлерінің қызметі, акцияларға опциондар сияқты қызмет түріндегі төлемдерден тұрады;
      Басқа да ағымдағы трансферттерге (580; 590-жолдар) сақтандыру төлемдері, сондай-ақ негізгі капиталдың жинақтарын қаржыландыруға байланысты емес сыйлықтар және садақалар болып табылмайтын мүлікке келтірілген жарақат немесе ысырап үшін өтемақылар төлеу кіреді. Сауда палаталары немесе салалық қауымдастықтар сияқты коммерциялық емес ұйымдарға мүшелік жарналар трансферттерге жатпайды (басқа да іскерлік қызметтер);
      Күрделі трансферттерге капитал активтеріне (600; 610-жолдар) ауқымды зиян (мысалы, мұнайдың құйылуына байланысты, күшті жарылыстар, фармацевтік өнімнен болған жанама әсерлер және тағы басқалар) келтіргені үшін өтемақы төлемдері, сондай-ақ негізгі капиталдың жинақтарын қаржыландыру мақсатына арналған ірі сыйлықтар және садақалар, мысалы, университеттерге жаңа оқу үй-жайларының құрылысы бойынша шығыстарды жабуға арналған сыйлықтар кіреді.
      8. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 1-бөлік «Қызмет көрсету бойынша операциялар»:
      80-жол = 81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91-жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;
      91-жол = 91/1+….+91/n -жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;
      100-жол = 100/1+….+100/n-жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;
      190-жол = 1+192+193+194+195+196+197+198+199+200++201-жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;
      201-жол = 201/1+….+201/n -жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;
      210-жол = 210/1+….+210/n -жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;
      2) 4-бөлік. «Көлік қызметтері»:
      350-жол = 351+352-жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;
      370-жол = 371+372-жолдарының қосындысы әрбір баған үшін;
      3) барлық бөліктер үшін:
      1-баған = 2+3+…+n-жолдарының қосындысы барлық жолдар үшін, 4-бөліктің 340 және 360-жолдарынан басқа.

 Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2014 жылғы 9 қаңтардағы № 3 бұйрығына 7-қосымша


Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының 2013 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына 35-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения

Приложение 35 к приказу исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылады.
Представляется Министерству финансов Республики Казахстан, Национальному Банку Республики Казахстан.

Статистикалық нысанды www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.
Статистическую форму можно получить на сайте www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz.

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и представление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 381 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалықнысан коды 7421202
Код статистической формы 7421202

Мемлекеттік, мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар және Қазақстан Республикасының кепілдемесімен тартылған қарыздар туралы есеп

14-ТБ
14-ПБ

Отчет о внешних государственных, гарантированных государством займах и займах, привлеченных под поручительство Республики Казахстан

Тоқсандық
Квартальная

Есептік кезең
Отчетный период


тоқсан
квартал

жыл
год

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тапсырады, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тапсырады.
Представляется Национальным Банком Республики Казахстан в Министерство финансов Республики Казахстан, Министерством финансов Республики Казахстан в Национальный Банк Республики Казахстан.

Тапсыру мерзімі: есептік кезеңнен кейінгі бірінші айдың 30-нан кешіктірмей.
Срок представления: не позднее 30 числа первого месяца после отчетного периода.

БСН коды
Код БИН

      1-бөлім. Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар туралы мәліметтер
      Раздел 1. Сведения о государственных и гарантированных государством внешних займах

Қарыз берушінің атауы
Наименование кредито-ра

Қарыз берушінің елі
Страна кредитора

Қарыздың нөмірі
Номер займа

Қарыздың мақсаты
Цель займа

Қарызды соңғы алушы ұйымның, кәсіпорынның атауы
Наименование организации, предприятия конечного получателя займа

Қарыздың сомасы (қарыз валютасының мың бірлігі)
Сумма займа (тысяч единиц валюты займа)

Қарыздың валютасы
Валюта займа

Сыйақы мөлшерлемесінің түрі
Вид ставки вознаграждения

Сыйақы мөлшерлемесінің көлемі Размер ставки вознаграждения

Ілеспе төлемдер
Сопутствующие платежи

Қарыз игеру кезеңі
Период освоения займа

Жеңілдік кезеңі
Льготный период

Төлемдердің күндері (қарызды өтеудің соңғы күнін қоса.)
Даты платежей (включая последнюю дату погашения займа)

Ескертпе
Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

А Бөлігі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыртқы қарыздары
Часть А. Внешние государственные займы Республики Казахстан

Х


...
Х


Х


Б Бөлігі. Қазақстан Республикасының Үкіметі кепілдік берген сыртқы қарыздар
Часть Б. Внешние займы, гарантированные Правительством Республики Казахстан...
      2-бөлім. Мемлекеттің кепілгерлігімен тартылған қарыздар туралы мәліметтер
      Раздел 2. Сведения о займах, привлеченных под поручительство государства

Эмиссия аңдатпасының Ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)
Национальный идентификационный номер (НИН) проспекта эмиссии

Эмитенттің атауы
Наименование эмитента

Эмитенттің Бизнес-сәйкестендіру нөмері (БСН)
Бизнес-идентификационный номер (БИН) эмитента

Шығарудың мақсаты
Цель выпуска

Эмиссияның сомасы
Сумма эмиссии

Эмиссияның валютасы
Валюта эмиссии

Мемлекет кепілгерлігінің сомасы
Сумма поручительства государства

Ескертпе
Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

      3-бөлім. Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздарды игеру және өтеу туралы есебі
      Раздел 3. Отчет об освоении и погашении государственных и гарантированных государством внешних займов

Қарыз берушінің атауы
Наименование кредитора

Қарыздың нөмірі
Номер займа

Жол коды
Код строки

Негізгі қарыз
Основной долг

Есептік кезеңде төледі:
Оплачено в отчетном периоде:

Ескертпе
Примечание

Есептік кезеңнің басындағы қалдық
Остаток на начало периода

Игеру, сыйақыны капиталға айналдыру
Освоение, капитализация вознаграждения

оның ішінде, қайтарым
в т.ч. возврат

Өтеу
Погашение

Құндық ауытқулар
Стоимостные колебания

Басқа да түзетулер
Прочие корректировки

Есептік кезеңнің соңындағы қалдық
Остаток на конец периода

Сыйақы
Вознаграждение

Делдал төлемдер
Комиссионные платежи

Басқа да ілеспе төлемдер
Прочие сопутствующие платежи

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А Бөлігі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыртқы қарыздары
Часть А. Внешние государственные займы Республики Казахстан

1 Қарыз беруші
Кредитор 1

1 Қарызы
Заем 1

111
оның ішінде, мерзімі өткен берешек
в том числе просроченная задолженность
2 Қарызы
Заем 2

112
оның ішінде, мерзімі өткен берешек
в том числе просроченная задолженность
1 Қарыз беруші бойынша жиынтығы
Итого по Кредитору 1

11n
оның ішінде, мерзімі өткен берешек
в том числе, просроченная задолженность
2 Қарыз беруші
Кредитор 2

1 Қарызы
Заем 1

121
оның ішінде, мерзімі өткен берешек
в том числе просроченная задолженность
2 Қарызы
Заем 2

122
оның ішінде, мерзімі өткен берешек
в том числе просроченная задолженность
...

...
2 Қарыз беруші бойынша жиынтығы
Итого по Кредитору 2

12n
оның ішінде, мерзімі өткен берешек
в том числе просроченная задолженность
....

А Бөлігі бойынша жиынтығы
Итогопо части А

100
оның ішінде, мерзімі өткен берешек
в том числе просроченная задолженность
Б Бөлігі. Қазақстан Республикасының Үкіметі кепілдік берген сыртқы қарыздар
Часть Б. Внешние займы, гарантированные Правительством Республики Казахстан

1 Қарыз беруші
Кредитор 1

1 Қарызы
Заем 1

211Х

оның ішінде, мерзімі өткен берешек
в том числе просроченная задолженностьХ

2 Қарызы
Заем 2

212Х

оның ішінде, мерзімі өткен берешек
в том числе просроченная задолженностьХ

....

...Х

1 Қарыз беруші бойынша жиынтығы
Итого по Кредитору 1

21nХ

оның ішінде, мерзімі өткен берешек
в том числе просроченная задолженностьХ

2 Қарыз беруші
Кредитор 2

1 Қарызы
Заем 1

221Х

оның ішінде, мерзімі өткен берешек
в том числе просроченная задолженностьХ

2 Қарызы
Заем 2

222Х

оның ішінде, мерзімі өткен берешек
в том числе просроченная задолженностьХ

.....

...Х

2 Қарыз беруші бойынша жиынтығы
Итого по Кредитору 2

22nХ

оның ішінде, мерзімі өткен берешек
в том числе просроченная задолженностьХ

....
Х

Б Бөлігі бойынша жиынтығы
Итого по части Б

200Х

оның ішінде, мерзімі өткен берешек
в том числе просроченная задолженностьХ

Атауы                                            Мекенжайы
Наименование _____________________________       Адрес ______________
             _____________________________             ______________
Телефон      _____________________________

Электрондық почта мекенжайы
Адрес электронной почты __________________

Орындаушы
Исполнитель _____________________________________ ___________________
                            аты-жөні                    телефон
                            фамилия

Басшы
Руководитель ____________________________________ ___________________
                  тегі, аты және әкесінің аты             қолы
                    фамилия, имя и отчество              подпись

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер _______________________________ ___________________
                    тегі, аты және әкесінің аты           қолы
                      фамилия, имя и отчество            подпись

Қазақстан Республикасы      
Статистика агенттігі Төрағасының 
2014 жылғы 9 қаңтардағы     
№ 3 бұйрығына          
8-қосымша            

Қазақстан Республикасы    
Статистика агенттігі Төрағасы
міндетін атқарушының     
2010 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 351 бұйрығына      
36-қосымша        

«Мемлекеттік, мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар және
Қазақстан Республикасының кепілдемесімен тартылған қарыздар
туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық
нысанын (коды 7421202, индексі 14-ТБ, кезеңділігі тоқсандық)
толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Мемлекеттік, мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар және Қазақстан Республикасының кепілдемесімен тартылған қарыздар туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7421202, индексі 14-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік, мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар және Қазақстан Республикасының кепілдемесімен тартылған қарыздар туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 741202, индексі 14-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Осы статистикалық нысанды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі тоқсан сайын толтырады және мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар бойынша, сондай-ақ мемлекеттің кепілдемесімен тартылған қарыздар бойынша берешекті есепке алуды, игеруді және өтеуді есепке алуға арналған.
      Тартқан қарыздар болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне статистикалық нысанын ұсынбайды.
      3. Есеп 3 бөлімнен тұрады:
      1-бөлім – мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар туралы мәлімет;
      2-бөлім – мемлекеттің кепілдемесімен тартылған қарыздар туралы мәліметтер;
      3-бөлім – мемлекетік және мемлекет кепілдік берген сыртқы қарызды игеру және өтеу туралы есеп.
      1 және 2-бөлімдер бар құралдар бойынша деректемелер өзгерген жағдайда, сондай-ақ мемлекетік және мемлекет кепілдік берген жаңа сыртқы қарыздар және мемлекетің кепілдемесімен тартылған қарыздар пайда болған жағдайда ұсынылады.
      4. 1-бөлім қарыз туралы келісімге (шартқа) сәйкес әрбір қарыз бойынша жеке толтырылады.
      Егер қарызды кредиторлардың консорциумы (синдикатталған қарыз) ұсынған жағдайда, 1 және 2-бағандарда қарыз агентінің (агент банктің) атауы мен елі көрсетіледі.
      Егер донор (кредитор) халықаралық қаржылық ұйым болып табылса,  2-бағанда «ХҚҰ» көрсетіледі.
      4-бағанда қаржыландыру мақсатында сыртқы мемлекеттік және мемлекет кепілдік беретін қарыз тартылған жобаның атауы көрсетіледі.
      5-баған А бөлігі үшін толтырылмайды.
      8-бағанда сыйақы мөлшерлемесінің түрі көрсетіледі– белгіленген немесе өзгермелі.
      9-бағанда, егер белгіленген мөлшерлеме болса, мөлшерлеме мәні көрсетіледі (мысалы, 7,5%), егер өзгермелі болса – оның есептеу базасы және маржасы көрсетіледі (мысалы, ЛИБОР 6 ай USD + 1,5%).
      10-бағанда қарыз туралы келісімде (шартта) көзделген комиссия (қарызды резервтеу үшін, біржолғы комиссиялық алым және т.б.), сыйлықақы, айыппұл, өсімпұл және қарыздың пайызын немесе ақы төлеу сомасы мен мерзімін көрсете отырып т.б. көрсетіледі.
      12-бағанда бар болған кезде негізгі борышты және (немесе) сыйақыны төлеу бойынша жеңілдік кезең көретіледі.
      13-бағанда қарыз туралы келісімде (шартта) жазылған негізгі борышты өтеу және сыйақы төлеу күні (мысалы, жыл сайын 15 шілде және 15 қаңтар), сондай-ақ – қарызды өтеудің соңғы күні көрсетіледі.
      14-бағанда бар болған кезде қарыздың сыйақысын капиталдандыру мүмкіндіктері мен талаптары және өзге ерекше талаптары, оның ішінде қарыз қаражатын жою туралы деректер көрсетіледі.
      5. 2-бөлім инфрақұрылымдық облигациялар эмиссиясының әрбір проспектісі бойынша жеке толтырылады.
      6. 3-бөлім әрбір сыртқы қарыз бойынша донор (кредитор) бойынша толтырылады. Есептегі барлық сома мың АҚШ долларында, бүтін санмен көрсетіледі. Теңгедегі және басқа шетел валюталарындағы сомалар АҚШ долларына аударылады. Айырбастау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржылық есептілікті қалыптастыру мақсатында қолданылатын валютаның нарықтың айырбас бағамы қолданылады. Операцияларды айырбастау үшін операцияларды жүргізу күнгі тиісті бағам қолданылады. Есепті кезеңнің соңында қорларды (қалдықтарды) айырбастау үшін есепті кезең соңындағы тиісті бағам қолданылады.
      2А-бағанда есепті кезеңде кредиторға қайтарылған бұрын игерілген қаражат көлемі көрсетіледі.
      Егер төлемдер ағымдағы кезеңде есептелсе, алайда төленбесе (немесе ішінара төленсе), негізгі борышты төлеу бойынша туындайтын міндеттеме «оның ішінде, мерзімі өткен берешек» деген жолда көрсетіледі.
      4-бағанда валюталардың бағамдарының өзгеруі салдарынан қарыз құнының есепті кезеңдегі өзгеруі көрсетіледі.
      5-бағанда қарыз құнының есепті кезеңде біржақты тәртіппен болған өзгеруі көрсетіледі (кредитордың берешекті есептен шығаруы, серіктестің резиденттігінің өзгеруі және тағы басқа), сондай-ақ есепті толтыру кезінде бұрын жіберілген қателерді түзету.
      4 және 5-бағандар есепті кезеңде оң мәнде, сондай-ақ теріс мәнде жасалуы мүмкін.
      Сыйақы, комиссиялық және басқа да тиісті төлемдер бойынша мерзімі өткен міндеттемелерді төлеген жағдайда, тиісінше 7, 8 және/немесе 9-бағандардағы «оның ішінде, мерзімі өткен берешек» деген жолдар толтырылады.
      Егер донор (кредитор) бойынша біреуден артық қарыз бойынша ақпарат толтырылса, онда есептің барлық сандық бағандары бойынша «Донор бойынша жиынтығы» және «оның ішінде, мерзімі өткен берешек» деген жолдар саналады және толтырылады.
      «Ескерту» 9-бағаны қосымша мәліметтерді (операция сомаларын, түрін нақтылау және тағы басқа) көрсету қажет болған жағдайда толтырылады.
      А және Б бөліктері бойынша «Бөлім бойынша жиынтығы» және «оның ішінде, мерзімі өткен берешек» деген жолдар саналады және толтырылады.
      7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      3-бөлік. Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп:
      әрбір жол үшін 6-баған = 1-баған + 2-баған – 2А-баған – 3-баған + 4-баған + 5-баған;
      әрбір жол үшін 1-баған = алдыңғы кезеңнің 6-бағаны.

 Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2014 жылғы 9 қаңтардағы № 3 бұйрығына 9-қосымша


Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының 2013 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына 37-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения

Приложение 37к приказу исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тапсырылады.
Представляется Национальному Банку Республики Казахстан.

Статистикалық нысанды www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.
Статистическую форму можно получить на сайте www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz.

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и представление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 381 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»..

Статистикалық нысан коды 7431202
Код статистической формы 7431202

Резидент еместер мен бағалы қағаздар бойынша халықаралық операциялар туралы есеп

15-ТБ
15-ПБ

Отчет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами

Тоқсандық
Квартальная

Есептік кезең
Отчетный период


тоқсан
квартал

жыл
год

Екінші деңгейдегі банктер және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы; брокерлер және (немесе) дилерлер; инвестициялық протфельді басқаратын ұйымдар; бағалы қағаздардың номиналды ұстаушылары және тіркеушілері; зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар; зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушыз ейнетақы қорлары тапсырады.
Представляется банками второго уровня и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана»; брокерами и (или) дилерами; организациями по управлению инвестиционным портфелем; номинальными держателями и регистраторами ценных бумаг; организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами; накопительными пенсионными фондами, самостоятельно осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами.

Тапсыру мерзімі: есептік кезеңнен кейінгі бірінші айдың 20-нан кешіктірмей.
Срок представления: не позднее 20 числа первого месяца после отчетного периода.

БСН коды
Код БИН

      1. Қазақстан Республикасында эмиссияланған бағалы қағаздар
      Ценные бумаги, эмитированные в Республике Казахстан 

Р/с №
№  п/п

Операцияның коды
Код операции

ҰСН1
НИН

Шот иесі типінің коды
Код типа владельца счета

Есептік кезеңнің басында
На начало отчетного периода

Қаржылық операциялар
Финансовые операции

саны, дана
количество, штук

БҚ2  құны
стоимость ЦБ

бастапқы нарықта сатып алу
покупка на первичном рынке

эмитенттің өтеуі (сатып алуы)
погашение (выкуп) эмитентом

қосалқы нарықта сатып алу
покупка на вторичном рынке

қосалқы нарықта сату
продажа на вторичном рынке

Елдің коды
Код страны

Экономика секторының коды
Код сектора экономики

саны, дана
количество, штук

БҚ құны
стоимость ЦБ

саны, дана
количество, штук

БҚ құны
стоимость ЦБ

саны, дана
количество, штук

БҚ құны
стоимость ЦБ

саны, дана
количество, штук

БҚ құны
стоимость ЦБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Басқа операциялар
Прочие операции

Құны бойынша өзгерістер
Стоимостные изменения

Есептік кезеңнің аяғында
На конец  отчетного периода

Инвестициялық кіріс
Инвестиционный доход

Алынған комиссиялық алымдар
Комиссионные полученные

БҚ есептеу бойынша
по зачислению ЦБ

БҚ есептен шығару бойынша
по списанию ЦБ

саны, дана
количество, штук

БҚ құны
стоимость ЦБ

Есеп беру кезеңінде есептелгені
Начислено в отчетном периоде

Есеп беру кезеңінде төленгені
Получено в отчетном периоде

саны, дана
количество, штук

БҚ құны
стоимость ЦБ

саны, дана
количество, штук

БҚ құны
стоимость ЦБ

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

________________
1Осы жерде және бұдан әрі – ұлттық сәйкестендіру нөмірі
Здесь и далее - национальный идентификационный номер
2Осы жерде және бұдан әрі – бағалы қағаздар
Здесь и далее – ценные бумаги

      1.1 Теңгемен номинирленген бағалы қағаздар
      Ценные бумаги, номинированные в тенге

      1.1.1 Резиденттер эмиссиялаған және резидент еместерге тиесілі бағалы қағаздар                                    мың теңгемен
      Ценные бумаги, эмитированные резидентами и принадлежащие нерезидентам                                      в тысячах тенге 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


11111111


16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

      1.1.2 Резидент еместер эмиссиялаған және резиденттерге тиесілі бағалы қағаздар                                       мың теңгемен
      Ценные бумаги, эмитированные нерезидентами и принадлежащие резидентам                                           в тысячах тенге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


12101210


16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


x


x

      1.2   Шетел валютасымен номинирленген бағалы қағаздар
      Ценные бумаги,  номинированные в иностранной валюте

      1.2.1 Резиденттер эмиссиялаған және резидент еместерге тиесілі бағалы қағаздар                            мың АҚШ долларымен
      Ценные бумаги, эмитированные резидентами и принадлежащие нерезидентам                               в тысячах долларов США 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


11211121


16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

      1.2.2 Резидент еместер эмиссиялаған және резиденттерге тиесілі бағалы қағаздар                               мың АҚШ долларымен
      Ценные бумаги, эмитированные нерезидентами и принадлежащие резидентам                                   в тысячах долларов США 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


12201220


16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


x


x

      2. Басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес және солардың аумағында шығарылған бағалы қағаздар
      Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств и на их территории

Р/с №
№  п/п

Операцияның коды
Код операции

ҰСН
НИН

Шот иесі типінің коды
Код типа владельца счета

Есептік кезеңнің басында
На начало отчетного периода

Қаржылық операциялар
Финансовые операции

саны, дана
количество, штук

БҚ құны
стоимость ЦБ

бастапқы нарықта сатып алу
покупка на первичном рынке

эмитенттің өтеуі (сатып алуы)
погашение (выкуп) эмитентом

қосалқы нарықта сатып алу
покупка на вторичном рынке

қосалқы нарықта сату
продажа на вторичном рынке

Елдің коды
Код страны

Экономика секторының коды
Код сектора экономики

саны, дана
количество, штук

БҚ құны
стоимость ЦБ

саны, дана
количество, штук

БҚ құны
стоимость ЦБ

саны, дана
количество, штук

БҚ құны
стоимость ЦБ

саны, дана
количество, штук

БҚ құны
стоимость ЦБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Басқа операциялар
Прочие операции

Құны бойынша өзгерістер
Стоимостные изменения

Есептік кезеңнің аяғында
На конец  отчетного периода

Инвестициялық кіріс
Инвестиционный доход

Алынған комиссиялық алымдар
Комиссионные полученные

БҚ есептеу бойынша
по зачислению ЦБ

БҚ есептен шығару бойынша
по списанию ЦБ

саны, дана
количество, штук

БҚ құны
стоимость ЦБ