Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы

Актінің түрі
Тізбе
Қаулы
Қабылдау күні
14.09.2018
Өзгерту күні
30.07.2018
Актіні қабылдаған орган
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі және "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналар:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесі;

      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп нысаны;

      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операциялары туралы есеп нысаны;

      4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп нысаны;

      5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп нысаны;

      6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп нысаны;

      7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес инвестициялық қорлар жөніндегі есеп нысаны;

      8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп нысаны;

      9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп нысаны;

      10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп нысаны;

      11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес зейнетақы активтерінің құны туралы есеп нысаны;

      12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп нысаны;

      13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп нысаны;

      14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес зейнетақы төлемдері туралы есеп нысаны;

      15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп нысаны;

      16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп нысаны;

      17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп нысаны;

      18) осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп нысаны;

      19) осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп нысаны;

      20) осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер нысаны;

      21) осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп нысаны;

      22) осы қаулыға 22-қосымшаға сәйкес туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп нысаны;

      23) осы қаулыға 23-қосымшаға сәйкес үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп нысаны;

      24) осы қаулыға 24-қосымшаға сәйкес брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп нысаны;

      25) осы қаулыға 25-қосымшаға сәйкес брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп нысаны;

      26) осы қаулыға 26-қосымшаға сәйкес номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп нысаны;

      27) осы қаулыға 27-қосымшаға сәйкес шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп нысаны;

      28) осы қаулыға 28-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті табыс ету қағидалары бекітілсін.

      2. Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар осы қаулыға 2, 3, 4, 5, 6-қосымшаларға сәйкес есептілікті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

      Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – инвестициялық портфельді басқарушы) осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген есептілікке қосымша осы қаулыға 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18-қосымшаларға сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

      Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқарушылар (бұдан әрі – ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры) осы қаулыға 11, 12, 13, 14-қосымшаларға сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

      Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілетті органмен жасалған активтерді инвестициялық басқару шартына сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқарған жағдайда, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры 11, 12, 13, 14-қосымшаларға сәйкес есептілікті бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының активтері және басқарудағы зейнетақы активтері бойынша жеке-жеке ұсынады.

      Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – брокерлер және (немесе) дилерлер) осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген есептілікке қосымша осы қаулыға 19, 21 және 24-қосымшаларға сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

      Брокерлер және (немесе) дилерлер осы қаулыға 20, 22, 23, 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

      Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілетті органға осы қаулыға 22, 23, 24, 25, 26, 27-қосымшаларға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

      Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензияларына ие екінші деңгейдегі банктер уәкілетті органға осы қаулыға 2, 3, 4, 5, 6, 23-қосымшаларға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

      Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие Ұлттық почта операторы уәкілетті органға осы қаулыға 2, 3, 4, 5-қосымшаларға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

      Клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы жоқ брокерлер және (немесе) дилерлер осы қаулыға 26 және 27-қосымшаларға сәйкес есептілікті уәкілетті органға ұсынбайды.

      Инвестициялық портфельді басқарушылар осы қаулыға 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 және 18-қосымшаларда белгіленген нысандарды толтыру кезінде сенімгерлік басқаруға берілген уәкілетті органның алтынвалюта активтерін және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін көрсетпейді.

      3. Мына:

      1) "Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 230 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8857 болып тіркелген, "Егемен Қазақстан" газетінде 2014 жылғы 5 сәуірде № 66 (28290) жарияланған);

      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қаңтардағы № 5 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16498 болып тіркелген, 2018 жылғы 19 наурызда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) бекітілген Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі 1-тармағының күші жойылды деп танылсын.

      4. Зерттеулер және статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

      7. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
Төрағасы
Д. Ақышев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

      Статистика комитетінің Төрағасы

      _____________________ Н. Айдапкелов

      2018 жылғы 12 қыркүйек

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
1-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесі

      Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілігінде мыналар қамтылады:

      1) меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

      2) меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операциялары туралы есеп;

      3) екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп;

      4) меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;

      5) меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп;

      6) инвестициялық қорлар жөніндегі есеп;

      7) клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп;

      8) инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп;

      9) акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп;

      10) зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;

      11) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;

      12) зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп;

      13) зейнетақы төлемдері туралы есеп;

      14) клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

      15) меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

      16) клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

      17) клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;

      18) Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп;

      19) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер;

      20) бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп;

      21) туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;

      22) үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;

      23) брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп;

      24) брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп;

      25) номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;

      26) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп Есепті кезең: 20__ жылғы "___"________

      Индекс: 1- RCB_CBSA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      _____________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

  (мың теңгемен)

р/с №

Эмитенттің атауы

Эмитент елі

Бағалы қағаз түрі

Сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздар саны

барлығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы

оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары1.1.2

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары2.1.

екiншi деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары2.1.1.2.2.

екiншi деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары2.2.1.3

Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары3.1.4

Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары4.1.5

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары5.1.6

Пайлар6.1.7

Жиынтығы      кестенің жалғасы:

Бағалы қағазды сатып алу валютасы

Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы

Кезеңі

Бағалы қағаздарды сатып алу құны

Номиналдық құны

есепке қойылған күні

өтеу күні

валютасы

бір бағалы қағаздың құны

9

10

11

12

13

14

15      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың баланстық құны

барлығы

дисконт / сыйлықақы

есептелген сыйақы

оң/теріс түзету

ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы

оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

16

17

18

19

20

21

22      кестенің жалғасы:

Есепке алу санаты

Рейтинг

Портфельдегі ағымдық купондық мөлшерлеме

есепке қойылған күні

есепті күні

23

24

25

26
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Меншікті активтер
есебінен сатып алынған
бағалы қағаздар туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2 және 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі.

      6. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

      7. 5-бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, эмитенттің айналыс мерзімі аяқталған және эмитент оларды өтеу міндеттемелерін орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты – талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші көрсетіледі.

      8. 6-бағанда данамен сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі.

      9. 7-бағанда есепті күнге ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      10. 8-бағанда есепті күні репоға берілген, ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      11. 9 және 14-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

      12. 10-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен коминалды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Бағалы қағазды (борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда) сатып алу шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле жасасқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.

      13. 11-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні көрсетіледі.

      14. 12-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні көрсетіледі.

      15. 13-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақыны және комиссияны қосқанда, тікелей сатып алуға байланысты шығыстарды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша банк қызметтерін қосқанда, сатып алушының сатушыға төлеген пайызының (мұндай бар болса) шамасына азайтылған бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

      16. 14 және 15-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады. 15-бағанда облигацияны шығару кезінде айқындалған, купондық облигация бойынша пайыздармен көрінетін сыйақы есептелетін облигация құнының ақшалай көрінісі, сондай-ақ облигацияны ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сомасы шығарылым валютасымен көрсетіледі.

      17. 16-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі.

      18. 17-бағанда дисконттың (алу белгісімен) немесе сыйлықақының (абсолюттік көрінісінде) амортизацияланбаған бөлігі көрсетіледі.

      19. 18-бағанда есептелген, бірақ алынбаған сыйақы көрсетіледі, осы бағанды толтыру кезінде борыштық бағалы қағаздар бойынша купон көрсетіледі, акциялар бойынша дивидендтер көрсетіледі.

      20. 19-бағанда оң немесе теріс түзету көрсетіледі.

      21. 20-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі.

      22. 21-бағанда репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі.

      23. 22-бағанда қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі. Резервтер (провизиялар) мөлшері абсолютті шамада көрсетіледі.

      24. 23-бағанда бағалы қағаздың "басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін", "пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есептелетін" немесе "амортизацияланған құны бойынша есептелетін" санаты көрсетіледі.

      25. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 24 және 25-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      26. 26-бағанда Нысанды ұсыну күні борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

      27. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операциялары туралы есеп Есепті кезең: 20__ жылғы "___"________

      Индекс: 2 - RCB_REPO_SA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      ________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

  (мың теңгемен)

р/с №

Эмитенттің атауы

Эмитент елі

Бағалы қағаз түрі

Сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздар саны

Номиналдық құн валютасы

Кезең

Операция ашылған күн

Операция жабылған күн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Кері репо операциялары
1.1.

Тура тәсіл
1.1.1.

1.2.

Автоматты тәсіл
1.2.1.

2

Репо операциялары
2.1.

Тура тәсіл
2.1.1.

2.2.

Автоматты тәсіл
2.2.1.

      кестенің жалғасы:

Операция мерзімі күнмен

Сыйақы мөлшерлемесі

Баланстық құны

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

Рейтинг

Қор биржасы тізімінің санаты

мәміле жасалған күні

есепті күні

мәміле жасалған күні

есепті күні

10

11

12

13

14

15

16

17
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Меншікті активтер есебінен
жасалған кері репо және
репо операциялары
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операциялары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операциялары туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, берілген және (немесе) сатып алынған кері репо және (немесе) репо операциялары бойынша бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

      6. 6-бағанда кері репо және (немесе) репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      7. 7-бағанда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

      8. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 14 және 15-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      9. 16 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 16 және 17-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп Есепті кезең: 20__ жылғы "___"________

      Индекс: 3- RCB_Vklady_SA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      ______________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

  (мың теңгемен)

р/с №

Банктің атауы

Рейтингі

Салым валютасы

Банктік салым шартының жасалған күні мен нөмірі

Салым мерзімі (күнмен)

салым орналастырылған күні

есепті күні

күні

нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Екінші деңгейдегі банктердің шоттарындағы ақша1.1.2

Талап етуге дейінгі салымдар2.1.3

Мерзімді салымдар3.1.4

Шартты салымдар4.1.5.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша5.1.6

Барлығы      кестенің жалғасы:

Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайыздармен)

Салым бойынша негізгі борыш сомасы

Баланстық құны

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

Ескертпе

теңгемен

шетел валютасымен

барлығы

оның ішінде салым бойынша есептелген сыйақы

9

10

11

12

13

14

15      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Екінші деңгейдегі банктердегі
және банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдардағы
ағымдағы шоттарда меншікті
активтер есебінен
орналастырылған салымдар
мен ақша туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген екінші деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 және 4-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды.

      6. 5-бағанда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

      7. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі.

      8. 10 және 11-бағандарда меншікті активтерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде, екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтер шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда баламасы ұлттық валюта – теңгемен 10-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 11-баған толтырылады, активтер ұлттық валюта – теңгедегі салымға орналастырылған жағдайда 10-баған толтырылады.

      9. Егер салымға меншік құқығын шектеулер болса, онда 15-бағанда "иә" деген сөз қойылады.

      10. Кесте салымдар мен ақша сомасы көрсетіле отырып және әрбір валюта, екінші деңгейдегі банк және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым бойынша жеке-жеке толтырылады.

      11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп Есепті кезең: 20__ жылғы "___"________

      Индекс: 4 - RCB_IKDU

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

  (мың теңгемен)

Заңды тұлғаның атауы

Сатып алу құны

Баланстық құны

Жарғылық капиталдағы үлес (%-бен)

Сатып алынған күні

Ескертпе

Барлығы

оның ішінде есептелген дивидендтер

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Меншікті активтер есебінен
басқа заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялар
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда ұйымның қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестицияларының мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      6. Нысанның барлық деректері ұйым капиталына қатысатын заңды тұлға қызметінің сипаты бойынша ұсынылады.

      7. 4-бағанда заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың бухгалтерлік есепте көрсетілген баланстық құны көрсетіледі.

      8. 5-бағанда заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша есептелген дивиденттер сомасы көрсетіледі.

      9. 7-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
6-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп Есепті кезең: 20__ жылғы "___"________

      Индекс: 27 - RCB_ DZ

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер, инвестициялық портфельді басқарушылар

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      __________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

  (мың теңгемен)

Клиенттің атауы (меншікті активтер) / талап ету түрі

Контрагенттің (дебитордың) атауы

Беру (туындау) күні

Өтеу (жабу) күні

Валютасы

Сыйақы мөлшерлемесі

1

2

3

4

5

6

7

1.

Меншікті активтер бойынша барлығы


1.1.

2.

Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы


2.1.3.

Басқа да клиенттердің активтері бойынша барлығы


3.1.      кестенің жалғасы:

Есепті күні талап етудің ағымдағы құны

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

Мәміле негіздемесі

барлығы (теңгемен)

оның ішінде есептелген сыйақы

8

9

10

11
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Меншікті активтер мен
клиенттердің активтері
құрамында есепке алынатын
берілген қарыздар мен
дебиторлық берешек туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда брокердің және (немесе) дилердің және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының меншікті активтері және инвестициялық портфельді басқарушы клиенттерінің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы мәліметтер, оның ішінде беру шарттары бойынша талап ету құқықтары көрсетіледі.

      Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде брокерлік және (немесе) дилерлік және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының қызметтерін көрсетуге, сондай-ақ әкімшілік-шаруашылық қызметпен байланысты дебиторлық берешек сомасы жинақталған түрде беріледі. Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде брокерлік және (немесе) дилерлік және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының қызметтерін көрсетуге, сондай-ақ әкімшілік-шаруашылық қызметпен байланысты дебиторлық берешекке қатысты 3, 4, 5, 6, 7 және 11-бағандар толтырылмайды.

      6. 3-бағанда шарт бойынша контрагенттің (дебитордың) атауы көрсетіледі.

      7. 4-бағанда шартқа сәйкес қарыз беру күні немесе дебиторлық берешек туындаған күн (беру шарттары бойынша талап ету құқықтары) көрсетіледі.

      8. 5-бағанда шартқа сәйкес қарызды өтеу күні немесе дебиторлық берешек бойынша міндеттемелерді орындау күні көрсетіледі.

      9. 6-бағанда қарыз немесе дебиторлық берешек валютасы көрсетіледі.

      10. 8-9-бағандарда болуына қарай есептелген сыйақы көрсетіле отырып, талап етудің ағымдағы құны көрсетіледі.

      11. 10-бағанда болған жағдайда актив бойынша резервтер (провизиялар) сомасы көрсетіледі.

      12. 11-бағанда қарыз берілген немесе дебиторлық берешек туындаған бастапқы есепке алу құжаты (қарыз беру шарты, талап ету құқықтарын беру шарты және басқалары) көрсетіледі.

      13. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
7-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп Есепті кезең: 20__ жылғы "___"________

      Индекс: 5 - RCB_IF

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      ___________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

  (мың теңгемен)

Инвестициялық қордың атауы

Айналыстағы пайлар (акциялар) саны

Пайдың есептеу құны (инвестициялық пай қоры үшін)

Пай кірістілігі (инвестициялық пай қоры үшін), жылдық %-бен

есепті кезеңнің басында

есепті кезеңнің соңында

1

2

3

4

5


      кестенің жалғасы:

Акциялар құны (акционерлік инвестициялық қор үшін)

Заңды тұлғалар пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)

Жеке тұлғалар пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)

Кастодиан-банктің атауы

Ескертпе

6

7

8

9

10


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Инвестициялық қорлар
жөніндегі есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 5-баған формула (Р1/Р2-1)/N х 365 күн х 100) бойынша толтырылады, мұнда:

      P1 - есепті кезеңнің соңындағы пайдың есептеу құны (4-баған);

      P2 - есепті кезеңнің басындағы пайдың есептеу құны (3-баған);

      N - есепті кезеңдегі күндер саны.

      6. 3, 4, 5 және 6-бағандар үтірден кейін төрт таңбамен көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
8-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 6 - RCB_СП_client

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      _____________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

      1-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

  (мың теңгемен)

Р/с №

Клиенттің/эмитенттің атауы

Эмитенттің елі

Бағалы қағаз түрi

Сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздардың саны (дана)

барлығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы

оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы1.1.

2.

Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы2.1.


Барлығы:      кестенің жалғасы:

Номиналды құны

Төлем валютасы

Бір бағалы қағаз үшін сатып алу құны

Кезеңі

Бағалы қағаздың сатып алу құны

валютасы

бір бағалы қағаздың құны

есепке қойылған күн

өтелген күн

9

10

11

12

13

14

15      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың баланстық құны

Барлығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

Анықтама үшін: қалыптасты рылған резервтер (провизиялар)

барлығы (теңгемен)

оның ішінде есептелген сыйақы

ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы

оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар

16

17

18

19

20

      кестенің жалғасы:

Рейтингі

Қор биржасы тізімінің санаты

Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме

есепке қойылған күні

есепті күні

есепке қойылған күні

есепті күні

21

22

23

24

25

      2-кесте. Клиенттердің активтері есебінен кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

  (мың теңгемен)

Р/с №

Клиенттің / эмитенттің атауы

Эмитенттің елі

Бағалы қағаз түрi

Сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздардың саны (дана)

Номиналды құн валютасы

Мәміле валютасы

Бір бағалы қағаз үшін ашу бағасы

барлығы (теңгемен)

номиналды құнының валютасымен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы

1.1.

2.

Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы

2.1.


Барлығы:

      кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаз үшін жабу бағасы

Кезеңі

Бағалы қағаздардың баланстық құны

Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі

Рейтингі

Қор биржасы тізімінің санаты

барлығы (теңгемен)

номиналды құнының валютасы мен

Операция ашылған күн

Операция жабылған күн

есепке қойылған күні

есепті күні

есепке қойылған күні

есепті күні

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


      3-кесте. Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

  (мың теңгемен)

р/с №

Клиенттің / банктің атауы

Банктің рейтингі

Салым валютасы

Банктік салым шартының жасалған күні мен нөмірі

Салым мерзімі (күнмен)

салым орналастырылған күні

есепті күні

күні

нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы1.1.

2.

Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы2.1.


Барлығы:      кестенің жалғасы:

Сыйақы төлеу кезеңі

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайыздармен)

Салым бойынша негізгі борыш сомасы

Баланстық құны

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

кезеңділігі

күні

номиналды

тиімді

барлығы (теңгемен)

шетел валютасымен

барлығы

оның ішінде есептелген сыйақы

9

10

11

12

13

14

15

16

17

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Клиенттердің активтері
есебінен сатып алынған
инвестициялық портфельдің
құрылымы туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      3. Инвестициялық портфельді басқарушы Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар мен орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан әрбір инвестициялық қор бойынша және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

      6. 1-кесте бойынша:

      1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің және бағалы қағаз эмитентінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі;

      2) 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі;

      3) 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

      4) 9 және 11-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

      5) 10-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады;

      6) 12-бағанда мәміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат аудару мен төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен коминалды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Бағалы қағазды (борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда) сатып алу шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле жасасқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;

      7) 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі;

      8) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі;

      9) 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссияларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аудару бойынша және сатып алушы сатушыға төлеген пайызға азайтылған (мұндай бар болса) банк қызметтерін қоса алғанда, сатып алумен тікелей байланысты шығыстарды қоса алғанда, қаржы құралдарының сатып алу құны көрсетіледі;

      10) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздар құны көрсетіледі;

      11) 20-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген, қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

      12) 21 және 22-бағандарды толтыру кезінде "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 21 және 22-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;

      13) 23 және 24-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 23 және 24-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

      14) 25-бағанда Нысанды беру күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі;

      15) кестеде зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.

      7. 2-кесте бойынша:

      1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің немесе бағалы қағаз эмитентінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі;

      2) 4-бағанда "кері репо" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздың түрі типін көрсете отырып көрсетіледі;

      3) 7 және 8-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

      4) 9 және 10-бағандарда "кері репо" операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 9 және 11-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта - теңгемен ақы төленген жағдайда, 9 және 11-бағандар толтырылады;

      5) 15-бағанда бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі;

      6) 17 және 18-бағандарды толтыру кезінде "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 17 және 18-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 17-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;

      7) 19 және 20-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 19 және 20-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 19-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

      8) кестеде зейнетақы активтері есебінен "кері репо" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.

      8. 3-кесте бойынша:

      1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушының немесе банк клиентінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі;

      2) 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген екінші деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 және 4-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;

      3) 5-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

      4) 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда, ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі;

      5) 9 және 10-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

      6) 13 және 14-бағандарда клиенттердің активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтері шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 13-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтері ұлттық валюта - теңгемен салымға орналастырылған жағдайда, 13-баған толтырылады;

      7) 15-бағанда бухгалтерлік есепте жазылған құн көрсетіледі;

      8) кесте әрбір банк бойынша және салымның әрбір валютасы бойынша жеке-жеке салымдар сомасы көрсетіле отырып толтырылады;

      9) кестеде зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар көрсетілмейді.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
9-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 7-RCB_PROPERTY

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      __________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

  (мың теңгемен)

Р/с №

Инвестициялық қордың атауы

Мүліктің атауы

Сатып алу құны

Баланстық құны

Есепке қою күні

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

1.

х

Жер телімдері

1.1.

2

х

Үйлер мен ғимараттар

2.1.

3.

х

Басқа да негізгі құралдар

3.1.


Всего


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Инвестициялық қордың өзге
мүлігінің құрылымы туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Инвестициялық портфельді басқарушы Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар мен орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағанда өзге мүліктің атауы мен оның орналасқан жері көрсетіледі.

      6. 4-бағанда нақты шығындар бойынша бағаланатын мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасалған кезде келтірілген шығындар (өзге мүлікті сатып алуға тікелей байланысты), оның ішінде агенттерге, жеткізушілерге төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, сондай-ақ ақша аудару бойынша банк шығыстары осы мүліктің құнына кіргізіледі. Осы күнгі өзге мүліктің құнына сатып алған кезге дейінгі кезеңде есептелген сыйақы енгізіледі (мұндай болса).

      7. 5-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген мүліктің құны көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
10-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 8-RCB_IKDU_client

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      __________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

  (мың теңгемен)

Р/с №

Инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің атауы

Эмитенттің атауы

Сатып алу құны (мың теңгемен)

Төлеу күні

Баланстық құны (мың теңгемен)

Эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі (%)

Меншік құқығын тіркеу күні

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы
1.1.

...

2.

Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы
2.1.

...


Барлығы:
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Акционерлік қоғамдар болып
табылмайтын заңды
тұлғалардың капиталына
инвестициялық қордың
және басқа да клиенттердің
инвестициялары туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Инвестициялық портфельді басқарушы Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар мен орындаушы қол қояды.

2-тарау . Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушының клиенті болып табылатын жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), инвестициалық қордың немесе заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.

      6. 4-бағанда акциялардың сатып алу күніндегі сатып алу құны көрсетіледі.

      7. 6-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген инвестициялар құны көрсетіледі.

      8. Нысан әрбір клиент бойынша толтырылады.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
11-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 9-RCB_PA

      Кезеңділік: ай сайын

      Ұсынады: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      __________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

  (теңгемен)

Р/с

Көрсеткіш

күні, айы, жылы

күні, айы, жылы

1.

2.

3.

1.

Инвестициялық шоттардағы күн басталғандағы қалдық, оның ішінде:
1.1

теңгемен
1.2

шетел валюталарында
2.

Инвестициялық шоттарға күн соңында түскен ақша, оның ішінде:
2.1

теңгемен
2.2

шетел валюталарында
3.

Инвестициялық шоттардан күн аяқталғанда шығарылған ақша, оның ішінде:
3.1

теңгемен
3.2

шетел валюталарында
4.

Инвестициялық шоттарда күн аяқталғандағы қалдық ((1)+(2)-(3)), оның ішінде:
4.1

теңгемен
4.2

шетел валюталарында
5.

Басқа да активтердің күн басталғандағы құны, оның ішінде:
5.1

теңгемен
5.2

шетел валюталарында
6.

Басқа да активтердің күн аяқталғандағы құны, оның ішінде:
6.1

теңгемен
6.2

шетел валюталарында
7.

Қаржылық инвестициялардың күн басталғандағы барлық құны, оның ішінде:
7.1

туынды қаржы құралдары
8.

Күн соңында түскен қаржы құралдары
9.

Күн аяқталғанда шығарылған қаржы құралдары
10.

Күн соңындағы қаржылық инвестициялардың барлық құны ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.4.1.)), оның ішінде
10.1

туынды қаржы құралдары
11.

Күн соңында есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде:
11.1

қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар)
11.2

әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құны өзгеруінен түсетін кірістер (шығыстар)
11.3

басқа да активтердің өзгеруінен кірістер (шығыстар)
11.4

шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар), оның ішінде:
11.4.1

инвестициялық шоттағы ақшаны және басқа активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)
11.4.2

қаржылық инвестицияларды қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)
11.5

бағалы қағаздардың құнсыздануынан болатын ықтимал шығыстарды жабу үшін резервтерді (провизияларды) қалпына келтірумен (қалыптастырумен) байланысты кірістер (шығыстар)
11.6

басқа да кірістер (шығыстар)
12.

Күн соңындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының жиынтығы ((4)+(6)+(10))
13.

Күн соңындағы зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы, оның ішінде:
13.1

есептелген
13.2

төленген
14.

Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы
15.

Инвестициялық кірістен күн аяқталғандағы комиссиялық сыйақы, оның ішінде:
15.1

есептелген
15.2

төленген
16.

Инвестициялық кірістен күн аяқталғандағы комиссиялық сыйақы, оның ішінде:
17.

Зейнетақы активтеріне жатқызылатын есептелген зейнетақы міндеттемелері, күн аяқталғанда, оның ішінде:
17.1

қате (жаңылыс есептелген) сомалар
17.2

төлемдер мен аударымдар
17.3

өзгелері
18.

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған, зейнетақы активтеріне жатқызылатын зейнетақы міндеттемелері, күн соңында:
18.1

инвестициялық шоттан қате (жаңылыс есептелген) сомалар
18.2

төлемдер мен аударымдар
18.3

өзгелері
19.

Күн соңындағы зейнетақы міндеттемелерінің қалдығы
20.

Зейнетақы активтері бойынша күн соңындағы міндеттемелер жиынтығы ((15)+(17)+(19)):
21.

Күн соңындағы "таза" зейнетақы активтері құнының жиынтығы ((12)-(20))
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Зейнетақы активтерінің
құны туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңге толтырады. Нысан теңгемен беріледі.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар мен орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан есепті айдың әрбір күні үшін толтырылады. "Жылы, күні, айы" көрсеткіштер бойынша ақпарат "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

      6. Нысан теңгемен толтырылады. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 және 6.2-жолдарда теңгеге балама сомалары көрсетіледі.

      7. 6-жолда көрсетілген есепті айдың соңындағы басқа да активтердің тізбесі Нысанның ескертпесінде көрсетіледі.

      8. 8-жолды толтырған кезде нақты шығындар бойынша бағаланатын қаржы құралдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасау (қаржы құралдарын сатып алуға тікелей байланысты) кезінде келтірілген шығындар, оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударым бойынша банк шығыстары осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Қаржы құралдарының құнына сатып алу сәтіне дейінгі кезеңде есептелген сыйақылар (осындай бар болса) да кіреді.

      9. 9-жолды толтырған кезде нақты сату немесе өтеу құны бойынша сатылған немесе өтелген қаржы құралдары туралы мәліметтер көрсетіледі.

      10. 10-жол бойынша мәліметтер Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельінің құрылымы туралы есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.

      11. 11.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) оны жасау күнінің соңына айына бір рет көрсетіледі.

      12. 11.6-жолды толтырған кезде алынған кірістер көздерінің тізбесі және зейнетақы активтерінің құнына енгізілген келтірілген шығыстар туралы мәліметтер қоса беріледі.

      13. 13 және 15-жолдарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.

      14. 14 және 16-жолдарды толтырған кезде комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы есепті кезең аяғындағы деректерді ескере отырып, өсу жиынтығымен есепке алынады.

      15. 17.2 және 18.2-жолдарды толтырған кезде зейнетақы қаражаттарының бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, сақтандыру ұйымдарына аударым сомалары, алушыларға және басқа тұлғаларға төленген сомалар, зейнетақы төлемдерінен табыс салығы сомасы көрсетіледі.

      16. 17.3 және 18.3-жолдарды толтырған кезде зейнетақы активтерінің құнына қосылған міндеттемелер тізбесі қоса беріледі.

      17. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
12-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 10-RCB_SPPA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      __________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

      1-кесте. Зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

  (теңгемен)

р/с №

Эмитенттің атауы

Экономика лық қызмет түрі

Эмитент тің елі

Бағалы қағаз түрі

Сәйкестендіру нөмірі

1

2

3

4

5

6

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

1.1.


x

x
2

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

2.1.

екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары

2.1.1.2.2.

екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары

2.2.1.3.

Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары

3.1.


x

x
4.

Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары

4.1.


x

x
5.

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

5.1.


x

x
6

Пайлар

6.1.7

Жиынтығы:

х
      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың саны (дана)

Номиналдық құны

Төлем валютасы

Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы

Кезең

Бағалы қағазды сатып алу құны

валюта

бір бағалы қағаздың құны

барлығы

номиналды құнның валютасымен

есепке алған күн

өтеу күні

7

8

9

10

11

12

13

14

15

      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны

Бағалы қағаздар санаты

Рейтинг

Қор биржасы тізімінің санаты

Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме

Барлығы

Анықтама үшін: қалыптасқан резервтер (провизиялар)

есепке алынған күні

есепті күні

есепке алынған күні

есепті күні

барлығы (теңгемен)

номиналды құн валютасы мен

оның ішінде есептелген сыйақы, теңгемен

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


      2-кесте. "Кері репо" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

  (теңгемен)

р/с №

Эмитенттің атауы

Емитенттің елі

Бағалы қағаз түрі

Сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздар саны (дана)

Номиналды құн валютасы

Мәміле валютасы

1

2

3

4

5

6

7

8


Жиынтығы:      кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаздың ашылу бағасы

Бір бағалы қағаздың жабылу бағасы

Кезең

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны

Операция бойынша кірістілік мөлешерлемесі

барлығы (теңге мен)

номиналды құн валютасы
мен

барлығы (теңге мен)

номиналды құн валютасы
мен

Операцияларды ашу күні

Операцияларды жабу күні

9

10

11

12

13

14

15

16
      3-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

  (теңгемен)

р/с №

Банктің атауы

Банк рейтингі

Салым валютасы

Банктік салым шарты жасалған күн және оның нөмірі

Салым мерзімі (күндермен)

Сыйақы төлеу кезеңі

салымды орналастыру күніне

есепті күнде

күні

нөмірі

кезеңділігі

күні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Жиынтығы:

      кестенің жалғасы:

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

Салым бойынша негізгі борыштың сомасы

Ағымдағы құны

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

номиналды

тиімді

барлығы (теңгемен)

шетел валютасымен

барлығы (теңгемен)

оның ішінде, есептелген сыйақы

теңгемен

шетел валютасымен

11

12

13

14

15

16

17

18
      4-кесте. Аффинирленген бағалы металдар

  (теңгемен)

Аффинирленген бағалы металдың атауы

Троя унцияларының саны

Төлем валютасы

Бір троя унциясын сатып алу бағасы

Жиынтық сатып алу құны

Ағымдағы құны

теңгемен

валютамен

теңгемен

валютамен

теңгемен

валютамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Жиынтығы:

      5-кесте. Шартты талаптар (міндеттемелер)

  (теңгемен)

Туынды қаржы құралы түрінің атауы

Базалық актив

Валюта

Сәйкестендіру нөмірі

Туынды құралмен операцияны жүзеге асыру күніндегі талаптар (міндеттемелер) сомасы

Есепті күнгі ағымдағы құны

1

2

3

4

5

6

7

1

Туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар


1.11.1.11.1.n2

Туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер


2.12.1.12.1.n      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Зейнетақы активтерінің
инвестициялық портфелінің
құрылымы туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар мен орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кесте бойынша:

      1) Кестеде бағалы қағаздар және эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқығы бойынша деректер көрсетіледі;

      2) 3-бағанда экономикалық қызмет түрі ҚР МС 03-2007 экономикалық қызмет түрлерінің ортақ жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі. Осы баған Қазақстан Республикасы резидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады;

      3) 5-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың түрі, оның типін көрсете отырып беріледі;

      4) 6-бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;

      5) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

      6) 8 және 10-бағандарда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

      7) 9-бағанда купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілген сыйақы есептелетін облигациялар бойынша оны шығару кезінде айқындалатын облигацияның ақшалай көрсеткіші, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигацияны ұстаушыға төленуі тиіс сома көрсетіледі. Сома шығарылым валютасында көрсетіледі;

      8) 11 және 12-бағандарда мәміленің жасалғандығы расталатын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпаратты аудару және төлемдері жасаудың халықаралық банкаралық жүйе бойынша (SWIFT) алынған растама) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен төлем жасалған жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 12-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 11-баған толтырылады. 11-бағанда борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналдық құнына қатысты пайызбен көрсетіледі;

      9) 13-бағанда бухгалтерлік бастапқы танылған күн көрсетіледі;

      10) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі;

      11) 15-бағанда бағалы қағаздың тікелей сатып алуға қатысты шығыстарын қоса алғандағы, агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақыларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша және сатып алушы сатушыға төлеген пайыздың шамасына азайтылған банк қызметтерін қоса алғандағы сатып алу құны (осындай бар болса) көрсетіледі;

      12) 16-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі;

      13) 20-бағанда "әділ құн бойынша бағаланатын", "амортизацияланған құны бойынша бағаланатын" бағалы қағаздың санаты көрсетіледі;

      14) 21 және 22-бағандарды толтырған кезде "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) (бұдан әрі № 385 қаулы) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген бағалы қағаздың облигациялар бойынша рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттің бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 21 және 22-бағандарда "рейтинг жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күндегі рейтинг көрсетіледі;

      15) 23 және 24-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасы қор биржасының санаты болмаған кезде 23 және 24-бағандарда "листинг жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

      16) 25-бағанда Нысанды ұсыну күніндегі борыштық бағалы қағаздар бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

      6. 2-кесте бойынша:

      1) 4-бағанда репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздардың түрі, оның типін көрсетіле отырып, беріледі;

      2) 7 және 8-бағандарда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішісіне сәйкес көрсетіледі;

      3) 9 және 10-бағандарда кері репо операциясының жүзеге асырылуын растайтын, бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 9 және 11-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта - теңгемен ақы төленген жағдайда, 9 және 11-бағандар толтырылады;

      4) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құн көрсетіледі.

      7. 3-кесте бойынша:

      1) 3 және 4-бағандарды толтырған кезде № 385 қаулының 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтинг көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 3 және 4-бағандарда "рейтинг жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Ұлттық Банктегі салымдар бойынша толтырылмайды;

      2) 5-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішісіне сәйкес көрсетіледі;

      3) 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған кезде мерзім мерзімін ұзартуды ескере отырып көрсетіледі;

      4) 9 және 10-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

      5) 13 және 14-бағандарда зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдарға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға шетел валютасымен орналастырған жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 13-бағанда бірмезгілде көрсетіле отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтерін салымға ұлттық валюта – теңгемен орналастырған жағдайда, 13-баған толтырылады;

      6) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген салымдардың құны көрсетіледі;

      7) 18-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

      8) кесте салым сомасын әрбір банк бойынша және әрбір салым валютасы бойынша жеке көрсете отырып толтырылады.

      8. 4-кесте бойынша:

      1) 4-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі;

      2) 5 және 7-бағандарда сатып алу бағасы мәмілені жасау күнінде қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күнде қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Аффинирленген бағалы металдарды ұлттық валюта - теңгемен сатып алған жағдайда 5, 7 және 9-бағандар толтырылады.

      3) 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі.

      9. 5-кесте бойынша:

      1) 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валютасы, сыйақы мөлшерлемесі, тауар және басқа да базалық активтер) көрсетіледі;

      2) 4-бағанда мәміле валютасы көрсетіледі. Валюта коды "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі;

      3) 5-баған егер бағалы қағаз туынды қаржы құралының базалық активі болып табылған жағдайда толтырылады;

      4) 6-бағанда "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі № 69 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7118 болып тіркелген) талаптарына сәйкес туынды қаржы құралдарымен операцияларды жүргізу кезінде қалыптастырылатын шартты талаптар мен міндеттемелердің сомасы көрсетіледі;

      5) 7-бағанда туынды қаржы құралының нарық құны (орнында болу құны) көрсетіледі, ол мынадай болады:

      сатып алу мәмілелері бойынша – туынды қаржы құралының ағымдағы нарық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнынан асып түсу шамасы (шартты талаптар), туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарық құнынан асып түсу шамасы (шартты міндеттемелер);

      сату мәмілелері бойынша – туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарық құнынан асып түсу шамасы (шартты талаптар), туынды қаржы құралының ағымдағы нарық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнынан асып түсу шамасы (шартты міндеттемелер).

      10. Мәліметтер жоқ болған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
13-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Зейнетақы жанақтарының көлемдері және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 12-RCB_DPV

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      __________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

  (мың теңгемен)

Салымшылардың/алушылардың жасы

Ерлер

Әйелдер

Саны (адам)

Сомасы

Саны (адам)

Сомасы

1

2

3

4

5

20 жасқа дейін

21 жас

22 жас

23 жас

24 жас

25 жас

26 жас

27 жас

28 жас

29 жас

30 жас

31 жас

32 жас

33 жас

34 жас

35 жас

36 жас

37 жас

38 жас

39 жас

40 жас

41 жас

42 жас

43 жас

44 жас

45 жас

46 жас

47 жас

48 жас

49 жас

50 жас

51 жас

52 жас

53 жас

54 жас

55 жас

56 жас

57 жас

58 жас

59 жас

60 жас

61 жас

62 жас

63 жас

64 жас

65 жас

66 жас

67 жас

68 жас

69 жас

70 жас

71 жас

72 жас

73 жас

74 жас

75 жас

76 жас

77 жас

78 жас

79 жас

80 жас

81 жас және одан астам

Жиынтығы

      Ескертпе_____________________________________________________

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Зейнетақы жинақтарының
көлемдері және ерікті зейнетақы
жарналары салымшыларының/
алушыларының саны
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Зейнетақы жанақтарының көлемдері және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Зейнетақы жинақтарының көлемдері және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен беріледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанды толтыру кезінде зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке сәйкестендіру нөмірімен жеке зейнетақы шоттардың саны бойынша, сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ (оның ішінде зейнетақы жинақтары сомасымен) жеке зейнетақы шоттарының саны бойынша мәліметтер болған жағдайда олар бойынша мәліметтер Нысанның ескертпесінде көрсетіледі.

      6. 2 және 4-бағандарда салымшы/алушы жасына қарай бөлініп, зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған ерлер және әйелдер (тиісінше бағандарда) бөлек салымшылар/алушылар саны көрсетіледі. Зейнетақы жинақтары сомасы олар бойынша тиісінше 3 және 5-бағандарда көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
14-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Зейнетақы төлемдері туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___" ________

      Индекс: 13-RCB_ Vyplaty

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

  (мың теңгемен)

Баптардың атауы

Символы

Ағымдағы жылдың басынан бері кезең үшін

салымшылар/ алушылар саны

төлем саны

сомасы

1

2

3

4

5

Зейнетақы жинақтары төлемдері

100

ерікті зейнетақы жарналары:

300
елу жасқа келген кезде

301
мүгедектік бойынша

302
Қазақстан Республикасынан тысқары шуына байланысты

303
мұрагерлерге

304
жерлеуге

305
басқа тұлғаларға

306

Зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару

400

ерікті зейнетақы жарналары:

600
жасы бойынша

601
мүгедектік бойынша

602

Басқа да зейнетақы төлемдері

700

Барлығы

1000
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Зейнетақы төлемдері туралы
есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Зейнетақы төлемдері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Зейнетақы төлемдері туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен беріледі. 500 (бес) жүз теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағанда шоттарынан жылдың басынан бергі кезеңде төлем жүргізілген салымшылардың/алушылардың саны (жинақталған қорытындымен) көрсетіледі.

      6. 4-бағанда жылдың басынан бергі кезеңде төлем жүргізілген салымшылардың/алушылардың саны (жинақталған қорытындымен) көрсетіледі. Төлем саны бойынша ақпарат салымшыларға/алушыларға жүргізілген төлем (транзакцияны) негізге ала отырып көрсетіледі.

      7. 5-бағанда жылдың басынан бергі кезеңдегі төлем сомасы (жинақталған қорытындымен) көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
15-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________

      Индекс: 14-RCB_DEALINGS_client

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      ____________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

      1-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

  (теңгемен)

Клиенттің атауы

Мәміле жасалған күн

Мәміле бойынша есеп айырысу күні

Брокер және (немесе) дилердің атауы

Мәміле түрі

Нарығы

Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Зейнетақы активтері бойынша барлығы1.1.2

Инвестициялық қорлар активтері бойынша барлығы2.1.3

Басқа да клиенттер бойынша барлығы3.1.4

Жиынтығы      кестенің жалғасы:

Сәйкестендіру нөмірі

Номиналды құн валютасы

Бір бағалы қағаздың номиналды құны

Бағалы қағаздар саны

Төлем валютасы

Бір бағалы қағазды сатып алу (сату) бағасы

Мәміле жасаған күні бір бағалы қағаздың ең төмен бағасы

Мәміле жасаған күні бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы

9

10

11

12

13

14

15

16
      кестенің жалғасы:

Мәміле жасалған күні бір бағалы қағаздың нарықтық бағасы

Бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (пайызбен)

Мәміле көлемі

Контрәріптестің атауы

Контрәріптестің рейтингі

Мәміле жасаған күн

Есепті күн

17

18

19

20

21

22


      2-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

Клиенттің атауы

Ақша аударылған күн

Банктің атауы

Салым бойынша операциялар

Операция сомасы

1

2

3

4

5

6

1

Зейнетақы активтері бойынша барлығы

1.1.2

Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы

2.1.3

Басқа да клиенттер бойынша барлығы

3.1.4

Жиынтығы

      кестенің жалғасы:

Банк салымын жасау күні мен нөмірі

Салым мерзімі (күнмен)

Сыйақы ставкасы (жылдық пайызбен)

Салым валютасы

Салым сомасы

7

8

9

10

11

...

      3-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған аффинирленген бағалы металдар

Клиенттің атауы

Мәміле жасалған күн

Контрәріптестің атауы

Қызметке ақы төлеу

Мәміле түрі

Аффинирленген бағалы металл түрі

Мәміленің көлемі (бірлік)

Төлем валютасы

Біреуінің сатып алу бағасы

Мәміле сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Зейнетақы активтері бойынша барлығы


1.1.

2

Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы


2.1.

3

Басқа да клиенттер бойынша барлығы


3.1.

4

Жиынтығы


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Клиенттердің активтерін
инвестициялау бойынша
жасалған мәмілелер туралы
есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кесте бойынша:

      1) 6-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (купонды сатып алу, сату, өтеу, дивидендтер төлеу, кері репо операциясы - ашу (жабу) және басқалары);

      2) 7-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушы не мәміле ұйымдастырылмаған нарықта жасалғаны көрсетіледі;

      3) 8-бағанда эмитенттің атауы мен бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі. Мәміле халықаралық нарықта жасалған жағдайда REUTER жіктелуі бойынша сауда кодтары қолданылады;

      4) 10 және 13-бағандарда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

      5) 12-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

      6) 14-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокер және (немесе) дилердің есебі, ақпарат аудару және төлем жүргізудің халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растама) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен коминалды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Мәміле (борыштық бағалы қағаздармен мәмілелерді қоспағанда) бойынша есеп айырысу шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;

      7) 15 және 16-бағандарда Bloomberg не REUTER ақпараттық-талдау жүйелерінің деректері бойынша номиналды құнының валютасында осы қаржы құралы айналыста болған халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) мәмілелері бойынша бағалар көрсетіледі;

      8) 18-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (облигациямен жасалған мәміле бойынша - иеліктен шығару не сатып алу нәтижесінде болған кірістілік, репо және "кері репо" операциялары бойынша - репо мәмілесін жасау нәтижесінде болған кірістілік) жылдық пайызбен көрсетіледі;

      9) 19-бағанда мәмілені орындауға байланысты шығыстар шегерілген мәміле көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі;

      10) 20, 21 және 22-бағандар халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

      6. 2-кесте бойынша:

      1) 3-бағанда салым салынған жағдайда клиенттің банк шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі немесе екінші деңгейдегі банктердегі банк шотына ақша аударылған күні не мерзімінен бұрын қайтарып алу күні немесе шарт бұзылған жағдайда ақшаның клиенттің банк шотына қайтарылған күні көрсетіледі;

      2) 5-бағанда салым бойынша операциялар (салымға ақша салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтарып алу немесе банктік салым шартының мерзімі аяқталғаннан соң салымды қайтару) көрсетіледі);

      3) 11-бағанда есептелген сыйақы сомасы үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      7. 3-кесте бойынша:

      1) 3-бағанда мәміле жасаған күн көрсетіледі (trade date);

      2) 6-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату) көрсетіледі;

      3) 7-бағанда металл шот түрлерін (аллокирленген металл шот және аллокирленбеген металл шот) көрсете отырып, аффинирленген бағалы металл түрлерінің атауы көрсетіледі;

      4) 9-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

      5) 11-бағанда сомасы үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
16-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________

      Индекс: 15- RCB_DEALINGS_SA

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      ______________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

      1-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

  (теңгемен)

Мәміле жасалған күн

Мәміле бойынша есеп айырысу күні

Брокер және (немесе) дилер атауы

Мәміле түрі

Нарығы

Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы

Сәйкестендіру нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы:

Номиналды құн валютасы

Бір бағалы қағаздың номиналды құны

Бағалы қағаздар саны

Төлем валютасы

Бір бағалы қағазды сатып алу (сату) бағасы

Мәміле жасаған күні бір бағалы қағаздың ең төмен бағасы

Мәміле жасаған күні бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы

9

10

11

12

13

14

15
      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (пайызбен)

Мәміле көлемі

Контрәріптестің атауы

Контрәріптестің рейтингі

Мәміле жасаған күнге

Есепті күнге

16

17

18

19

20


      2-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

  (теңгемен)

Ақша аударылған күні

Банктің атауы

Салым бойынша операциялар

Операция сомасы

Банктік салым шартын жасаған күні мен оның нөмірі

Салым мерзімі (күнмен)

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

Салым валютасы

Салым сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      3-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған аффинирленген бағалы металдар

  (теңгемен)

Мәміле жасалған күн

Контрәріптестің атауы

Қызметке ақы төлеу

Мәміле түрі

Аффинирленген бағалы металл түрі

Мәміленің көлемі (бірлік)

Төлем валютасы

Біреуінің сатып алу бағасы

Мәміле сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Меншікті активтерді
инвестициялау жөнінде
жасалған мәмілелер
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Меншікті активтерді инвестициялау жөнінде жасалған мәмілелер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Меншікті активтерді инвестициялау жөнінде жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кесте бойынша:

      1) 5-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату, өтеу, купонды өтеу, дивиденттерді төлеу, кері репо операциясы - ашу (жабу) және басқалар) көрсетіледі;

      2) 6-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасаған не мәмілені ұйымдастырылмаған нарықта жасаған сауда-саттық ұйымдастырушысы көрсетіледі;

      3) 7-бағанда эмитенттің атауы және бағалы қағаздар түрі көрсетіледі. Мәміледе халықаралық нарықта жасалған жағдайда REUTER жіктеуі бойынша сауда кодтары пайдаланылады;

      4) 9 және 12-бағандарда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды белгілейтін кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

      5) 11-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

      6) 13-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен коминалды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Мәміле (борыштық бағалы қағаздармен мәмілелерді қоспағанда) бойынша есеп айырысу шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле бойынша есеп айырысу күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;

      7) 14 және 15-бағандарда номиналды құнның валютасында Bloomberg не REUTER ақпараттық-талдамалық жүйелердің деректері бойынша осы қаржы құралы айналатын халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) жөнінде жасалатын мәмілелер бойынша бағалар көрсетіледі;

      8) 16-бағанда жылдық пайызбен бағалы қағаздар бойынша кірістілік көрсетіледі (кірістілігі иелігінен алу не сатып алу нәтижесінде қалыптасқан облигациялармен жасалған мәмілелер бойынша; репо мәмілесін жасау нәтижесінде қалыптасқан репо және "кері репо" операциялары бойынша);

      9) 17-бағанда мәміле жасауға байланысты шығыстар шегерілген мәміле көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі;

      10) 18, 19 және 20-бағандар халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

      6. 2-кесте бойынша:

      1) 2-бағанда салым енгізілген жағдайда клиенттің банк шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктегі банк шотына ақшаның аударылған күні көрсетіледі не мерзімінен бұрын қайтарылған немесе шарт бұзылған жағдайда - ақшаның клиент банк шотына қайтарылған күні көрсетіледі;

      2) 4-бағанда салым бойынша операциялар көрсетіледі (ақшаны салымға енгізу, салым бойынша сыйақыны төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банк салымы шартының мерзімі өткен соң салымды қайтару);

      3) 10-бағанда есептелген сыйақы сомасы ескерілген үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      7. 3-кесте бойынша:

      1) 2-бағанда мәмілені жасау күні көрсетіледі (trade date).

      2) 5-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату және өзгелер);

      3) 6-бағанда металл шоттың түрі көрсетіп, аффинирленген бағалы металдар түрінің атаулары көрсетіледі (аллокирленген металл шот немесе аллокирленбеген металл шот);

      4) 8-бағанда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды белгілейтін кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

      5) 10-бағанда сома үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
17-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________

      Индекс: 16-RCB_PFI

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      ____________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

Клиенттің атауы

Мәміле жасалған күн

Брокердің және (немесе) дилердің атауы

Туынды қаржы құралдарының есепке қойылу күні

Мәміле бойынша есеп айырысулар күні

Туынды қаржы құралының түрі

Сәйкестендіру нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Зейнетақы активтерінің барлығы1.1.2

Инвестициялық қорлар активтерінің барлығы2.1.3

Өзге активтердің барлығы3.1.4.

Меншікті активтердің барлығы4.1.

xx      кестенің жалғасы:

Нарық

Базалық актив және оның рейтингі

Контрагент және оның рейтингі

Мәміле шарттарының сипаттамасы

Мәміле түрі

Қаржы құралдары ның саны, дана

Мәміле бағасы, теңге

Мәміле сомасы, мың теңге

Мәміле валютасы

9

10

11

12

13

14

15

16
      кестенің жалғасы:

Хеджирлеу объектісі

Инвестициялық шешімнің нөмірі мен күні

Мәміле жасау күнгі вариациялық маржа, теңге

Мәміле жасау күнгі бастапқы маржа, %

Сауда-саттық режимі

Ескертпе

17

18

19

20

21

22      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Клиенттердің активтерін және
меншікті активтерді туынды
қаржы құралдарына
инвестициялау бойынша
жасалған мәмілелер туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағанда "кк.аа.жжжж" форматында мәміленің жасалған күні көрсетіледі.

      6. 5-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні "кк.аа.жжжж" форматында есепке қойылу күні көрсетіледі.

      7. 6-бағанда "кк.аа.жжжж" форматында мәміле бойынша есеп айырысулар күні көрсетіледі.

      8. 7-бағанда туынды қаржы құралының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары).

      9. 8-бағанда егер туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болған жағдайда, бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

      10. 9-бағанда мәміле сауда жүйесінде жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы және "қор биржасының атауы (елі)" форматында оның резиденттік елі не мәміле "ұйымдастырылмаған нарық" форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

      11. 10-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валютасы, сыйақы мөлшерлемесі, тауар және өзге базалық активтер) және "базалық актив(рейтинг) (рейтингілік агенттік)" форматында рейтингілік агенттік берген (бар болса) базалық активінің рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаса, онда базалық актив көрсетіледі және "базалық актив(рейтингі жоқ)" форматында рейтингтің жоқтығы аталады.

      12. 11-бағанда егер мәміле қор биржасында жасалмаған жағдайда, контрагент, оның резиденттік елі, сондай-ақ осы контрагентке "контрагент/ел/рейтинг (рейтингілік агенттік)" форматында берілген рейтинг көрсетіледі. Контрагентте рейтинг болмаған жағдайда, "контрагент/ел/рейтингі жоқ" форматында көрсетіледі.

      13. 12-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату және өзгелер).

      14. 17-бағанда егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалса, "иә/ хеджирлеу объектісінің деректемелері" деген форматта "иә" деген сөз және хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, мөлшері, валютасы) көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалмаса "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

      15. 18-бағанда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны туралы инвестициялық шешімді қабылдау нөмірі мен күні көрсетіледі.

      16. 19-бағанда бар болса биржамен есептейтін және мерзімді келісім-шарттың белгіленген бағасының өзгеруін ескеретін сауда-саттық қатысушысының міндеттемелері өзгеруінің ақшалай көрінісі - вариациялық маржа көрсетіледі.

      17. 20-бағанда бар болса биржамен айқындалатын, клиент әрбір ашық позиция үшін енгізуі тиіс базалық активтің жиынтық нарықтың құнының үлесі - бастапқы маржа көрсетіледі.

      18. 21-бағанда Т+0 немесе Т+n форматында сауда-саттық режимі көрсетіледі не биржа ережелерімен көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады.

      19. 22-бағанда мәміле тараптарында талаптар мен міндеттемелердің туындау жағдайлары көрсетіледі.

      20. Мәміле тараптары бір уақытта екі операцияны (ашу және жабу) жасасуды көздейтін мәмілелерді жасасқан кезде Есепте әрбір операция жөніндегі ақпарат көрсетіледі.

      21. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
18-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________

      Индекс: 17-RCB_AFL

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      ____________________________________________

      (Ұйымның атауы)

  (теңгемен)

Активтердің түрі / клиенттің атауы

Клиенттің үлестес болуының белгісі

Мәміле жасалған күн

Нарық

Мәміле түрі

Мәміле бойынша контрәріптестің атауы

Контрәріптестің үлестес болуының белгісі

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Зейнетақы активтерінің барлығы1.1.2

Инвестициялық қорлар активтерінің барлығы2.1.3

Өзге активтердің барлығы3.1.4.

Меншікті активтердің барлығы4.1.

хх      кестенің жалғасы:

Қаржы құралының өлшемдері

Қаржы құралының түрі

Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы

Сәйкестендіру нөмірі

Біреуінің бағасы

Мәміле көлемі (дана)

Мәміле сомасы (теңгеде)

Банк салымы шартының аяқталу күні

Ескерту

9

10

11

12

13

14

15

16
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Клиенттердің активтерін және
меншікті активтерді
инвестициялау бойынша үлестес
тұлғалармен жасалған мәмілелер
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан инвестициялық қорлардың активтеріне, зейнетақы және меншікті активтерге қатысты толтырылады.

      6. 3-бағанда "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 64-бабына сәйкес клиент инвестициялық портфельді басқарушыға қатысты үлестес тұлға болып танылатын сәйкес белгі көрсетіледі.

      7. 4-бағанда "кк.аа.жжжж" форматында мәміленің жасалған күні көрсетіледі.

      8. 5-бағанда мәміле сауда жүйесінде жасалған шетелдік қор биржасының атауы және "ұйымдастырылмаған нарық/шетелдік қор биржасының атауы/оның резиденттік елі" не мәміле "ұйымдастырылмаған нарық" форматында шетелдік қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

      9. 6-бағанда мәміленің түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, "репо" ашылу және жабылу операциясы, банктік салым шартын жасасу және өзге мәмілелер). "репо" операциялары бойынша сонымен қатар "репо" операцияларының түрі көрсетіледі: тікелей немесе кері "репо". Қор биржасының сауда-саттық жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша 16-бағанда мәмілені жасау әдісі көрсетіледі.

      10. 7-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болған (брокер мүддесінде әрекет еткен тұлғаны көрсетіп) жағдайда, "В" символы қолданылады және бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде болған жағдайда "D" символы қолданылады. Банк салымы шарты жасалған жағдайда, банк шоты ашылған банктің атауы көрсетіледі.

      11. 8-бағанда "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 64-бабына сәйкес контрсеріктес клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырушы ұйымға қатысты үлестес тұлға болып танылатын сәйкес белгі көрсетіледі.

      12. 10, 11 және 12-бағандар сатып алу, сату, өтеу, "кері репо" операциясы" - ашылуы (жабылуы) бойынша мәмілелер үшін толтырылады.

      13. 14-бағанда мәміле жасауға байланысты шығыстар ескерілмеген (сатып алу, сату, өтеу, "кері репо" операциясы" - ашылуы (жабылуы) және өзге), жинақталған сыйақы ескерілген сома үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      14. 15-бағанда "кк.аа.жжжж" форматында банк салымы шартының аяқталу күні көрсетіледі.

      15. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
19-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________

      Индекс: 18- RCB_FI_NEORG

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан 

      ____________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

Мәміле жасалған (операция жүргізілген) күні

Қаржы құралының түрі

Сәйкестендіру нөмірі

Эмитенттің атауы

Қаржы құралдарының саны

1

2

3

4

5

6Жиынтығы


      кестенің жалғасы:

Бір қаржы құралының бағасы

Мәміленің көлемі теңге

Сатып алушы

ЖСН/ БСН (бар болған кезде)

Сатушы

ЖСН/БСН (ол бар болса)

7

8

9

10

11

12


      кестенің жалғасы:

Мәмілеге (операцияға) кім ретінде қатысты

Орналастыру

Клиенттік тапсырысты (бұйрықты) тіркеу нөмірі, күні және уақыты

Ескерту

Андер-райтер

Брокер

Дилер

Номиналды ұстаушы

13

14

15

16

17

18

19
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасының
ұйымдастырылмаған бағалы
қағаздар нарығында қаржы
құралдарымен жасалған
(тіркелген) мәмілелер
(операциялар) туралы есеп

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда мәміленің (егер мәміле брокердің қатысуынсыз жасалған жағдайда номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операция жүргізу) жасалған күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

      6. 5-бағанда мәміленің (операцияның) мәні болып табылатын қаржы құралы эмитенттің атауы көрсетіледі.

      7. 6-бағанда мәміле (операция) мәні болып табылатын қаржы құралдардың саны көрсетіледі. Брокер және (немесе) дилер екі тараптан (бір мезгілде сатушы және сатып алушы ретінде) мәмілеге (операцияға) қатысқан жағдайда, көрсетілген мәміле (операция) Нысанда бір мәміле (операция) түрінде көрінеді.

      8. 7-бағанда бір қаржы құралының бағасы үтірден кейін төрт таңбаға дейін (теңгемен) көрсетіледі. Шетел валютасында мәміле жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мәмілені жасаған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен бағасы көрсетіледі. Мәміле бойынша есептесу мәміле жасалған күнде жүзеге асырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептесуді жүзеге асырған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен мәміленің бағасы көрсетіледі.

      9. 8-бағанда мәміленің көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейін (теңгемен) көрсетіледі.

      10. 9 және 11-бағандарда жасалған мәміле тараптарының атауы немесе операция тіркелген жеке шоттар бойынша адамдардың тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) көрсетіледі. Брокер және (немесе) дилер өз есебінен және өз мүддесінде мәмілелер жасаған жағдайда, тиісті бағандарда аталған брокердің және (немесе) дилердің атауы көрсетіледі.

      Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары, зейнетақы активтер есебінен мәмілелерді жасаған кезде 9 және 10-бағандар толтырмайды.

      11. 13-бағанда егер Ұйым осы эмитенттің бағалы қағаздары бойынша андеррайтері болған жағдайда "А" белгісі пайдаланылады.

      12. 14-бағанда егер Ұйым брокер ретінде болған жағдайда "B" белгісі пайдаланылады.

      13. 15-бағанда егер Ұйым дилер ретінде болған жағдайда "D" белгісі пайдаланылады.

      14. 16-бағанда егер Ұйым номиналды ұстаушы ретінде болып табылған жағдайда "ND" белгісі пайдаланылады.

      15. 17-бағанда мынадай символдар пайдаланылады:

      "1" - бағалы қағаздардың бастапқы орналастыру;

      "2" - бағалы қағаздардың қайталама айналысқа жіберу.

      16. 18-бағанда брокер және (немесе) дилер дилерлік қызметінің шеңберінде мәміле жасаған кезде, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры мәміле жасаған жағдайда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөніндегі қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі және күні көрсетіледі.

      Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияны тіркеген жағдайда 16-бағанда бұйрықты тіркеген нөмірі, күні және уақыты көрсетіледі.

      Нысанда көрсетілген қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер (операциялар) халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есепте көрсетілмейді.

      Нысанда Ұйым брокер және (немесе) дилер ретінде болып табылған ұйымдастырылмаған нарықта Ұйым қаржы құралдарымен жасаған мәмілелер (операциялар), сондай-ақ Ұйым номиналды ұстаушы ретінде болған операциялар көрсетіледі. Ұйымның номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияларды тіркеген кезде Нысанда меншік құқығын бағалы қағаздарға ауыстыруына (бағалы қағаздарды өтеу және айырбастауды қоспағанда) әкеп соққан операциялар көрсетіледі.

      17. Мәліметтер болмаған жағдай нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
20-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер Есепті кезең: 20 __ жылғы __________

      Индекс: 19- RCB_SVED_BD

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

  Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

р/с №

Көрсеткіштің атауы

Мәліметтер

1

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға қатысушы қызметкерлер (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған күні) туралы мәліметтер


2

Ұйымның меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдауды жүзеге асыратын инвестициялық комитеттің құрамы (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, қызметкер инвестициялық комитетінің құрамына енгізілген күннен бастап инвестициялық комитетінің құрамына сайлау туралы шешімнің күні және нөмірі) туралы мәліметтер


3

Басқарма құрамы (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, лауазымы, басқарма құрамына сайлау туралы шешімнің күні мен нөмірі, басқарма құрамына қосу күні) туралы мәліметтер


4

Директорлар кеңесінің құрамы (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, лауазымы, директорлар кеңесінің құрамына сайлау туралы шешімнің күні мен нөмірі, директорлар кеңесінің құрамына қосу күні) туралы мәліметтер


5

Ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен он және одан астам пайыздарын) он және одан астам пайыздарын иеленетін тұлғалар туралы мәліметтер:
1) резиденттер:
заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы; заңды тұлғаның мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы мәліметтер; бизнес - сәйкестендіру нөмірі; заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;
жеке тұлға үшін: тегі, аты, бар болса әкесінің аты; туған күні;
жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;
2) бейрезиденттер:
заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның тіркелген және орналасқан орны (егер заңды тұлға оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген жағдайда, онда Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, жинақтаушы зейнетақы қорлары мен акционерлік инвестициялық қорлар қызметінің мақсаттары үшін оффшорлық аймақтардың тізбесін бекіту туралы" 2008 жылғы 2 қазандағы № 145 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5371 тіркелген) бекітілген оффшорлық аймақтардың тізбесіне сәйкес осы оффшорлық аймақ көрсетіледі);
заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;
жеке тұлға үшін: тегі, аты, бар болса әкесінің аты; азаматтығы;
заңды мекен-жайы және тұрғылықты жері;
жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы


6

Брокерлік қызметті көрсету шеңберінде клиенттермен жасалған шарттардың саны туралы мәліметтер:
номиналды ұстау қызметін көздемейтін брокерлік қызмет көрсету туралы шарттардың саны;
номиналды ұстау қызметін көздейтін брокерлік қызмет көрсету туралы шарттардың саны;


7

Ұйыммен өзіне бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет жөніндегі қызметті көрсетуге шарттар жасалған бағалы қағаздар нарығы қатысушыларының атауы:
шарттың жасалған күні;
жасалған шарт шеңберінде ұйым ұсынатын қызметтердің (қызметтің) түрі


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығында
брокерлік және (немесе)
дилерлік қызметті жүзеге асыру
лицензиясына ие ұйым туралы
мәліметтер нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырушы ұйым ай сайын жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2, 3 және 4-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие екінші деңгейдегі банк және Ұлттық почта операторы толтырмайды.

      6. 5-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие екінші деңгейдегі банк толтырмайды.

      7. 6-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры толтырмайды.

      8. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
21-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________

      Индекс: 20- RCB_ DEALINGS _MR

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

Мәміленің жасалған күні мен уақыты

Мәміле бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру күнi

Клиенттік тапсырыстың тіркелген нөмірі, күні және уақыты

Мәміленің түрi

Нарық

Брокердің атауы және оның резиденттік елi

Кастодиан-банктің атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

Жиынтығы
      кестенің жалғасы:

Шетелдік номиналды ұстаушының атауы

Халықаралық (шетелдік) есеп айырысу депозитарлық жүйесі

Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі

Қаржы құралының түрі

Рей-тинг

Эмитенттің атауы және оның резиденттік елi

Заңнамасына сәйкес қаржы құралдардың шығарылымы тіркелген ел

Қаржы құралдарының саны

9

10

11

12

13

14

15

16
      кестенің жалғасы:

Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы

Мәмілеге кім ретінде қатысты

Клиент және оның резиденттік елi

Бір қаржы құралының бағасы

Мәміленің көлемi

Ескертпе

шетел валютасымен

теңгемен

шетел валютасымен

теңгемен

17

18

19

20

21

22

23

24
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Бағалы қағаздардың
халықаралық (шетелдік)
нарықтарында қаржы
құралдарымен жасалған
мәмілелер туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда "уақыты: минуттар күні.айы.жылы" форматында Астана қаласының уақыты бойынша мәмілені жасау күні мен уақыты көрсетіледі.

      Мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) мәміле жасау уақыты болмаған жағдайда осы бағанда оның күні көрсетіледі.

      6. 4-баған бойынша брокер және (немесе) дилер дилерлік қызметінің шеңберінде мәміле жасаған жағдайда, сондай-ақ ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (зейнетақы активтерінің есебінен) немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие инвестициялық портфельді басқарушы (клиенттердің активтері есебінен) мәміле жасаған жағдайда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөніндегі қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі және күні көрсетіледі.

      7. 5-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, репо).

      8. 6-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған шетелдік қор биржасының атауы және "ұйымдастырылмаған нарық/шетелдік қор биржасының атауы/оның резиденттік елі" форматында оның резиденттік елі не мәміле "ұйымдастырылмаған нарық" форматында шетелдік қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

      9. 7-бағанда клиенттік тапсырысты орындаған брокердің атауы көрсетіледі. Егер мәмілені бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның тапсырмасы бойынша жасасқан басқа брокер (оның ішінде шетел брокері) мәмілені орындаған жағдайда, онда осы брокер және "брокердің атауы/елі" форматында оның резиденттік елі көрсетіледі.

      10. 10-бағанда қаржы құралдармен мәмілелер бойынша есеп айрысуды жүзеге асырған халықаралық (шетелдік) есептік-депозитарлық жүйесінің атауы көрсетіледі.

      11. 13-бағанда Борыштық бағалы қағазға берілген/үлестік бағалы қағаздың рейтингі немесе үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі (үлестік бағалы қағазда рейтинг болмаған жағдайда, үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі). Егер борыштық бағалы қағазға/үлестік бағалы қағазға (үлестік бағалы қағаздың эмитентіне) бірнеше рейтингтік агенттіктер рейтинг берген жағдайда, онда барлық берілген рейтингтер көрсетіледі. Рейтингтер "рейтинг (рейтингілік агенттік)" форматында көрсетіледі. Егер борыштық бағалы қағазда/үлестік бағалы қағазда (үлестік бағалы қағаздың эмитентінде) рейтинг болмаса, онда "жоқ" деген сөз қолданылады.

      12. 14-бағанда "эмитенттің атауы/елі" форматында қаржы құралы эмитентінің (қаржы құралының базалық активінің) атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі.

      13. 16-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. борыштық қаржы құралдары шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі.

      14. 17-бағанда "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес валюталардың кодтары көрсетіледі. Бағалы қағаздардың номиналды құнының валютасы және осы бағалы қағаздар бойынша төлем валютасы "Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы" форматында көрсетіледі.

      15. 18-бағанда егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болса, "В" белгісі, егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде болса, "D" белгісі көрсетіледі.

      16. Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болса, "Клиенттің/елдің аты-жөні не атауы" форматында 19-баған толтырылады және мәміле олардың есебінен және мүддесі бойынша аталған брокер клиенттінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі:

      Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқарушылар зейнетақы активтері есебінен мәмілелерді жасағанда, осы бағанды толтырмайды.

      17. 20, 21, 22, 23-бағандарда жинақталған сыйақыны ескеріп, мәміле жасалғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің есебі, ақпаратты аударудың және төлемдерді жүргізудің халықаралық банкаралық жүйесі бойынша алынғанын растау (SWIFT), қор биржасының құжаты) көрсетілген баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі, мәмілелердің көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық қаржы құралының бағасы 20 немесе 21-бағандарда жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналдық құны бойынша пайызбен (қаржы құралын шығару валютасына байланысты) көрсетіледі.

      Қаржы құралдарымен жасалған мәміле бойынша шетелдік валютада ақы төленген жағдайда 20, 21, 22, 23-бағандар толтырылады. Сатып алынған қаржы құралына шетелдік валютада ақы төленген жағдайда осы сома мәмілені жасау күніне қалыптасқан валюта айырбасының нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетелдік валютада ақы төленген жағдайда 21 және 23-бағандар толтырылады.

      18. Нысанда көрсетілген қаржы құралдарымен мәмілелер Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есепте көрсетілмейді.

      19. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
22-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________ үшін

      Индекс: 21- RCB_PFI

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

  Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

Мәмілені жасау күні мен уақыты

Қаржы құралдарын брокерге және (немесе) дилерге есепке қою күні

Мәміле бойынша есеп айырысу күні

Туынды қаржы құралының түрі

Сәйкестендіру нөмірі

Нарық

Базалық актив және оның рейтингі

Орталық контрагент

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      кестенің жалғасы:

Контрагент және оның рейтингі

Шартты мәміленің сипаты

Хеджирлеу объектісі

Мәміле түрі

Қаржы құралдарының саны

Мәміле бағасы

Мәміле көлемі

Мәміле валютасы

10

11

12

13

14

15

16
      кестенің жалғасы:

Мәміледе кім ретінде қатысты

Клиенттік тапсырыстың нөмірі, тіркелген күні және уақыты

Клиент және оның резиденттік елі

Мәмілені жасаған күнгі вариациялық маржа, теңгемен

Мәмілені жасаған күнгі бастапқы маржа, %

Сауда-саттық режимі

Мәміле бойынша міндеттеме жай-күйі

Ескертпе

17

18

19

20

21

22

23

24

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Туынды қаржы құралдарымен
мәмілелер туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      3. Нысанды брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырушы ұйым тоқсан сайын жасайды. Нысан бойынша деректер теңгемен ұсынылады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2, 3 және 4 бағандарды толтыру кезінде мәміле жасалған күн, ішкі есептілік жүйесіндегі брокерде/дилерде қаржы құралдарының есепке алыну күні, сондай-ақ мәміле бойынша есеп айырысу күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі. Мәміле жасалған күн "сағат/минут/секунд" форматында көрсетіледі (ұйымдасқан нарықта жасалған мәміле үшін).

      6. 3-бағанда бухгалтерлік есептегі бастапқы тану күні көрсетіледі.

      7. 5-бағанда туынды қаржы құралының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары).

      8. 6-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда толтырылады.

      9. 7-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған биржаның атауы және резиденттігі бар елдің "биржаның/елдің атауы" форматындағы не мәміленің биржада емес "ұйымдаспаған нарық" форматында жасалғандығы көрсетіледі.

      10. 8-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық ставка, тауар және өзге де базалық активтер) және "базалық актив/рейтинг (рейтинг агенттігі)" форматында рейтинг агенттігі (бар болса) берген базалық актив рейтингі көрсетіледі. Базалық активте рейтинг болмаған жағдайда, онда базалық актив және "базалық актив/рейтинг жоқ" форматында рейтинг жоқ екендігі көрсетіледі.

      11. 9-бағанда, орталық контрагенттің қатысуымен мәміле биржада жасалған жағдайда "иә" деген сөз көрсетіледі. Мәміле биржада орталық контрагенттің қатысуынсыз жасалған жағдайда "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

      12. 10-бағанда егер мәміле биржада жасалмаған жағдайда контрагент, оның резиденттік елі, сондай-ақ осы контрагентке "контрагент/ел/рейтинг (рейтинг агенттігі)" форматында берілген рейтинг көрсетіледі. Контрагентте рейтинг болмаған жағдайда "контрагент/ел/рейтинг жоқ" деген форматтағы ақпарат көрсетіледі.

      13. 16-бағанды толтыру кезінде, егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалған болса, "иә" деген сөз көрсетіледі және хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, көлемі, валютасы) "иә/ хеджирлеу объектісінің деректемелері" форматында көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсаты үшін жасалмаса, "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

      14. 17-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысқан жағдайда, "B" символы көрсетіледі, егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде қатысқан жағдайда, "D" символы көрсетіледі.

      15. 18-бағанды толтыру кезінде бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйыммен дилерлік қызмет аясында мәміле жасаған жағдайда, сондай-ақ ерікті жинақтаушы зейнетақы қорымен мәміле жасаған жағдайда (зейнетақы активтері есебінен) немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық портфельді басқарушымен мәміле жасаған жағдайда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғандығы туралы қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі және күні көрсетіледі.

      16. 19-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысқан жағдайда, ақпарат "Клиенттің/елдің аты-жөні не атауы" форматында көрсетіледі және мәміле олардың есебінен және мүддесі үшін жасалған брокер клиентінің атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі:

      Брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары зейнетақы активтері есебінен мәмілелер жасау кезінде осы бағанды толтырмайды.

      17. 20-бағанда биржа есептейтін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелерінің өзгеруі кезіндегі ақша белгісін және мерзімді келісім-шарттың баға белгілеуінің өзгеруін ескеретін - вариациялық маржа көрсетіледі.

      18. 21-бағанда биржа анықтайтын базалық активтің сомалық нарықтық құнының үлесін клиент әрбір ашық позиция үшін енгізетін бастапқы маржа көрсетіледі.

      19. 22-бағанда сауда-саттық режимі Т+0 немесе Т+n к форматында көрсетіледі, не биржаның қағидаларымен көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады.

      20. 23-бағанда мәміле бойынша мынадай жай-күйлердің бірі көрсетіледі:

      1) міндеттемелер мәмілелерді мәміле талаптарының бұзылуы немесе тараптардың бірінің дәрменсіздігіне байланысты оқиғалардың тууы салдарынан мерзімінен бұрын тоқтатуды қоспағанда, тиісінше тоқтатылған немесе мерзімінен бұрын тоқтатылған;

      2) міндеттемелерді орындау мерзімі кейінге қалдырылған;

      3) көзделген негіздемелер бойынша міндеттемелерді орындау уақытша тоқтатылған;

      4) міндеттемелер тараптың мәміле талаптарын бұзуына байланысты немесе тараптардың бірінің дәрменсіздігіне байланысты оқиғалардан соң тоқтатылған;

      5) көзделген жағдайлардың немесе оқиғалардың туындауы нәтижесінде мәмілені орындау мерзімін ұзарту.

      21. 24-бағанда мәмілені жасау орны көрсетіледі.

      22. Нысанға депозитарлық қолхаттармен жасалған мәмілелер енгізілмейді.

      23. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
23-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы __________ үшін

      Индекс: 22- RCB_AFL

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

  Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

Ұйым мәмілеге кім ретінде қатысты

Клиенттің атауы

Клиенттің үлестестік белгісі

Мәмілені жасау күні

Нарық

Мәміле түрі

Мәміле бойынша контрәріптестің атауы

Контрәріптестің үлестестік белгісі

1

2

3

4

5

6

7

8

9


      кестенің жалғасы:

Қаржы құралының параметрлері

Ескертпе

Қаржы құралының түрі

Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы

Сәйкестендіру нөмірі

Біреуінің бағасы

Мәміленің көлемі, дана

Мәміленің сомасы, теңгемен

Банктік салым шартының аяқталу күні

10

11

12

13

14

15

16

17

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Үлестес тұлғалармен
жасалған мәмілелер
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысандарды толтыру бойынша түсіндірме

Үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      3. Нысанды брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырушы ұйым тоқсан сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен ұсынылады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанды толтыру кезінде осы Нысанды толтырып отырған брокер және немесе) дилер оның контрәріптесі болып табылатын оның үлестес тұлғаларымен меншікті активтер және клиенттер активтер есебінен жасалған мәмілелерді көрсетеді. Осы Нысанды толтырып отырған брокер және (немесе) дилер клиенттер активтері есебінен мәмілелер жасаған кезде Нысанда оның контрәріптесі болып табылатын осы ұйымның үлестес тұлғасымен жасалған мәмілелер Нысанды толтырып отырған брокердің және (немесе) дилердің клиенттері оның үлестес тұлғасы болып табылу, табылмауына қарамай көрсетіледі.

      6. 2-бағанда егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысқан (брокер соның мүддесі үшін қатысқан тұлғаны көрсете отырып) жағдайда, "В" символы қолданылады, егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде қатысқан жағдайда "D" символы қолданылады.

      7. 4-бағанда клиенттің бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымға, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 64-бабына сәйкес үлестес тұлға болып танылатын белгісі көрсетіледі. Егер клиент Ұйымға қатысты үлестес тұлға болып танылмаған жағдайда "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

      8. 5-бағанда "кк.аа.жжжж" форматында мәмілені жасау күні көрсетіледі.

      9. 6-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған биржаның атауы және резиденттігі бар елдің "биржаның/елдің атауы" форматындағы не мәміленің биржада емес "ұйымдаспаған нарық" форматында, не "халықаралық нарықта" жасалғандығы көрсетіледі.

      10. 7-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату, "репо"-ны ашу және жабу операциялары, банктік салым шартын жасау және өзге де мәмілелер) көрсетіледі. "Репо" операциялары бойынша сол сияқты "репо" операцияларының мынадай түрлері көрсетіледі: тікелей немесе кері "репо". Қор биржасының сауда жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша "Ескерту" бағанында мәміле жасаудың әдісі көрсетіледі.

      11. 8-бағанды толтыру кезінде контрәріптес бойынша мыналар түсініледі:

      Мәміле жасау кезінде, Нысанды толтырып отырған бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым бір мезгілде екі жақтан қатысады - бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар осы ұйымның клиенті, осы ұйымға қатысты үлестес тұлға болып табылатын, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым. Бұл жағдайда егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысса (брокер оның мүддесі үшін қатысқан клиентті көрсетіп), "В/клиенттің атауы немесе тегі,аты (бар болса - әкесінің аты)" форматында "В" символы көрсетіледі;

      Нысанды толтырып отырған бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымға қатысы бойынша үлестес тұлға болып табылған басқа брокер және (немесе) дилер. Бұл жағдайда осы брокердің атауы көрсетіледі;

      бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымға қатысы бар, осы есепті толтырып отырған үлестес тұлға болып табылатын басқа брокердің және (немесе) дилердің клиенті. Басқа брокер және (немесе) дилердің клиентінің егер атауы немесе тегі, аты (бар болса - әкесінің аты) белгілі болған жағдайда, "үлестес тұлғаның атауы немесе тегі, аты (бар болса - әкесінің аты)/ басқа брокердің және(немесе) дилердің атауы" форматында басқа брокер және (немесе) дилердің клиенті болып табылатын үлестес тұлғаның атауы немесе тегі, аты (бар болса - әкесінің аты) көрсетіледі. Үлестес тұлғаның атауы курсивпен бөліп көрсетіледі;

      клиент брокері және (немесе) дилерімен немесе басқа брокер және (немесе) дилермен банктік салым шартын жасаған жағдайда банктік шот ашылған банктің атауы көрсетіледі.

      12. 9-бағанда көрсетілген белгіге сәйкес контрәріптес бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымға "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 64-бабына сәйкес үлестес тұлғаға қатысы бар болып танылады.

      13. 15-бағанда мәмілелерді орындауға байланысты шығыстарды (сатып алу, сату, кері "репо" операциясы - ашу/жабу және басқа) ескермей, жинақталған сыйақыны (банктік салым ашу) ескере отырып, сома үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      14. 16-бағанда банктік салым шартының аяқталу күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

      15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
24-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Брокердің шоттарындағы ақша қалдығы туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___"_______

      Индекс: 23- RCB_ ОСТАТОК _ДС

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

Күні

Меншікті ақша қалдығы

Клиенттер шоттарындағы ақша қалдығы

1

2

3

кк.аа.жжжж

кк.аа.жжжж      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Брокердің шоттарындағы
ақша қалдығы туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Брокердің шоттарындағы ақша қалдығы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Брокердің шоттарындағы ақша қалдығы туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      3. Нысанды брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырушы ұйым ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгеде ұсынылады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі есепті күнге белгілеген ресми бағамы бойынша теңгеде толтырылады.

      6. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер 2-бағанды толтырмайды.

      7. 3-бағанды толтыру кезінде клиенттің тапсыруы, оның есебінен және оның мүддесі бойынша эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасау үшін ашылған клиенттердің банктік шоттарындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
25-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___"_______

      Индекс: 24- RCB_ҚЫЗМЕТ

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

  Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

р/с №

Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі

Қаржы құралының атауы

Эмитенттің атауы

Шарт жасау күні

Қызмет көрсету басталған күн

Қызмет түрі

1

2

3

4

5

6

7

12nЖиынтығы      Кестенің жалғасы:

Міндетті баға белгілеудің барынша төмен көлемі

Спрэд

Баға белгілеу жарияланатын сауда-саттық шотының нөмірі

Шартқа сәйкес бағалы қағаздарды орналастырудың тәсілі

Ескертпе

8

9

10

11

12

      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Брокердің және (немесе)
дилердің қызмет көрсетуі
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанды номиналды ұстаушы ретінде клиенттер шоттарын жүргізу құқығы бар брокер және (немесе) дилер қызмет көрсету аясында толтырады.

      6. 4-бағанда қаржы құралы эмитентінің атауы көрсетіледі.

      7. 5 және 6-бағандар "кк.аа.жжжж" форматында толтырылады.

      8. 7-бағанда көрсетілетін қызметтердің түрлері: эмиссиялық, маркет-мейкерлік бағалы қағаздарды шығару және (немесе) орналастыру, бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты, облигацияларды ұстаушылар өкілінің, исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылар өкілінің және басқаларының мәселелері бойынша консультациялар көрсетіледі.

      9. 8, 9, 10-бағандар 4-жолды толтырғаннан кейін толырылады.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
26-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___"_______

      Индекс: 25- RCB_NOM_DER

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

  Нысан

      __________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

Сәйкестендіру нөмірі

Эмитенттің атауы

Брокердің клиенттерінің шоттарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша (дана) бар бағалы қағаздар саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

барлығы

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері (меншік иелері)

бағалы қағаздар (дана)

бағалы қағаздар ұстаушылары

Бағалы қағаздар (дана)

Бағалы қағаздар ұстаушылары

1

2

3

4

5

6

7
Жиынтығы      кестенің жалғасы:

Брокердің клиенттерінің шоттарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша (дана) бар бағалы қағаздар саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары (меншік иелері)

Қазақстан Республикасының брокерлері-дилерлері (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері болып табылмайтын меншік иелері)

Қазақстан Республикасының қаржы нарығының өзге лицензиаттары (меншік иелері)

бағалы қағаздар (дана)

бағалы қағаздар ұстаушылары

бағалы қағаздар (дана)

бағалы қағаздар ұстаушылары

бағалы қағаздар (дана)

бағалы қағаздар ұстаушылары

8

9

10

11

12

13


      кестенің жалғасы:

Брокердің клиенттерінің шоттарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша (дана) бар бағалы қағаздар саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің өзге заңды тұлғалары

Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің өзге заңды тұлғалары

Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің өзге заңды тұлғалары

Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің өзге заңды тұлғалары

бағалы қағаздар (дана)

бағалы қағаздар ұстаушылары

бағалы қағаздар (дана)

бағалы қағаздар ұстаушылары

бағалы қағаздар (дана)

бағалы қағаздар ұстаушылары

бағалы қағаздар (дана)

бағалы қағаздар ұстаушылары

14

15

16

17

18

19

20

21
      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Номиналды ұстаудағы
бағалы қағаздар туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан номиналды ұстаушы ретінде клиенттер шоттарын жүргізу құқығы бар брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі аясында толтырылады.

      6. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 және 20-бағандарда заңды тұлғаның қызметі мен резиденттігіне және (немесе) жеке тұлғаның резиденттігіне байланысты брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

      7. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 және 21-бағандарда заңды тұлғаның қызметі мен резиденттігіне және (немесе) жеке тұлғаның резиденттігіне байланысты бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
27-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп Есепті кезең: 20 __ жылғы "___"_______

      Индекс: 25- RCB_NOM_DER_IN

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

  Нысан

      ________________________________________________________

      (Ұйымның атауы)

Р/с №

Сәйкестендіру нөмірі

Эмитент тің атауы

Шетелдік номиналды ұстаушының атауы

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың номиналды ұстауы бойынша қызмет көрсететін номиналды ұстаушының атауы

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың меншік иесінің атауы

Есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің клиенттерінің шоттарында бар, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың саны (дана)

1

2

3

4

5

6

7

1

nЖиынтығы

х

х

х

х

х


      Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)             қолы

      Орындаушы

      ___________________________________ ____________

      тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Телефон нөмірі:_________________________

      Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы "____" __________

      Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

  Шет мемлекеттің заңнамасына
сәйкес шығарылған,
номиналды ұстаудағы
бағалы қағаздар туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленген.

      3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің 5-бағанда көрсетілген ұйымдарға бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметін көрсететін шетелдік номиналды ұстаушының атауы көрсетіледі.

      6. 5-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттері бағалы қағаздарды номиналды ұстау бойынша қызметтерді брокерге және (немесе) дилерге (кастодиан банк, бағалы қағаздардың орталық депозитарийі және басқа да есептік ұйымдар) көрсететін ұйымның атауы көрсетіледі.

      7. 6-бағанда бағалы қағаздардың түпкілікті меншік иесінің, номиналды ұстаушы болып табылатын брокер және (немесе) дилер клиентінің атауы (тегі, аты (бар болса - әкесінің аты) жеке тұлға үшін, атауы заңды тұлға үшін) көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі
№ 162 қаулысына
28-қосымша

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті табыс ету қағидалары

      1. Осы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті табыс ету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – Ұйым) есептілікті табыс ету тәртібін айқындайды.

      2. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке Ұйымның бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), Ұйымның бас бухгалтері және орындаушы қол қояды және Ұйымда сақталады.

      3. Электронды форматтағы есептілік ұсынылып отырған деректердің конфиденциалдылығы мен түзетілмеуін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғаныс құралдарымен кепілдік берілетін жеткізудің көлік жүйесін пайдалана отырып ұсынылады.

      4. Электронды нысанда ұсынылған деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректерге ұқсастығын Ұйымның бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам) және Ұйымның бас бухгалтері қамтамасыз етеді.

      5. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары апта сайын ағымдағы аптаның бейсенбісінен кешіктірмей салыстырып тексергеннен кейін өткен аптаның сейсенбісінен бастап ағымдағы аптаның дүйсенбісін қоса алғандағы кезең аралығына қағаз тасымалдағышта есептілік жасайды.

      6. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгеде көрсетіледі.

      7. Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысында және (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген) "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын анықтау және қолдану тәртібін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығында айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеуде көрсетіледі.

Көмек
Көмек
Ай бойы келгендердің барлығы:
Кеше келгендердің барлығы:
Қазір порталда:
URL:
Қате:
Пікір:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.