Туризм статистикасы бойынша жалпымемлекеттiк статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөнiндегi нұсқаулықтарды бекiту туралы

Актінің түрі
Бұйрық
Нұсқаулық
Қабылдау күні
26.12.2018
Өзгерту күні
19.12.2018
Актіні қабылдаған орган
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті (ҚР Үкіметінің 14.08.2014 ж. N 933 қаулысымен құрылды)

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 260) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мыналар:

      1) "Орналастыру орындарының қызметі туралы есеп" (коды 221103196, индексі 2-туризм, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес;

      2) "Орналастыру орындарының қызметі туралы есеп" (коды 221103196, индексі 2-туризм, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес;

      3) "Үй шаруашылықтарының сапарларға жұмсаған шығыстары туралы зерттеу сауалнамасы" (коды 222112058, индексі Н-050, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес;

      4) "Үй шаруашылықтарының сапарларға жұмсаған шығыстары туралы зерттеу сауалнамасы" (коды 222112058, индексі Н-050, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес;

      5) "Келушілерді зерттеу сауалнамасы" (коды 222110060, индексі Н-060, кезеңділігі жылына екі рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес;

      6) "Келушілерді зерттеу сауалнамасы" (коды 222110060, индексі Н-060, кезеңділігі жылына екі рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      2. "Туризм статистикасы бойынша жалпымемлекеттiк статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөнiндегi нұсқаулықтарды бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы № 161 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16025 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 12 желтоқсанда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін жолдауды;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      6. Осы бұйрық 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
міндетін атқарушы
Г. Керімханова

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасының

      Мәдениет және спорт министрлігi

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының 2018 жылғы
19 желтоқсандағы
№ 10 бұйрығына
1-қосымшаМемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики


Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 19 декабря 2018 года № 10

Аумақтық статистика органына ұсынылады
Представляется территориальному органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов


Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

Статистикалық нысан коды 221103196
Код статистической формы 221103196

Орналастыру орындарының қызметі туралы есеп

2-туризм

Отчет о деятельности мест размещения

Тоқсандық
Квартальная

Есепті кезең
Отчетный период 

тоқсан
квартал 

жыл
год


Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің (бұдан әрі - ЭҚЖЖ) - "Тұруды үйымдастыру жөнінде қызмет көрсету" 55-кодына сәйкес негізгі және қосалқы экономикалық қызмет түрлерінен тұратын орынды ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, дара кәсiпкерлер ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, осуществляющие услуги по организации проживания, имеющие основной и вторичный виды экономической деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) - 55 "Услуги по организации проживания"

Тапсыру мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления - до 25 числа (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

ЖСН коды
код ИИН 

      1. Орналастыру орны туралы жалпы мәліметтер

      Общие сведения о месте размещения

1.1 Орналастыру орнының нақты орналасқан жерін көрсетіңіз (оның тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое местонахождение места размещения (независимо от места его регистрации) - область, город, район, населенный пункт 

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (бұдан әрі - ӘАОЖ) сəйкес аумақ коды (статистика органының қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (далее - КАТО) (заполняется работниками органа статистики) 

1.2 Орналастыру орнының нақты жүзеге асырылатын экономикалық қызметтің түрінің атауы мен кодын Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына сәйкес (ЭҚЖЖ бойынша код) көрсетіңіз
Укажите наименование и код фактически осуществляемого вида экономической деятельности места размещения, согласно Номенклатуре видов экономической деятельности (код по ОКЭД) 

1.3 Орналастыру орнының бірегей коды1
Уникальный код места размещения1 

1.4 Сіздің орналасқан орныңыз жататын курорттық аймақтың реттік нөмірін көрсетіңіз
Укажите порядковый номер курортной зоны, к которой относится Ваше место размещения 

      2. Орналастыру орындарының сипаттамасы

      Характеристика мест размещения

      "

" белгісімен жауаптың тиісті нұсқасы белгіленеді

      Отмечается знаком "

" соответствующий вариант ответа

А. Орналастыру орнының түрі:
Тип места размещения: 

2.1 мейрамханасы бар қонақүй
гостиница с рестораном 

2.2 мейрамханасы жоқ қонақүй
гостиница без ресторана 

2.3 демалыс үйі
дом отдыха
 

2.4 мотель 

2.5 демалыс пансионаты
пансионат отдыха 

2.6 балалар лагері
детский лагерь

      Ескертпе:

      Примечание:

      1 Орналастыру орнының тізіліміне сәйкес

      1 Согласно реестру мест размещения

Б. Қонақ үй дәрежелері:
Категория гостиницы: 

2.7 бір қабатты бунгало, ауылдық үйлер (шале), коттедждер, шағын үйлер және пәтерлер
одноэтажные бунгало, сельские домики (шале), коттеджи, небольшие домики и квартиры 

2.8 трейлерлік парктер, ойын-сауық қалашықтары, қысқа мерзімді орналастыру үшін аң аулайтын және балық аулайтын жерлер
трейлерные парки, развлекательные городки, охотничьи и рыболовные угодья для краткосрочного размещения 

2.9 туристік лагерь
туристский лагерь 

2.10 туристік база
туристская база 

2.11 кемпинг
кемпинг 

2.12 тұрғын үйдің басқа түрлері
другие виды жилья 

2.13 * (1 жұлдызды)
* (1 звезда) 

2.14 ** (2 жұлдызды)
** (2 звезды) 

2.15 *** (3 жұлдызды)
*** (3 звезды) 

2.16 **** (4 жұлдызды)
**** (4 звезды) 

2.17 ***** (5 жұлдызды)
***** (5 звезд) 

2.18 санаты жоқ
без категории

      3. Орналастыру орындары туралы келесі ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите следующую информацию по местам размещения

Жол коды
Код строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Есепті кезеңге орташа алғанда қызметкерлердің тізімдік саны, адам
Списочная численность работников в среднем за отчетный период, человек


1.1

олардан әйелдер
из них женщины


2

Маусымдық қызметкерлердің саны, адам
Численность сезонных работников, человек


3

Көрсетілген қызмет көлемі, мың теңге
Объем оказанных услуг, тысяч тенге


3.1

резиденттерге
резидентам


3.2

резидент еместерге
нерезидентам


4

Бөлмелер саны барлығы, бірлік
Количество номеров всего, единицолардан:
из них:

Х

4.1

апартаменттер
апартаментов


4.2

"люкс" сыныбындағы
класса "люкс"


4.3

стандарт бөлмелер
стандартных номеров


4.4

жайлылықтары жоқ
без удобств


5

Біржолғы сыйымдылық, төсек-орын
Единовременная вместимость, койко-мест


6

Тапсырылған бөлмелер саны, бірлік
Количество сданных номеров, единиц


7

Тәулік-төсектің орташа құны, теңге
Средняя стоимость койко-суток, тенге


      4. Келушілер бойынша ақпаратты көрсетіңіз2

      Укажите информацию по посетителям2

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Келушілер, барлығы, адам
Посетителей, всего, человек

Соның ішінде сапар мақсаттары бойынша
В том числе по целям поездок

1-бағаннан түнейтін келушілер (туристер)
Из графы 1 ночующие посетители (туристы)

Ұсынылған төсек- тәулік (түнеулер), тәулік-төсек
Предоставлено койко-суток (ночевок), койко-суток

жеке
личные

іскерлік және кәсіби
деловые и профессиональные

А

Б

1

2

3

4

5

1

Барлығы
Всего


1.1

Резиденттер (Қазақстан Республикасы)
Резиденты (Республика Казахстан)


1.2

Резидент еместер
Нерезиденты


      Ескертпе:

      Примечание:

      2 1.2 - тармағын толтыру кезінде қосымша парақтар пайдаланылады

      2 При заполнении пункта 1.2 используются дополнительные листы

5.

Есепті кезеңдегі орналастыру орындарының жұмыс істеген күндерінің саны, күндер
Количество дней функционирования мест размещения в отчетном периоде, дни 

      6. Сіздің орналастыру орыныңыз интернет арқылы брондаудың халықаралық жүйелерінде интеграцияланған ба?

      Ваше место размещения интегрировано в международные системы интернет-бронирования?

6.1 Иә
Да6.2 Жоқ
Нет 

Атауы
Наименование _________________________________
______________________________________________

Мекенжайы
Адрес _______________________________________
______________________________________________

Телефоны _______________________________
Телефон

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)___________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз3
Согласны на распространение первичных статистических данных3 

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз3
Не согласны на распространение первичных статистических данных3 

Орындаушы
Исполнитель

______________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

_______________
телефоны
телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер

______________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

______________
қолы
подпись

Басшы
Руководитель

__________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

_____________
қолы
подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      3 Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады

      3 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" от 19 марта 2010 года

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2018 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 10 бұйрығына
2-қосымша

"Орналастыру орындарының қызметі туралы есеп" (коды 221103196, индексі 2-туризм, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Орналастыру орындарының қызметі туралы есеп" (коды 221103196, индексі 2-туризм, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленген және "Орналастыру орындарының қызметі туралы есеп" (коды 221103196, индексі 2-туризм, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі - статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:

      1) жұмыскер - жұмыс берушімен еңбек қатынастарында тұратын және жеке еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға;

      2) маусымдық жұмыстар - климаттық немесе өзге де табиғи жағдайларға байланысты белгілі бір, бірақ бір жылдан аспайтын кезең (маусым) ішінде орындалатын жұмыстар маусымдық деп танылады;

      3) туристерді орналастыру орындары - мейманханалар, мотельдер, кемпингтер, туристік базалар, қонақжайлар, демалыс үйлері, пансионаттар және туристердің тұруы мен оларға қызмет көрсету үшін пайдаланылатын басқа да үй-жайлар мен ғимараттар;

      4) турист - уақытша болатын елге (жерге) жиырма төрт сағаттан бір жылға дейінгі кезеңге келетін және ақылы қызметпен айналыспай, сол елде (жерде) сауықтыру, танымдық, кәсіби-іскерлік, спорттық, діни және өзге де мақсаттарда кемінде бір рет түнейтін жеке тұлға.

      3. 2-бөлімнің А-тармағының 2.3-тармақшасындағы демалыс үйіне регламенттелген режимдегі сауықтыру-алдыналу сипатындағы қызметтерді ұсынумен демалысқа арналған жағдайды қамтамасыз ететін, рекреациялық аймақта орналасқан орналастыру орны жатады.

      2-бөлімнің А-тармағының 2.4-тармақшасында мотель ретінде автостраданың бойында орналасқан немесе туристік орталықтың құрамына кіретін, автотуристерге арналған қонақ үй танылады.

      2-бөлімнің А-тармағының 2.5-тармақшасында жайлылығы аз, демалысқа арналған жағдайды қамтамасыз ететін, рекреациялық аймақта орналасқан, маусымдық сипатта жұмыс істейтін орналастыру орындары көрсетіледі.

      2-бөлімнің А-тармағының 2.6-тармақшасында балалардың белсенді демалуына арналған маусымдық сипатта жұмыс істейтін орналастыру орындары көрсетіледі.

      2-бөлімнің А-тармағының 2.7-тармақшасында асхана жабдығы бар немесе толықтай ас үймен жабдықталған, тамақтануға, тұруға және ұйықтауға арналған, толық жабдықталған бөлмелерден тұратын жеке оқшауланған үй-жайлар көрсетіледі.

      2-бөлімнің А-тармағының 2.9-тармақшасында туристік лагерь мақсатына қарай уақытша немесе тұрақты болып бөлінеді. Туристік контингентіне байланысты (ұйымдастырылмаған, соның ішінде отбасылық, туристер, оқушылар, спорттық сапарға қатысушылар, автотуристер) және альпинистік лагерь, базалық лагерь, бивак, лагерь тұрағы, туристік-сауықтыру лагері болып бөлінеді

      2-бөлімнің А-тармағының 2.10-тармақшасында туристік база ретінде туристерге түнейтін орындардың жоспарлы бағыттарын (бос орындар болғанда жолдамасы жоқ туристерге), тамақтандыруды ұсынатын және оларға туристік-экскурсиялық, мәдени-тұрмыстық және денешынықтыру-сауықтыру қызметін көрсетуді қамтамасыз ететін орналастыру орны танылады.

      2-бөлімнің А-тармағының 2.11-тармақшасында кемпинг автотуристер үшін тұрақпен, дәретханамен және шатырларға арналған орындармен немесе жеңіл типтегі үйлермен жабдықталған орынды білдіреді.

      2-бөлімнің А-тармағының 2.12-тармақшасында жаз маусымы кезінде келушілерге берілетін, бір орындық немесе жалпы бөлмелердегі немесе жатақханалардағы уақытша баспана қамтылады.

      4. 2-бөлімнің Б-тармағының 2.13-тармақшасында 1 жұлдызды санатындағы қонақүйге тұратындарды орналастыру үшін ең қажет деген қызмет түрлері ғана қарастырылған, мекеменің өзі ұйымдастырған, келушілерді орналастыру мен тамақтандыру сияқты базалық қызмет түрлерін ұсынатын шағын мекемені білдіреді.

      2-бөлімнің Б-тармағының 2.14-тармақшасында 2 жұлдызды санатындағы қонақүйге тұратындарға қызметтердің стандартталған жиынтығын, соның ішінде қонақүй аумағындағы дәмханада немесе мейрамханада тамақтандыру қызметімен қоса, дербес санитарлық жүйемен жабдықталған бөлмелерді ұсынатын шағын және орта мекемелер жатады.

      2-бөлімнің Б-тармағының 2.15-тармақшасында 3 жұлдызды санатындағы қонақүй тұратындарға қызметтердің кең ауқымды жиынтығын көрсететін, соның ішінде мейрамхана (қонақүйде орналасқан меймандардан басқа да тұтынушыларға ұсынады) мен бар, бизнес-орталық қызметтерін көрсетумен қатар, жеке телефонмен және туалет керек-жарақтары ұсынылған, дербес санитарлық жүйемен жабдықталған бөлмелерді тазалау қызметтерін көрсететін орта мекемені есептейді.

      2-бөлімнің Б-тармағының 2.16-тармақшасында 4 жұлдызды санатындағы қонақүй сапалы жиһазбен жабдықталған, бірыңғай дизайнмен безендірілген, кең жатын бөлмелері бар нөмірлерге тәулік бойы қызмет көрсету, химиялық тазарту мен такси, жоғары деңгейлі асхана сервисі бар мейрамхана қызметтері түрлерін жоғары деңгейде көрсететін орта және ірі мекемелерді көрсетіледі.

      2-бөлімнің Б-тармағының 2.17-тармақшасында 5 жұлдызды санатындағы қонақүй халықаралық стандарттар деңгейінде қызметтер ұсынатын, жайлы жағдайда тұруға толығымен жабдықталған бөлмелері бар, жаттығу залдары, жүзу бассейндері, жеке кабинеттері мен банкет және мәжіліс-залдары қызметтерін ұсынатын, арнайы дайындықтан өткен үздіксіз қызмет көрсетуді және мейрамхананың жұмысын жоғары деңгейлі асхана сервисін қамтамасыз ететін қызметкерлері бар орта және ірі мекемелерді білдіреді.

      2-бөлімнің Б-тармағының 2.18-тармақшасында қызметі шектеулі шағын мекеме есепке алынады.

      5. 3-бөлімнің 1-жолында, жұмыс берушінің актілеріне сәйкес жұмысты белгілі бір мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті кезеңде ұйымның тізімінде бар барлық қызметкерлер тізімдік санда ескеріледі.

      Орташа алғанда есепті кезеңге (тоқсандағы) қызметкерлердің тізімдік саны ұйымның орташа алғанда тоқсандағы жұмыс істеген барлық айларына қызметкерлердің тізімдік санын қосу және алынған соманы үшке бөлу жолымен анықталады.

      3-бөлімнің 3-жолында орналастыру орындарын ұсыну бойынша көрсетілген қызмет көлемі көрсетіледі. Егер тұру құны келуші таңғы асты пайдаланған немесе пайдаланбағанына қарамастан, таңғы асты тиісті тарифтің ажырамас бөлігі ретінде қамтыса, онда таңғы ас ұсынумен тұру бойынша көлем қосылған құнға салықты (бұдан әрі - ҚҚС) ескерусіз, бір ондық белгімен, мың теңгеде құндық көріністе келтіріледі.

      3-бөлімнің 4-жолы бойынша қонақүй бөлмесі бір, екі және одан да көп бөлмеден тұратын, оқшауланған, жиһазбен жабдықталған, уақытша тұруға тапсырылатын тұрғын үй-жайды білдіреді.

      3-бөлімнің 4.1-жолы бойынша алаңы 40 шаршы метрден кем емес, екi не одан да көп (қонақүй (асхана), жатын бөлме) бөлмеден тұратын, асхана жабдығы бар орналастыру орнындағы нөмiр апартамент деп танылады.

      3-бөлімнің 4.2-жолы бойынша люкс класты бөлме алаңы 35 шаршы метрден кем емес, екі тұрғын бөлмеден (қонақ бөлмесі және жатын бөлме) тұратын, бір (екі) адамның тұруына арналған орналастыру орнындағы нөмірді білдіреді.

      3-бөлімнің 4.3-жолы бойынша бір тұрғын бөлмеден, бір (екі) төсегі бар, толық санитарлық жүйемен (ванна (себезгі), қолжуғыш, унитаз) қамтылған бір (екі) адам тұруға есептелген орналастыру орнындағы бөлме стандартты бөлмеге жатады.

      3-бөлімнің 4.4-жолы бойынша жайлылығы жоқ бөлмелерге тұру бойынша ең төмен қызметтер топтамасын ұсынатын, жайлылығы төмен деңгейдегі бөлмелер жатады.

      3-бөлімнің 5-жолы бойынша біржолғы сыйымдылық барлық бөлмелерге қойылған тұрақты төсек саны бойынша анықталады. Бөлмелердегі уақытша (қосымша) орындар мен тікелей мақсаты бойынша үнемі бос болмайтын орындар есепке алынбайды.

      3-бөлімнің 6-жолы бойынша тапсырылған нөмірлер саны негізінде есепті кезеңде тапсырылған нөмірлер саны ұғымын береді. Мысалы, қонақүйде 5 бөлме бар, 2 отбасылық жұп 2 бөлмені 7 күнтізбелік күнге жалға алды, бұл жағдайда тапсырылған бөлмелер саны 2 бөлменің 7 күтізбелік күнге көбейтіндісіне тең, ол 14 өткізілген бөлмеге тең.

      3-бөлімнің 7-жолында тәулік-төсектің орташа құны - орналастыру орындарында ұсынылған тәулік-төсектен түскен табыстың жалпы сомасының тәулік-төсек санына қатынасы (ондық белгісіз ҚҚС есебімен теңгеде). Егер тәулік-төсектің орташа құны тиісті тарифтің ажырамас бөлігі ретінде таңғы асты қамтыса, осы тамақты келуші пайдаланғаны немесе пайдаланбағанына қарамастан, онда тәулік-төсектің орташа құнын таңғы аспен көрсету керек.

      6. 4-бөлімде келушілер жөнінде ақпарат көрсетіледі.

      Келушіге өзінің әдетте тұратын жерінің шегінен тыс орналасқан қандай-да бір негізгі орынға бір жылдан аз мерзімге елде немесе келу орындарында тіркелген кәсіпорынға жұмысқа орналасу мақсатын қоспағанда, кез-келген мақсатта (іскерлік сапар, демалыс немесе жеке мақсат) сапар жасайтын саяхатшы жатады.

      4-бөлімнің 2-бағанындағы жеке мақсаттарға демалыс және дем алу, достар мен туыстарға бару, білім алу және кәсіби дайындық, емдік және сауықтыру емшаралары, дін (қажылық), дүкендерді аралау, транзит сияқты сапарлардың мақсаттары және өзге де мақсаттар жатады.

      4-бөлімнің 3-бағанындағы іскерлік және кәсіби мақсаттар егер келген елінде немесе орнында өндіруші-резидентпен анық немесе тұспалданатын еңбек жалгерлік қатынастардың белгілері болмаса, өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдардың және жалдамалы жұмыскерлердің қызметі, инвесторлардың, бизнесмендердің қызметін көрсетеді. Іскерлік және кәсіби мақсаттарға мыналар жатады: кеңестерге, конференцияларға, жәрмеңкелер мен көрмелерге қатысу, дәрістер оқу, концерттер, қойылымдар мен спектакльдер қою, ғылыми қолданбалы немесе іргелі зерттеулерге қатысу, тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді жарнамалау, туристік саяхаттар бағдарламаларын құрастыру, орналастыру және көлік қызметтері бойынша қызметтерді ұсынуға шарттар жасасу, кәсіби спорттық іс-шараларға қатысу, ресми немесе бейресми кәсіби дайындық курстарына өндірістен қол үзбей қатысу, жеке көлік құралдарына (корпоративті ұшақ, яхта) экипаж (команда) құрамындағы жұмыс.

      4-бөлімнің 5-бағаны бойынша ұсынылған тәулік-төсек тұрақты орындардың пайдаланылған санын көрсететін түнеуді білдіреді және тұратындарды есепке алу кітабы негізінде анықталады.

      Тоқсан ішінде деректерді жинаудың анықтығы үшін қонақтардың орналастыру орнына келген кезінде қонақтарды есепке алу карточкасын толтыруын немесе күнделікті есепке алу кітабында келушінің Т.А.Ә (болған жағдайда), бөлмеде тұратындар саны, олардың тұрғылықты тұратын орны немесе елі, сапардың мақсаты, келушінің келу және шығу күні және уақыты бойынша жүргізуді тәжірибеге енгізуді орналастыру орындарына ұсынамыз.

      7. 6-бөлімде Интернет арқылы брондаудың халықаралық жүйесіне интеграциялау ұйымның автоматтандырылған жүйесін Интернет брондау жүйесімен (www.booking.com және басқа) интеграциялауды білдіреді, ол Интернет арқылы интерактивті режимде қонақүйлердегі нөмірлерді уақтылы брондауға мүмкіндік береді.

      8. Респондент есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, есепті кезең мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар орнына, қызметінің болмау себептерін және осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің болмауы туралы хабарламаны (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес ұсынады.

      9. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған "Деректерді оn-line режимде жинау" ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2018 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 10 бұйрығына
3-қосымшаМемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики


Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 19 декабря 2018 года № 10

Аумақтық статистика органына ұсынылады
Представляется территориальному органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов


Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Статистикалық нысан коды 222112058
Код статистической формы 222112058

Үй шаруашылықтарының сапарларға жұмсаған шығыстары туралы зерттеу сауалнамасы

Н-050

Анкета обследования домашних хозяйств о расходах на поездки

Жылдық
Годовая

Есепті кезең
Отчетный периоджыл
год

      Байқауға іріктемеге түскен үй шаруашылықтары қатысады

      В наблюдении принимают участие домашние хозяйства, попавшие в выборку

      Интервьюерлер тапсыратын мерзім - 30 қаңтарға (қоса алғанда) дейін

      Срок представления интервьюерами - до 30 января (включительно)

      1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы

      Наименование территории (населенного пункта)____________________________________________

2. Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (бұдан әрі - ӘАОЖ) сәйкес елді мекеннің коды
Код населенного пункта согласно Классификатору административно-территориальных объектов (далее - КАТО).......................................................................


3. Елді мекеннің түрі (қала - 1, ауыл - 2)
Тип населенного пункта (1 - город, 2 - село)................................................................


4. Даңғыл, көше, алаң, тұйық көше
Проспект, улица, площадь, переулок_______________________________________
5. Үйдің жеке (ID) коды
Индивидуальный код (ID) дома...............................................................


6. Пәтердің жеке (ID) коды
Индивидуальный код (ID) квартиры........................................................


7. Бланкінің реттік нөмірі
Порядковый номер бланка..............................................................................................


8. Интервьюердің коды
Код интервьюера.............................................................................................................


9. Сұхбат жүргізу күні
Дата проведения интервью 

күні
число 

айы
месяц 

жылы
год

      Құрметті респонденттер, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді өтінеміз


      Уважаемые респонденты, пожалуйста, ответьте на нижеследующие вопросы

      1. Сапар туралы жалпы мәліметтер

      Общие сведения о поездке

1.1 Сіз есепті кезең ішінде сапарға шықтыңыз ба?
Вы в течение отчетного периода совершали поездку?

1) иә
да 


 

1.3

2) жоқ
нет 


 

1.2

1.2 Сіз есепті кезең ішінде қандай себептермен сапарға шыққан жоқсыз
Укажите по каким причинам Вы в течение отчетного периода не совершали поездок

1) қаржылық себептер бойынша
по финансовым причинам 


 

пікіртерім соңы
конец опроса

2) отбасылық міндеттемелерге байланысты бос уақыттың болмауынан
из-за отсутствия свободного времени в связи с семейными обязанностями 

3) жұмыс немесе оқуға байланысты бос уақыттың болмауынан
из-за отсутствия свободного времени в связи с работой или учебой 

4) денсаулық жағдайы бойынша немесе қозғалу мүмкіндігінің шектеулігіне байланысты
по состоянию здоровья или в связи с ограниченной подвижностью 

5) үйде қалғанды қалаймын, сапарға шығуға ынтам жоқ
предпочитаю оставаться дома, нет желания совершать поездку 

6) басқа себептер
иные причины 

1.3 Сізді қоса алғанда сіздің үй шаруашылығыңыздан неше адам сапарға шыққанын көрсетіңіз
Сколько человек из вашего домашнего хозяйства, включая Вас, участвовало в поездке

1) барлығы
всего
олардан:
из них: 


 

1.4

1.1) әйелдер
женщины 

1.4 Сізді қоса алғанда сапарға шыққан отбасы мүшелерінің санын жасы бойынша бөліп көрсетіңіз
Распределите количество членов семьи, совершивших поездку, по возрастам, включая Вас

1) 15 жасқа дейін (балалар)
до 15 лет (дети) 


 

 
1.5

2) 15-24 жас
15-24 лет 


 

1.5

3) 25-34 жас
25-34 года 


 

1.5

4) 35-44 жас
35-44 года 


 

1.5

5) 45-54 жас
45-54 года 


 

1.5

6) 55-64 жас
55-64 года 


 

1.5

7) 65 жас және одан асқандар
65 лет и старше 


 

1.5

1.5 Сіз сапарда болдыңыз
Вы совершали поездку

1) ел ішінде (ауыл, аудан, қаланың атауын жазыңыз)
внутри страны (напишите название села, района, города)
ӘАОЖ сәйкес аумақ коды (статистика органының қызметкерлері толтырады)
Код территории согласно КАТО (заполняется работниками органа статистики)
 

1.6

2) шетелде (елдің атауын жазыңыз)
за границу (напишите название страны)
Ел коды (статистика органының қызметкері толтырады)
Код страны (заполняется работником органа статистики)
 

1.6

1.6 Сіздің сапарыңыздың негізгі бір мақсатын көрсетіңіз. Егер сапар бірлескен болса (демалыс және дүкен аралау), онда осы үшін Сіз сапар жасаған мақсат - негізгі болып табылады
Укажите одну основную цель Вашей поездки. Если поездка была совмещенная (отдых и посещение магазинов), то основная цель поездки - это цель, без которой Вы не совершили бы поездку

1) еңбек демалысы және демалыс
отпуск и отдых 


 

1.7

2) туыстар мен достарға бару
посещение друзей и родственников 


 

1.7

3) білім алу және кәсіби дайындық
образование и профессиональная подготовка 


 

1.7

4) емдік және сауықтыру емшаралары
лечебные и оздоровительные процедуры 


 

1.7

5) дін және қажылық
религия и паломничество 


 

1.7

6) дүкендерді аралау
посещение магазинов 


 

1.7

7) іскерлік және кәсіби
деловые и профессиональные 


 

1.7

8) өзге де мақсаттар
прочие цели 


 

1.7

1.7 Сіз түнедіңіз бе?
Вы осуществляли ночевки?

1) иә
да
2) жоқ
нет
  

1.8
1.9

1.8 Болған түндер санын көрсетіңіз
Укажите количество проведенных ночей 

1.9

1.9 Сіз осы сапарға туристік жолдаманы сатып алдыңыз ба?
Приобретали ли Вы туристскую путевку для этой поездки?

1) иә
да
2) жоқ
нет
  

1.10
1.12

1.10 Туристік жолдамаға кіретін көрсетілетін қызметтерге шығыстарыңызды көрсетіңіз, теңгемен
Укажите Ваши расходы на услуги, входящие в туристскую путевку, в тенге

1) барлығы
всего
соның ішінде:
в том числе: 


 

 
1.11

1.1) виза 

1.2) сақтандыру
страховка 

1.3) көлік
транспорт 

1.4) тұру
проживание 

1.5) тамақтану
питание 

1.6) емдік және сауықтыру емшаралары
лечебные и оздоровительныепроцедуры 

1.7) өзге де шығыстар (экскурсиялар, курстар,музейге кіру үшін төлем және тағыбасқалар)
прочие расходы (экскурсии, курсы,плата за вход в музеи и так далее) 

1.11 Туристік жолдама бойынша төлемге қосылған көлік түрін көрсетіңіз
Укажите вид транспорта,
включенный в оплату по
туристской путевке

1) әуе көлігі
воздушный транспорт 


 

 
1.12

2) су көлігі
водный транспорт 


 

1.12

3) теміржол көлігі
железнодорожный транспорт 


 

1.12

4) халықаралық автобус (тек шығу келушілері)
международный автобус (только выездныепосетители) 


 

1.12

5) қалааралық автобус (тек ішкі келушілері)
междугородный автобус (только внутренниепосетители) 


 

1.12

6) көліктің өзге де түрлері (такси, мотоцикл,қалалық көлік және тағы басқа)
прочие виды транспорта (такси, мотоциклы,городской транспорт и так далее) 


 

1.12

1.12 Сіз тоқтаған негізгі орналастыру орнын көрсетіңіз. Егер Сіз бірнеше орналастыру орындарына тоқтасаңыз, онда Сіз көбірек болған орын негізгі орналастыру орны болып көрсетіледі
Укажите основное место размещения, в котором Вы останавливались. Если Вы останавливались в нескольких местах размещениях, то указывается основное место размещения, в котором Вы пребывали в течение наибольшего срока

1) қонақ үй
гостиница 


 

 
2

2) мотель 

3) санаторий 

4) туристік база
туристская база 

5) балалар лагері
детский лагерь 

6) демалыс үйі
дом отдыха 

7) қала сыртындағы үй
загородный дом 

8) туыстар немесе таныстармен тегін ұсынылған орналасу
размещение, предоставляемое бесплатно родственниками или знакомыми 

9) бір қабатты бунгало, ауылдық үйлер (шале),коттедждер, шағын үйле
родноэтажные бунгало, сельские домики (шале),коттеджи, небольшие домики 

10) жалға алынған пәтер (үй)
съемная квартира (дом) 

11) басқа тұрғын үй түрлері (атауын көрсетіңіз)
другие виды жилья (укажите наименование) 

      2. Туристік жолдама құнын қоспағанда, барлық шығыстарды көрсетіңіз, теңгемен

      Укажите все расходы, за исключением стоимости туристской путевки, в тенге

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Сапарға дейін
До поездки

Сапар кезінде
В ходе поездки

Барлығы
Всего

А

Б

1

2

3

1

Сапарды жүзеге асыру үшін Сіз қанша ақша жұмсадыңыз, барлығы
Какую сумму денег Вы израсходовали на осуществление поездки, всего
1.1

паспорт және визаны алу
получение паспорта и визы
1.2

сақтандыру
страховка
1.3

тұру
проживание
1.4

туристік агенттіктердің және операторлардың қызметтері
услуги туристских агентств и операторов
1.5

дүкендерде өнімдерді сатып алуды қоса алғанда, тамақтану
питание, включая покупку продуктов в магазинах
1.5.1

мейрамханаларда және дәмханаларда тамақтану
питание в ресторанах и кафе
1.6

тауарларды сатып алу
покупка товаров

×1.6.1

киім және аяқкиім бұйымдары
предметы одежды и обуви

×1.6.2

кәдесыйлар және сыйлықтар
сувениры и подарки

×1.6.3

техника
техника

×1.6.4

тоқыма тауарлары (кілем, төсек жапқыш және сол сияқтылар)
текстильные товары (ковры, пледы и тому подобное)

×1.6.5

белгілі бір құндылығы бар бұйымдар: асыл металдар және тастар (гауһар тас, алтын, күміс), антиквариат, көркем өнер туындылары және басқа құндылықтарды сатып алу
приобретение изделий, обладающих определенной ценностью: драгоценные металлы и камни (бриллианты, золото, серебро), антиквариат, предметы художественного искусства и другие ценности

×1.6.6

өзге тауарларды сатып алу
покупка прочих товаров

×1.7

рекреациялық және спорттық іс-шаралар
рекреационные и спортивные мероприятия

×1.8

мәдени көрсетілетін қызметтер
услуги культурные

×1.9

емдік және сауықтыру емшаралары
лечебные и оздоровительные процедуры

×1.10

өзге де шығыстар
прочие расходы
      3. Көлік шығыстарын (ең ұзақ шақырымды өткен бір көліктің түрі бойынша, әр баған бойынша шығыстарды көрсету керек) көрсетіңіз, теңге

      Укажите расходы на транспорт (необходимо проставить расходы по каждой графе только по одному виду транспорта, на котором преодолели наибольшее расстояние), тенге

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Межелі жерге дейін және кері қайтудағы көлік шығыстары
Расходы на транспорт до места назначения и обратно

Халықаралық тасымалдарды қоспағанда көлік шығыстар
Расходы на транспорт, за исключением международных перевозок

сапарға дейін
до поездки

сапар барысындағы
в ходе поездки

А

Б

1

2

3

1

Әуе көлігі
Воздушный транспорт
2

Су көлігі
Водный транспорт
3

Теміржол көлігі
Железнодорожный транспорт
4

Халықаралық автобус (тек шығатын келушілер)
Международный автобус (только выездные посетители)


×


5

Қалааралық автобус (тек ішкі келушілері)
Междугородный автобус (только внутренние посетители)
6

Жеке меншік автомашина (жанармай)
Собственная автомашина (топливо)
7

Жалға алынған автокөлік құралдарын жалдау (3-бөлімнің 9-жолында шығыстары белгіленетін жанармайды қоспағанда)
Аренда автотранспортных средств, взятых на прокат (за исключением топлива, расходы которого отмечаются по строке 9 раздела 3)
8

Көліктің өзге де түрлері (такси, мотоцикл, қалалық көлік және тағы басқа)
Прочие виды транспорта (такси, мотоциклы, городской транспорт и так далее)
9

Жанармай (жалға алынған автокөлік құралдарымен жүрген жағдайда)
Топливо (в случае передвижения на автотранспортных средствах, взятых на прокат)
      4. Сіз қазақстандық көлік компаниясының қызметін пайдаландыңыз ба? (3-бөлімнің 1-бағанынан 1-4 және 7-жолдарды белгілеген шығатын келушілер ғана толтырады)

      Вы пользовались услугами казахстанской транспортной компании? (заполняют только выездные посетители, указавшие строки 1-4 и 7 из графы 1 раздела 3)

1) иә
да 

2) жоқ
нет 

      5. Сіз өз сапарыңыздың барысында немен айналыстыңыз? (жауаптардың бірнеше нұсқаларына жол беріледі)

      Чем Вы занимались в ходе своей поездки? (допускается несколько вариантов ответов)

1.1

көрікті жерлерге бару
посещение достопримечательностей


1.2

қасиетті жерлерге бару
посещение сакральных мест


1.3

мәдени және спорттық іс-шараларға бару
посещение культурных и спортивных мероприятий


1.4

сатып алу
покупки


1.5

гастрономиялық тур
гастрономический тур


1.6

спорт (қыстық және спорттың басқа түрлері)
спорт (зимние и другие виды спорта)


1.7

экологиялық туризм
экологический туризм


1.8

аң аулау
охота


1.9

балық аулау
рыбалка


1.10

отбасылық іс-шараларға қатысу (үйлену тойы, туған күн және тағы басқа)
посещение семейных мероприятий (свадьбы, дни рождения и так далее)


1.11

емделу
лечение


1.12

өзге де
прочие ________


      6. Бес балдық шәкіл бойынша сапарға қанағаттану дәрежесін белгілеңіз "

" (5 - жақсы, 1 - өте жаман)

      Отметьте "

" степень удовлетворенности поездкой по пятибалльной шкале (5 - отлично,1 - очень плохо)

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Қанағаттану дәрежесі
Степень удовлетворенности

5

4

3

2

1

А

Б

1

2

3

4

5

1

Орналастыру бойынша көрсетілетін қызметтер
Услуги по размещению


2

Қоғамдық тамақтандыру объектілерінің көрсетілетін қызметтері
Услуги объектов общественного питания


3

Көлік қызметтері
Услуги транспорта


4

Демалыс және ойын-сауық қызметтері
Услуги отдыха и развлечений


5

Экскурсиялық көрсетілетін қызметтер (гидтер қызметтері)
Экскурсионные услуги (услуги гидов)


6

Сіз жалпы сапарға қанағаттандыңыз ба
В целом удовлетворены ли Вы поездкой


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2018 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 10 бұйрығына
4-қосымша

"Үй шаруашылықтарының сапарларға жұмсаған шығыстары туралы зерттеу сауалнамасы" (коды 222112058, индексі Н-050, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Үй шаруашылықтарының сапарларға жұмсаған шығыстары туралы зерттеу сауалнамасы" (коды 222112058, индексі Н-050, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленген және "Үй шаруашылықтарының сапарларға жұмсаған шығыстары туралы зерттеу сауалнамасы" (коды 222112058, индексі Н-050, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі - Сауалнама) толтыруды нақтылайды.

      2. Келесі анықтама осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:

      турист - уақытша болатын елге (жерге) жиырма төрт сағаттан бір жылға дейінгі кезеңге келетін және ақылы қызметпен айналыспай, сол елде (жерде) сауықтыру, танымдық, кәсіби-іскерлік, спорттық, діни және өзге де мақсаттарда кемінде бір рет түнейтін жеке тұлға.

      3. Зерттеу үй шаруашылығы мүшелерінен пікіртерім алу және мәліметтерді осы Сауалнамаға жазу жолымен жүргізіледі.

      Үй шаруашылықтарын зерттеу кезінде 18 жастан асқан респонденттерден жауап алынады. Сауалнама үй шаруашылықтарының іріктеме жиынтығына түскен әрбір жеке алынған үй шаруашылығына толтырылады.

      Егер үй шаруашылығы бір жыл ішінде бірнеше сапар жасаса, онда әрбір сапарға бөлек сауалнама толтырылады. Егер үй шаруашылығының мүшелері бір бірінен бөлек сапарда болса, онда әрбір сапарға бөлек сауалнама толтырылады.

      Сұралатын респондентті қосқандағы үй шаруашылығының барлық мүшелерінің шығыстары есепке алынады.

      Отбасының барлық мүшелерінің шығыстар көлемі (оның ішінде 15 жасқа дейінгі балалардың) қосынды түрінде көрсетіледі.

      4. 1-бөлімнің 1.5-тармағында ішкі туризм кезінде 1) тармақша, ал шығу туризм кезінде 2) тармақшасы толтырылады. Егер сапарда респонденттер екі немесе одан да көп межелі жерлерде болса немесе бірнеше елге барса, онда көбірек түнеген орын негізгі межелі жері болып саналады. Түнеген күндерінің саны бірдей болса, респонденттің әдеттегі тұрғылықты тұратын жерінен неғұрлым алыстағы жер межелі жері болып табылады.

      1-бөлімнің 1.6-тармағының 1) тармақшасында еңбек демалысы және демалыс көрнекті орындарды тамашалау, табиғи және жасанды объектілеріге бару, спорттық немесе мәдени іс-шараларға бару, спорт түрлерімен кәсіби емес тұрғыдан (шаңғы, атпен серуендеу, гольф, теннис, су астында жүзу, серфинг, жаяу жорықтар, бағдарлар, альпинизм) айналысу, жағажайларда демалу, жүзу бассейндерін және демалыс пен ойын-сауықтың кез келген орындарын пайдалану, круиздер, құмар ойындары, жастардың жазғы лагерьлеріне бару, демалыс үйлері, таңдаулы мейрамханаларға бару, үй шаруашылығының меншігіндегі немесе жалға алынған саяжай үйлерінде болуды қамтиды.

      1-бөлімнің 1.6-тармағының 2) тармақшасында туыстарына немесе достарға бару, үйлену тойларына, жерлеу немесе кез келген отбасылық іс-шараларға бару, науқастарды немесе қарттарды қысқа мерзімді күту көрсетіледі.

      1-бөлімнің 1.6-тармағының 3) тармақшасы жұмыс берушілер немесе ұйымдар (тұлғалар) төлейтін қысқа мерзімді курстарға (бір жылдан аз) бару; оқытудың нақты бағдарламаларынан өту (ресми немесе бейресми) немесе ақылы оқу, тілдерді меңгеру, кәсіби немесе арнайы курстарды, ғылыми демалыстарды қоса алғанда, ресми курстар көмегімен нақты дағдыларды үйренуді қамтиды.

      1-бөлімнің 1.6-тармағының 4) тармақшасында емдік және сауықтыру емшараларына ауруханадан кейінгі емдеуді аяқтау және медициналық және әлеуметтік мекемелердің неғұрлым жалпы спектрі үшін ауруханалардың, клиникалардың, санаториялардың қызметтерін алу, теңіз және спа курорттарға, сондай-ақ медициналық жабдықтар мен қызметтерді қолдану арқылы косметологиялық хирургияны қоса, медициналық кеңес беруге негізделген, медициналық қызметтерді алу үшін мамандандырылған мекемелерге бару жатады.

      Емдік және сауықтыру емшаралары емдеу мекемесінде бір жыл бойы немесе одан көп болуды талап ететін ұзақ емделу туризм саласына жатпайтындықтан, тек қысқа мерзімді емделуді қамтиды.

      1-бөлімнің 1.6-тармағының 5) тармақшасында діни жиындар мен іс-шараларға қатысу, қажылық көрсетіледі.

      1-бөлімнің 1.6-тармағының 6) тармақшасында қайта сату немесе келешекте қандай да бір өндірістік процесте пайдалану үшін (бұл жағдайда іскерлік және кәсіби мақсаттар орын алады) тауарларды сатып алуды қоспағанда, жеке тұтыну немесе сыйлықтар үшін тұтыну тауарларын сатып алу көрсетіледі.

      1-бөлімнің 1.6-тармағының 7) тармақшасында іскерлік және кәсіби мақсаттар өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдардың және жалдамалы қызметкерлердің қызметін, егер ол қызметте баратын елдегі немесе жердегі өндіруші-резидентпен еңбек жалгерлік қатынастың нақты болуы немесе соны тұспалдайтын белгілері болмаса, инвесторлардың, бизнесмендердің қызметі есепке алынады.

      Іскерлік және кәсіби мақсаттарға кеңестерге, конференцияларға, жәрмеңкелерге және көрмелерге қатысу, дәрістер оқу, концерттер, қойылымдар мен спектакльдер қою, ғылыми қолданбалы немесе іргелі зерттеулерге қатысу, тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді жарнамалау, туристік саяхаттар бағдарламаларын құру, орналастыру және көлік қызметтері бойынша қызметтерді ұсынуға шарттар жасасу, кәсіби спорттық іс-шараларға қатысу, ресми немесе бейресми кәсіби дайындық курстарына өндірістен қол үзбей қатысу, жеке көлік құралдарында (корпоративті ұшақ, яхта) экипаж (команда) құрамындағы жұмыс жатады.

      1-бөлімнің 1.6-тармағының 8) тармақшасында сапарлардың өзге де мақсаттарына еріктілер ретінде жұмыс істеу, жұмысқа орналасу және көші-қон мүмкіндіктерін зерделеу, төленбейтін қызметтің уақытша түрлерін жүзеге асыру жатады.

      5. 1-бөлімнің 1.10-тармағында туристік жолдамаға кіретін шығыстар көрсетіледі, ал туристік жолдамаға кірмеген қалған барлық шығыстар 2-бөлімде көрсетіледі.

      6. 2-бөлімдегі шығу туризмінде келушілердің өз еліндегі бажсыз тауарларға жұмсаған шығыстары сыртқа шыққанға дейін шығу келушілерінің шығыстары бойынша статистикалық деректерге енгізілмейді. Бажсыз тауарларды өзі тұрақты тұратын елінен тыс жерлерде сатып алған жағдайда, шығыстар шығу келушілерінің шығыстары бойынша статистикалық деректерге енгізіледі.

      Туристік сапардағы шығыстар кез келген тәсілмен жүргізілген, (қолма-қол ақшаға, кредиттік карта, жол немесе жеке чекпен, шотты тікелей ұсыну, электрондық аударым) сондай-ақ басқа адам немесе ұйым-жұмыс беруші егер тек осы адам (ұйым) келген елдің резиденті болмаса, төленген шығыстарды қамтиды.

      Туристік сапар барысында туристік шығыстардан коммерциялық мақсаттар үшін сатып алу (қайта сатуға немесе келушілердің кез келген санаты жүзеге асыратын өндірістің факторы ретінде, сондай-ақ өз жұмыс берушісінің атынан іскерлік сапар уақытында келуші жүргізген сатып алулар), күрделі қаржы салымдары немесе мәмілелер (келушілер жүзеге асыратын және жерге, тұрғын үйлерге, жылжымайтын мүлікке және өзге де маңызды сатып алынатын заттарға (автомашина, автофургон, катер, екінші үй) қатысты, тіпті егер олар болашақта туризм мақсатында пайдаланылса да), қолма-қол ақша (қандай да бір туристік тауардың немесе қызметтің төлеміне кірмейтін, демалыс сапары кезінде туыстарға немесе таныстарға берілетін, сондай-ақ қайырымдылық жарналар) алынып тасталады.

      2-бөлімнің 1-бағанында республика шегінен тыс, сондай-ақ өзінің тұрақты тұратын жерінің шегінен тыс Қазақстанның аумағына демалуға шығатын респонденттер толтырады. Бұл бағанда шетелге сапарға шығу кезінде Қазақстан аумағында жүргізілген шығыстар (мысалы, Қазақстан аумағында қонақүйде немесе туыстарда тұру, жолда тамақтану), тұрғылықты тұратын орында жасалған ішкі туризм бойынша шығыстар көрсетіледі.

      2-бөлімнің 2-бағанында шығу туризмі бойынша сапар кезіндегі шығыстарға Қазақстан аумағының шегінен тыс жүзеге асырылатын шығыстар жатады, ал ішкі туризм үшін тұрғылықты тұратын жерінің шегінен тыс жүзеге асырылатын шығыстар жатады.

      Коммерциялық орналастыру құнына таңғы асты пайдаланатынына немесе пайдаланбайтынына қарамастан, таңғы ас тиісті тарифтің ажырамас бөлігі ретінде кірсе, жалпы құнды орналастыру шығыстары деп есептеу қажет және 2-бөлімнің 1.3-жолында көрсетіледі.

      Алайда, тамақтану үшін түпкілікті шотқа енгізілетін бөлек төлем алынған жағдайда, оның құны тамақтану шығыстарына жатады және 2-бөлімнің 1.5-жолында көрсетіледі.

      2-бөлімнің 1.4-жолында келушілердің экскурсиялық қызметтерге, гидтердің қызметтеріне, театрлық, спорттық және ойын-сауық оқиғаларына алдын-ала тапсырыс берілген билеттерге, көлік билеттерін брондау қызметтеріне жұмсаған шығыстары көрсетіледі.

      2-бөлімнің 1.5-жолында тамақтану мен сусындарға жұмсалған сапарға дейінгі және сапар барысындағы шығыстар жатады.

      2-бөлімнің 1.6.6-жолында 2-бөлімнің 1.6.1-1.6.5-жолдарында ескерілмеген тауарларды сатып алуға жұмсалған шығыстар көрсетіледі.

      2-бөлімнің 1.6.5-жолы бойынша белгілі бір құндылығы бар бұйымдарға жұмсалған шығыстарға өндіру немесе тұтыну мақсатында қолданылмайтын, бірақ кейбір уақыт кезеңі ішіндегі құндық қор ретінде сақталатын, туристік сапар кезінде жеке пайдалану немесе сыйлық ретінде алынған айтарлықтай құнды тауарларға жұмсалған шығыстар жатады.

      2-бөлімнің 1.7-жолы бойынша рекреациялық және спорттық іс-шараларға арналған шығыстарға демалыс саябақтарына, бұқаралық спорт имараттарына, ойын мекемелеріне, казино, спорт объектілеріне бару, бос уақыт және демалуға арналған тауарларды, спорттық мүкәммалдарды жалға алу және лизинг жатады.

      2-бөлімнің 1.8-жолы бойынша мәдени көрсетілетін қызметтерге арналған шығыстарға театр көрсетілімдеріне, концерттерге, музейлерге, тарихи объектілер мен ғиммараттарға, ботаникалық бақтарға, хайуанаттар бағына, көрмелерге, фестивальдарға, конгресс-орталықтарына және конференц-орталықтарына бару жатады.

      2-бөлімнің 1.9-жолы бойынша емдеу-сауықтыру емшараларына жұмсалған шығыстарға ауруханадан кейінгі емдеуді аяқтау және медициналық және әлеуметтік мекемелердің неғұрлым жалпы спектрі үшін ауруханалардың, клиникалардың, санаторийлердің қызметтерін алу, теңіз және спа курорттарға, медициналық жабдықтарды қолдану арқылы косметологиялық хирургияны қоса, медициналық кеңес беруге негізделген, медициналық қызметтерді алу үшін мамандандырылған мекемелерге бару, вакцинация, медициналық бақылау және массаж қызметтері жатады.

      2-бөлімнің 1.10-жолы бойынша өзге де шығыстарға жүкшілердің, вокзалдардағы ақылы анықтамалар, сақтау камералары, пленканы айқындау, фотографияларды шығару, байланыс қызметі, интернет-кафелердің қызметтері жатады.

      7. 3-бөлімнің 2-бағанында сапарға дайындық кезіндегі Қазақстан аумағында жұмсалған көлік шығыстары көрсетіледі (мысалы, әуежайға және вокзалға дейінгі көлік, шығар алдында автомашинаға жанармай құю).

      3-бөлімнің 3-бағанында шығу келушілерінің сапар кезіндегі көлік шығыстарына Қазақстанның аумағынан тыс жерде жұмсалатын, ал ішкі келушілер үшін өзінің тұрақты жерінен тыс жерде жұмсалған шығыстары жатады.

      Көлікте жол жүру билетінің құнына тамақтандыру енгізілген жағдайда, онда билеттің толық құны көліктік шығыс болып табылады ол 3-бөлімде көрсетіледі. Тамақтануға жеке төленген жағдайда, оның құны тамақтану шығыстарына жатқызылады және 2-бөлімнің 1.5-жолында көрсетіледі.

      3-бөлімнің 6-жолындағы жеке меншік автомашинамен сапарға шығу кезіндегі көлік шығыстары, жанармай шығыстарын, автокөлік құралдарын жөндеу, қосалқы бөлшектерді сатып алу, тұраққа төлеу және ақылы автожолдардағы алымдарды қамтиды.

      8. 5-бөлімнің 1.1 тармағындағы көрікті жерлерге бару ерекше назар аударуға лайықты, әйгілі немесе ғажайып, мысалы тарихи мұра болып табылатын, көркем құндылығы бар объектілерді және жерлерді көруді қамтиды.

      5-бөлімнің 1.2 тармағындағы киелі жерлерге бару табиғаттық-ландшафттық объектілер сияқты киелі ескерткіштерге, "қасиетті" таулар сияқты үңгірлер, өзендер, шатқалдар, ескі қалашықтар, ерекше табиғи құбылыстар бар жерлерге, әулеттік ғибадатханалар, қорған және жерлеулер, діни табыну объектілеріне, ұлы шайқастардың және қаһармандықтың орындарына, ұлы әулие адамдардың өмір сүрген жерлеріне, кесенелерге, ғибадатханаларға және өзге де табыну халықтың рухани дәстүрлері негізінің бірін құрайтын жерлердегі табиғи, мәдени және тарихи мұра ескерткіштеріне баруды қамтиды.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының 2018 жылғы
19 желтоқсандағы
№ 10 бұйрығына
5-қосымшаМемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики


Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 5 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 19 декабря 2018 года № 10

Аумақтық статистика органына ұсынылады
Представляется территориальному органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейін
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық
более 40 часов


Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Статистикалық нысан коды 222110060
Код статистической формы 222110060

Келушілерді зерттеу сауалнамасы
Анкета обследования посетителей

Н-060

Жылына екі рет
Два раза в год

Есепті кезең
Отчетный период

Қаңтар Январь Шілде Июль
жыл
год 

      Қазақстаннан шығу сәтінде әуежайларда, теміржол вокзалдарында, автостанцияларда және автомобильді өткізу бекеттерінде келушілерден (резидент еместерден) пікіртерім алынады

      Опрашиваются посетители (нерезиденты) в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автостанциях и на автомобильных пунктах пропуска на момент выезда из Казахстана

      Интервьюерлер тапсыратын мерзім - 20 қаңтарға (қоса алғанда) және 5 шілдеге (қоса алғанда) дейін

      Срок представления интервьюерами - до 20 января (включительно) и до 5 июля (включительно)

      1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы

      Наименование территории (населенного пункта)____________________________________________

      2. Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (бұдан әрі - ӘАОЖ) сәйкес елді мекеннің коды

      Код населенного пункта согласно Классификатору административно-территориальных объектов (далее - КАТО)..............................................................


      3. Елді мекеннің типі (қала - 1, ауыл - 2)

      Тип населенного пункта (1 - город, 2 - село)..............................................................


      4. Интервьюердің коды

      Код интервьюера......................................................................................................


      5. Бланкінің реттік нөмірі

      Порядковый номер бланка..................................................................................


6. Сауалнама алу күні
Дата анкетирования 

күні
число 

айы
месяц 

жылы
год

      Құрметті келушілер, төмендегі сұрақтарға жауап берулеріңізді өтінеміз


      Уважаемые посетители, пожалуйста, ответьте на нижеследующие вопросы

      2. Қазақстанға сапар туралы жалпы мәліметтер

      Общие сведения о визите в Казахстан

1.1 Сауалнама жүргізілген орынды көрсетіңіз
Укажите место анкетирования

1) әуежай
аэропорт 


 

 
1.2

2) теміржол вокзалы
железнодорожный вокзал 


 

1.2

3) автостанция 


 

1.2

4) автомобильді өткізу бекеті
автомобильный пункт пропуска 


 

1.2

1.2 Сізді қоса алғанда келгендердің санын көрсетіңіз
Укажите количество приехавших, включая Вас лично

1) барлығы
всего
олардан:
из них: 


 

1.3

1.2) әйелдер
женщины 


 

1.3

1.3 Сізді қоса алғанда жасы бойынша келгендерді көрсетіңіз
Укажите количество приехавших по возрасту, включая Вас лично

1) 15 жасқа дейін (балалар)
до 15 лет (дети) 


 

 
1.4

2) 15-24 жас
15-24 лет 


 

1.4

3) 25-34 жас
25-34 года 


 

1.4

4) 35-44 жас
35-44 года 


 

1.4

5) 45-54 жас
45-54 года 


 

1.4

6) 55-64 жас
55-64 года 


 

1.4

7) 65 жас және үлкен
65 лет и старше 


 

1.4

1.4 Соңғы 12 ай ішінде өзіңіз тұрған елді көрсетіңіз
Укажите страну в которой Вы жили в течение последних 12 месяцев

Ел коды (статистика органының қызметкерлері толтырады)
Код страны (заполняется работником органа статистики)
 


 

1.5

1.5 Сіз өз сапарыңызды ұйымдастырдыңыз
Вы организовали свою поездку

1) интернет арқылы онлайн-travel агенттігінің көмегімен
с помощью online-travel агентства через интернет 


 

1.6

2) туроператор немесе турагенттікқызметінің көмегімен
с помощью услуг туроператораили турагентства 


 

1.6

3) өздігінен
самостоятельно 


 

1.6

4) басқа
другое 


 

1.6

1.6 Сіздің сапарыңыздың негізгі бір мақсатын көрсетіңіз. Егер сапар біріктірілген болса (демалыс және дүкен аралау), онда сапардың негізгі мақсаты, Сіз онсыз осы сапарды жасамауыңыз ықтимал болған мақсат
Укажите одну основную цель Вашей поездки. Если поездка была совмещенная (отдых и посещение магазинов), то основная цель поездки - это цель, без которой Вы не совершили бы поездку

1) еңбек демалысы және демалыс
отпуск и отдых 


 

 
1.7

2) туыстар мен достарға бару
посещение друзей и родственников 


 

1.7

3) білім алу және кәсіби дайындық
образование и профессиональная подготовка 


 

1.7

4) емдік және сауықтыру емшаралары
лечебные и оздоровительные процедуры 


 

1.7

5) дін және қажылық
религия и паломничество 


 

1.7

6) дүкендерді аралау
посещение магазинов 


 

1.7

7) транзит
транзит 


 

1.7

8) іскерлік және кәсіби
деловые и профессиональные 


 

1.7

9) өзге де мақсаттар
прочие цели 


 

1.7

1.7 Қазақстанда сіз түнедіңіз бе?
Вы осуществляли ночевки в Казахстане?

1) иә
да
2) жоқ
нет
  

2
3

      2. Сіз келген өңірлердің-орындардың атауын жазып және көрсетілген орналасу орындарында өткізілген түндер саны көрсетілген кестені толтыруды өтінеміз

      Просьба заполнить таблицу, в которой необходимо прописать названия регионов - мест Вашего пребывания и количество проведенных ночей в указанных местах размещения

Жол коды
Код строки

Елді мекеннің атауы (ауыл, аудан, қала) жазу үлгісімен (интервьюер толтырады) және ӘАОЖ кодын статистика органының қызметкерлері толтырады
Название населенного пункта (село, район, город) прописью (заполняет интервьюер) и Код КАТО, который заполняется работниками органа статистики

Өткізілген түндер саны
Количество проведенных ночей

қонақ үй
гостиница

мотель

санаторий

туристік база
туристская база

демалыс үйі
дом отдыха

қала сыртындағы үй
загородный дом

туыстар немесе таныстар тегін ұсынған тегін орналасу
размещение, предоставляемое бесплатно родственниками или знакомыми

жалға алынған пәтер (үй)
съемная квартира (дом)

басқа тұрғын үй түрлері
другие виды жилья

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

      2.1 2-бөлімдегі ең көп өткізілген түндер саны көрсетілген елді мекеннің атауын (ауыл, аудан, қала) жазу үлгісімен (интервьюер толтырады) және ӘАОЖ кодын (статистика органының қызметкері толтырады) көрсетіңіз

      Напишите название населенного пункта (село, район, город) прописью (заполняет интервьюер) и КодКАТО (заполняет работник органа статистики) из раздела 2, где было указано наибольшее количество проведенных ночей

      3. Сапар кезіндегі көрсетілген қызметтерге кеткен шығыстарды көрсетіңіз1, теңге

      Укажите расходы на услуги во время визита1, тенге

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Қазақстан аумағындағы сапарға шығыстар
Расходы в поездке на территории Казахстана

А

Б

1

1

Сапарды іске асыру үшін Сіз қанша ақша жұмсадыңыз, барлығы
Какую сумму денег Вы израсходовали на осуществление поездки, всего


1.1

тұру
проживание


1.2

туристік агенттіктердің және операторлардың қызметтері
услуги туристских агентств и операторов


1.3

дүкендерде өнімдерді сатып алуды қоса алғанда тамақтану
питание, включая покупку продуктов в магазинах


1.3.1

мейрамханаларда және дәмханаларда тамақтану
питание в ресторанах и кафе


1.4

тауарлар сатып алу
покупка товаров


1.4.1

киім және аяқкиім бұйымдары
предметы одежды и обуви


1.4.2

кәдесыйлар және сыйлықтар
сувениры и подарки


1.4.3

техника
техника


1.4.4

тоқыма тауарлары (кілемдер, төсек жапқыштар және сол сияқтылар)
текстильные товары (ковры, пледы и тому подобное)


1.4.5

белгілі бір құндылығы бар бұйымдар:
асыл металдар және тастар (гауһар тас, алтын, күміс), антиквариат, көркем өнер туындылары және басқа құндылықтарды сатып алу
приобретение изделий, обладающих определенной ценностью:
драгоценные металлы и камни (бриллианты, золото, серебро), антиквариат, предметы художественного искусства и другие ценности


1.4.6

өзге тауарларды сатып алу
покупка прочих товаров


1.5

рекреациялық және спорттық іс-шаралар
рекреационные и спортивные мероприятия


1.6

мәдени көрсетілетін қызметтер
услуги культурные


1.7

емдік және сауықтыру емшаралары
лечебные и оздоровительные процедуры


1.8

өзге де шығыстар
прочие расходы


      Ескертпе:

      Примечание:

      1 Инвестициялық, коммерциялық және қайырымдылық сипаттағы шығыстарды қоспағанда, Қазақстан аймағында ғана сатып алынған тауарлар мен көрсетілген қызметтер құнын көрсету

      1 Указывать стоимость купленных товаров и полученных услуг только на территории Казахстана, не включая расходы инвестиционного, коммерческого и благотворительного характера

      4. Көлік шығыстарын (ең ұзақ шақырымды жүріп өткен бір көліктің түрі бойынша ғана әр баған бойынша шығыстарды көрсету керек) көрсетіңіз, теңге

      Укажите расходы на транспорт (необходимо проставить расходы по каждой графе только по одному виду транспорта, на котором преодолели наибольшее расстояние), тенге

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Қазақстанға кіру және Қазақстаннан шығу кезіндегі көлік шығыстар
Расходы на транспорт при въезде в Казахстан и выезде из Казахстана

Қазақстан аймағы бойынша жүру кезіндегі көлік шығыстар
Расходы на транспорт при перемещении по территории Казахстана

А

Б

1

2

1

Әуе көлігі
Воздушный транспорт2

Су көлігі
Водный транспорт3

Теміржол көлігі
Железнодорожный транспорт4

Халықаралық автобус
Международный автобус


×

5

Қалааралық автобус
Междугородный автобус

×


6

Жеке меншік автомашина (жанармай)
Собственная автомашина (топливо)7

Жалға алынған автокөлік құралдарын жалдау (4-бөлімнің 9-жолында шығыстары белгіленетін жанармайды қоспағанда)
Аренда автотранспортных средств, взятых на прокат (за исключением топлива, расходы которого отмечаются по строке 9 раздела 4)8

Көліктің өзге де түрлері (такси, мотоциклдер, қалалық көлік және сол сияқтылар)
Прочие виды транспорта (такси, мотоциклы, городской транспорт и так далее)9

Жанармай (жалға алынған автокөлік құралдарымен жүрген жағдайда)
Топливо (в случае передвижения на автотранспортных средствах, взятых на прокат)      5. Сіз қазақстандық көлік компаниясының қызметтерін пайдаландыңыз ба? (4-бөлімнің 1-бағанынан жолдарды көрсеткендер)

      Вы пользовались услугами казахстанской транспортной компании? (указавшие строки из графы 1 раздела 4)

1) иә
да
2) жоқ
нет
      6. Сіз Қазақстанда болған кезіңізде немен айналыстыңыз? (жауаптардың бірнеше нұсқаларына жол беріледі)

      Чем Вы занимались во время пребывания в Казахстане? (допускается несколько вариантов ответов)

1.1

көрікті жерлерге бару
посещение достопримечательностей1.2

қасиетті жерлерге бару
посещение сакральных мест1.3

мәдени және спорттық іс-шараларға бару
посещение культурных и спортивных мероприятий1.4

сатып алу
покупки1.5

гастрономиялық тур
гастрономический тур1.6

спорт (қыстық және спорттың басқа түрлері)
спорт (зимние и другие виды спорта)1.7

экологиялық туризм
экологический туризм1.8

аң аулау
охота1.9

балық аулау
рыбалка1.10

отбасылық іс-шараларға қатысу (үйлену тойы, туған күндер және сол сияқтылар)
посещение семейных мероприятий (свадьбы, дни рождения и так далее)1.11

емделу
лечение1.12

өзге де
прочие ________________________________      7. Сапар барысында Сіз қиындықтарға ұшырадыңыз ба? Иә

      Сталкивались ли Вы с трудностями во время поездки? Да

1.1

паспорттық бақылаудан өту кезінде
при прохождении паспортного контроля 

1.2

миграциялық қызметте тіркелу кезінде
при регистрации в миграционной службе 

1.3

жолаушылар көлігін пайдалану кезінде
при использовании пассажирского транспорта 

1.4

орналастыру орындарында (орналастыру орындары қызметкерлерінің шет тілін білмеуі, шектеулі сервис, қызмет көрсетудің төмен сапасы)
в местах размещения (незнание иностранных языков сотрудниками мест размещения, ограниченный сервис, низкое качество услуг) 

1.5

қала, көрнекі орындар, оқиғалар, іс-шаралар және басқалар туралы ақпараттар алу кезінде
при получении информации о городе, достопримечательностях, событиях, мероприятиях и другое 

1.6

көрнекі орындарға барған кезде
при посещении достопримечательностей 

1.7

тамақтану объектілеріне барған кезде
при посещении объектов питания 

      8. Бес баллдық шәкіл бойынша сапарға қанағаттану дәрежесін белгілеңіз "

" (5-жақсы, 1-өте жаман)

      Отметьте "

" степень удовлетворенности поездкой по пятибалльной шкале (5 - отлично, 1 - очень плохо)

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Қанағаттану дәрежесі
Степень удовлетворенности

5

4

3

2

1

А

Б

1

2

3

4

5

1

Орналастыру бойынша көрсетілетін қызметтер
Услуги по размещению


2

Қоғамдық тамақтандыру объектілерінің көрсетілетін қызметтері
Услуги объектов общественного питания


3

Көлік қызметтері
Услуги транспорта


4

Демалыс және ойын-сауық қызметтері
Услуги отдыха и развлечений


5

Экскурсиялық көрсетілетін қызметтер (гидтер қызметтері)
Экскурсионные услуги (услуги гидов)


6

Сіз жалпы сапармен қанағаттандыңыз ба
В целом удовлетворены ли Вы поездкой


      9. Сіз Қазақстанды немен байланыстырасыз? (жауаптардың бірнеше нұсқаларына жол беріледі)

      С чем Вы ассоциируете Казахстан? (допускается несколько вариантов ответов)

1.1

тамаша табиғат/пейзаж елі
страна красивых пейзажей/природы 

1.2

қонақжай адамдардың елі
страна гостеприимных людей 

1.3

көшпенді мәдениет елі
страна кочевой культуры 

1.4

ұлы Дала елі
страна Великой степи 

1.5

жарқын қалалар елі
страна ярких городов 

1.6

ұмытылмас оқиғалар елі
страна незабываемых приключений 

1.7

әртүрлі асханасы бар ел
страна с разнообразной кухней 

1.8

асқар таулар мен сұлу көлдер елі
страна величественных гор и живописных озер 

1.9

Ұлы Жібек жолы бойындағы ел
страна на Великом Шелковом пути 

1.10

саяхат үшін қауіпсіз ел
безопасная страна для путешествий 

      10. Сіз Қазақстанға қайта оралуды қалар ма едіңіз?

      Хотели бы Вы вернуться в Казахстан?

1) иә
да2) жоқ
нет3) білмеймін
не знаю  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2018 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 10 бұйрығына
6-қосымша

"Келушілерді зерттеу сауалнамасы" (коды 222110060, индексі Н-060, кезеңділігі жылына екі рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Келушілерді зерттеу сауалнамасы" (коды 222110060, индексі Н-060, кезеңділігі жылына екі рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Келушілерді зерттеу сауалнамасы" (коды 222110060, индексі Н-060, кезеңділігі жылына екі рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі - статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Келесі анықтама осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:

      турист - уақытша болатын елге (жерге) жиырма төрт сағаттан бір жылға дейінгі кезеңге келетін және ақылы қызметпен айналыспай, сол елде (жерде) сауықтыру, танымдық, кәсіби-іскерлік, спорттық, діни және өзге де мақсатта кемінде бір рет түнейтін жеке тұлға.

      3. Келушілерге жеке пікіртерім жүргізу негізінде кездейсоқ іріктеме әдісімен осы зерттеуді жүргізуге уәкілетті тұлғалар ақпаратты жинауды жүзеге асырады.

      4. Сапар қандай да бір адамның оның тұрғылықты тұратын жерінен шыққан сәтінен бастап қайтып оралу сәтіне дейінгі саяхатын: демек, бару және кері қайту сапарын білдіреді. Сапар түрлі орындарға барудан тұрады. Кіру сапарлары елге кіру және одан шығу аралығындағы кезең саяхатына сәйкес келеді.

      1-бөлімнің 1.5-тармағының "интернет арқылы online-travel агенттігінің көмегімен" деген 1) тармақшасында интернет желісі (әуе билеттері, орналасу орындарында тұру, автомобильдерді жалға алу, круиздер, демалыс пен бизнес үшін пакеттін турлары) арқылы туристік өнімдер мен көрсетілетін қызметтерді брондау және сатып алуды қарастырады.

      1-бөлімнің 1.5-тармағының "Басқа" деген 4) тармақшасында Қазақстанға сапарды интернет арқылы брондаусыз және туроператор немесе турагент қызметін пайдаланбай, өздігінен ұйымдастырып келген шетелдік келушілер ескеріледі.

      1-бөлімнің 1.6-тармағының 1) тармақшасында еңбек демалысы және демалыс көрнекті орындарды тамашалау, табиғи және жасанды объектілеріге бару, спорттық немесе мәдени іс-шараларға бару, спорт түрлерімен кәсіби емес тұрғыдан (шаңғы, атпен серуендеу, гольф, теннис, су астында жүзу, серфинг, жаяу жорықтар, бағдарлар, альпинизм) айналысу, жағажайларда демалу, жүзу бассейндерін және демалыс пен ойын-сауықтың кез келген орындарын пайдалану, круиздер, құмар ойындары, жастардың жазғы лагерьлеріне бару, демалыс үйлері, таңдаулы мейрамханаларға бару, үй шаруашылығының меншігіндегі немесе жалға алынған саяжай үйлерінде болуды қамтиды.

      1-бөлімнің 1.6-тармағының 2) тармақшасында туыстарына немесе достарға бару, үйлену тойларына, жерлеу немесе кез келген отбасылық іс-шараларға бару, науқастарды немесе қарттарды қысқа мерзімді күту көрсетіледі.

      1-бөлімнің 1.6-тармағының 3) тармақшасына жұмыс беруші немесе өзге ұйымдар (тұлғалар) төлейтін қысқа мерзімді курстарға (бір жылдан аз) бару, нақты оқу бағдарламасынан өту (ресми немесе бейресми) немесе ақылы оқу, тілдерді меңгеру, кәсіби немесе арнайы курстар, ғылыми демалыстарды қоса алғанда, ресми курстар көмегімен арнайы дағдыларды үйрену кіреді.

      1-бөлімнің 1.6-тармағының 4) тармақшасындағы емдік және сауықтыру емшараларына ауруханадан кейінгі емдеуді аяқтау және медициналық және әлеуметтік мекемелердің неғұрлым жалпы спектрі үшін ауруханалардың, клиникалардың, санаториялардың қызметтерін алу, теңіз және спа курорттарға, сондай-ақ медициналық жабдықтар мен қызметтерді қолдану арқылы косметологиялық хирургияны қоса, медициналық кеңес беруге негізделген, медициналық қызметтерді алу үшін мамандандырылған мекемелерге бару жатады.

      Емдік және сауықтыру емшаралары емдеу мекемесінде бір жыл бойы немесе одан көп болуды талап ететін ұзақ емделу туризм саласына жатпайтындықтан, тек қысқа мерзімді емделуді қамтиды.

      1-бөлімнің 1.6-тармағының 5) тармақшасында діни жиындар мен іс-шараларға қатысу, қажылық көрсетіледі.

      1-бөлімнің 1.6-тармағының 6) тармақшасында қайта сату немесе келешекте қандай да бір өндірістік процесте пайдалану үшін (бұл жағдайда іскерлік және кәсіби мақсаттар орын алады) тауарларды сатып алуды қоспағанда, жеке тұтыну немесе сыйлықтар үшін тұтыну тауарларын сатып алу көрсетіледі.

      1-бөлімнің 1.6-тармағының 7) тармақшасында транзит басқа межелі жерге барудың жалғасын қоспағанда, қандай да бір арнайы мақсатсыз кез келген орынға аялдау деп ұсынылады.

      1-бөлімнің 1.6-тармағының 8) тармақшасында іскерлік және кәсіби мақсаттар өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдардың және жалдамалы қызметкерлердің қызметін, егер ол қызметте баратын елдегі немесе жердегі өндіруші-резидентпен еңбек жалгерлік қатынастың нақты болуы немесе соны тұспалдайтын белгілері болмаса, инвесторлардың, бизнесмендердің қызметі есепке алынады.

      Іскерлік және кәсіби мақсаттарға кеңестерге, конференцияларға, жәрмеңкелерге және көрмелерге қатысу, дәрістер оқу, концерттер, қойылымдар мен спектакльдер қою, ғылыми қолданбалы немесе іргелі зерттеулерге қатысу, тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді жарнамалау, туристік саяхаттар бағдарламаларын құру, орналастыру және көлік қызметтері бойынша қызметтерді ұсынуға шарттар жасасу, кәсіби спорттық іс-шараларға қатысу, ресми немесе бейресми кәсіби дайындық курстарына өндірістен қол үзбей қатысу, жеке көлік құралдарында (корпоративті ұшақ, яхта) экипаж (команда) құрамындағы жұмыс жатады.

      1-бөлімнің 1.6-тармағының 9) тармақшасында сапарлардың өзге де мақсаттарына еріктілер ретінде жұмыс істеу, жұмысқа орналасу және көші-қон мүмкіндіктерін зерделеу, төленбейтін қызметтің уақытша түрлерін жүзеге асыру жатады.

      5. 2-бөлімнің 1-бағанында респонденттің Қазақстандағы сапары барысында барған Қазақстанның елді мекендері көрсетіледі.

      6. 3-бөлімде шығыстар баптарын толтырған кезде шамамен алғандағы соманы көрсетуге болады.

      Келуші (ері (зайыбы) және балалары) толығымен төлейтін барлық шығыстар ескеріледі.

      Келу туризмінде бажсыз тауарларға жұмсалатын шығыстар, егер осы сатып алу Қазақстан аумағында жасалса, туризмге жұмсалған шығыстарға кіреді. Қазақстанға кіргенге дейін сатып алынған тауарларға жұмсалған шығыстар алып тасталады.

      Туристік сапардағы шығыстар кез келген тәсілмен жүргізілген, (қолма-қол ақшаға, кредиттік карта, жол немесе жеке чекпен, шотты тікелей ұсыну, электрондық аударым) сондай-ақ басқа адам немесе ұйым-жұмыс беруші егер тек осы адам (ұйым) келген елдің резиденті болмаса, төленген шығыстарды қамтиды.

      Туристік сапар барысында туристік шығыстардан коммерциялық мақсаттар үшін сатып алу (қайта сатуға немесе келушілердің кез келген санаты жүзеге асыратын өндірістің факторы ретінде, сондай-ақ өз жұмыс берушісінің атынан іскерлік сапар уақытында келуші жүргізген сатып алулар), күрделі қаржы салымдары немесе мәмілелер (келушілер жүзеге асыратын және жерге, тұрғын үйлерге, жылжымайтын мүлікке және өзге де маңызды сатып алынатын заттарға (автомашина, автофургон, катер, екінші үй) қатысты, тіпті егер олар болашақта туризм мақсатында пайдаланылса да), қолма-қол ақша (қандай да бір туристік тауардың немесе қызметтің төлеміне кірмейтін, демалыс сапары кезінде туыстарға немесе таныстарға берілетін, сондай-ақ қайырымдылық жарналар) алынып тасталады.

      3-бөлімнің 1.2-жолында келушілердің экскурсиялық көрсетілетін қызметтерге, гидтердің көрсетілетін қызметтеріне, театрлық, спорттық және ойын-сауық шараларының билеттеріне алдын ала тапсырыс, көлік билеттерін брондау бойынша көрсетілетін қызметтерге жұмсалған шығыстары көрсетіледі.

      Коммерциялық орналастыру құнына таңғы асты пайдаланатынына немесе пайдаланбайтынына қарамастан, таңғы ас тиісті тарифтің ажырамас бөлігі ретінде кірсе, жалпы құнды орналастыру шығыстары деп есептеу қажет және 3-бөлімнің 1.1-жолында көрсетіледі.

      Алайда, тамақтану үшін түпкілікті шотқа енгізілетін бөлек төлем алынған жағдайда, онда оның құны тамақтану шығыстарына жатады және 3-бөлімнің 1.3-жолында көрсетіледі.

      3-бөлімнің 1.3-жолында сапар барысында тамақтану мен сусындарға жұмсалған шығыстар көрсетіледі.

      3-бөлімнің 1.4.6-жолында 3-бөлімнің 1.4.1-1.4.5-жолдарында ескерілмеген тауарларды сатып алуға жұмсалған шығыстар көрсетіледі.

      3-бөлімнің 1.4.5-жолы бойынша белгілі бір құндылығы бар бұйымдарға жұмсалған шығыстарға өндіру немесе тұтыну мақсатында қолданылмайтын, бірақ кейбір уақыт кезеңі ішіндегі құндық қор ретінде сақталатын, туристік сапар кезінде жеке пайдалану немесе сыйлық ретінде алынған айтарлықтай құнды тауарларға жұмсалған шығыстар жатады.

      3-бөлімнің 1.5-жолы бойынша рекреациялық және спорттық іс-шараларға арналған шығыстарға демалыс саябақтарына, бұқаралық спорт имараттарына, ойын мекемелеріне, казино, спорт объектілеріне бару, бос уақыт және демалуға арналған тауарларды, спорттық мүкәммалдарды жалға алу және лизинг жатады.

      3-бөлімнің 1.6-жолы бойынша мәдени көрсетілетін қызметтерге арналған шығыстарға театр көрсетілімдеріне, концерттерге, музейлерге, тарихи объектілер мен ғиммараттарға, ботаникалық бақтарға, хайуанаттар бағына, көрмелерге, фестивальдарға, конгресс-орталықтарына және конференц-орталықтарына бару жатады.

      3-бөлімнің 1.7-жолы бойынша емдеу-сауықтыру емшараларына жұмсалған шығыстарға ауруханадан кейінгі емдеуді аяқтау және медициналық және әлеуметтік мекемелердің неғұрлым жалпы спектрі үшін ауруханалардың, клиникалардың, санаторийлердің қызметтерін алу, теңіз және спа курорттарға, медициналық жабдықтарды қолдану арқылы косметологиялық хирургияны қоса, медициналық кеңес беруге негізделген, медициналық қызметтерді алу үшін мамандандырылған мекемелерге бару. Сондай-ақ вакцинация, медициналық бақылау және массаж қызметтері жатады.

      3-бөлімнің 1.8-жолы бойынша өзге де шығыстарға жүкшілердің, вокзалдардағы ақылы анықтамалар, сақтау камералары, пленканы айқындау, фотографияларды шығару, байланыс қызметі, интернет-кафелердің қызметтері жатады.

      7. 4-бөлімде келушілердің көлік шығыстары көрсетіледі.

      Көлікте жол жүру билетінің құнына тамақтандыру енгізілген жағдайда, онда билеттің толық құны көліктік шығыс болып табылады ол 4-бөлімде көрсетіледі. Тамақтануға жеке төленген жағдайда, оның құны тамақтану шығыстарына жатқызылады және 3-бөлімнің 1.3-жолында көрсетіледі.

      Жеке меншік автомашинамен сапарға шығу кезіндегі көлік шығыстары, сондай-ақ жанармай шығыстарын, автокөлік құралдарын жөндеу, қосалқы бөлшектерді сатып алу, тұраққа төлеу және ақылы автожолдардағы алымдарды қамтиды.

      8. 6-бөлімнің 1.1-тармағындағы көрікті жерлерге бару ерекше назар аударуға лайықты, әйгілі немесе ғажайып, мысалы тарихи мұра болып табылатын, көркем құндылығы бар объектілерді және жерлерді көруді қамтиды.

      6-бөлімнің 1.2-тармағындағы киелі жерлерге бару табиғаттық-ландшафттық объектілер сияқты киелі ескерткіштерге, "қасиетті" таулар сияқты үңгірлер, өзендер, шатқалдар, ескі қалашықтар, ерекше табиғи құбылыстар бар жерлерге, әулеттік ғибадатханалар, қорған және жерлеулер, діни табыну объектілеріне, ұлы шайқастардың және қаһармандықтың орындарына, ұлы әулие адамдардың өмір сүрген жерлеріне, кесенелерге, ғибадатханаларға және өзге де табыну халықтың рухани дәстүрлері негізінің бірін құрайтын жерлердегі табиғи, мәдени және тарихи мұра ескерткіштеріне баруды қамтиды.

Көмек
Көмек
Ай бойы келгендердің барлығы:
Кеше келгендердің барлығы:
Қазір порталда:
URL:
Қате:
Пікір:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.