Халықаралық электр байланысы одағының Жарғысы мен Конвенциясына Түзету құжаттарын бекіту туралы

Актінің түрі
Заң
Конвенция
Қабылдау күні
01.01.1970
Өзгерту күні
07.03.2002
Актіні қабылдаған орган
Қазақстан Республикасының Парламенті

   Киотода 1994 жылғы 14 қазанда жасалған Халықаралық электр байланысы 
одағының Жарғысы мен Конвенциясына Түзету құжаттары бекітілсін. 
   
   Қазақстан Республикасының 
       Президенті 
   
         Халықаралық электр байланысы
        одағы өкілетті конференциясының
          Қорытынды актілері
   
            (Киото, 1994 ж.)
   
        Халықаралық электр байланысы одағының
           Жарғысына түзету құжаты
            (Женева, 1992 ж.)
        Халықаралық электр байланысы одағының
          Конвенциясына түзету құжаты
            (Женева, 1992 ж.)
   
   
   ISBN 92-61-05524-9             Женева, 1995 ж.
   
         ҚОРЫТЫНДЫ АКТIЛЕРДIҢ
        ЖОЛАҚТАРЫНДАҒЫ НОТАЦИЯЛАРҒА 
         ТYСIНДIРМЕ ЕСКЕРТПЕЛЕР
   
   Жарғы мен Конвенция мәтiндерiнде (Женева, 1992 ж.) жасалған 
өзгерiстердi түсiндiру үшiн мынадай шартты белгілер пайдаланылады:
   
   ЖЕҚ         = жаңа ереженi қосу
   ӨЗГ         = бар ереженi өзгерту
   (ӨЗГ)        = бар ереженi редакциялық өзгерту
   ӨЗГ-СІЗ       = өзгерiссіз ереже
   
   Осы белгiлерден кейiн бар ереженiң нөмiрi келедi. Жаңа ереже (ЖЕҚ 
белгiсi) соңынан әрiп келетiн көрсетiлген нөмiрге сәйкес келетiн, соның 
орынға қосылады.
   
            (C) ХЭО 1995
   
   Барлық құқықтар сақталады. Бұл жарияланымның ешбiр бөлiгi ХЭО жазбаша 
рұқсатынсыз ешқандай нысанда және ешқандай құралдармен - электрондық 
немесе механикалық, оның iшiнде фотокөшiру және микрофильмге түсiру арқылы
қайта жариялануы мүмкiн емес.
   
              Мазмұны
   
        Халықаралық электр байланысы одағының
          Жарғысына түзету құжаты
             (Женева, 1992 ж.)
   
      (Өкілетті конференция қабылдаған түзетулер
            (Киото, 1994 ж.))
   І бөлім  Алғысөз
   
   8-бап   Өкілетті конференция
   
   9-бап   Сайлауға қатысты қағидаттар мен оларға 
        байланысты мәселелер
   
   28-бап   Одақтың қаржысы
   
   ІІ бөлім  Күшіне енетін күні
   
   Қорытынды формула
   
   Қолдар
   
        Халықаралық электр байланысы одағының
          Конвенциясына түзету құжаты
            (Женева, 1992 ж.)
   
      (Өкiлеттi конференция қабылдаған түзетулер
            (Киото, 1994))
   
   I бөлiм Алғысөз
   
   4-бап  Кеңес
   
   7-бап  Дүниежүзiлiк радиобайланыс конференциялары
   
   19-бап  Одақ қызметiне әкiмшiлiктерден өзге бiрлестiктер мен
       ұйымдардың қатысуы
   
   23-бап  Шақырушы үкiмет болған кезде Өкiлеттi
       конференцияларға шақыру және қатыстыру
   
   24-бап  Шақырушы үкiмет болған кезде радиобайланыс
       конференцияларына шақыру және қатыстыру
   
   32-бап  Конференциялардың және басқа да жиналыстардың
       iшкi регламентi
   
   33-бап  Қаржы
   
   ҚОСЫМША - Осы Конвенцияда және Халықаралық электр
        байланысы одағының Әкiмшiлiк регламенттерiнде
        пайдаланылатын кейбiр терминдердiң анықтамасы
   
   II бөлiм Күшiне енетiн күнi
   
   Қорытынды формула
   
   Қолдар
   
        ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭЛЕКТР БАЙЛАНЫСЫ ОДАҒЫНЫҢ
            ЖАРҒЫСЫНА ТҮЗЕТУ ҚҰЖАТЫ
   
             (ЖЕНЕВА, 1992 ж.)
   
       (Өкiлеттi конференция қабылдаған түзетулер
             (Киото, 1994 ж.))
   
             I БӨЛIМ. Алғысөз
   
   Халықаралық электр байланысы одағы Жарғысының (Женева, 1992 ж.) 
тиiстi ережелерiне атап айтқанда, Жарғының 55-бабындағы ережелерге орай 
және оларды орындау үшiн Халықаралық электр байланысы одағының Өкiлеттi
конференциясы (Киото, 1994 ж.) осы Жарғыға мынадай түзетулер қабылдады:
   
               8(Ж)-БАП
            Өкiлеттi конференция
   
   ӨЗГ 50  b) соңғы Өкiлеттi конференциядан кейiнгi уақыттағы
       Одақтың қызметi және Одақтың стратегиялық 
       саясаты мен жоспарлауы туралы Кеңестiң есептерiн
       қарайды;
   
   ӨЗГ 57  i) осы Жарғының 55-бабындағы ережелерге және тиiсiнше
       Конвенцияның тиiстi ережелерiне сәйкес 
       Одақ мүшелерi ұсынған осы Жарғыдағы және 
       Конвенциядағы өзгерiстер туралы ұсыныстарды
       қарайды және қажет болған жағдайда қабылдайды;
   ЖЕҚ 59А 3. Айрықша жағдайларда екi әдеттегi Өкілеттi
       конференция арасында ерекше мәселелердi қарау
       үшiн күн тәртiбi шектелген төтенше Өкiлеттi
       конференция:
   ЖЕҚ 59В а) алдындағы болған әдеттегi Өкiлеттi конференция
       шешiмiмен;
   ЖЕҚ 59С b) Одақ мүшелерiнiң үштен екiсiнiң Бас хатшыға жеке
       өтiнiшi бойынша;
   ЖЕҚ 59D с) Одақ мүшелерiнiң кем дегенде үштен екiсi мақұлдаған
       Кеңес ұсынысы бойынша шақырылуы мүмкін.
   
             9(Ж)-БАП
        Сайлауға қатысты қағидаттар
       мен оған байланысты мәселелер
   
   ӨЗГ 62  b) Бас хатшы, Бас хатшының орынбасары, Бюро
       директорлары және Радиорегламентарлық 
       комитетiнiң мүшелерi Одақ Мүшелерi өз азаматтары
       ретiнде ұсынған үмiткерлерiнiң iшiнен сайланады,
       олардың барлығы Одақ Мүшелерi болып табылатын
       әртүрлi елдердiң азаматтары болуы тиiс және оларды
       сайлау барысында тиiстi дәрежеде әлем аймақтары
       арасындағы географиялық үлестiң тепе-теңдiгi
       ескерілуге тиiстi; сайланатын қызметкерлерге келсек,
       осы Жарғының 154-тармағында жазылған қағидаттарды тиiстi
       дәрежеде ұстану қажет;
   ӨЗГ 63  с) Радиорегламентарлық комитеттің мүшелері жеке-жеке
       сайланады; әрбiр Одақ Мүшесi бiр үмiткердi ғана ұсына алады.
   
           ІІ БӨЛIМ. Күшiне енетiн күнi
   


      Осы құжатта бар түзетулер, барлық жиынтығы бойынша және бiрыңғай

түзету құжаты түрiнде бекiту қабылдану немесе мақұлдану, немесе осы 
құжатқа қосылу құжаттарын күшiне енетiн күнге дейiн сақтауға берген Одақ 
Мүшелерi Халықаралық электр байланысы одағының Жарғысы мен Конвенциясының 
тараптары арасында (Женева, 1992 ж.) 1996 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
күшiне енедi.
   
   ОСЫНЫ КУӘЛАНДЫРУ ҮШIН тиiстi Өкiлеттi өкiлдер Халықаралық электр 
байланысы одағы Конвенциясының (Женева, 1992 ж.) осы түзету құжатының 
түпнұсқасына өз қолдарын қойды.
   
                 Киотода жасалды, 1994 жылғы 14 қазан
   
          (Қойылған қолдар)
   
   (Конвенцияның Түзету құжатындағы (1992 ж.) қойылған қолдар
   4-22 беттерде қойылған қолдармен бiрдей)
   
              28(Ж)-БАП
            Одақтың қаржысы
   
   ӨЗГ 163 (4) Жоғарыда 161-тармаққа немесе 162-тармаққа сәйкес әрбiр
       Одақ Мүшесi таңдап алған жарна класы жоғарыда 161 немесе   
       162-тармақтарда аталған алты айлық уақыт кезеңi өткеннен   
       кейiнгi бiрiншi екi жылдық бюджетке қолданылады.
   
         II БӨЛIМ. Күшiне енетiн күнi
   


      Осы құжатта бар түзетулер, барлық жиынтығы бойынша және бiрыңғай түзету құжаты түрiнде бекiту, қабылдану немесе мақұлдану, немесе осы құжатқа қосылу құжаттарын күшiне енетiн күнге дейiн сақтауға берген Одақ Мүшелерi - Халықаралық электр байланысы одағының Жарғысы мен Конвенциясының тараптары арасында (Женева, 1992 ж.) 1996 жылдың 1

қаңтарынан бастап күшiне енедi.
   ОСЫНЫ КУӘЛАНДЫРУ YШIН тиiстi Өкiлеттi өкiлдер Халықаралық электр 
байланысы одағы Жарғысының (Женева, 1992 ж.) осы түзету құжатының 
түпнұсқасына өз қолдарын қойды.
   
                 Киотода жасалды, 1994 жылғы 14 қазан  
   Алжир Халықтық Демократиялық Республикасы атынан:
   
         ALI HAMZA
   
   Германия Федеративті Республикасы атынан:
   
        ULRICH MOHR
        EBERHARD GEORGE
   
   Андорра Князьдігі атынан:
   
        RICARD RODRIGO MONSONIS
   
   Ангола Республикасы атынан:
   
        VIRGILIO MARQUES DE FARIA
   
   Сауд Аравиясы Корольдігі атынан:
   
        SAMI S. AL-BASHEER
   Аргентина Республикасы атынан:
   
        OSCAR MARTIN GONZALEZ
        EDUARDO ANGEL KATSUDA
        GUILLERMO Е. NAZAR  
   
   Австралия атынан:
   
        W.J. HENDERSON
        С.L. OLIVER
   
   Австрия атынан:
   
        ALFRED STRATIL
        WALTER KUDRNA
        JOSEF BAYER
   
   Багам Аралдарының Бірлестігі атынан:
   
        BARRET А. RUSSEL
        LEANDER А. BETHEL
        JOHN А.М. HALKITIS
   
   Бахрейн Мемлекеті атынан:
   
        ABDUL SHAHEED AL-SATEEH
   
   Бангладеш Халық Республикасы атынан:
   
        FAZLUR RAHMAN
        MAZHAR-UL-HANNAN
   
   Барбадос атынан:
   
        JACQUELINE WILTSHIRE-FORDE
   
   Беларусь Республикасы атынан:
   
        VALASHCHUK VASIL
   
   Бельгия атынан:
   
        ERIC VAN HEESVELDE
   
   Бенин Республикасы атынан:
   
        SEIDOU AMADOU
        BACHABI FLAVIEN
        VIGNON HONORE
   
   Бутан Корольдігі атынан:
   
        TSHERING DORJI
   
   Боливия Республикасы атынан:
   
        RAUL J. CAMPERO PAZ
   
   Босния және Герцоговина Республикасы атынан:
   
        OSMAN MUSIC
   
   Ботсвана Республикасы атынан:
   
        ARMANDO V. LIONJANGA
        OLEBILE GABORONE
   
   Бразилия Федерациялық Республикасы атынан:
   
        JORGE DE MORAESJARDIM FILHO
        LOURENCO NASSIB CHEHAB
   
   Бруней-Даруссалам атынан:
   
        НJ. MARSAD BIN НJ. ISMAIL
        РG. НJ. MOHD ZAIN РG. НJ. ABD RAZAK
     
   Болгария Республикасы атынан:
   
        К. MIRSKI
        N. DICOV
   
   Буркина Фасо атынан:
   
        BRAHIMA SANOU
   
   Бурунди Республикасы атынан:
   
        NGENDABANKA FERDINAND
        NIYOKINDI FIACRE
   
   Камбоджа Корольдігі атынан:
   
        SO KHUN
   
   Камерун Республикасы атынан:
   
        DAKOLE DAISSALA
        BISSEK HERVE GUILLAUME
        ANGOULA DIEUDONNE
        TALLAH WILLIAM
        MAGA RICHARD
        WANMI FRANCOIS
        KAMDEM-KAMGA EMMANUEL
        DJOUAKA HENRI
   
   Канаданың атынан:
   
        PIERRE GAGNE
 
   Кабо-Верде Республикасы атынан:
   
        ANTONIO PEDRO DE SOUSA LOBO
   
   Орталық Африка Республикасы атынан:
   
        JOSEPH-VERMOND TCHENDO
        JOSEPH BOYKOTA ZOUKETIA
        PHILIPPE MANGA-MABADA
   
   Чилидің атынан:
   
        MARIA ELIANA CUEVAS
   
   Қытай Халық Республикасы атынан:
   
        WUJICHUAN ZHAO XINTONG
   
   Кипр Республикасы атынан:
   
        LAZAROS S. SAVVIDES
   
   Ватикан Қала-мемлекеті атынан:
   
        PIER VINCENZO GIUDICI
   
   Колумбия Республикасы атынан:
   
        HECTOR ARENAS NEIRA
   
   Комор Аралдары Федералды Ислам Республикасы атынан:
   
        AHMED YAHAYA
   
   Корей Республикасы атынан:
   
        DONG-YOON YOON
        SUNG-DEUK PARK
        JONG-SOON LEE
        SUNG-HAE LEE
        YOUNG-KIL SUH
        CHANG-HWAN PARK
        MYUNG-SUN CHOI
   
   Коста-Риканың атынан:
   
   Кот д,Ивуар Республикасы атынан:
   
        AKOSSI AKOSSI
        YAO KOUAKOUJEAN-BAPTISTE
   
   Хорватия Республикасы атынан:
   
        DOMINIK FILIPOVIC
   
   Кубаның атынан:
   
        FERNANDEZ MAC-BEATH HUGO
   
   Данияның атынан:
   
        ERIK MOLLMAN
        МЕТТЕJ. KONNER
        HANS ERIKSEN
   
   Джибути Республикасы атынан:
   
        ABDOUSAZAK ALI ABANEH
  
   Египет Араб Республикасы атынан:
   
        MAHMOUD EL-NEMR
   
   Эль-Сальвадор Республикасы атынан:
   
        JEFFREY Н. SMULYAN
   
   Біріккен Араб Эмираттары атынан:
   
        ABLULLA AL MEHREZI
   
   Эквадордың атынан:
   
        ADOLFO LOZA ARGUELLO
   
   Испанияның атынан:
   
        JAVIER NADAL ARINO
   
   Эстония Республикасы атынан:
   
        JURI JOEMA
     
   Америка Құрама Штаттары атынан:
   
        JEFFREY Н. SMULYAN
   
   Эфиопияның атынан:
   
        FIKRU ASFAW
        GELANEH TAYE
        
   Фиджи Республикасы атынан:
   
        TURAGANIVALU JOSUA
        VADA MARIKA
   
   Финляндияның атынан:
   
        REIJO SVENSSON
   
   Францияның атынан:
   
        JEAN BRESSOT
        DOMINIQIUE GARNIER
        LUCIEN BOURGEAT
   
   Габон Республикасы атынан:
   
        JOCKTANE CHRISTIAN DANIEL
        MASSIMA LANDJI JEAN JACQUES
        ESSONGHE EWAMDONGO SERGE
   
   Гамбия Республикасы атынан:
   
        BAKARY К. NJIE
        MOMODOU MAMOURJAGNE
   
   Грузия Республикасы атынан:
   
        К. MIRSKI
   
   Гананың атынан:
   
        DZANG С. К.
   
   Грецияның атынан:
   
        VASSILIOS COSTIS
        ANASTASE NODAROS
   
   Гвинея Республикасы атынан:
   
        MAMADOU MAMAL DIALLO
        SQUARE SOULEYMANE
        SOW MAMADOU DIOULDE
        BARRY MAMADOU PATHE
   
   Гайананың атынан:
   
        RODERICK SANATAN
   
   Венгрия Республикасы атынан:
   
        KALMAN KOVACS
   
   Үндістан Республикасы атынан:
   
        М.G. KULKARNI
        А.М. JOSHI
        R.J.S. KUSHVANA
   
   Индонезия Республикасы атынан:
   
        JONATHAN L. PARAPAK
        DJAKARIA PURAWIDJIAJA
   
   Иран Ислам Республикасы атынан:
   
        HOSSEIN MAHYAR
   
   Ирландияның атынан:
   
        S. FITZGERALD
        S. MAC MAHON 
   
   Исландияның атынан:
   
        THORVARDUR JONSSON
   
   Израиль Мемлекеті атынан:
   
        R.Н. MEHACHEM OHOLY
   
   Италияның атынан:
   
        ANTONELLO PIETROMARCHI
   
   Ямайканың атынан:
   
        ROY R. HUMES
   
   Жапонияның атынан:
   
        YOHEI KONO
   
   Иордан Хашимиттік Корольдігі атынан:
   
        HUMOUD JABALI
   
   Қазақстан Республикасы атынан:
   
        ALIGOUJINOV SERIK
   
   Кения Республикасы атынан:
   
        DALMAS OTIENO ANYANGO
        SAMSON К. CHEMAI
        MURIUKI MUREITHI
        ALICE KOECH
        DANIEL К. GITHUA
        REUBEN М.J.SНINGIRАН
        SAMWEL OUMA OTIENO
        WILSON NDUNGU WAINAINA
   
   Кувейт Мемлекеті атынан:
   
        ADEL AL-IBRAHIM
        SAMI KHALED AL-AMER
        MUSTAFA Н. HASHEM
        ABDUL-RAHMAN А. AL-SHATTI
        ABDUL WAHAB А.Н. AL-SANEEN
        ABDULRAKIM Н. SALEEM
        SAMEERA MOHAMD
   
   Лаос Халық-Демократиялық Республикасы атынан:
   
        KHAMSING SAYAKONE
   
   Лесото Корольдігі атынан:
   
        SELLO MOLUPE
   
   Латвия Республикасы атынан:
   
        GUNTIS BERZINS
        JANIS LELIS
   
   Бұрынғы Югославия Республикасы Македония атынан:
   
        MAKSIM ANGELEVESKI
   
   Ливанның атынан:
   
        SAMIR CHAMMA
        MAURICE GHAZAL
     
   Ливия Араб Социалистік Халық Жамахириясы атынан:
   
        HODA BUKHARI
        GHERWI ALI MOHAMED
        ZAKARIA EL-HAMMALI
        AMER SALEM OUN
        EL-MAHJOUB AMMAR
   
   Лихтенштейн Князьдігі атынан:
   
        FREDERIC RIEHL
   
   Люксембургтың атынан:
   
        PAUL SCHUN
        CHARLES DONDELINGER
   
   Мадагаскар Республикасы атынан:
   
        ANDRIAMANJATO NY HASINA
   
   Малайзияның атынан:
   
        HOD PARMAN 
        ZAKARIA CHE NOOR
   
   Малавидің атынан:
   
        STEVENJILES FOSTER SMITH MIJIGA
        MANSON MIKE MAKAWA
        EWEN SANGSTER HIWA
   
   Мальдив Аралдары Республикасы атынан:
   
        HUSSAIN SHAREEF
   
   Мали Республикасы атынан:
   
        IDRISSA SAMAKE
   
   Мальтаның атынан:
   
        JOSEPH BARTOLO
        GEORGE J. SPITERI
        RONALD AZZOPARDI CAFFARI
           
   Марокко Корольдігі атынан:
   
        WAKRIM MOHAMED
   
   Маврикий Республикасы атынан:
   
        RAMESSH С. GOPEE
   
   Мавритания Ислам Республикасы атынан:
   
        SIDI OULD MOHAMED LEMINE
   
   Мексиканың атынан:
   
        LUIS MANUEL BROWN HERNANDEZ
   
   Молдова Республикасы атынан:
   
        ION CASIAN
        ION COSHULEANU
   
   Монако Князьдігі атынан:
   
        Е.FRАNZI
   
   Монғолияның атынан:
   
        TSERENDASH DAMIRAN
   
   Мозамбик Республикасы атынан:
   
        RUI JORGE GOMES LOUSA
        RUI JORGE LOURENCO FERNANDES
        JOAO JORGE
   
   Намибия Республикасы атынан:
   
        MARCO MUKOSO HAUSIKI SACY AMUNYELA
   
   Непалдың атынан:
   
        PURUSHOTTAM LAL SHRESTHA
   
   Нигер Республикасы атынан:
   
        MALIKI AMADOU
        TINNI ATE
        SADOU MOUSSA
   
   Нигерия Федерациялық Республикасы атынан:
   
        TITILOLA ADEWALE ODEGBILE
        Е.В. OJEBA
     
   Норвегияның атынан:
   
        JENS С. KOCH
   
   Жаңа Зеландияның атынан:
   
        IAN R. HUTCHINGS
        MARK Е.НОLМАN
        АLАNС.J.НАМILТОN
   
   Оман Сұлтандығы атынан:
   
        NOOR BIN MOHAMED ABDUL REHMAN
   
   Уганда Республикасы атынан:
   
        FRANCIS PATRICK MASAMBU
        WILSON OTONYO WANYAMA
   
   Өзбекстан Республикасы атынан:
   
        RAKHIMOV К.R.
   
   Пакистан Ислам Республикасы атынан:
   
        NAZIR AHMED
   
   Папуа-Жаңа Гвинеяның атынан:
   
        AIWA OLMI
        DAVID KARIKO
        ROBERT TOVI
        ANNESLEY DE SOYZA
     
   Парагвай Республикасы атынан:
   
        FEDERICO М. MANDELBURGER
   
   Нидерланд Корольдігі атынан:
   
        А. DE RUITER
   
   Перудің атынан:
   
        CHIAN CHONG CARLOS
   
   Филлиппин Республикасы атынан:
        JOSEFINA Т. LICHAUCO
        KATHLEEN G. HECETA
   
   Польша Республикасы атынан:
        WOJCIECH MARIAN HALKA
   
   Португалияның атынан:
        FERNANDO ABILIO RODRIGUES MENDES
        LUIS М.Р. GARCIA PEREIRA
        LUCIANO S. PEREIRA DA COSTA
        PAULO J. PONTES Т. DE OLIVEIRA
        JOSE А. SILVA GOMES
        CARLOS ALBERTO ROLDAO LOPES
   
   Катар Мемлекеті атынан:
   
        HASHEM А. AL-HASHEMI
        ABDULWAHED FAKHROO
   
   Сирия Араб Республикасы атынан:
   
        SULIMAN MANDO
   
   Қырғыз Республикасы атынан:
   
        BEKTENOV Е.
   
   Словак Республикасы атынан:
   
        VANEK STANISLAV
   
   Чех Республикасы атынан:
   
        MARCELA GURLICHOVA
   
   Румынияның атынан:
   
        TURICU ADRIAN
   
   Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама
   Корольдігінің атынан:
   
        MICHAEL GODDARD
        NEIL MCMILLAN
        MALCOLM JOHNSON
        SUSAN BISHOP
   
   Ресей Федерациясы атынан:
   
        VLADIMIR BOULGAK
   
   Сан-Марино Республикасы атынан:
   
        LUCIANO CAPICCHIONI
        IVO GRANDONI
        MICHELE GIRI
   Сент-Винсент және Гренадина атынан:
   
        JEREMIAH С. SCOTT
   
   Батыс Самоа Тәуелсіз Мемлекеті атынан:
   
        SAPA'U RUPERAKE PETAIA
   
   Сенегал Республикасы атынан:
   
        ABDOULAYE ELIMANE KANE
        ALADJI AMADOU THIAM
        CHEIKN А. TIDIANE NDIONGUE
        SOULEYMANE MBAYE
   
   Сингапур Республикасы атынан:
   
        LIM CHOON SAI
        LOO HUI SU
        VALERIE D'COSTA
   
   Словения Республикасы атынан:
   
        ERICH-JANEZ GRIL
   
   Судан Республикасы атынан:
   
        MUSTAFA IBRAHIM MOHAMED
        ABDELWAHAB GAMAL MOHAMED
   
   Оңтүстік Африка Республикасы атынан:
        PALLO JORDAN 
  
   Швецияның атынан:
   
        CURT ANDERSSON
   
   Швейцария Конфедерациясы атынан:
   
        FREDERIC RIEHL
   
   Суринам Республикасы атынан:
   
        L.С.JОНАNNS
        R.G. ADAMA
        REGEMI F.СН. ERASER
        М.ЕRWIN EMANUELS
   
   Свазиленд Корольдігі атынан:
   
        EPHRAIM S.F. MAGAGULA MA
        BUEKILANGA S. MALINGA
        ALFRED FANUKWENTE MANANA
        BASILIO FANUKWENTE MANANA
   
   Тәжікстан Республикасы атынан:
   
        RAKHIMOV К.R.
   
   Танзания Біріккен Республикасы атынан:
   
        ADOLAR BARNABAS MAPUNDA
        EMMANUEL NATHANIEL OLEKAM BAINEI
   
   Чад Республикасы атынан:
   
        HADJARO BARKAYE
        DJASSIBE TINGABAYE
        HAROUN MAHAMAT
   
   Таиландтың атынан:
   
        ASWIN SAOVAROS KITTI YUPHO
   
   Того Республикасы атынан:
   
        AYIKOE PAUL KOSSIVI ABLY-BIDAMON DEDERIWE
   
   Тонга Корольдігі атынан:
   
        SIONE KITE
   
   Тунистің атынан:
   
        RIDHA AZAIE
   
   Түрікменстанның атынан:
   
        VALASHCHUK VASIL
   
   Түркияның атынан:
   
        VELI BETTEMIR CENGIZANIK
   
   Украинаның атынан:
        KLIKICH ANATOLY
        RESHETNYAK VOLODYMYR 
  
   Уругвай Шығыс Республикасы атынан:
   
        JUAN DE LA CRUZ SIL VEIRA ZAVALA
        LUAN JOSE CAMELO ABECEIRA
   
   Венесуэла Республикасы атынан:
   
        JOSE ANTONIO RODRIGUES
   
   Вьетнам Социалистік Республикасы атынан:
   
        MAI LIEM TRUC
   
   Йемен Республикасы атынан:
   
        ABDELGADER А. IBRAHIM
   Замбия Республикасы атынан:
   
        SYAMUNTU MUKULI MARTIN
   
   Зимбабве Республикасы атынан:
   
        LAMECH Т.D.МАRUМЕ
        JOSHUA CHIDEME
        DZIMBANHETE FREDSON MATAVIRE
   
        ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭЛЕКТР БАЙЛАНЫСЫ ОДАҒЫНЫҢ
           КОНВЕНЦИЯСЫНА ТҮЗЕТУ ҚҰЖАТЫ
              (ЖЕНЕВА, 1992 ж.)
       (Өкiлеттi конференция қабылдаған түзетулер
              (Киото, 1994 ж.))
              I БӨЛIМ. Алғысөз
   Халықаралық электр байланысы одағы Конвенциясының тиiстi ережелерiне 
(Женева, 1992 ж.), атап айтқанда Конвенцияның 42-бабындағы ережелерге орай 
және оларды орындау үшiн Халықаралық электр байланысы одағының Өкiлеттi 
конференциясы (Киото, 1994 ж.) осы Конвенцияға мынадай түзетулердi 
қабылдады:
              4(К)-БАП
               Кеңес
ӨЗГ 50      1. Кеңес мүшелерiнiң санын төрт жылда бiр рет
           өткiзiлетiн Өкiлеттi конференция анықтайды.
ЖЕҚ 50А      2. Бұл сан Одақ Мүшелерiнiң жалпы санының 25%-нан    
           аспауға тиiс.
ӨЗГ 80      (14) Жарғының 49 және 50-баптарында көрсетiлген
         барлық халықаралық ұйымдармен үйлестiру iсiне
         жауапты болады және осы мақсатта Одақ атынан
         Жарғының 50-бабында және Конвенцияның 260 және
         261-тармақтарында көрсетiлген халықаралық
         ұйымдармен, сондай-ақ Бiрiккен Ұлттар Ұйымы мен
         Халықаралық электр байланысы одағы арасындағы
         Келiсiмдi орындау үшiн Бiрiккен Ұлттар Ұйымымен
         уақытша келiсiмдер жасасады; осы уақытша
         келiсiмдердi Жарғының 8-бабының тиiстi ережелерiне
         сәйкес келесi Өкiлеттi конференция ұсынады;
              7(К)-БАП
       Дүниежүзiлiк радиобайланыс конференциялары
ӨЗГ 118      (2) Осы күн тәртiбiнiң жалпы шеңберi алдын ала
         төрт жыл бұрын белгiленедi, ал түпкiлiктi күн
         тәртiбiн Кеңес осы Конвенцияның 47-тармағының
         ережелерiн сақтау шартымен Одақ Мүшелерiнiң
         көпшілiгiмен келiсiм бойынша конференциядан екi
         жыл бұрын белгiлегенi абзал. Күн тәртiбiнiң бұл екi
         нұсқасы осы Конвенцияның 126-тармағының Ережелерiне   
         сәйкес дүниежүзiлiк радиобайланыс конференциясының    
         ұсынымдарына негiзделетiн болады.
              19(К)-БАП
         Одақтың қызметiне әкiмшiлiктен
       өзге бiрлестiктер мен ұйымдардың қатысуы
ӨЗГ 239      9. Жоғарыда 229 немесе 230-тармақтарда көрсетілген
         бiрлестiк немесе ұйым, егер Одақ Мүшесi тиiстi
         Бюроның директорына олар осыған уәкiлеттендiрiлгенiн   
         хабарласа, оларды таныған Одақ Мүшесi атынан 
         iс-әрекет жүргiзе алады.
              23(К)-БАП
         Шақырушы үкiмет болған кезде
     Өкiлеттi конференцияларға шақыру және қатыстыру
ӨЗГ 258      3. Бас хатшы бақылаушы ретiнде мыналарды
         шақырады:
ЖЕҚ 262А     е) осы Конвенцияның 229-тармағында аталған
         бiрлестiктер мен ұйымдар, сондай-ақ осы
         бiрлестiктер мен ұйымдарды бiлдiретiн халықаралық
         сипаттағы ұйымдар.
(ӨЗГ) 269     h) 259-262А тармақтарға сәйкес шақырылған
         ұйымдар мен мекемелерден бақылаушылар.
              24(К)-БАП
           Шақырушы үкiмет болған кезде
        Радиобайланыс конференцияларына шақыру
            және қатыстыру
ӨЗГ 271      2. (1) Радиобайланыс конференцияларына, осы
         Конвенцияның 262А тармағын қоспағанда, 256-265
         тармақтары қолданылады.
              32(К)-БАП
         Конференциялар мен басқа да
         жиналыстардың iшкi регламентi
ӨЗГ 379      (2) Дауысқа салуға жататын барлық маңызды
         ұсыныстардың мәтiндерi оларды талқылауға дейiн
         зерделеу үшiн конференцияның жұмыс тiлдерiнде
         алдын ала таратылады.
   
              33(К)-БАП*
               Қаржы
ӨЗГ-СIЗ 275    4. 259-262 тармақтарда айтылған ұйымдардың және
         осы Конвенцияның 19-бабының ережелерiне сәйкес
         Одақтың қызметiне қатысуға құқылы
         бiрлестiктердiң жарналарына қатысты мынадай
         ережелер қолданылады.
* Конвенцияның 476-486 тармақтарының номерлерi ғана өзгертiлген.
(ӨЗГ) 476     (1) Осы Конвенцияның 259-262 тармақтарында
         айтылған ұйымдар, Өкiлеттi конференцияға Одақ
         Секторына немесе халықаралық электр байланысы
         жөнiндегi дүниежүзiлiк конференцияға қатысатын
         халықаралық сипаттағы басқа да ұйымдар, егер тек
         оларды Кеңес өзара тiлектестiк негiзде босатпаса,
         жағдайға байланысты төмендегi 479-481 тармақтарға
         сәйкес конференциялардың немесе Сектордың
         шығындарын жабуға қатысады.
(ӨЗГ) 477     (2) осы Конвенцияның 237-тармағында аталған
         тiзiмдерде орын алған бiрлестiктер немесе ұйымдар
         төмендегi 479 және 480-тармақтарға сәйкес
         Сектордың шығындарын жабуға қатысады.
(ӨЗГ) 478     (3) Осы Конвенцияның 237-тармағында аталған
         тiзiмдерде орын алған, радиобайланыс
         конференциясына, халықаралық электр байланысы
         жөнiндегi дүниежүзiлiк конференцияға немесе олар
         мүшесi болып табылмайтын Сектор конференциясына 
         немесе ассамблеясына қатысушы бiрлестiктер немесе    
         ұйымдар төмендегi 479 және 481-тармақтарға сәйкес    
         конференцияның немесе ассамблеяның шығындарын 
         жабуға қатысады.
(ӨЗГ) 479     (4) 476, 477 және 478 тармақтарда сөз болып
         отырған жарналар, тек қана Одақ Мүшелерiне
         арналған 1/4, 1/8 және 1/16 бiрлiк жарна кластарын
         қоспағанда (соңғы айрықшалықтың Электр байланысын 
         дамыту секторына қатысы жоқ), жоғарыда 468-тармақтағы  
         жарна бiрлiктерi шкаласының негiзiнде еркiн таңдалады;  
         таңдалып алынған класс туралы Бас хатшыға хабарланады;  
         кез келген бiрлестiк немесе ұйым кез келген уақытта
         өздерi бұрын қабылдағаннан жоғары класты таңдай алады.
   
(ӨЗГ) 480     (5) Әрбiр Сектордың шығындарын төлеу жөнiндегi
         жарна бiрлiгiнiң шамасы Одақ Мүшелерi жарналарының 
         1/5 бiрлiгi болып белгiленедi. Бұл жарналар Одақтың   
         кiрiсi ретiнде қаралады. Оларға пайыздар жоғарыдағы   
         474-тармақтың ережелерiне сәйкес есептеледi.
(ӨЗГ) 481     (6) Конференцияның немесе ассамблеяның
         шығындарын төлеу бойынша жарналар бiрлiгiнiң
         шамасы осы конференцияның немесе ассамблеяның 
         бюджетiнiң жалпы шамасын Одақтың шығындарын төлеу 
         үшiн Мүшелер енгiзетiн жарна бiрлiгiнiң жалпы 
         санына бөлу арқылы белгiленедi. Бұл жарналар Одақтың   
         кiрiсi ретiнде қаралады. Оларға мөлшерi жоғарыдағы    
         474-тармақта анықталған пайыздар шоттар 
         жiберiлгеннен кейiн алпысыншы күннен бастап есептеледi.
(ӨЗГ) 482     (7) Жарна бiрлiктерiнiң санын азайту тек Жарғының
         28-бабының тиiстi ережелерiнде жазылған қағидаттарға   
         сәйкес мүмкiн болады.
(ӨЗГ) 483     (8) Қандай да бiр Сектордың жұмысына қатысудан
         бас тарту немесе осындай қатысуды тоқтату
         жағдайында (осы Конвенцияның 240-тармағына
         қараңыз), жарна бас тарту немесе тоқтату күшiне
         енген айдың соңғы күнiне дейiн төленедi.
(ӨЗГ) 484     5. Бас хатшы жарияланымдардың сатылу құнын, басу
         мен тарату шығындары, әдетте, осы жарияланымдарды 
         сату арқылы өтелетiнiн ескере отырып, анықтайды.
(ӨЗГ) 485     6. Одақта негiзгi шығындарды жабуға мүмкiндiк
         беретiн айналым капиталын құрайтын резерв қоры
         және мүмкiндiгiнше заем алуға әкелмейтiн
         жеткiлiктi қолма-қол резервтерi болуы тиiс. Резерв
         қорының мөлшерiн Кеңес жыл сайын күтiлiп отырған     
         қажеттiлiктердi негiзге ала отырып белгiлейдi. 
         Әрбiр екi жылдық бюджеттiк кезеңнiң соңында, 
         жұмсалмаған немесе салынбаған бүкiл бюджеттiк 
         кредиттер резервтiк қорға салынады. Осы қор 
         туралы басқа егжей-тегжейлi мәселелер
         Қаржылық регламентте көрсетiледi.
(ӨЗГ) 486     7. (1) Үйлестiру комитетiмен келiсе отырып, Бас
         хатшы ерiктi жарналарға байланысты жағдайлар
         Одақтың мақсаттар мен бағдарламаларына, сондай-ақ    
         конференция қабылдаған бағдарламаларға
         сәйкес келедi және ерiктi жарналарды қабылдау
         және пайдалану жөнiндегi айрықша ережелерi бар
         Қаржылық регламентке сәйкес келедi деген
         шартпен ерiктi жарналарды ақшамен немесе
         өнiммен қабылдауы мүмкiн.
ӨЗГ-СIЗ 487    (2) Осындай ерiктi жарналар туралы Бас хатшы
         Кеңеске ағымдағы қаржылық есепте, сондай-ақ
         әрбiр шығу, ұсынылған пайдалану жағдайы және
         әрбiр ерiктi жарнаға қатысты қабылданған iс-қимыл
         қысқаша көрсетiлетiн құжатта хабарлайды.
            (К) ҚОСЫМШАСЫ
   
ӨЗГ 1002     Бақылаушы: осы Конвенцияның тиiстi ережелерiне
         сәйкес:
         - Өкiлеттi конференцияның, Сектор конференциясының    
         немесе жиналысының жұмысына кеңесшi дауыс құқығымен   
         қатысу үшiн Бiрiккен Ұлттар Ұйымы, Бiрiккен Ұлттар
         Ұйымының мамандандырылған мекемесi, Атом энергиясы    
         жөнiндегi халықаралық агенттiк, электр байланысының   
         аймақтық ұйымы немесе спутник жүйелерiн пайдаланатын   
         үкiметаралық ұйым,
         - Сектор конференциясының немесе жиналысының жұмысына  
         кеңесшi дауыс құқығымен қатысу үшiн халықаралық ұйым,
         - Аймақтық конференцияның жұмысына дауыс беру 
         құқығынсыз қатысу үшiн Одақ Мүшесiнiң үкiметi, немесе
         - Конвенцияның 229-тармағында көрсетiлген бiрлестiк   
         немесе ұйым, немесе осындай бiрлестiктердi немесе    
         ұйымдарды бiлдiретiн халықаралық сипаттағы ұйым 
         жiберген тұлға.
   
   Мамандар:
    Қасымбеков Б.А. 
    Багарова Ж.А. 
   
   
   


Көмек
Көмек
Ай бойы келгендердің барлығы:
Кеше келгендердің барлығы:
Қазір порталда:
URL:
Қате:
Пікір:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.